Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 71

Editorial

Původní práce

J. Libiger, K. Kupka, J. Masopust
Vyšetření regionální mozkové perfuze pomocí jednofotonové emisní tomografie (SPECT) v psychiatrii

Přehledné články

L. Motlová
Serotoninergní systém u schizofrenie a možnosti testování jeho aktivity

K Nešpor
Nejčastější chyby při léčbě návykových nemocí

J. Volavka
Mravní vědomí, násilí a závažné duševní onemocnění

Výzkumné zprávy

C. Škoda, P. Baudiš, E. Dragomirecká a kol.
Katamnestické přešetření pražské sestavy mezinárodní průzkumné studie schizofrenie čtvrt století po zařazení - I. Historický přehled

Zprávy

R. Balon
Americká Společnost  Klinické Psychofarmakologie (ASCP)
M. Kaluš
Přečetli jsme za Vás

Nové knihy

Informace

CONTENTS

Editorial

Original papers

J. Libiger, K Kupka, J. Masopust
The Evaluation of Regional Cerebral Blood Flow by Single Photon Emission Tomography (SPECT) in Patients with Psychiatric Disorders

Reviews

L. Motlová
Serotonergic System in Schizophrenia and Possible Evaluations of its Acitivity

K. Nešpor
The Most Common Errors in Treating Addictions

J. Volavka
Moral Sense, Violence, and Serious Mental Illness

Research reports

C. Škoda, P. Baudiš, E. Dragomirecká et al.
The Prague Sample of the International Pilot Study of Schizophrenia - a Follow-up Reassessment a Quarter of a Century Later: Part One-Historical Overview

Communications

R. Balon
American Society for clinical Psychopharmacology (ACSP)
M. Kaluš
We have read for you

New books

Information

Editorial

Souhrny

Giamberardino M. A.
Visceral pain: clinical, pathophysiological and therapeutical aspects

Bejvančický Š., Klimeš M.
Léčba neztišitelné bolesti u bércových vředů

Broďáni D., Broďániová V.
Biostimulačný laser v liečbě bolesti

Černý R., Kozák J.
Komplexní regionální bolestivý syndrom: srovnání léčebných postupů v USA a v ČR

Cibulová M.
Komplexná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta s bolesťou na neurochirurgickom oddelení

Čumlivski R., Redl G.
Význam sestry v léčení pooperační bolesti

Feketová S.
Enzymoterapia v liečbě bolesti

Franěk M., Vaculín Š., Beneš V., Masopust V., Rokyta R.
Chronická stimulace motorické mozkové kůry v terapii bolesti

Fricová J., Podsedníčková J.
Využití intravenózních portů v léčbě chronické bolesti

Gabrhelík T. A., Michálek P.
Radiofrekvenční léčba bolesti roční zkušenosti

Haklová O., Moráňová K., Hakl L.
Orofaciální bolest – kazuistika

Hasarová D., Jakubíková H., Verbovská J.
Podiel strachu na chronifikácii muskuloskeletálnych bolestí

Hošek V., Šestáková B., Lejčko J.
Jógou proti chronické bolesti

Hrazdilová O., Ševčík P., Šerý O.
Vztah polymorfizmu genu pro TNF α, IL-6 a ACE ke vnímání akutní bolesti

Hrdličková G., Pavlinská D., Verbovská J.
Bierov V blok v liečbe bolesti

Jančálek R., Dubový P., Novák Z., Chrastina J.
Patofyziologický podklad neuropatické Bolesti ve vztahu k invazivním léčebným postupům

Kašpárková J., Fessl V.
Neznalost či lhostejnost aneb léčíme správně bolest?

