Tigis

OBSAH ..................................................................55
POUŽITÍ PROTETICKÝCH POMŮCEK U PSŮ
Jan Vajc ...............................................................57
RADIAČNÍ TERAPIE INTRAKRANIÁLNÍHO NÁDORU
U NĚMECKÉHO OVČÁKA
Aleš Tomek, Petr Šrenk, Hana Jarešová, Miriam Kleiter ..................62
EXTRAKCE HYPSELODONTNÍCH ZUBŮ U HLODAVCŮ
A ZAJÍCOVITÝCH
Michael Hartmann .......................................................69
PŘÍČINY OBRNY U KOČEK, NEZPŮSOBENÉ
NEUROLOGICKÝM ONEMOCNĚNÍM
Sabine Tacke, Martin Kramer, Cetina Thiel, Christine Peppler ...........78
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ............................................................83
Český svaz ochráncù přírody
Petr Stýblo ............................................................87
Psychické týrání, stres, nebo co vlastnì
a je to vùbec možné?
Eugenie Sychrovská .....................................................91


CONTENTS


CONTENTS ...............................................................55
USE OF PROSTHETIC APPLIANCES IN DOGS
Jan Vajc ...............................................................57
RADIATION THERAPY OF THE INTRACRANIAL TUMOR
IN A GERMANY SHEPHERD DOG
Aleš Tomek, Petr Šrenk, Hana Jarešová, Miriam Kleiter ..................62
EXTRACTION OF PERMANENT/LIFETIME TEETH IN
RODENTS AND HARES
Michael Hartmann .......................................................69
THE CAUSE OF PARALYSIS IN CATS OTHER THAN NEUROLOGIC
DISEASE
Sabine Tacke, Martin Kramer, Cetina Thiel, Christine Peppler ...........78
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................83
Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ............................................................87
Maltreatment, stress or what in fact, and is that real?
Eugenie Sychrovská .....................................................91

EDITORIAL .............................................................61
DIABETOLOGIE
Zdeněk Ambler
Bolestivé diabetické neuropatie .......................................69
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondrie a inzulinová rezistence ..................................74
Zdeněk Jankovec, Daniela Čechurová, Iva Haladová, Michal Krčma,
Silvie Lacigová, Jakub Víšek, Michal Žourek, Zdeněk Rušavý
Národní Registr pacientů
léčených inzulinovou pumpou v České republice .........................80

ENDOKRINOLOGIE
Karel Pacak
Current approaches and new advances in pheochromocytoma ...............86
Jiří Doležal
Scintigrafi cká detekce objemné akcesorní
ektopické mediastinální strumy ........................................95
VÝŽIVA
Vladimír Bartoš
Požívání kávy a diabetes .............................................100
ZPRÁVY ...............................................................105
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ..................................108

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................61
DIABETOLOGY
Zdeněk Ambler
Painful diabetic neuropathies .........................................69
Viktória Ďurovcová, Martin Haluzík, László Wenchich, Michal Kršek
Mitochondria and insulin resistance ...................................74
Zdeněk Jankovec, Daniela Čechurová, Iva Haladová, Michal Krčma,
Silvie Lacigová, Jakub Víšek, Michal Žourek, Zdeněk Rušavý
National register of patients treated with insulin pump
in the Czech repunlic .................................................80

ENDOKRINOLOGY
Karel Pacak
Current appoaches and new advances in pheochromocyroma ................86
Jiří Doležal
Scintigraphy detection of the large ectopic mediastinal goitre ........95
NUTRITION
Vladimír Bartoš
Coffee consumption and diabetes .....................................100
NEWS .................................................................105
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................108

EDITORIAL ................................................................1
OBSAH ....................................................................2
M. Bareš, M. Kopeček P. Šóš, T. Novák, M. Brunovský, P. Stopková
Dvojitě slepá, paralelní, randomizovaná studie porovnávající účinnost
1 Hz repetitivní transkraniální magnetické stimulace (rTMS)
a venlafaxinu ER v léčbě rezistentní deprese: diskuze k protokolu ........4
A. Bartoš, R. Píchová, H. Trojanová, O. Lang, D. Řípová
SPECT mozku v diagnostice Alzheimerovy nemoci ............................8
K. Blahna, D. Klement
Algoritmy navigace na pohyblivé cíle aneb „od mouchy ke schizofrenii“ ...12
V. Bubeníková-Valešová, J. Svoboda, A. Stuchlík, K. Valeš
Metabotropní glutamátové receptory v léčbě schizofrenie .................17
D. Holub, L. Motlová, E. Dragomirecká, T. Novák, J. Èermák, M. Rodriguez,
M. Preiss, M. Ungrmanová, A. Panochová, J. Flegr
Odchylky vigilance/udržované pozornosti u osob s latentní toxoplazmózou .21
J. Krůšek
Vliv steroidních látek na nikotinové receptory ..........................26
M. Ort, Z. Krištofíková, V. Helešic, I. Voříšek, M. Vrbacký, E. Majer,
J. Bureš, A. Stuchlík, D. Řípová
Porovnání tří druhů negenetických animálních modelů demence .............31
T. Páleníček, J. Horáček
Neurobiologie účinku halucinogenů a disociativních anestetik ............33

