Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2014
1/2014

1/2014 (1)

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

AVN 1/2014

OBSAH

Editorial.......................................................................................................................1

Původní práce
Solubilní receptor pro AGEs a jeho proinflamatorní ligandy
EN-RAGE a HMGB-1 u peritoneálně dialyzovaných nemocných
Anna Pöpperlová, Sylvie Opatrná, Marta Kalousová, Tomáš Zima .................................... 8

Přehledné články
Optimální využití peritoneální dialýzy v současnosti
Barbora Szonowská....................................................................................................13

Protilátkami zprostředkovaná rejekce: současné pohledy na patofyziologii a terapii
Janka Slatinská, Ondřej Viklický ................................................................................ 20

Změny renálních funkcí podmíněné stárnutím a zvýšené riziko hyperkalémie
Miroslava Horáčková, Markéta Hrašková, Otto Schück .................................................. 31

Hemodialyzační léčení u starých osob se selháním ledvin
– současný stav a výhledy do budoucna
Sylvie Dusilová Sulková, Michaela Ságová ................................................................... 37

On-line hemodiafiltrace – definice, účinnost a bezpečnost:
základní dokument evropské iniciativy EUDIAL a komentované výsledky kontrolovaných
prospektivních studií
Sylvie Dusilová Sulková, František Lopot ...................................................................... 43

Zprávy ....................................................................................................................... 50

CONTENTS

Editorial ...................................................................................................................... 1
Original papers
Soluble receptor for AGEs and its proinflammatory
ligands EN-RAGE and HMGB-1 in peritoneal dialysis patients
Anna Pöpperlová, Sylvie Opatrná, Marta Kalousová, Tomáš Zima ..................................... 8

Reviews
Optimum utilization of peritoneal dialysis in current clinical practice
Barbora Szonowská ................................................................................................... 13

Antibody-mediated rejection: current view on pathophysiology and therapy
Janka Slatinská, Ondřej Viklický ................................................................................. 20

Age-related changes in renal function and hyperkalemia in the elderly
Miroslava Horáčková, Markéta Hrašková, Otto Schück .................................................. 31

Haemodialysis therapy in elderly patients with end-stage
renal disease: current status and future perspectives
Sylvie Dusilová Sulková, Michaela Ságová ..................................................................... 37

On-line haemodiafiltration – definiton, effectiveness and safety:
document of European Initiative EUDIAL and comments
on results of prospectivecontrolled clinical trials
Sylvie Dusilová Sulková, František Lopot ........................................................................43

News ......................................................................................................................... 50