Tigis

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 1

PŮVODNÍ PRÁCE
Optimistický dlouhodobý vývoj hospitalizace pro astma
v České republice (1967–2007)
Vladimír Vondra, Marek Malý, Jiří Holub ................................ 9
Psychogenní kašel jako projev
somatoformní vegetativní dysfunkce u dětí
Jiřina Chládková, Michal Homolka, Jaroslav Chládek, Tomáš Chyba ....... 18
Nutnost posunu BCG vakcinace – poučení z komplikací a úmrtí dětí
s vrozenými imunodeficiencemi
Vojtěch Thon .......................................................... 26
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Opomíjená úloha parazitů v evoluci imunitního systému?
František Kopřiva ..................................................... 32
ATESTAČNÍ PRÁCE
Komplikace BCG vakcinace
Martina Minářová ...................................................... 41

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Specifická alergenová imunoterapie (SIT)
Václav Špičák ......................................................... 51

KAZUISTIKY
Omalizumab – nová šance pro pacienty s těžkým alergickým
perzistujícím astmatem
Jaromír Bystroň ....................................................... 55
KONFERENCE, KONGRESY .................................................. 59
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .................................................. 66
INFORMACE ............................................................. 67


CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 1
ORIGINAL PAPERS
Optimistic long-term evolution of hospitalization for asthma
in Czech Republic (1967–2007)
Vladimír Vondra, Marek Malý, Jiří Holub ................................ 9
Psychogenic cough as a manifestation of somatoform
disorder in children
Jiřina Chládková, Michal Homolka, Jaroslav Chládek, Tomáš Chyba ....... 18
Necessity of postpone BCG vaccination – lesson from complications
and deaths of children with primary immunodeficiencies
Vojtěch Thon .......................................................... 26
REVIEWS
Neglected role of parasites during evolution of human immune system?
František Kopřiva ..................................................... 32
ATTESTATION PAPER COLLECTION
Complications after BCG vaccination
Martina Minářová ...................................................... 41

PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Specific allergen immunotherapy (SIT)
Václav Špičák ......................................................... 51
CASE REPORTS
Omalizumab – a new chance for patients with severe allergic
persistent asthma
Jaromír Bystroň ....................................................... 55
CONFERENCES AND CONGRESSES ............................................ 59
WE HAVE READ FOR YOU .................................................. 66
INFORMATIONS .......................................................... 67

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 73
Ta, která překročila hranice svého oboru
profesorka farmakologie MUDr. Helena Rašková, DrSc.
Václav Špičák .......................................................... 74
MUDr. Drahoslav Říčný, CSc.
Pavel Slavík, Ondřej Rybníček .......................................... 75

ALERGIE 2010
Vít Petrů, Václav Novotný .............................................. 81
Ceny ČSAKI ............................................................. 82
Měnící se tvář alergie a alergických onemocnění
Václav Špičák .......................................................... 83
Měnící se podoby zánětu
František Kopřiva ...................................................... 89
Od alergické rýmy k chronické rinosinusitidě
Jan Vokurka ............................................................ 95
Měnící se přístup ke sluníčku
Karel Ettler, Miloslav Salavec ........................................ 101

PŮVODNÍ PRÁCE
Vyšetřování různých druhů přecitlivělosti a jejich klinický
význam u dětí s atopickým ekzémem
Martin Liška, Václava Gutová, Petr Panzner ............................ 105

Pacienti s chronickou granulomatózní nemocí v České a Slovenské republice
Aleš Janda, Peter Čižnár, Eva Daňková, Hana Houšťková, Hana Kayserová,
Anna Koláčná, Jiří Litzman, Štěpánka Mikulová, Eva Pařízková,
Michal Podrazil, Pavel Rozsíval, Andrea Poloučková, Anna Šedivá,
Jiřina Bartůňková ..................................................... 112

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Léčebné možnosti u hereditárního angioedému (HAE)
Jiří Litzman, Pavel Kuklínek .......................................... 121
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Bezpečnost při podávání intranazálních steroidů
Zuzana Vančíková ...................................................... 126
Použití metody enterosorbční terapie pomocí organokřemičitého sorbentu
ENTEROSGEL v komplexní léčbě alergických onemocnění
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller ....................................... 133