Klevetová D.
Úloha sestry při monitorování bolesti ve stáří

Kluknavská J., Kulichová M.
Výhody a limitácie transdermálneho buprenorfínu – naše doterajšie skúsennosti

Kozák J., Hladišová O., Černý R.
Neuropatická bolest v chronickém stadiu – algeziologický problém

Králíková V., Pasteková T.
Neuropatická bolest a jej liečba

Kubištová E.
Somatoformní bolestivá porucha – kazuistika

Kulichová M., Kluknavská J.
Obtiažne liečiteľná Chronická nádorová bolesť – doporučenia

Kurzová A., Málek J.,Bendová M., Nosková P., Strunová M.
Preemptivní podání kombinace morfinu a ketaminu u hysterektomií

Lejčko J., Machart S., Navrátil L.
Spinální pumpa s konstantním průtokem

Machart S., Lejčko J., SkalkovÁ H., Bejvančický S.
Efekt opakované neurolýzy plexus coeliacus v léčbě bolesti u nádorů horního břicha

Machart S., Lejčko J.
Použití nesteroidních antirevmatik v pooperační analgezii

Machartová V.
Chronická bolest a nemoci z povolání

Machová A., Filausová D.
Odpovídají znalosti zdravotnických pracovníků současným vědeckým poznatkům o léčbě bolesti?

Mareš, J.
Jak spolu souvisí kvalita života a bolest u dětí?

Martuliak I.
Vyhodnotenie efektu ličby tlakovými kaudálnymi blokádami u rôzných skupín pacientov

Masopust V., Häckel M., Beneš V.
Efekt aplikace Kortikoidu v prevenci pooperační fibrózy při léčbě výhřezu meziobratlového disku

Mixa V.
Současný pohled na pooperační analgézii v dětském věku

Navrátil L., Lejčko J.
Možnosti invazivní léčby chronické bolesti při generalizovaném CA rekta

Neradilek F.
Chyby a omyly v léčbě bolesti z pohledu teorie i praxe

Novák Z., Chrastina J., Říha I., Brichta J., Zeman T., Jančálek R., Mackerle Z., Bartošík T.
Cefalea při expanzích mozkového prostoru a její neurochirurgická léčba

Opavský J., Dohnalová A.
Rozdíly v hodnocení bolesti mezi pacienty s akutním a chronickým vertebrogenním algickým syndromem bederního úseku páteře

Opavský J., Heilová I.
Výsledky algeziologického vyšetření a faktory ovlivňující bolest u pacientů s koxartrózou a gonartrózou

Popperová N., Lengálová E.
Význam sympatikových blokád v léčbě KRBS

Príkazský V., Málek J., Dáňová J., Kurzová A., Skála B.
Prevalence bolesti v populaci ČR

Procházka J.
Off-label léčba – situace v zahraničí a u nás

Rešková I., Houdek M., Krahulík D.
Intratékální terapie baclofenem programovatelnou infuzní pumpou

Rokyta R.
Evaluace bolesti objektivními metodami

Rybárová D.
Monitorovanie pooperačnej bolesti v budiacej miestnosti

Ságová M., Znojová M.
Prevalence chronické bolesti u dialyzovaných pacientů

Skála B.
Jaké jsou postoje praktických lékařů v léčbě bolesti?

Soutnerová I., Vališová Z., Jílková E.
Intraspinální aplikace léků v CLB ve FN v Plzni

Šestáková B., Lejčko J., Skalková H., Machart S., Týblová I.
Chronická bolest ve stáří

Šimáček P., Lejsek J.
Současné možnosti „pain managementu" v léčbě pooperační bolesti

Trnka J.
Interakce transdermálního fentanylu s epidurálně podaným nalbufinem – kazuistika

Urgošík D., Liščák R., Vymazal J., Novotný J. jr., Vladyka V.
Léčba esenciální neuralgie trojklaného nervu gama nožem

Vališová Z., Jílková E.
Edukační činnost sestry v CLB

Vlasák R.
Obezita a léčba bolesti

Vondráčková D., Pála M.
Komplikace chemoradioterapie nádorů v oblasti hlavy a krku

Vrba I.,Kozák J.
Komplikace neuromodulační léčby

Vyklický L.
Úloha kapsaicinového receptoru v mechanizmech nocicepce

Yamamotová A.
Nocicepce jako kritérium závažnosti psychických obtíží

OBSAH

Editorial

Přehledné články
R. Rokyta: Patofyziologie viscerální a i dalších bolestí

I. Vrba, M. Kořán, J. Kozák: Neuromodulace v léčbě chronické bolesti - 2. část
Předpoklady úspěšné neuromodulace

T. Doležal: Postavení specifických inhibitorů cyklooxygenázy (koxibů)
v terapii akutní bolesti

Přehledný článek a původní práce
J. Mareš, S. Ježek, D. Skorunka, J. Pečenková: Diagnostika strachu
z bolesti

Původní práce - kazuistika
P. Cvrček: Ketamin – nové antimigrenikum?

