Tigis

Fyziologie 1/2020
Fyziologie 1/2020

Fyziologie 1/2020 (1)

CSF obalka 1 2020 

OBSAH

Editorial ............................................................................................................... 1

Dopis redakci ...................................................................................................... 4


Přehledné články

Hoffmanová I.
Současný pohled na patofyziologii celiakie ......................................................... 6

Kittnar O., Slavíček J.
Analýza elektrického srdečního pole ................................................................. 13

Mourek J.
Náš příspěvek k řešení problému vysoké odolnosti
novorozených savců vůči kyslíkové nedostatečnosti ......................................... 19

Rokyta R., Holeček V.
Interpretace a terapie oxidačního stresu ............................................................ 26

Zprávy ................................................................................................................ 30

Pokyny autorům ................................................................................................. 31

Předplatné ......................................................................................................... 32

 

CONTENTS

Editorial ............................................................................................................... 1

Letter to the editor ............................................................................................... 4

Reviews

Hoffmanová I.
Current insights into the pathophysiology of celiac disease ................................ 6

Kittnar O., Slavíček J.
Analysis of the electrical heart field .................................................................... 13

Mourek J.
Our contribution to the problem
of high resistance of newborn mammals to oxygen deficiency .......................... 19

Rokyta R., Holeček V.
Oxidative stress – interpretation and therapy ..................................................... 26

News ................................................................................................................... 30

Instructions for authors ........................................................................................ 31

Journal subscription ............................................................................................. 32