KAZUISTIKY
Význam screeningového vyšetření z hlediska diagnostiky poruch
funkce neutrofilních leukocytů (kazuistika)
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák ................................. 139
PŘEČETLI JSME ZA VÁS .................................................. 143
Daniel Schneeberger ............................................... 143–145
INFORMACE ............................................................. 147
POKYNY AUTORŮM ........................................................ 151
PŘEDPLATNÉ ............................................................ 152EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů ............................................... 73
Helena Rašková – Professor of the Pharmacology – the women who crossed
the border of their field
Václav Špičák .......................................................... 74
MUDr. Drahoslav Říčný, CSc.
Pavel Slavík, Ondřej Rybníček .......................................... 75
ALLERGY 2010
Vít Petrů, Václav Novotný .............................................. 81
Awards CSAKI ........................................................... 82
Changing face of Allergy and allergic diseases
Václav Špičák .......................................................... 83
The changing face of inflammation
František Kopřiva ...................................................... 89
From allergic rhinitis to chronic rhinosinusitis
Jan Vokurka ............................................................ 95
A changing approach to sun radiation
Karel Ettler, Miloslav Salavec ........................................ 101
ORIGINAL PAPERS
Detection of different types of hypersensitivity and their clinical
relevance in children with atopic eczema
Martin Liška, Václava Gutová, Petr Panzner ............................ 105
Aleš Janda, Peter Čižnár, Eva Daňková, Hana Houšťková, Hana Kayserová,
Anna Koláčná, Jiří Litzman, Štěpánka Mikulová, Eva Pařízková, Michal Podrazil,
Pavel Rozsíval, Andrea Poloučková, Anna Šedivá, Jiřina Bartůňková ..... 112

REVIEWS
Treatment possibilities in hereditary angioedema
Jiří Litzman, Pavel Kuklínek .......................................... 121
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
The safety of intranasal steroids
Zuzana Vančíková ...................................................... 126
Using of enterosorbent therapy by ENTEROSGEL in complex
treatment of allergic diseases
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller ....................................... 133

CASE REPORTS
The contribution of phagocyte screening in diagnosis
of neutrophil dysfunction (case report)
Alexandra Lochmanová, Vítězslav Novák ................................. 139
WE HAVE READ FOR YOU .................................................. 143
Daniel Schneeberger ............................................... 143–145
INFORMATIONS .......................................................... 147
INSTRUCTIONS TO CONTRIBUTORS .......................................... 151
SUBSCRIPTION .......................................................... 152

Editorial

Richard Rokyta ........................................................117
Obsah ................................................................ 121
Sympozium adjuvantní analgetika
R. Rokyta: Společné principy analgetik původně vyvíjených jako
antikonvulziva a antidepresiva ....................................... 125
M. Kršiak: Přehled adjuvantních analgetik ............................ 129
J. Mastík: Antikonvulziva v léčbě bolesti, zejména neuropatické
a migrény ............................................................ 133
M. Anders: Antidepresiva v léčbě bolesti, vztah antidepresiv
a analgetik .......................................................... 141
J. Fricová: Postherpetická neuralgie - kazuistika .................... 144

Přehledné články
Miloslav Franěk
Animální modely migrény .............................................. 146

Dana Vondráčková
Nové cesty léčení průlomové bolesti .................................. 153

Karel Šonka
Porucha iniciace a kontinuity nočního spánku u somatických nemocí
– symptom anebo komorbidní onemocnění? ............................... 163


Původní práce
Ivan Vrba, Martin Kořán, Petr Knotek, Jiří Kozák, Ivana Štětkářová
Biopsychosociální zhodnocení neuromodulační analgetické léčby
u nemocných s failed back surgery syndromem (3. část) ................ 171

Zprávy ............................................................... 176
Informace ............................................................ 177

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ....................................................... 117
Contents ............................................................. 121
Symposium adjuvants analgesics
R. Rokyta: Common principles of analgesics originally developed and used
as anticonvulsants and antidepressants ............................... 125

M. Kršiak: A review of adjuvant analgesics ........................... 129
J. Mastík: The anticonvulsants in the pain treatment especially of
neuropathic pain and migraine ........................................ 133

