Tigis

AVN suppl._1_2024
AVN suppl._1_2024

AVN suppl._1_2024 (1)

OBSAH

Editorial  Viklický, Švára ...................................................................... 1

Editorial Sulková .................................................................................. 2

 Obsah .................................................................................................. 5

Program ................................................................................................ 8

Abstrakty přednášek .......................................................................... 14

Abstrakty posterů ............................................................................... 23

Přednášky ........................................................................................... 38

Rozhovor

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, FISN ........................... 47

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. ..................................................... 50

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. ........................................................ 53

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., FERA, Dr.h.c. ................................ 55

Zprávy

Vzpomínka na profesora Eberharda Ritze ........................................... 57

Rejstřík autorů ...................................................................................... 63

Doporučené postupy České nefrologické společnosti
pro diagnostiku a léčbu chronického onemocnění
ledvin (CKD) u praktických lékařů ........................................................ 64

 

CONTENTS

Editorial  Viklický, Švára ....................................................................... 1

Editorial Sulková ................................................................................... 2

Contents ................................................................................................ 5

Programme ........................................................................................... 8

Abstracts of lectures ......................................................................... 14

Abstracts of posters .......................................................................... 23

Lectures .............................................................................................. 38

Interview

prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA, FISN ........................... 47

prof. MUDr. Romana Ryšavá, CSc. ..................................................... 50

prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. ....................................................... 53

prof. MUDr. Ondřej Viklický, CSc., FERA, Dr.h.c. ............................... 55

News

Remembering Professor Eberhard Ritz .............................................. 57

Index of authors .................................................................................. 63

Recommended practices Czech Society of Nephrology
for the diagnosis and treatment of chronic disease
of chronic kidney disease (CKD) in general practitioners .....................64