Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
č. 4/2008
č. 4/2008

č. 4/2008 (1)

čtvrtek, 06 leden 2011 09:06

Aktuality v nefrologii 4/2008

Program kongresu ...............................................................................................................153
Abstrakta
...........................................................................................................................162
Původní práce
Výsledky léčby sekundární hyperparatyreózy u dialyzovaných cinacalcetem:
multicentrické prospektivní sledování MMM – Management Mimpary na Moravě
Jana Smržová, Tomáš Urbánek, Robert Rakowski, Roman Ondraschek,
Patrik Letocha, Milouš Vyskočil, Sylvie Schwarzová, Marie Marsová
........................................ 171
Asymetrický dimethylarginin a pentosidin u nemocných s chronickým onemocněním
ledvin a obezitou: randomizovaná kontrolovaná studie
Vladimír Teplan, Olga Marečková, Ivana Vyhnánková,
Ivo Valkovský, Milan Lopatník, Jaroslav Racek,
Milena Štollová, Dana Sasaková, Jan Malý
............................................................................185
Přehledné práce
Nové pøístupy k testování vlastností peritoneální membrány u pacientů na peritoneální dialýze
Alena Paříková
.................................................................................................................... 191
Nové možnosti ovlivnìní kostní a minerálové poruchy dialyzovaných
a jejich potenciální vliv na snížení mortality
Sylvie Opatrná
.....................................................................................................................194
Rozhovor .............................................................................................................................198

CONTENTS

Congress timetable ...............................................................................................................153
Abstracts .............................................................................................................................162
Original papers
The results of cinacalcet treatment in dialysis patients with secondary hyperparathyroidism:
multicentre prospective follow-up MMM – the Mimpara Management in Moravia
Jana Smržová, Tomáš Urbánek, Robert Rakowski, Roman Ondraschek,
Patrik Letocha, Milouš Vyskočil, Sylvie Schwarzová, Marie Marsová
.......................................... 171
Asymmetric dimethylarginine and pentosidin in patiens with chronic kidney
disease and obesity: a randomized controlled trial
Vladimír Teplan, Olga Marečková, Ivana Vyhnánková, Ivo Valkovský, Milan Lopatník,
Jaroslav Racek, Milena Štollová, Dana Sasaková, Jan Malý
...................................................... 185
Reviews
New approaches in the assessment of peritoneal membrane function
in patients on peritoneal dialysis
Alena Paříková
........................................................................................................................ 191
New options to influence bone and mineral disorderes of dialysis patients
and their potential effect on mortality reduction
Sylvie Opatrná
........................................................................................................................194
Interwiew ................................................................................................................................198