M. Anders: Antidepressants in the treatment of pain. The relationship
between antidepressants and analgesics ............................... 141

J. Fricová: Postherpetic neuralgia - case report ..................... 144
Reviews
Miloslav Franěk
Animal models of migraine ............................................ 146

Dana Vondráčková
New treatment options of breakthrough pain ........................... 153

Karel Šonka
Disordered nocturnal sleep initiation and continuity in somatic diseases
– a symptom or comorbidity? .......................................... 163


Original paper
Ivan Vrba, Martin Kořán, Petr Knotek, Jiří Kozák, Ivana Štětkářová
Bio-psycho-social assessment of analgesic neuromodulation treatment
in patients with failed back surgery syndrome (third part) ........... 171

News ................................................................. 176
Informations ......................................................... 177

Editorial
Richard Rokyta ....................................................... 129
Obsah ................................................................ 133

Přehledné články
Rudolf Kotas
Historický přehled poznatkù o bolestech hlavy ........................ 137
Jiří Málek, Pavel Ševčík, David Bejšovec, Jitka Fricová,
Tomáš Gabrhelík, Ivo Křikava, Jan Lejčko, Dušan Mach,
Vladimír Mixa, Michaela Vojtíšková
Léčba akutní pooperační bolesti ...................................... 141
Bohumil Skála
Doporučené postupy pro farmakoterapii bolesti
a jejich dopad v oblasti primární péče ............................... 151
Roman Hudec, Lýdia Božeková, Milan Kriška, Viliam Foltán
Porovnanie používania opioidových analgetík
a analgetík–antipyretik na Slovensku a vo Fínsku ..................... 156
Přehledné články a kazuistiky
Vladimír Volf
Chronické bolesti břicha u dětí a dospívajících ...................... 160

Dopisy redakci
Dimitrij Miloschewsky
Klinický výzkum při léčbě bolesti intervenčními technikami:
pohled klinika ....................................................... 167
Richard Rokyta
Fenomén bolesti očima prof. MUDr. Vladislava Kruty, DrSc. ............ 169

Zprávy
Jaroslava Raudenská
11. Schmerzwoche, Mayrhofen, Õsterreich 10.–17. 5. 2008
Týden léčby bolesti v Rakouském Mayrhofenu ........................... 171
Richard Rokyta
Mezinárodní konference Keòské společnosti pro bolest v Nairobi ....... 173
Jiří Kozák
Zpráva ze schùze výboru EFIC 2008 .................................... 175
Dana Vondráčková, Jiří Kozák
Výborová schùze SSLB ÈLS JEP 20. 6. 2008 ............................. 175
Dana Vondráčková
European pain in cancer (EPIC) – 2. část ............................. 177
Informace ............................................................ 180Editorial
Richard Rokyta ....................................................... 129
Contents ............................................................. 133

Reviews
Rudolf Kotas
Historical survey of knowledge about headache ........................ 137
Jiří Málek, Pavel Ševčík, David Bejšovec, Jitka Fricová,
Tomáš Gabrhelík, Ivo Křikava, Jan Lejčko, Dušan Mach,
Vladimír Mixa, Michaela Vojtíšková
Postoperative pain management ........................................ 141
Bohumil Skála
Guidellines for farmakoterapy of pain
and their impact of section primary care ............................. 151
Roman Hudec, Lýdia Božeková, Milan Kriška, Viliam Foltán
Comparison of consumption of opioid analgesics
and analgesics–antipyretics in Slovakia and in Finland ............... 156
Reviews and case reports
Vladimír Volf
Chronic abdominal pain in childhood and adolescence .................. 160


Letters to the editor
Dimitrij Miloschewsky
Clinical research in interventional pain management
techniques: the clinician’s point of view ............................ 167
Richard Rokyta
The pain phenomenon in the reports description
of prof. MUDr. Vladislav Kruta, DrSc. ................................ 169

News
Jaroslava Raudenská
11. Schmerzwoche, Mayrhofen, Õsterreich 10.–17. 5. 2008 .............. 171
Richard Rokyta
International conference of Kenya pain society in Nairobi ............ 173
Jiří Kozák
The report from the EFIC meeting 2008 ................................ 175
Dana Vondráčková, Jiří Kozák
The meeting of the board of czech pain society 20. 6. 2008 ........... 175
Dana Vondráčková
European pain in cancer (EPIC) – second part ......................... 177
Informations ......................................................... 180
Editorial
Richard Rokyta ......................................................... 69
Obsah .................................................................. 73

