Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial ................................................................................................................ 51

Původní práce
Petr Winkler, Ladislav Csémy, Miroslava Janoušková, Lucie Bankovská Motlová
Stigmatizující jednání vůči duševně nemocným v Česku
a Anglii: dotazníkové šetření na reprezentativním vzorku populace................................. 54

Přehledné články
Kristýna Vrbová, Ján Praško, Marie Ocisková, Petr Možný,
Daniela Jelenová, Barbora Mainerová, Dana Kamarádová
Kognitivně-behaviorální terapie chronických bludů........................................................ 60

Aleš Stuchlík, Karel Valeš, Štěpán Kubík, Kamil Vlček
Učení a paměť v dynamickém světě: od percepce času, přes mozkové
struktury a buňky až po neuropsychiatrická onemocnění ..............................................69

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Centella asiatica, léčivka s anxiolytickým, antidepresivním
a neuroprotektivním účinkem.......................................................................................77

Kazuistiky
Anna Pivovarčiová, Sylvia Hnilicová, Daniela Ostatníková, F. Charles Mace
Behaviorálne hodnotenie a liečba agresie u detí s poruchami autistického spektra
– prvá kazuistika na Slovensku....................................................................................81

Vzdělávání
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders, Miloslav Kopeček
Aripiprazol ve formě dlouhodobě působících intramuskulárních injekcí............................ 90

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jaromír Švestka
Zastavil se vývoj nových psychofarmak? Část 2 – antidepresiva .......................................98

Dopisy, ohlasy, diskuze ........................................................................................... 106
Nové knihy .............................................................................................................. 110

CONTENTS

EDITORIAL.................................................................................................................. 51
Original papers
Petr Winkler, Ladislav Csémy, Miroslava Janoušková, Lucie Bankovská Motlová
Stigmatizing behaviour towards those with mental health problems in Czechia
and England: survey on representative sample of the population....................................... 54

Reviews
Kristýna Vrbová, Ján Praško, Marie Ocisková, Petr Možný,
Daniela Jelenová, Barbora Mainerová, Dana Kamarádová
Cognitive behavioral therapy of chronic delusions .............................................................60

Aleš Stuchlík, Karel Valeš, Štěpán Kubík, Kamil Vlček
Learning and memory in a dynamic world: from time perception
and brain structures to cells and to neuropsychiatric disorders...........................................69

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Centella asiatica, medicinal plant with anxiolytic, antidepressant
and neuroprotective effects..............................................................................................77

Case report
Anna Pivovarčiová, Sylvia Hnilicová, Daniela Ostatníková, F. Charles Mace
Behavioral assessment and treatment of aggression in children
with autism spectrum disorders – a first case study in Slovakia..........................................81

CME
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders, Miloslav Kopeček
Aripiprazole in the form of long-acting intramuscular injections............................................90

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jaromír Švestka
Has the development of new pharmacological agents stopped?
Part II – Antidepressants................................................................................................. 98

Communication.............................................................................................................106
New Books ...................................................................................................................110

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů.............................................................................................. 69

Stanovisko výboru ČSAKI
Stanovisko k problematice očkování dětí s nízkou porodní hmotností (< 1500 g) ................71

Alergie 2014
Originály, generika a generická substituce
Josef Suchopár............................................................................................................81

Cytokiny alergického zánětu a jejich terapeutická modulace
Ilja Stříž .....................................................................................................................86

Chronické urtikarie v teorii a praxi
Nina Benáková ...........................................................................................................93

Pozátěžová dechová tíseň u astmatiků
Viktor Kašák ..............................................................................................................99

Původní práce
Vyšetření specifického IgE proti alergenovým komponentám
u pacientů s podezřením na potravinovou alergii, naše roční
zkušenosti s metodou ImmunoCAP ISAC®
Stanislava Štěpánová Honzová, Martina Fialová, Radka Šedivá,
Barbara Trnková, Martin Hospodka, Štěpánka Luxová....................................................106