Původní práce

H. Tondlová, J. Baštecký: Citalopram a dosulepin v adjuvantním léčení nádorové bolesti

Historie bolesti
I. Vrba: Pohled na bolest zad v 19. století

Z literatury

Zprávy

Informace

Pokyny autorům

CONTENTS

Editorial

Reviews
R. Rokyta: Pathophysiology of Visceral Pain and Other Types of Pain

I. Vrba, M. Kořán, J. Kozák: Neuromodulatiom in Management of Chronic Pain - Second Part
Factors Leading to Successful Results of Neuromodulation

T. Doležal: Cyclooxygenase (COX)-2 Specific Inhibitors (Coxibs)
in the Treatment of Acute Pain

Review and Original papers
J. Mareš, S. Ježek, D. Skorunka, J. Pečenková: Assessment of Fear of Pain

Original papers - Case Report
P. Cvrček: Ketamine – New Antimigraine Drug?

Original papers
H. Tondlová, J. Baštecký: Citalopram and Dosulepine in Adjuvant Treatment of Oncologigal Pain

History of Pain
I. Vrba: The Perspective of Back Pain in 19th Century

From the Literature

News

Informations

Instructions to Authors

Při vydávání časopisu spolupracují:

Neurochirurgická
společnost České
lékařské společnosti JEP Sekce pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy při
České neurologické
společnosti ČLS JEP Slovenská spoločnosť
pre štúdium a liečbu
bolesti SSŠLB

Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být reprodukována tiskem, fotografickou cestou, počítačovými soubory dat nebo jinými způsoby bez předchozího písemného svolení vydavatele. Na titulní straně: Pohled na Convention Center v San Diegu, kde se konal X. Světový kongres o bolesti. V pozadí „Dvojčata" San Diega (foto: F. Neradilek)

Frontpage: Panoramatic Wiew on the Convention Center in San Diego, the Place of the Xth World Congress on Pain. The San Diego's Twins are Visible Behind Convention Center.

OBSAH

Editorial

Přehledné články
H. Krug, M. D. Cevallos-Lecaro, M. Grummichová: Muskuloskeletální lícní bolest
F. Perlík: Analgetické kombinace kyseliny acetylsalicylové s kodeinem a kofeinem
J. Kozák, I. Vrba: Koxiby v pooperační péči
T. Drábek: Ketoprofen v léčbě pooperační bolesti po kardiochirurgických výkonech u dospělých pacientů
J. Raudenská, A. Javůrková: Možnosti kognitivně behaviorální terapie v léčbě somatických onemocnění (model chronické bolesti u pacientů s kognitivními poruchami)

Původní práce
P. Knotek, I. Šolcová, M. Žalský: Česká verze krátké formy dotazníku bolesti McGillovy univerzity: restandardizace
V. Masopust, M. Häckel, V. Beneš ml.: Ambulance bolesti na neurochirurgické klinice. Komplementární proces
P. Haninec, R. Tomáš, T. Sereghy, L. Houšťava: Termokoagulace v DREZ u deaferentační bolesti

Historie bolesti
I. Vrba, L. Strouhalová: Elektroterapie v léčbě bolesti

Zprávy

Informace

CONTENTS

Editorial

Reviews
H. Krug, M. D. Cevallos-Lecaro, M. Grummichová: Musculoskeletal Facial Pain
F. Perlík: Analgesic Combination of Aspirine with Codeine and Caffeine
J. Kozák, I. Vrba: Coxibs in Postoperative Pain
T. Drábek: Ketoprofen in the Treatment of Postoperative Pain after Cardiac Surgery in Adult Patients
J. Raudenská, A. Javůrková: Possibilities of Cognitive-behavioral Therapy in Treatment of Somatic Illnesses (Model of Chronic Pain in Patients with Cognitive Alteration)

Original papers
P. Knotek, I. Šolcová, M. Žalský: Czech Version of the Short Form McGill Pain Questionnaire: Restandardization
V. Masopust, M. Häckel, V. Beneš ml.: The Out-Patient Clinic of the Department of Neurosurgery.