Přehledné články
Rudolf Kotas, Zdenìk Ambler
Bolesti hlavy ve vyšším věku ........................................... 77
Jana Šmídová, Vladimír Komárek
Bolesti hlavy v dětském věku ........................................... 85

Původní práce
Eva Hegmonová
Neuropatická bolest – pohled na kombinovanou léčbu
silnými opioidy ........................................................ 95
Původní práce – kazuistiky
Jolana Marková, Jiří Mastík, Otakar Keller,
Markéta Grûnermelová, Hana Fučíková
Frovatriptan v krátkodobé preventivní léčbě
menstruační migrény – soubor kazuistik ................................ 103
Miriam Toppischová, Alena Šnoplová
Funkce nohy ........................................................... 109

Dopisy redakci

Marie Augustýnová, Nataša Popperová
Diagnóza karcinomu prsu u zdravotnického pracovníka
– pohled vlastníma očima .............................................. 112
Dimitrij Miloschewsky
Intervenční ošetřování bolesti:
Minulost, současnost a budoucnost ..................................... 114
Dimitrij Miloschewsky                                           
Proteomika při výzkumu neuropatické bolesti ........................... 116
Ladislav Vyklický st.
Zdeněk Kunc – osobní vzpomínky ........................................ 119

Zprávy
Radomír Taláb, Jolana Marková
Gerhard Waberžinek 1943–2008 .......................................... 120
Předatestační specializační kurz ...................................... 121
Jaroslava Raudenská
Zpráva ze sympozia .................................................... 122
Informace
XIV. Brněnský den paliativní medicíny ................................. 126


CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ......................................................... 69
Contents ............................................................... 73

Reviews
Rudolf Kotas, Zdenìk Ambler
Headaches in the elderly ............................................... 77
Jana Šmídová, Vladimír Komárek
Headaches in children and adolescents .................................. 85

Original papers
Eva Hegmonová
Neuropathic pain – the view of combined
therapy with the use of opioids ........................................ 95
Original papers – case reports
Jolana Marková, Jiří Mastík, Otakar Keller,
Markéta Grûnermelová, Hana Fučíková
Frovatriptan for the intermittent prevention
of menstrual migraine – set of case reports ........................... 103
Miriam Toppischová, Alena Šnoplová
Foot function ......................................................... 109

Letters to the editor
Marie Augustýnová, Nataša Popperová
The diagnosis of breast cancer in a nurse
– the personal view and experience .................................... 112
Dimitrij Miloschewsky
Interventional pain management:
the past, present and future .......................................... 114
Dimitrij Miloschewsky
Proteomics in neuropathic pain research ............................... 116
Ladislav Vyklický st.
Zdeněk Kunc – personal reminiscences .................................. 119

News
Radomír Taláb, Jolana Marková
Gerhard Waberžinek 1943–2008 .......................................... 120
The preparatory course before attestation ............................. 121
Jaroslava Raudenská
The report from symposium ............................................. 122
Information
XIV. Brno day of palliative medicine .................................. 126
EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................. 153
Milý pane profesore Blahoši, vzácný příteli ........................... 154
Ctirad JOHN
profesor lékařské mikrobiologie a imunologie Univerzity Karlovy v Praze 155

ALERGIE ZAČÍNÁ V DĚTSTVÍ
Václav Špičák ......................................................... 160
Příběh lékaře a pacienta... aneb život s astmatem
Václav Špičák ......................................................... 161
Co mi astma dalo a co mi vzalo
Martin Franc .......................................................... 162
Fenomén „zdravé výživy“ v českých zemích 1945–1989                  
Martin Franc .......................................................... 163
V centru zájmu astma raného dětského věku
Vít Petrů ............................................................. 169