M. Pometlová, K. Deykun, A. Mikulecká, L. Hrubá, B. Schutová, R. Šlamberová
Je snížení sociální interakce vyvolané nízkými dávkami metamfetaminu
způsobené anxiogenním účinkem? ..........................................46
J. Praško, K. Adamcová, M. Brunovský, H. Kudrnovská,
R. Nechutná, M. Raszka, J. Vyskočilová, L. Závěšická
Fototerapie a antidepresiva v léčbě depresivní epizody u pacientek
s hraniční poruchou osobnosti ...........................................50
J. Praško, M. Raszka, K. Adamcová, J. Kopřivová, H. Kudrnovská, J. Vyskočilová
Predikce terapeutické odpovědi v kognitivně behaviorální terapii
u pacientů s obsedantně kompulzivní poruchou rezistentní
na léčbu psychofarmaky ..................................................55
M. Preiss, H. Kučerová, E. Dočkalová, H. Štěpánková, P. Šóš, M. Holubová
Kognitivní funkce u pacientů s unipolární depresivní poruchou v remisi ..63
H. Tejkalová, F. Jelínek, J. Klaschka, F. Šťastný
Vliv chronického podávání klozapinu na chování potkanů
v neuroinfekčním modelu schizofrenie ....................................68
Š. Vaculín, M. Franěk, A. Yamamotová
Změny bolestivého prahu v průběhu života u potkanů ......................73
K. Vlček
Poruchy prostorové navigace ve stáří a u Alzheimerovy nemoci ............76
M. Vrajová, H. Tejkalová, J. Klaschka, F. Šťastný
Ovlivòují ANTI-NR2A/ANTI-NR2B oligodeoxynukleotidy
hipokampální expresi proteinu NR1 podjednotky NMDA receptoru
u dospělého potkana? Pilotní studie .....................................81


CONTENTS


EDITORIAL ................................................................1
CONTENTS .................................................................2
M. Bareš, M. Kopeček P. Šóš, T. Novák, M. Brunovský, P. Stopková
Double – blind, parallel, randomized study comparing efficacy of 1 Hz
repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) and venlafaxine ER
in the treatment of resistant depression: discussion on study protocol ...4
A. Bartoš, R. Píchová, H. Trojanová, O. Lang, D. Řípová
Brain SPECT in the diagnosis of Alzheimer’s disease ......................8
K. Blahna, D. Klement
Algorhitms of navigation to moving goals: from a fly to schizophrenia ...12
V. Bubeníková-Valešová, J. Svoboda, A. Stuchlík, K. Valeš
Metabotropic glutamate receptors in treatment of schizophrenia ..........17
D. Holub, L. Motlová, E. Dragomirecká, T. Novák, J. Èermák, M. Rodriguez,
M. Preiss, M. Ungrmanová, A. Panochová, J. Flegr
Vigilance/sustained attention abnormalities
in subjects with latent toxoplasmosis ...................................21
J. Krůšek
Steroids and nicotinic receptors ........................................26
M. Ort, Z. Krištofíková, V. Helešic, I. Voříšek, M. Vrbacký,
E. Majer, J. Bureš, A. Stuchlík, D. Řípová
Comparison of three non-genetic animal models of dementia ...............31
T. Páleníček, J. Horáček
Neurobiology of the effects of hallucinogens and dissociative anesthetics. 33

