Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
1/2014
1/2014

1/2014 (1)

Bolest 1/2014

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................1

Přehledné články
Jitka Fricová, Monika Klírová, Tomáš Novák, Václav Masopust, Richard Rokyta
rTMS, repetitivní transkraniální magnetická
stimulace – neinvazivní neuromodulační metoda...........................................................8

Jitka Fricová
Tapentadol v léčbě chronické nenádorové bolesti – nové účinné
analgetikum pro léčbu diabetické polyneuropatie?......................................................12

Původní práce
Ivana Kabarová, Radka Bužgová
Hodnocení kvality života, adaptace a sociálního copingu
seniorů s chronickou bolestí.....................................................................................16

Jiří Nedělka, Tomáš Nedělka
Dynamická myofasciální terapie...............................................................................22

Zprávy
Devadesáté narozeniny primáře MUDr. Květoslava Mikeše..........................................27
Zápis ze schůze výboru a revizní komise SSLB ČLS JEP...........................................28
Otevřený dopis členům Společnosti pro studium a léčbu bolesti..................................29

Informace...............................................................................................................31

Editorial
Richard Rokyta........................................................................................................1

Reviews
Jitka Fricová, Monika Klírová, Tomáš Novák, Václav Masopust, Richard Rokyta
rTMS, repetitive transcranial magnetic stimulation –
non-invasive neuromodulation method .......................................................................8

Jitka Fricová
Tapentadol in chronic nonmalignant pain – a new effective
analgesic for the treatment of diabetic neuropathy?....................................................12

Original papers
Ivana Kabarová, Radka Bužgová
Assessment of quality of life, adaptation
and social coping in the elderly with chronic pain.......................................................16

Jiří Nedělka, Tomáš Nedělka
Dynamic myofascial treatment.................................................................................22

News
Nineties birthday of MUDr. Květoslav Mikeš...............................................................27
Meeting of the Board and revision commission of SSLB ČLS JEP ............................. 28
The open letter to the members of Czech Pain Society.............................................. 29

Informations........................................................................................................... 31