Tigis

Bolest 4/2020
Bolest 4/2020

Bolest 4/2020 (1)

 OBSAH

Editorial

Richard Rokyta .........................................................................................................113

Obsah  .....................................................................................................................117

Přehledné články

Pavel Řehulka, Petr Mikulenka, Tomáš Nežádal
Indikátory kvality péče a jejich hodnocení v centru pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy ................................................................................................ 120

Adam Janík, Jana Haluzíková
Sledování bolesti u dialyzovaných nemocných
při zajištění arteriovenózní fistule ............................................................................. 124

Petr Knotek
Dynamický model psychologických procesů
při chronické bolesti: reformulace a rozšíření ........................................................... 129

Dušan Urgošík
Radiochirurgická léčba neuralgie trojklaného nervu pomocí gama nože .................. 139

Zprávy Schůze výboru SSLB 24. 9. 2020 Praha ....................................................... 145

František Neradilek
Recenze knihy Sebevraždy ....................................................................................... 146

Informace

Kalendář vědeckých akcí ........................................................................................... 148

Rejstříky 2020 ............................................................................................................ 149

Předplatné ................................................................................................................. 151

Pokyny autorům ......................................................................................................... 152

 

CONTENT

Editorial

Richard Rokyta .......................................................................................................... 113

Content ...................................................................................................................... 117

 Original paper

Pavel Řehulka, Petr Mikulenka, Tomáš Nežádal
Health care quality indicators and their evaluation
in specialized headache center .................................................................................. 120

Adam Janík, Jana Haluzíková
Monitoring pain of dialyzed patients in arteriovenose fistule ...................................... 124

Petr Knotek
Dynamic model of psychological processes
in chronic pain: reconsideration and extention ........................................................... 129

Review

Dušan Urgošík
Radiosurgical treatment of trigeminal neuralgia with gamma knife ............................. 139

News The board meeting of Czech Pain Society 24. 9. 2020 Praha ........................... 145

František Neradilek The opinion about the book Sebevraždy ..................................... 146

Informations Itinerary of scientific events ..................................................................... 148

Index 2020..................................................................................................................... 149

Journal subscription ...................................................................................................... 151

Instruction for authors .................................................................................................... 152