M. Pometlová, K. Deykun, A. Mikulecká, L. Hrubá, B. Schutová, R. Šlamberová
Is decrease of social interraction induced by low dose
methamphethamine caused by anxiogenic effect? ...........................46
J. Praško, K. Adamcová, M. Brunovský, H. Kudrnovská, R.
Nechutná, M. Raszka, J. Vyskočilová, L. Závěšická
Phototherapy and antidepressants in the treatment of depressive episode
in women with borderline personality disorder ...........................50
J. Praško, M. Raszka, K. Adamcová, J. Kopřivová, H. Kudrnovská, J. Vyskočilová
Prediction of therapeutic response in patients suffering from obsessive
compulsive disorder resistant to the treatment with psychopharmacs ......55
M. Preiss, H. Kučerová, E. Dočkalová, H. Štěpánková, P. Šóš, M. Holubová
Cognitive functions in patients with unipolar depression in remission ...63
H. Tejkalová, F. Jelínek, J. Klaschka, F. Šťastný
Effect of chronic clozapine administration on the behavioural pattern
of rats in the neuroinfectional model of schizophrenia ..................68
Š. Vaculín, M. Franěk, A. Yamamotová
Changes in pain threshold during lifetime in rats .......................73
K. Vlček
Spatial navigation impairment during aging
and in Alzheimer’s disease ..............................................76
M. Vrajová, H. Tejkalová, J. Klaschka, F. Šťastný
Do anti-NR2A/Anti-NR2B oligodeoxynucleotides alter hippocampal
protein expression of NR1 subunit/NMDA receptor in adult rat?
Preliminary study .......................................................81
EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................2
přehledné články
S. Hynie, V. Klenerová
Centrální regulační úloha oxytocinu ....................................4
V. Klenerová, S. Hynie
Neurobiologie autismu .................................................11
M. Langmeier, D. Marešová, J. Pokorný
Genová exprese a činnost synapsí u některých nervových poruch .........17
J. Mourek
Omega-3 mastné kyseliny a genová exprese ..............................20

J. Pokorný, D. Marešová, M. Langmeier
Nature a nurture ve světle genové exprese .............................24
F. Šťastný, J. V. Balcar
Schizofrenie jako genetická porucha synaptického spojení ..............29
F. Vyskočil
Poznámky k některým neurobiologickým
a psychofarmakologickým rozdílům mezi pohlavími .......................39
A. Žourková, E. Hadašová, E. Flodrová, J. Juřica, T. Kašpárek,
L. Zahradníková
Možnosti aplikace testování aktivity CYP2D6:
přehled dosavadních výsledků více než desetileté spolupráce genetiky,
farmakologie a psychiatrie ............................................52


CONTENTS

EDITORIAl ..............................................................1
Contents ...............................................................2
reviews
S. Hynie, V. Klenerová
Central regulatory role of oxytocin ....................................4
V. Klenerová, S. Hynie
Neurobiology of autism ................................................11
M. Langmeier, D. Marešová, J. Pokorný
Gene expression and synaptic function
in some nervous system disorders ......................................17
J. Mourek
Omega-3 fatty acids and gene expression ...............................20

J. Pokorný, D. Marešová, M. Langmeier
Nature and nurture in the view of gene expression .....................24
F. Šťastný, J. V. Balcar
Schizophrenia as a genetic disorder of synaptic connection ............29
F. Vyskočil
Some neurobiological and psychopharmacological
differences between sexes. Commentary .................................39
A. Žourková, E. Hadašová, E. Flodrová, J. Juřica, T. Kašpárek,
L. Zahradníková
The CYP2D6 activity testing:
results of more than 10 years lasting cooperation
of genetics, pharmacology and psychiatry ..............................52
EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................2
PROGRAM ................................................................4
PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY ....................................................11
ODBORNÁ SYMPOZIA
1. Co přineslo půlstolení antipsychotické terapie? ....................12
2. Dekonstrukce schizofrenie – Komu a jaká antipsychotika? ............13
3. Antipsychotika – Kam kráčí? ........................................14
4. Co přineslo půlstoletí antidepresiv? ...............................14
5. Dekonstrukce deprese a úzkosti – Komu a jaká antidepresiva? ........16
6. Antidepresiva – Kam kráčí? .........................................17
7. Půlstoletí thymoprofylaxe ..........................................18
8. Co přineslo půlstoletí anxiolytik? .................................19
9. Půlstoletí psychedelik – Problematické dìti psychofarmakologie .....21
10. Půlstoletí psychofarmakologie – Je všechno jinak? .................22
11. Půlstoletí psychofarmakologie v pedopsychiatrii ...................23
12. Kognitivita – Půlstoletí psychofarmakologie v gerontopsychiatrii ..24
WORKSHOPY
1. Sedmero hlavních hříchů II: Smilstvo ...............................26
2. Zánìt, deprese a demence: jaké je propojení? .......................28

