Tigis

č. 3/2009
č. 3/2009

č. 3/2009 (1)

úterý, 23 listopad 2010 10:24

Aktuality v nefrologii 03/2009

Napsal(a)

Editorial ..............................................................89
Obsah ..................................................................91
Abstrakta
33. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti
s medzinárodnou účasťou ................................................95
Yellow pages
Pùvodní práce
Bicarbonátová hemodialýza s A-koncentrátem s kyselinou
citrónovou (Citrasate®)
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič ................. 105

Přehledné práce
Jeden názor na taktiku imunosupresivní léčby primární
chronické glumorulonefritidy
Karel Matoušovic ......................................................111
Doporučení
Odborné usmernenie Ministerstva zdravotnictvi
Slovenskej republiky na liečbu porúch minerálového
a kostného metabolizmu u pacientov
s chronickým ochorením obličiek .......................................121
Doporučení Èeské nefrologické společnosti
a Èeské společnosti klinické biochemie ÈLS JEP
k vyšetřování glomerulární filtrace
Romana Ryšavá, Tomáš Zima .............................................129

 

CONTENTS

Editorial ............................................................. 89
Contents .............................................................. 91
Abstracts
33rd Congress of The Slovak Society of Nephrology
with international participation .......................................95
Yellow pages
Original papers
Bicarbonate haemodialysis with a-concentrate
with citric acid (Citrasate®)
František Lopot, František Švára, Vladimír Polakovič ................. 105


Reviews
One opinion about immunosupressive therapy
of chronic primary glomerulonephritis
Karel Matoušovic ......................................................111
Recommendations
Guidelines of the Ministry of Health of the Slovak Republic
for the treatment of bone and mineral metabolism
disorders in patients with chronic kidney disease .................... 121
Recommendation of the Czech Society of Nephrology
and the Czech Society of Clinical Biochemistry CMA JEP
for investigation of glomerular filtration rate
Romana Ryšavá, Tomáš Zima .............................................129