Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial
Richard Rokyta......................................................................................................................... 53

Přehledné články
Miloslav Kršiak
Průkazy zlepšení terapie bolesti kombinacemi farmak I. Kombinace s paracetamolem ....................60
Stanislav Machart, Jan Lejčko, Jiří Kozák
Neuromodulace z farmakoekonomického hlediska ........................................................................65
Původní práce
Petr Knotek, Helena Knotková
Dynamický model psychologických procesů při chronické bolesti: Teoretická východiska ...............70
Andrea Pokorná, Ivana Eckelová
Efektivita léčby bolesti z pohledu seniorů ...................................................................................77
Dopis redakci
Jolana Marková
Dopis redakci ..........................................................................................................................83

Zprávy

3. severočeský algeziologický den, Ústí nad Labem ...................................................................86
XI. setkání algeziologů v Lázních Bělohrad .................................................................................87
Schůze výboru Czech Headache Society v Brně ........................................................................88
VII. sympozium o léčbě bolesti, Brno, 10.–11. 5. 2013 ................................................................88
Informace ................................................................................................................................90

Editorial
Richard Rokyta ........................................................................................................................ 53
Reviews
Miloslav Kršiak
Evidence for improving pain management with drug combinations I. Paracetamol combinations .......60
Stanislav Machart, Jan Lejčko, Jiří Kozák
Neuromodulation versus pharmacotherapy from cost-effectiviness point of view ..............................65
Original papers
Petr Knotek, Helena Knotková
A dynamic model of psychological processes in chronic pain: theoretical basis .............................70
Andrea Pokorná, Ivana Eckelová
Effectiveness of pain management from the perspective of elderly people (seniors) .........................77
Letter to the editor
Jolana Marková
Letter to the editor ...................................................................................................................83
News
Third northernbohemian algesiological day, Ústí nad Labem ........................................................ 86
Eleven's Algesiological meeting in Spa Bělohrad ........................................................................ 87
The board meeting of Czech Headache Society, Brno ................................................................. 88
Seven's Symposium about the pain treatment, Brno  .................................................................. 88
Informations ............................................................................................................................ 90

Editorial .................................................................................................................................... 1

Medailonek ............................................................................................................................... 4

Program ....................................................................................................................................5

Abstrakta .................................................................................................................................10

Postery .....................................................................................................................................58

Rejstřík autorů .........................................................................................................................103

CONTENTS

Editorial ..................................................................................................................................... 1

Cameo .......................................................................................................................................4

Programme .................................................................................................................................5

Abstracts ..................................................................................................................................10

Postery .....................................................................................................................................58

Index of authors ........................................................................................................................103

Editorial ...................................................................................................................................... 1

Přehledné články
Chovanec M.
Vztah volných kyslíkových radikálů a oxidu dusnatého při vzniku hypoxické plicní hypertenze .............4

Svačinová J., Moudr J., Honzíková N.
Citlivost baroreflexu: diagnostický význam, metody stanovení a model baroreflexní
regulace krevního tlaku ...............................................................................................................10

Zemančíková A., Török J.
Urotenzín II – novo objavený modulátor kardiovaskulárnych funkcií u stavovcov .................................19

Hanusková E., Plevková J.
Histamínová intolerancia ..............................................................................................................26

Zprávy ........................................................................................................................................34

Contents

Editorial ..................................................................................................................................... 1

Reviews
Chovanec M.
Role of reactive oxygen species and nitric oxide in development
of the hypoxic pulmonary hypertension ......................................................................................... 4

Svačinová J., Moudr J., Honzíková N.
Baroreflex sensitivity: diagnostic importance, methods
of determination and a model of baroreflex blood-pressure regulation ..............................................10

Zemančíková A., Török J.
Urotensin II – a newly discovered modulator of cardiovascular functions in vertebrates .......................19

Hanusková E., Plevková J.
Histamine intolerance .................................................................................................................26

News .........................................................................................................................................34

Obálka

Editorial
Václav Špičák ..............................................................................................................................1

Obsah

Česká iniciativa pro astma, o. p. s. (ČIPA, o. p. s.)
Světový den astmatu 2013
Václav Špičák ..............................................................................................................................6

Pískající dech... Je to astma?
Václav Špičák ............................................................................................................................10

Ořechové představení
Martin Fuchs ..............................................................................................................................15

Stačí 15 minut!
Libuše Smolíková .......................................................................................................................19

Novinka pro pylové alergiky
Ondřej Rybníček, Barbora Obstová ...............................................................................................22

Astma ve škole
Václava Gutová ...........................................................................................................................26

Mimojícnový reflux a astma
Jarmila Turzíková ........................................................................................................................30

Křížovka .....................................................................................................................................34

Hovořili s vámi ............................................................................................................................36

Odborný program..................................................................................................................... P-1

Mechanizmy progrese chronických nefropatií
J. Mareš ................................................................................................................................ P–3

Selhávající transplantovaná ledvina
O. Viklický ............................................................................................................................. P–6

Renoprotektivní terapie v roce 2013
Z. Hrušková, V. Tesař .............................................................................................................. P–9

Možnosti zpomalení progrese PCHLAD
J. Reiterová .............................................................................................................................P–12

Současná terapie anémie v predialýze ve světle doporučení
R. Ryšavá ...............................................................................................................................P–16

