Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
suppl. 1/2004
suppl. 1/2004

suppl. 1/2004 (1)

středa, 12 leden 2011 13:47

Aktuality v nefrologii suppl. 1/2004

Editorial ........................................................................................................1

Program

Výbor České nefrologické společnosti, organizační výbor ................................ 7
Organizační sekretariát kongresu .................................................................. 7
Program kongresu ....................................................................................... 9
Program kongresu v přehledu........................................................................ 9
Program lékařů v přehledu ............................................................................ 9
Paralelní program sester v přehledu ............................................................. 10
Podrobný program kongresu ....................................................................... 11
Podrobný program lékařů ............................................................................ 11
Podrobný paralelní program sester ...............................................................18

Abstrakta lékařů

Dialyzační a transplantační statistika – Přednášky ....................................... 21
Novinky v patogenezi a léčbě glomerulopatií – Přednášky ............................. 22
Novinky v patogenezi a léčbě glomerulopatií – Postery ................................. 23
Hypertenze – Přednášky............................................................................ 24
Hypertenze – Postery ............................................................................... 25
Genetické a molekulární podklady
chronických nefropatií – Přednášky............................................................. 27
Genetické a molekulární podklady
chronických nefropatií – Postery ................................................................ 28
Chronická renální insuficience a její progrese – Přednášky............................ 30

Chronická renální insuficience a její progrese – Postery ............................... 31
Adekvátnost hemodialýzy a peritoneální dialýzy – Přednášky ...................... 35
Adekvátnost hemodialýzy a peritoneální dialýzy –Postery ........................... 36
Klinické využití novinek v dialyzační léčbě – Přednášky............................... 42
Klinické využití novinek v dialyzační léčbě – Postery .................................. 43
Komplikace po transplantaci ledviny – Přednášky ...................................... 45
Komplikace po transplantaci ledviny – Postery .......................................... 46

Abstrakta sester

Přednášky
Problematika hemodialýzy ...................................................................... 48
Peritoneální dialýza ................................................................................ 49
Transplantace ........................................................................................ 50
Varia ..................................................................................................... 51
Postery ................................................................................................. 52

Rejstřík autorů abstrakt .......................................................................... 54

 

 

 

Editorial ..................................................................................................1

Program

Board of the Czech Society of Nephrology, Organizing Committee .............. 7
Congress Organizing Secretariat .............................................................. 7
Congress Program .................................................................................. 9
Congress Program At a Glance ................................................................ 9
Physicians' Program at a Glance ............................................................. 9
Parallel Nurses' Program at a Glance .......................................................10
Congress Program In Detail .....................................................................11
Physicians' Program in Detail ..................................................................11
Parallel Nurses' Program in Detail ............................................................18

Abstracts by Physicians

Dialysis and Transplantation Statistics – Lectures .................................... 21
News in the Pathogenesis and Treatment
of Glomerulopathies – Lectures .............................................................. 22
News in the Pathogenesis and Treatment
of Glomerulopathies – Posters................................................................ 23
Hypertension – Lectures ....................................................................... 24
Hypertension – Posters......................................................................... 25
Genetic and molecular bases of
Chronic Nephropathies – Lectures ......................................................... 27
Genetic and molecular bases of
Chronic Nephropathies – Posters ........................................................... 28

Chronic Renal Insufficiency and Its Progression – Lectures ...................... 30
Chronic Renal Insufficiency and Its Progression – Posters .........................31
Adequacy of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis – Lectures .................. 35
Adequacy of Hemodialysis and Peritoneal Dialysis – Posters ................... 36
Clinical Applications of Latest Developments
in Dialysis Treatment – Lectures ............................................................ 42
Clinical Applications of Latest Developments
in Dialysis Treatment – Posters ............................................................. 43
Complications after Renal Transplantation – Lectures .............................. 45
Complications after Renal Transplantation – Posters ............................... 46

Nurses' Abstracts

Lectures
Various Aspects of Hemodialysis ......................................................... 48
Peritoneal Dialysis ...............................................................................49
Transplantation ................................................................................... 50
Miscellaneous ..................................................................................... 51
Posters .............................................................................................. 52

Index of Authors of Abstracts ............................................................... 54