3. Sebepoškozování a bolest u poruch příjmu potravy
– Výzkum a léčba ......................................................28
4. Přehlížené klinicky relevantní nežádoucí účinky psychofarmak .......29
VOLNÁ SDĚLENÍ – NOVÝ VÝZKUM
1. Antipsychotika a schizofrenie ......................................30
2. Antidepresiva, poruchy nálady, problematika bazálních ganglií ......31
3. Thymoprofylaktika, anxiolytika a psychedelika ......................33
4. Morfologické koreláty psychopatologie a léčebného efektu ...........34
VÝVĚSKOVÁ SDĚLENÍ
1. Antipsychotika a schizofrenie ......................................36
2. Antidepresiva a afektivní poruchy ..................................40
3. Varia ..............................................................43
4. Psychedelika a závislosti ..........................................45
5. Pamìś, kognice, neuroplasticita a kognitivita ......................49
FIREMNÍ SYMPOZIA ......................................................51
ZPRÁVY ................................................................53
JMENNÝ REJSTŘÍK .......................................................55

CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................2
PROGRAMME ..............................................................4
PLENARY LECTURES ......................................................11
SCIENTIFIC SYMPOSIA
1. What is the outcome of a half-century use of antipsychotics? .......12
2. Deconstruction of schizophrenia – or choosing the appropriate
antipsychotic drug for an individual patient? .........................13
3. Antipsychotics – Quo vadis? ........................................14
4. What is the outcome of a half-century use of antidepressants? ......14
5. Deconstruction of depression and anxiety –
To whom which antidepressant? .........................................16
6. Antidepressants – Quo vadis? .......................................17
7. What is the outcome of a half-century use of thymoprofylaxis .......18
8. What brought us half century of anxiolytics? .......................19
9. Half-century of psychedelics – the problem children
of psychopharmacology .................................................21
10. Psychopharmacology after the half of century:
things may not be what they look like? ................................23
11. Half-century of psychopharmacology in pedopsychiatry ..............24
12. Cognitive drugs – Half century of psychopharmacology
in gerontopsychiatry ..................................................24
WORKSHOPS
1. Seven deadly sins II: Lechery ......................................26
2. Inflammation, depression and dementia: are they connected? .........28


3. Deliberate self harm and pain at eating disorder patients
– research and treatment ..............................................28
4. Overlooked clinically relevant side effects of psychotropics .......29
FREE COMMUNICATIONS – NEW RESEARCH
1. Antipsychotics and schizophrenia ...................................30
2. Antidepressants, affective disorders and basal ganglia .............31
3. Mood stabilizers, anxiolytics and psychedelics .....................33
4. Morphological correlates of psychopathology and therapeutic effect .34
POSTER SESSIONS
1. Antipsychotics and schizophrenia ...................................36
2. Antidepressants and affective disorders ............................40
3. Varia ..............................................................43
4. Psychedelics and addictions ........................................45
5. Memory, cognition, neuroplasticity and cognition drugs .............49
SPONSORED SATELLITE SYMPOSIA ..........................................51
COMMUNICATIONS ........................................................53
NAME INDEX ............................................................55
OBSAH ................................................................100
ATOPICKÁ DERMATITIDA U PSŮ
Stanislav Počta ......................................................103
TOXICKÁ EPIDERMÁLNÍ NEKROLÝZA
U PSA KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Kosáková .......................115
FARMAKOLOGICKÝ POHLED NA POUŽITÍ IBUPROFENU
VE VETERINÁRNÍ PRAXI MALÝCH ZVÍŘAT
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová, Petr Sedlák ....................123
INCONTINENTIA VESICAE PO GONADECTOMII U FEN
Hartwig Bostedt ......................................................127
KULHAJÍCÍ MLADÝ PES
P. Schawalder, H. Stich, Z. Spänhauer, A. Polikeit, S. Ferguson ......130
ZPRÁVY
Zde informuje státní vetrinární správa ČR
Josef Duben ..........................................................137
Český svaz ochránců přírody
Petr Stýblo ..........................................................141CONTENTS

CONTENTS .............................................................100
CANINE ATOPIC DERMATITIS
Stanislav Počta ......................................................103
TOXIC EPIDERMAL NECROLYSIS
IN ONE DOG. A CASE REPORT
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Kosáková .......................115
THE PHARMACOLOGIST’S VIEW OF THE USE OF
IBUPROFEN IN SMALL ANIMAL PRACTICE
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová, Petr Sedlák ....................123
INCONTINENTIA VESICAE FOLLOWING
GONADECTOMY IN FEMALE DOGS
Hartwig Bostedt ......................................................127
LIMPING YOUNG DOG
P. Schawalder, H. Stich, Z. Spänhauer, A. Polikeit, S. Ferguson ......130
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech republic
Josef Duben ..........................................................137
Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ..........................................................141
EDITORIAL .............................................................147
OBSAH .................................................................148
DIAGNOSTIKA A CHIRURGICKÉ ŘEŠENÍ FIBROMATÓZNÍHO
PAPILOMU URETRY U FENY
Jan Hnízdo, Lenka Chylíková, Josef Mašek, Milan Klečka ................151
PŘEHLED ČASTĚJI POUŽÍVANÝCH, INDIVIDUÁLNĚ
PŘIPRAVOVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ VE VETERINÁRNÍ
PRAXI
ČÁST I. – PŘÍPRAVKY APLIKOVANÉ NA KŮŽI A DO
PŘÍSTUPNÝCH TĚLNÍCH DUTIN
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................156
AGRESIVNÍ PES JAKO DŮSLEDEK NEZVLÁDNUTÉ VÝCHOVY
– KAZUISTIKY
Šárka Navarová ........................................................161
OSTEOARTROTICKÁ ONEMOCNĚNÍ KOČEK
Gereon Viefhues .......................................................165
DYSTOKIE – POMOC U FEN
Axel Wehrend ..........................................................170
ZPRÁVY
Zde informuje státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................175