Přehledné články
T-lymfocyty ve fyziologické a patologické graviditě
Karin Malíčková, Michal Koucký, Hana Vráblíková ........................................................ 115

Máme důvod obávat se terapie nazálními kortikosteroidy?
Petr Čáp ................................................................................................................... 122

Farmakoterapie, imunoterapie/přečetli jsme za vás
Předsezónní a sezónní sublingvální kapková imunoterapie břízovým Staloralem 300
Eva Švarcová ..............................................................................................................128

Diagnostika, laboratorní technika
Hypersenzitivní reakce na nesteroidní protizánětlivé léky
a možnosti diagnostiky pomocí funkčních testů lymfocytů
Eva Daňková, Marie Havranová, Ivana Šetinová,
Marcela Vorlíčková, Alexandra Pazdírková ....................................................................131

Několik poznámek k interpretaci a významu FENO
Petr Čáp ................................................................................................................... 137

Informace ...................................................................................................................144

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů................................................................................................ 69

Position paper of CSAKI
Position paper: Imunization of children with low birth weight .............................................. 71

Allergy 2014
Originals, generics and generic substitution
Josef Suchopár .............................................................................................................81

Cytokines in allergic inflammation and their therapeutical modulation
Ilja Stříž ....................................................................................................................... 86

Chronic urticaria in theory and practice
Nina Benáková ............................................................................................................. 93

Exercise-induced breathlessness in asthma patients
Viktor Kašák ............................................................................................................... 99

Original papers
The evaluation of specific IgE to allergen components in patients ­suspected for food allergy,
a year experience with ImmunoCAP ISAC®
Stanislava Štěpánová Honzová, Martina Fialová, Radka Šedivá,
Barbara Trnková, Martin Hospodka, Štěpánka Luxová .....................................................106

Reviews
T-lymphocytes in the physiological and pathological pregnancies
Karin Malíčková, Michal Koucký, Hana Vráblíková ...........................................................115

Is it need to be afraid of therapy with nasal corticosteroids?
Petr Čáp .....................................................................................................................122

Pharmacotherapy, imunotherapy/we have read for you
Pre- and coseasonal immunotherapy of a sublingual solution of birch
pollen allergen extract Staloral 300
Eva Švarcová ..............................................................................................................128

Diagnostic and laboratory technique
Hypersensitivity reactions to nonsteroidal anti-inflammatory drugs
and diagnostic options via lymphocyte function tests
Eva Daňková, Marie Havranová, Ivana Šetinová, Marcela Vorlíčková, Alexandra Pazdírková ...131

Some aspects on the interpretation and significance of exhaled nitric oxide
Petr Čáp........................................................................................................................137

Information ....................................................................................................................144

Editorial
František Jelínek........................................................................................................ 61

Přehledné články
Atopická dermatitida psů. Část 1. – etiologie a patogeneze
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda ..................................................................................69
Překladové články
Transfuze humánního sérového albuminu
Nikola Hronová, Colette Jolliffe.......................................................................................82
Rentgenologická plicní diagnostika
Heike Karpenstein.......................................................................................................88
Fotogalerie
Atopická dermatitida psů
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda...................................................................................98
Abstrakta ze zahraničních časopisů.............................................................................104
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben................................................................................................................111
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo .................................................................................................................121


Editorial
František Jelínek.......................................................................................................... 61

Review
Canine atopic dermatitis. Part 1 – etiology and pathogenesis
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda...................................................................................69
Translated works  
Human serum albumin transfusion
Nikola Hronová, Colette Jolliffe.......................................................................................82
Radiography diagnostics of the lung
Heike Karpenstein....................................................................................................... 88
Photogallery
Canine atopic dermatitis
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda ...................................................................................98
Abstracts from foreign journals ......................................................................................104
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben.................................................................................................................111
Information from the Czech Association of the nature
Petr Stýblo ..................................................................................................................121