PŮVODNÍ PRÁCE
Příspěvek k etiologii, klasifikaci a léčbě těžkého průduškového astmatu
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Hana Ostrčilová, Dana Pazderová,
Jarmila Peprníková, Jaroslava Braunová ................................ 173
Nazální provokační test alergenem u pacientů s celoroční rinitidou
Jan Ort, Petr Kučera .................................................. 181
Hodnocení alergenicity jablečných odrůd
Stanislava Honzová, Alexandra Prošková, František Paprštein,
Ivana Šetinová, Milena Kmínková, Anabela Kváčová ...................... 188

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Rinosinusitida u dospělých – EP3OS 207
Pavel Komínek ......................................................... 195
Perspektivy biologické léčby u bronchiálního astmatu
Ilja Stříž ............................................................ 202
Imunopatogeneze infekce Francisellou tularensis a rizika bioterorismu
Jakub Novosad, Monika Holická, Martina Novosadová,
Irena Krčmová, Eva Malá, Jan Krejsek .................................. 206
FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Oralair® – sublingvální tablety pro specifickou imunoterapii alergie
způsobené pyly trav
Petr Panzner .......................................................... 214
Dobrá zpráva pro malé děti
Jarmila Turzíková, Václav Špičák ...................................... 220
Alergie na různé složky vakcín a očkování alergiků
Eva Daňková ........................................................... 222

KONFERENCE, KONGRESY .................................................. 228
INFORMACE ............................................................. 231

CONTENTS

EDITORIAL
Václav Špičák, Vít Petrů .............................................. 153
Dear professor Blahoš, dear friend ................................... 154
Ctirad JOHN
professor of microbiology and immunology, Charles University of Prague .155

ALLERGY STARTS IN CHILDHOOD
Václav Špičák ..........................................................160
Doctor – patient story... life with asthma
Václav Špičák ......................................................... 161
Asthma. A life of give and take
Martin Franc .......................................................... 162
Phenomenon of the „healthy nutrition“ in czech region 1945–1989
Martin Franc .......................................................... 163
In the focus of interest: Asthma in young children
Vít Petrů ............................................................. 169

ORIGINAL PAPERS
Contribution to the etiology, classification and treatment of severe
bronchial asthma
Jaromír Bystroň, Lubomír Heller, Hana Ostrčilová, Dana Pazderová,
Jarmila Peprníková, Jaroslava Braunová ................................ 173
Nasal allergen challenge in patients with perennial rhinitis
Jan Ort, Petr Kučera .................................................. 181
Assessment of allergenicity of apple cultivars
Stanislava Honzová, Alexandra Prošková, František Paprštein,
Ivana Šetinová, Milena Kmínková, Anabela Kváčová ...................... 188


REVIEWS
Rhinosinusitis in adults. EP³OS 2007
Pavel Komínek ......................................................... 195
Perspectives of biologic therapy in bronchial asthma
Ilja Stříž ............................................................ 202
Immunopathogenesis of Francisella tularensis infection and threat
of bioterrorism
Jakub Novosad, Monika Holická, Martina Novosadová,
Irena Krčmová, Eva Malá, Jan Krejsek .................................. 206
PHARMACOTHERAPY, IMMUNOTHERAPY
Oralair® – sublingual tablets for specific immunotherapy of grass-pollen allergy
Petr Panzner .......................................................... 214
Good news for small children
Jarmila Turzíková, Václav Špičák ...................................... 220
Allergy to various vaccine ingredients and vaccination of allergic people
Eva Daňková ........................................................... 222

CONFERENCES AND CONGRESSES ............................................ 228
INFORMATIONS .......................................................... 231

Editorial
Richard Rokyta ........................................................ 185
Obsah ..................................................................189

Přehledné články
Jaroslav Matal, Pavel Anzenbacher, Jaroslav Opavský
Možné interakce analgetik na úrovni jaterních mikrosomálních
cytochromů P450 ....................................................... 193
Karel Pavelka
Klasifikační kritéria pro axiální spondylartritidy .................... 202
Původní práce
Pavla Vepřková, Jaroslav Opavský
Hodnocení bolesti a dysability u pacientů s akutními bolestmi dolní
části zad ............................................................. 209
Jiří Málek, Alice Kurzová, Miloslav Ambruš, Tomáš Vedral, Marie Bendová,
Václav Mottl, Milan Lysý
Chronická pooperační bolest po chirurgické léčbě zhoubného nádoru
prsu .................................................................. 215