The Complementary Process
P. Haninec, R. Tomáš, T. Sereghy, L. Houšťava: DREZ Thermocoagulation in Treatment of Deafferentation Pain

History of Pain
I. Vrba, L. Strouhalová: Electrotherapy in the Treatment of Pain

News

Informations

Při vydávání časopisu spolupracují:

Neurochirurgická
společnost České
lékařské společnosti JEP Sekce pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy při
České neurologické
společnosti ČLS JEP Slovenská spoločnosť
pre štúdium a liečbu
bolesti SSŠLB

Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být reprodukována tiskem, fotografickou cestou, počítačovými soubory dat nebo jinými způsoby bez předchozího písemného svolení vydavatele.

OBSAH

Editorial

Přehledné články

H. Breivik: Opioids in Chronic Non-Cancer Pain Therapy – is there a Best Practice?
K. Pavelka, J. Štolfa: Uplatnění koxibů v léčbě bolesti u osteoartrózy a revmatoidní artritidy
V. Drličková, J. Lukáč , H. Raffayová: Bolestivá ruka

Původní práce
D. Tlacháčová, R. Liščák, J. Novotný Jr.: Vnímání bolesti během fixace stereotaktického rámu na hlavu pacientů léčených Leksellovým gama nožem
P. Beržinec, D. Broďáni, M. Kulichová, Ľ. Nemčíková, M. Troščák: Dihydrocodeine in Treatment of Chronic Pain in Elderly Patients
P. Knotek, M. Žalský: Škála bolestivého chování

Historie bolesti
I. Vrba, L. Strouhalová: Léky proti bolesti v 19. století

Dopisy redakci

Informace

CONTENTS

Editorial

Reviews

H. Breivik: Opioids in Chronic Non-Cancer Pain Therapy – is there a Best Practice?
K. Pavelka, J. Štolfa: Coxibs in the Treatment of Osteoarthrosis and Rheumatoid Arthritis
V. Drličková, J. Lukáč , H. Raffayová: Painful Hand

Original papers
D. Tlacháčová, R. Liščák, J. Novotný Jr.: Perception of Pain During Fixation of the Leksell Stereotactic Frame for Gamma Knife Treatment
P. Beržinec, D. Broďáni, M. Kulichová, Ľ. Nemčíková, M. Troščák: Dihydrocodeine in Treatment of Chronic Pain in Elderly Patients
P. Knotek, M. Žalský: Pain Behavior Scale

History of Pain
I. Vrba, L. Strouhalová: Analgesics in 19th Century

Letters to the Editors

Informations

Při vydávání časopisu spolupracují:

Neurochirurgická
společnost České
lékařské společnosti JEP Sekce pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy při
České neurologické
společnosti ČLS JEP Slovenská spoločnosť
pre štúdium a liečbu
bolesti SSŠLB

Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být reprodukována tiskem, fotografickou cestou, počítačovými soubory dat nebo jinými způsoby bez předchozího písemného svolení vydavatele.

OBSAH

Editorial

Přehledné články

I. Vrba, J. Kozák:
Neuromodulace při chronické bolesti – 1. část
J. Mareš:
Strach z bolesti: teorie a empirické výzkumy
T. Doležal:
Ketoprofen v terapii bolesti
P. Ševčík, R. Hřib, M. Hakl:
Některé aspekty dlouhodobého použití opioidů v léčbě chronické nenádorové bolesti

Původní práce

P. Ševčík, M. Hakl, R. Hřib:
Použití transdermálního fentanylu v léčbě chronické neonkologické
bolesti (Výsledky českého a slovenského sledování)
J. Málek, A. Kurzová, M. Ambruš, V. Pecha:
Změnil se výskyt postmastektomické bolesti?
L. Navrátil, I. Holečková, V. Runt:
Léčba syndromu karpálního tunelu retinakulotomem