Editorial
Richard Rokyta....................................................................................................... 33


Přehledné články
Josef Bednařík
Farmakoterapie neuropatické bolesti ve světle medicíny založené na důkazech............. 41

Jitka Fricová
Bukální tablety fentanylu v léčbě průlomové bolesti...................................................... 47

Jana Chromá, Lucie Sikorová
Bolest u dětí s těžkým kombinovaným postižením ..................................................... 52

Klára Vlčková
Eutanazie ................................................................................................................57

Kazuistiky
Jonáš Kudela
Užití Wobenzymu u pacienta po TEP kyčelního kloubu
s přetrvávajícími bolestmi nejasné etiologie.................................................................. 65

Zprávy
Prim. MUDr. František Neradilek oslavil 75 let.............................................................. 67
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., oslavil 75 let ......................................................... 68
Otevřený dopis členům Společnosti pro studium a léčbu bolesti .................................... 69
4. severočeské algeziologické dny ............................................................................. 70
7. světový kongres organizace World Institute of Pain ...................................................72
XII. setkání algeziologů ...............................................................................................76
Zasedání rady EFIC v Bruselu dne 26. května 2014 .......................................................77
Za doc. MUDr. Otakarem Kellerem, CSc. .................................................................... 79

Informace.................................................................................................................80

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta...........................................................................................................33

Reviews
Josef Bednařík
Pharmacotherapy of neuropathic pain as reflected by evidence-based medicine................41

Jitka Fricová
Buccal fentanyl tablets in the treatment of breakthrough pain......................................... 47

Jana Chromá, Lucie Sikorová
Pain in children with severe multiple disabilities .............................................................52

Klára Vlčková
Euthanasia ................................................................................................................ 57

Case Report
Jonáš Kudela
The use of Wobenzym in patients after total hip arthroplasty
with persistent pain of unclear etiology ........................................................................65

News
Prim. MUDr. František Neradilek 75 years ..................................................................67
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., 75 years...............................................................68
The open letter to the members of Czech Pain Society.................................................69
Fourth Northbohemian algesiological days................................................................. 70
7th World Congress of World Institute of Pain............................................................. 72
XII. Meeting of algesiologistes .................................................................................. 76
Council meeting of EFIC in Brussels 26. 5. 2014.........................................................77
To follow doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.................................................................... 79

Informations ......................................................................................................... 80

Oznámení ................................................................................................................53

Doporučení
Doporučení k diagnostice chronického onemocnění ledvin
(odhad glomerulární filtrace a vyšetřování proteinurie) ................................................... 59

Doporučené postupy European Renal Best Practice (ERBP)
pro posuzování dárců a příjemců pro transplantaci ledviny a pro perioperační péči............78

Přehledné články
Skryté nástrahy molekulárních technologií aneb „Kdo jde pořád dolů, octne se nahoře“
Jan Mareš .................................................................................................................86

Novinky v léčbě diabetické nefropatie
Vladimír Tesař............................................................................................................90

Zprávy .......................................................................................................................99

CONTENTS

Announcement .......................................................................................................... 53

Guidelines
Guideline On Diagnostics On Chronic Kidney Disease
(estimation of glomerular filtration and proteinuria assessment) .......................................59

European Renal Best Practice Guideline on the Management
and Evaluation of the Kidney Donor and Recipient ......................................................... 78

Reviews
Unforeseen pitfalls of molecular technologies: heading down, ending up
Jan Mareš ..................................................................................................................86

News in the treatment of diabetic nephropathy
Vladimír Tesař ........................................................................................................... 90

News ........................................................................................................................ 99

Editorial.......................................................................................................................1

Přehledné články
Chvátal A.
Výzkum struktury nervové tkáně I.:
od Marcella Malpighiho (1628–1694) k Christianovi Berresovi (1796–1844) ..................... 4

Šíma M., Slanař O.
Farmakologický význam sirotčích nukleárních receptorů...............................................19