Původní práce - kazuistika
Luděk Navrátil, Zdeněk Chudáček, Hynek Mírka, Ondřej Hes
Varovná bolest stehna - vzácný a včasný projev drobného vysoce
agresivního synoviálního sarkomu ...................................... 220

Zprávy
Zasedání výboru SSLB ČLS JEP .......................................... 224
Pain in Europe - VI. kongres EFIC, Lisabon Portugalsko ................ 225
Jednání rady EFIC v Lisabonu .......................................... 231
IX. světový neuromodulační kongres .................................... 232
2. Pražský neuromodulační den ......................................... 234
XI. Èesko-slovenské dialogy o bolesti ................................. 235
39. výroční meeting společnosti pro neurovědy v Chicagu, USA .......... 238


Editorial
Richard Rokyta ........................................................ 185
Contents .............................................................. 189

Reviews
Jaroslav Matal, Pavel Anzenbacher, Jaroslav Opavský
Possible interactions of analgesics with liver microsomal cytochromes
P450 .................................................................. 193
Karel Pavelka
Classification criteria for axial spondylarthritis .................... 202


Original paper
Pavla Vepřková, Jaroslav Opavský
The Assessment of pain and disability in patients with acute
and chronic lower back pain ........................................... 209

Jiří Málek, Alice Kurzová, Miloslav Ambruš, Tomáš Vedral, Marie Bendová,
Václav Mottl, Milan Lysý
Chronic postoperative pain after breast tumour surgical therapy ....... 215


Original paper - case reports
Luděk Navrátil, Zdeněk Chudáček, Hynek Mírka, Ondřej Hes
Premonitory pain of the thigh – a rare early clinical presentation
of a very small though highly aggressive synovial sarcoma ............. 220


News
Board meeting of Czech Pain Society ................................... 224
Pain in Europe - VIth EFIC Congress, Lisbon, Portugal ................. 225
The meeting of the EFIC Conseil in Lisbon ............................. 231
IXth World Congress of Neuromodulation ................................ 232
2nd Prague Day of Neuromodulation ..................................... 234
XIth Czech-Slovak Dialogues on Pain ................................... 235
39th Annual meeting of Society for Neuroscience, Chicago, USA ......... 238

Editorial
Richard Rokyta ........................................................ 1
Obsah ................................................................. 5
Přehledné články
Zdeněk Ambler
Bolestivé diabetické neuropatie ....................................... 9

Hana Kubešová, Pavel Weber, Hana Meluzínová
Specifické rysy diagnostiky a léčby bolesti v geriatrii .............. 16
Eduard Zvěřina
Neuralgie n. trigeminus, n. vagus a n. facialis.
Sto let od narození neurochirurga Z. Kunce ........................... 24
Akademik Z. Kunc. Vzpomínky žáka ..................................... 32
Původní práce
Jan Procházka
Naše zkušenosti s analgetickým účinkem
intratekální aplikace midazolamu ..................................... 36
Václav Janík, Jiří Kozák
Neurostimulační techniky z pohledu intervenčního radiologa ........... 46

Zprávy
European pain in cancers (EPIC) ...................................... 50
Foto: Křest knihy „Francouština pro lékaře“ .......................... 53
Neuromodulation: Technology and the Neural Interface
VIIIth World Congress of International Neuromodulation Society.
Acapulco, Mexico 9.–13. 12. 2007 ..................................... 54
Informace ............................................................ 56
Rejstřík 2007 ........................................................ 63


CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ........................................................ 1
Contents .............................................................. 5
Reviews
Zdeněk Ambler
Painful diabetic neuropathies ......................................... 9

Hana Kubešová, Pavel Weber, Hana Meluzínová
Specific features of pain diagnostics and therapy in geriatrics ...... 16
Eduard Zvěřina
Trigeminal, glossopharynceal, vagal and facial
neuralgia. One hundred years from birthday of Z. Kunc ................ 24
Akademik Z. Kunc - The memories of his pupil ......................... 32
Original paper
Jan Procházka
Our experiences with analgesic effect
of intrathecal administration of midazolam ........................... 36
Václav Janík, Jiří Kozák
Neurostimulation techniques
in regard of interventional radiologist .............................. 46