Historie bolesti

L. Strouhalová, I. Vrba:
Historie hypnotické analgezie

Z literatury

Zprávy

Informace

CONTENTS

Editorial

Reviews

I. Vrba, J. Kozák:
Neuromodulation in Chronic Pain – First Part
J. Mareš:
Fear of Pain: Theory and Empirical Research
T. Doležal:
Ketoprofen in Pain Therapy
P. Ševčík, M. Hakl, R. Hřib:
Some Aspects of Long-Term Use of Opioids in the Management
of Chronic Non-Cancer Pain

Original papers

P. Ševčík, R. Hřib, M. Hakl:
Transdermal Fentanyl in the Treatment of Chronic Non-Cancer Pain (Results of the Czech and Slovak Trial)
J. Málek, A. Kurzová, M. Ambruš, V. Pecha:
Has the Prevalence of Postmastectomy Pain Changed?
L. Navrátil, I. Holečková, V. Runt:
Therapy of the Carpal Tunnel Syndrome Using Retinaculotome

History of Pain

L. Strouhalová, I. Vrba:
History of Hypnotic Analgesia

From the Literature

News

Informations

Při vydávání časopisu spolupracují:

Neurochirurgická
společnost České
lékařské společnosti JEP Sekce pro diagnostiku
a léčbu bolestí hlavy při
České neurologické
společnosti ČLS JEP Slovenská spoločnosť
pre štúdium a liečbu
bolesti SSŠLB

Všechna práva vyhrazena. Žádná část nesmí být reprodukována tiskem, fotografickou cestou, počítačovými soubory dat nebo jinými způsoby bez předchozího písemného svolení vydavatele.

OBSAH

Editorial

V. Masopust, D. Netuka, P. Šnajdr, Z. Rychlý, Vl. Beneš, R. Rokyta, S. Ostrý: Úžinové syndromy, možnosti chirurgické léčby

I. Úžinové syndromy horní hrudní apertury

II. Supraskapulární syndrom

III. Útlakový syndrom nervus axillaris

IV. Útlak nervus medianus Struthersovým ligamentem

V. Útlakový syndrom nervus medianus v oblasti aponeurosis musculi
bicipitis brachii (lacertus fibrosus) a začátku musculus pronator teres

VI. Syndrom Frohseho arkády

VII. Syndrom kubitálního kanálu

VIII. Syndrom karpálního tunelu

IX. Syndrom Guyonova kanálu

X. Meralgia paresthetica – syndrom n. cutaneus femoris lateralis

XI. Syndrom útlaku nervus ischiadicus

XII. Útlak nervus peroneus (fibularis) communis

XIII. Syndrom tarzálního tunelu

XIV. Mortonova metatarzalgie

Závěr

Pokyny autorům

CONTENTS

Editorial

V. Masopust, D. Netuka, P. Šnajdr, Z. Rychlý, Vl. Beneš, R. Rokyta, S. Ostrý:
Entrapment Syndromes – the Possibilities of their Surgical Treatment

I. Entrapment Syndromes of Thoracic Inlet

II. Suprascapular Syndrome

III. Axillary Nerve Entrapment Syndrome

IV. Entrapment of Median Nerve by Struther's Ligament

V. Entrapment Syndrome of Median Nerve in the Region of Aponeurosis
of Biceps Muscle (lacertus fibrosus) and the Beginning of Pronator Teres Muscle

VI. Frohe's Arcade Syndrome

VII. Cubital Canal Syndrome

VIII. Carpal Canal Syndrome

IX. Guyon's Canal Syndrome

X. Meralgia Paresthetica – Cutaneous Femoral Lateral Nerve

XI. Entrapment Syndrome of Sciatic Nerve

XII. Entrapment of Common Peroneal Nerve

XIII. Tarsal Canal Syndrome

XIV. Morton's Metatarsalgia

Final Remarks

Instructions to Authors

Recenzovali: Prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
MUDr. David Kachlík