Švíglerová J., Kuncová J., Štengl M.
Kontraktilní funkce myokardu a jejich regulace ............................................................25

Kolář M., Nohejlová K.
Role oxidu dusného a NO-syntázy v patofyziologii poškození mozku
po barachnoidálním krvácení; laboratorní modely subarachnoidálního krvácení ...............34

Zprávy ....................................................................................................................42

CONTENTS

Editorial......................................................................................................................1

Reviews
Chvátal A.
Revealing the structure of the nervous tissue I.:
From Marcello Malpighi (1628–1694) to Christian Berres (1796–1844)............................. 4

Šíma M., Slanař O.
Pharmacological importance of orphan nuclear receptors..............................................19

Švíglerová J., Kuncová J., Štengl M.
Contractile functions of myocardium and their regulation ...............................................25

Kolář M., Nohejlová K.
The role of nitric oxide and NO-synthase in the pathogenesis of cerebral damage after
subarachnoid hemorrhage; laboratory models of subarachnoid hemorrhage.....................34

News........................................................................................................................42

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů............................................................................................1

Přehledné články
Pozdní typ astmatické reakce na bronchiální provokaci alergenem
Zdenek Pelikan.......................................................................................................11

Evropská akademie alergologie a klinické imunologie (EAACI) a testy v alergologii
Bronislava Novotná..................................................................................................25

Kožní prick testy – zlatý standard diagnostiky v alergologii
Vít Petrů ................................................................................................................33

Epikutánní testy – vyšetření u pacientů s kontaktní alergií
Andrea Vocilková.....................................................................................................38

Subpopulace lidských monocytů a makrofágů
Veronika Švachová, Eva Brabcová, Alena Sekerková, Ilja Stříž.................................... 42

Diagnostika  a  laboratorní technika
Lékové hypersenzitivní reakce: Současný diagnostický přístup
a zpráva o založení Pracovní skupiny pro lékové alergie v ČSAKI
Lenka Sedláčková.....................................................................................................47

Kazuistiky
Atypické laboratorní nálezy při diagnostice celiakie
Romana Kozumplíková, Dana Bartoňková,
Zita Chovancová, Markéta Hermanová, Vojtěch Thon ...................................................52

Diskuzní fórum
Komentář ke článku Efekt stříbra adsorbovaného chitosanem na povrchu textilií
na prachové roztoče autorů Klubal R., Nesvorná M., Ráhel J.
Bronislava Novotná....................................................................................................58

Konference, kongresy ...............................................................................................59
Informace..................................................................................................................61

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................................................................1

Reviews
Delayed asthmatic response to bronchial challenge with allergen
Zdenek Pelikan.........................................................................................................11

European Academy of Allergology and Clinical
Immunology (EAACI) and tests in allergology
Bronislava Novotná...................................................................................................25

The skin prick tests – a gold standard for the diagnosis in allergology
Vít Petrů.................................................................................................................33

Patch tests – examination of patients with contact allergy
Andrea Vocilková.....................................................................................................38

Subpopulations of human monocytes and macrophages
Veronika Švachová, Eva Brabcová, Alena Sekerková, Ilja Stříž..................................... 42

Diagnostic and laboratory technique
Drug hypersensitivity reactions: Current diagnostic approach
and the report on the Working group for drug allergy establishment in CSAKI
Lenka Sedláčková ....................................................................................................47

Case report
Atypical laboratory pattern in diagnosis of celiac disease
Romana Kozumplíková, Dana Bartoňková,
Zita Chovancová, Markéta Hermanová, Vojtěch Thon..................................................... 52

Forum of discussion
Discussion to the article „The textiles after chemical absorption of Ag+ is toxic
to house dust mites“.  Authors: Klubal R., Nesvorná M., Ráhel J.
Bronislava Novotná ................................................................................................... 58

Conference, congress ............................................................................................... 59
Information.................................................................................................................61