News
European pain in cancers (EPIC) ....................................... 50
Foto: The babtism of the book „French for medical doctors“ ............ 53
Neuromodulation: Technology and the Neural Interface
VIIIth World Congress of International Neuromodulation Society.
Acapulco, Mexico 9.–13. 12. 2007 ...................................... 54
Information ........................................................... 56
Indexes 2007 .......................................................... 63

Editorial
Richard Rokyta ........................................................ 1
Obsah ................................................................. 5
Přehledné články
Zdeněk Ambler
Bolestivé diabetické neuropatie ....................................... 9
Hana Kubešová, Pavel Weber, Hana Meluzínová
Specifické rysy diagnostiky a léčby bolesti v geriatrii .............. 16
Eduard Zvěřina
Neuralgie n. trigeminus, n. vagus a n. facialis.
Sto let od narození neurochirurga Z. Kunce ........................... 24
Akademik Z. Kunc. Vzpomínky žáka ..................................... 32
Původní práce
Jan Procházka
Naše zkušenosti s analgetickým účinkem
intratekální aplikace midazolamu ..................................... 36
Václav Janík, Jiří Kozák
Neurostimulační techniky z pohledu intervenčního radiologa ........... 46

Zprávy
European pain in cancers (EPIC) ...................................... 50
Foto: Křest knihy „Francouština pro lékaře“ .......................... 53
Neuromodulation: Technology and the Neural Interface
VIIIth World Congress of International Neuromodulation Society.
Acapulco, Mexico 9.–13. 12. 2007 ..................................... 54
Informace ............................................................ 56
Rejstřík 2007 ........................................................ 63


CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ........................................................ 1
Contents .............................................................. 5
Reviews
Zdeněk Ambler
Painful diabetic neuropathies ......................................... 9
Hana Kubešová, Pavel Weber, Hana Meluzínová
Specific features of pain diagnostics and therapy in geriatrics ...... 16
Eduard Zvěřina
Trigeminal, glossopharynceal, vagal and facial
neuralgia. One hundred years from birthday of Z. Kunc ................ 24
Akademik Z. Kunc - The memories of his pupil ......................... 32
Original paper
Jan Procházka
Our experiences with analgesic effect
of intrathecal administration of midazolam ........................... 36
Václav Janík, Jiří Kozák
Neurostimulation techniques
in regard of interventional radiologist .............................. 46

News
European pain in cancers (EPIC) ....................................... 50
Foto: The babtism of the book „French for medical doctors“ ............ 53
Neuromodulation: Technology and the Neural Interface
VIIIth World Congress of International Neuromodulation Society.
Acapulco, Mexico 9.–13. 12. 2007 ...................................... 54
Information ........................................................... 56
Indexes 2007 .......................................................... 63
EDITORIAL ............................................................... 1
OBSAH ................................................................... 2
PROGRAM ................................................................. 4
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY ..................................................... 10

ODBORNÁ SYMPOZIA
1. Psychóza: od modelu k pacientovi .................................... 11
2. Patogeneze schizofrenie: od nejnovějších poznatků k farmakoterapii .. 11
3. Iniciální dysforická reakce ......................................... 12
4. Katatonie – od teorie k praxi ....................................... 14
5. Klinický význam predikce účinnosti a snášenlivosti psychofarmak:
farmakogenetika CYP2D6 ................................................. 14
6. Nové poznatky o mechanizmu účinku antidepresiv: nové indikace? ...... 15
7. Antiepileptika – co nového v neuropsychiatrii ....................... 16
8. Antidepresiva a jiná psychofarmaka ve vztahu k metabolickým poruchám .16
9. Nové pohledy na etiopatogenezu a léčbu depresí ...................... 17
10. Poruchy nálady a závislost ......................................... 18
11. Neuropsychofarmakologie poruch spánku a bdění ...................... 20
12. Mozkové okruhy a chování ........................................... 21
13. Adjuvantní analgetika .............................................. 23
14. Membrány V – „O čem dosud nebyla řeč“ .............................. 24
15. Psychoterapie a farmakoterapie ......................................25
16. Metamfetamin CZ: co vše s sebou přináší comeback „typického
zástupce“ české drogové scény 80. let? ................................. 27
17. Experimentální biomarkery v diagnostice a léčbě Alzheimerovy nemoci
a dalších neuropsychiatrických onemocnění .............................. 28
18. Nové trendy v diagnostice a léčbě Alzheimerovy nemoci a jiných
neurodegenerativních demencí - klinické příznaky ....................... 29