Léčba CKD-MBD v predialýze
S. Dusilová Sulková ................................................................................................................ P–20

Hypertenze v predialýze
K. Žamboch ........................................................................................................................... P–23

Dietní opatření v predialýze
V. Teplan ............................................................................................................................... P–27

Možnosti náhrady funkce ledvin – čemu dát přednost?
A. Paříková .............................................................................................................................P–29

Komu, kdy a jak založit cévní přístup k dialýze
F. Švára ................................................................................................................................. P–32

Komu, kdy a jak založit peritoneální katétr
S. Opatrná ............................................................................................................................. P–35

Psychologická příprava nemocných
M. Znojová .............................................................................................................................. P–38

Kdy zahájit dialyzační léčbu? Praxe vs. důkazy
J. Eiselt .................................................................................................................................. P–41

Koho, kdy a jak zařadit na preemptivní transplantaci ledviny
T. Reischig ............................................................................................................................. P–44

Transplantace ledvin od žijících dárců
J. Slatinská .............................................................................................................................P–48

Gerontologické aspekty predialýzy
M. Horáčková .......................................................................................................................... P–52

Akutní selhání ledvin v terénu chronického onemocnění ledvin
M. Havrda ............................................................................................................................... P–54

Radiofarmaky indukovaná poškození ledvin v predialýze
R. Šafránek .............................................................................................................................P–58

Optimální péče o pacienty CKD4
V. Tesař ................................................................................................................................. P–61

Editorial .................................................................................................................................... 1

Doporučení
Doporučení KDIGO pro léčbu zvýšeného krevního tlaku u chronického onemocnění ledvin
Václav Monhart ...........................................................................................................................7

Přehledné články
Plazmaferéza a její současné využití v klinické nefrologii
Doubravka Frausová, Vladimíra Bednářová, Vladimír Tesař, Zdenka Hrušková ................................ 17

Rozhovor ...............................................................................................................................28

Příloha
5. edukační sympozium „Predialýza"
a ´12 Jan Brod Memorial Lecture

CONTENTS

Editorial .................................................................................................................................1
Guideline
KDIGO Clinical Practice Guideline for the Management
of Blood Pressure in Chronic Kidney Disease
Václav Monhart .......................................................................................................................7

Reviews
Plasma exchange and its current use in clinical nephrology
Doubravka Frausová, Vladimíra Bednářová, Vladimír Tesař, Zdenka Hrušková ............................. 17

Interview .............................................................................................................................28

Supplementum
5th Educational symposium „Predialysis"
and 12´ Jan Brod Memorial Lecture

Editorial .......................................................................................................................................1
Původní práce
Miloslav Kopeček, Klára Látalová, Dagmar Dvořáková, Simona Papežová,
Markéta Zemanová, Jan Tuček, Pavel Mohr
Stručný kognitivní test (SCOT): skríninkový nástroj k měření kognitivního postižení u pacientů
se schizofrenií a bipolární afektivní poruchou (pilotní data)..................................................................... 5

Přehledné články
Ľubomíra Izáková, Daniela Ježová
Aldosterón – nový biologický marker alebo ďalšia možnost v liečbe depresie? .......................................13

Anna Kubešová, Jiří Horáček
Vliv psychotropních látek na neurogenezi v dospělém savčím hipokampu .............................................19

Aleš Bartoš, Pavel Martínek, Daniela Řípová
Hodnocení soběstačnosti u pacientů s mírnou kognitivní poruchou a demencí .......................................23

Vzdělávání
Pavel Theiner, Tomáš Kašpárek, Alena Fiľová
Hyperkinetická porucha (ADHD) .......................................................................................................27

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Martin Anders, Jakub Albrecht
Nové antidepresivum s multimodálním mechanizmem účinku – vortioxetin (Lu-AA21004) ......................35

Zprávy ...........................................................................................................................................43
Přečetli jsme za vás .......................................................................................................................48
Dopisy, ohlasy, diskuze ..................................................................................................................50
Nové knihy ....................................................................................................................................52

CONTENTS

Editorial.......................................................................................................................................... 1

Original papers
Miloslav Kopeček, Klára Látalová, Dagmar Dvořáková, Simona Papežová,
Markéta Zemanová, Jan Tuček, Pavel Mohr
Short Cognitive Test (Scot): A screening instrument to measure cognitive impairment in patients
with schizophrenia and bipolar disorder (A pilot study) ......................................................................... 5

Reviews
Ľubomíra Izáková, Daniela Ježová
Aldosterone – a new biological marker or another option in the treatment of depression? .......................13

Anna Kubešová, Jiří Horáček
The influence of psychotropic drugs on neurogenesis in the adult mammalian hippocampus ..................19

Aleš Bartoš, Pavel Martínek, Daniela Řípová
Evaluation of activities of daily living in patients with cognitive disorders ...............................................23

CME
Pavel Theiner, Tomáš Kašpárek, Alena Fiľová
Hyperkinetic disorder (Adhd) ........................................................................................................... 27

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Martin Anders, Jakub Albrecht
A novel multimodal antidepressant compound – vortioxetine (Lu-AA21004) ..........................................35

News ............................................................................................................................................43
We have read for you ..................................................................................................................... 48
Letters, response, discussion .........................................................................................................50
New Books ................................................................................................................................... 52