Na titulní straně: Instrumentarium pro operace úžinových syndromů

OBSAH  Editorial

Přehledné články

S. Feketová: Centrálna Bolesť

M. Procházková, T. Doležal: Účinky inhibitorů cyklooxygenáz na kardiovaskulární systém

J. Kovaříková, J. Kovařík: Paliativní radioterapie kostních metastáz

Původní práce

J. Mastík, I. Novotná, S.Fasouli: Ketoprofen v léčbě tenzní bolesti hlavy a transformované migrény

M. Žalský, P. Knotek: Bolest, názory na bolest, afekty a stres v rodině: Rozdíly mezi psychickými poruchami

Původní práce a přehledný článek – kazuistika

J. Raudenská, A. Javůrková: Kognitivně behaviorální terapie fobických úzkostných poruch u pacientů s chronickou bolestí

Kalendář vědeckých akcí

 

CONTENTS  Editorial

Reviews

S. Feketová: Central Pain

M. Procházková, T. Doležal: Effects of COX Inhibitors on Cardiovascular System

J. Kovaříková, J. Kovařík: Palliative Radiotherapy of Bone Metastases

Original Papers

J. Mastík, I. Novotná, S.Fasouli: Ketoprofen in the Treatment of Tension-type Headache and Transformed Migraine

M. Žalský, P. Knotek: Pain, Pain Beliefs, Affects and Stress in Family: Differences Between Mental Disorders

Original Papers and Review – Case Report

J. Raudenská, A. Javůrková: Cognitive-behavioral Therapy of Phobic Anxiety Disorders in Chronic Pain Patients

News

Instructions to Authors

Na titulní straně: Zahájení IV. kongresu EFIC v Praze 2. 9. 2003.

Zleva doprava horní řada – předsednictvo na slavnostním zahájení při projevu předsedkyně AV ČR doc. Heleny Illnerové – prezident EFIC prof. Harald Breivik – zakladatel EFIC prof. Ulf Lindblom.

Prostřední řada – Past-president EFIC prof. David Niv – část předsednictva – prezident IASP Sir Michael Bond.

Dolní řada – předsednictvo – prof. Richard Rokyta, generální sekretář – na levém kraji prof. Josef Stingl, prorektor Univerzity Karlovy.

OBSAH   Editorial

Přehledné články

Lejčko, S. Machart, H. Skalková, Š. Bejvančický: Dlouhodobá léčba opioidy u chronické nenádorové bolesti

J. Raudenská: Psychologické aspekty léčby opioidy u pacientů s chronickou nenádorovou bolestí

P. Barsa, J. Suchomel: Anatomické, patofyziologické a klinické souvislosti bolestí zad

P. Barsa, M. Häckel: Systém „červených praporků" v diagnostice a terapii bolestí zad

J. Marková: Antidepresiva v léčbě bolestí hlavy

Původní práce

P. Cvrček: Vedlejší účinky ketaminu při dlouhodobé léčbě neurogenní bolesti

J. Černá, P. Michálek: Účinnost blokády nervus glossopharyngeus v léčbě chronické nádorové i nenádorové bolesti

Informace

CONTENTS

Editorial

Reviews

J. Lejčko, S. Machart, H. Skalková, Š. Bejvančický: Long-term Opioid Treatment for Chronic Non Cancer Pain

J. Raudenská: Psychological Aspects of Opioid Treatment in Chronic Nonmalignant Pain Patients

P. Barsa, J. Suchomel: Anatomical, Pathophysiological and Clinical Consequences of the Low Back Pain

P. Barsa, M. Häckel: „Red Flags" in the Diagnosis and Treatment of the Low Back Pain

J. Marková: Antidepressants in Headache Treatment

Original Papers

P. Cvrček: Side Effects of Ketamine in the Long-term Treatment of Neuropathic Pain

J. Černá, P. Michálek: Efficacy of Glossopharyngeal Nerve Block in Cancer and Non Cancer Pain Therapy

Informations

Instructions to Authors

Na titulní straně: N v Plzeni v níž je Centrum pro léčbu bolesti při Klinice anesteziologie a resuscitace a kolektiv lékařů a sester vedených MUDr. Janem Lejčkem.

Strana 1 z 2