NOVÝ VÝZKUM
1. Antipsychotika ...................................................... 30
2. Antidepresiva, thymoprofylaktika, antiepileptika .....................31
3. Psychofarmakologie a neurovědy ..................................... 32
WORKSHOPY
1. Dopaminová regulace a deregulace ................................... 34
2. Sedmero hlavních hříchů, část 3: obžerství .......................... 35
3. Potřebuje lékař v praxi znát mechanizmus účinku psychofarmak? ....... 37
4. Etika a genetika v terapii PPP a komorbidních poruch ................ 38
5. Proč jsme závislí? .................................................. 39
6. Využití počítačových programů při psaní vědeckých článků, kazuistik
a prací k získání specializované způsobilosti .......................... 40
7. Nové aspekty v neurogenetice a managementu tikových poruch .......... 40

VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ
1. Antipsychotika ...................................................... 41
2. Antidepresiva, thymoprofylaktika, antiepileptika .................... 43
3. Psychofarmakologie a neurovědy ...................................... 45
FIREMNÍ SYMPOZIA ....................................................... 53
JMENNÝ REJSTŘÍK ........................................................ 54


CONTENTS

EDITORIAL ............................................................... 1
CONTENTS ................................................................ 2
PROGRAMME ............................................................... 4
PLENARY LECTURES ....................................................... 10
SCIENTIFIC SYMPOSIA
1. Psychosis: on the road from disease models to patients .............. 11
2. The pathogenesis of schizophrenia: between new understanding
and pharmacotherapy .................................................... 11
3. Initial dysphoric reaction .......................................... 12
4. Catatonia: from theory to practice .................................. 14
5. Efficacy and tolerability prediction of psychopharmacologic
treatment: pharmacogenetics of CYP2D6 .................................. 14
6. What is new about the mechanisms of action of antidepressants
today – new indications? ............................................... 15
7. Anticonvulsants – what is new in neuropsychiatry? ................... 16
8. Antidepressants and other psychotropic drugs in relation
to metabolic disorders ................................................. 16
9. New views of etiopathogenesis and therapy of depression ............. 17
10. Affective disorders and addiction .................................. 18
11. Neuropsychopharmacology of sleep and alertness disorders ........... 20
12. Brain circuits and behavior ........................................ 21
13. Analgesics and adjuvant analgesics of neurological
and psychiatric origin ................................................. 23
14. Membranes V. - "What has not been discussed yet" ................... 24
15. Psychotherapy and pharmacotherapy .................................. 25
16. Methamphetamine CZ: what does the comeback of the agent
typical for the czech drug scene of the 80´s bring along? .............. 27
17. Experimental biomarkers in diagnosis and treatment of Alzheimer
and other neuropsychiatric diseases .................................... 28
18. New approaches to diagnosis and management of Alzheimer´s disease
and other neurodegenerative dementias – clinical markers ............... 29

NEW RESEARCH
1. Antipsychotics ...................................................... 30
2. Antidepressants, mood stabilizers, anticonvulsants .................. 31
3. Psychopharmacology and neurosciences ................................ 32
WORKSHOPS
1. Dopamine regulations and dysregulations ............................. 34
2. Seven deadly sins III. gluttony ..................................... 35
3. Does a psychiatrist need to know the mechanism of action
of psychotropic drugs? ..................................................37
4. Ethics and genetics in the treatment of eating disorders
and commorbid disorders .................................................38
5. Why are we addicted? ................................................ 39
6. Utilization of computer programs (software) for scientific articles,
case reports and dissertations ......................................... 40
7. New aspects in neurogenetics and management of tic disorders ........ 40
POSTER SESSIONS
1. Antipsychotics ...................................................... 41
2. Antidepressants, mood stabilizers, anticonvulsants .................. 43
3. Psychopharmacology and neurosciences .................................45
SPONSORED SATELLITE SYMPOSIA ........................................... 53
NAME INDEX ............................................................. 54