CONTENTS

EDITORIAL .............................................................147
CONTENTS ..............................................................148
DIAGNOSTIC APPROACH AND SURGICAL MANAGEMENT OF
AN URETHRAL FIBROMATEOUS PAPILLOMA IN A BITCH
Jan Hnízdo, Lenka Chylíková, Josef Mašek, Milan Klečka ................151
THE VIEW TO THE FREQUENTLY USED INDIVIDUALLY
PREPARED MEDICINAL PRODUCTS IN VETERINARY PRACTICE
PART I. – TOPICAL PREPARATIONS ADMINISTERED ON THE
SKIN AND TO THE BODY CAVITIES
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................156
AGGRESSIVE DOG AS A RESULT OF UNCONTROLLED CARE
– CASUISTRY
Šárka Navarová ........................................................161
OSTEOARTHROSIS IN CATS
Gereon Viefhues .......................................................165
CANINE DYSTOCIA - MANAGEMENT
Axel Wehrend ..........................................................170
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech republic
Josef Duben ...........................................................175

EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................2
PŮVODNÍ PRÁCE
L. Krámská, M. Preiss
Určování premorbidní úrovně – možnosti zkoušky čtení slov ..............4
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
A. Strunecká, J. Patočka
Prùvodce na cestu po fosfoinozitidové dráze ............................8
K. Šonka
Léčba narkolepsie .....................................................13
J. Patočka, A. Strunecká
Inzulin a paměť .......................................................18
KAZUISTIKY
R. Přikryl, S. Skotáková, T. Kašpárek, E. Češková, H. Kučerová, V. Pálenský
Šestiměsíční zmírnění negativních schizofrenních příznakù po léčbě
repetitivní transkraniální magnetickou stimulací (rTMS): (N=1) studie .21
NOVÁ PSYCHOFARMAKA
J. Švestka, T. Doležal
Pregabalin - nové nebenzodiazepinové anxiolytikum .....................24
VZDÌLÁVÁNÍ
E. Kitzlerová
Patofyziologické souvislosti kardiovaskulárních onemocnění
a depresivní poruchy a trendy v jejich léčbě ..........................31

MOZEK - FUNKČNÌ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
J. Horáček, L. Krejčù, M. Klírová, M. Brunovský, F. Španiel, T. Novák,
M. Kopeček
Regionální metabolizmus mozku (18FDG PET) u nemocného
s akustickými halucinacemi s anamnézou závislosti .....................39
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
J. Volavka: Všechna antipsychotika jsou si rovna, ale .................43
M. Zapletálek: Za přítelem Hugo Širokým ...............................43
ZPRÁVY
P. Mohr: 2nd Bienale - Konference mezinárodní společnosti
pro bipolární poruchu, Edinburgh 2.–4. 8. 2006 ........................44
I. Žucha: Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. - jubilant ...............46
H. Tejkalová: The 19th ECNP Congress - Paříž, 16.–20. 9. 2006 .........46
Academia Medica Pragensis - páté výročí založení (2001–2006) ..........47
M. Kopeček, M. Bareš: Shrnutí výsledkù studie STAR*D ..................48
C. Höschl, J. Horáček: 45. výročí konference Americké
neuropsychofarmakologické
společnosti (ACNP) 3.–7. 12. 2006, Hollywood, Florida, USA ............51
J. Horáček: Ohlédnutí za 49. česko-slovenskou psychofarmakologickou
konferencí v Lázních Jeseník ..........................................58
Přečetli jsme za Vás ..................................................60
NOVÉ KNIHY ............................................................62
REJSTŘÍK 2006 .........................................................63

CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................2
ORIGINAL PAPERS
L. Krámská, M. Preiss
Evaluation of premorbid status – word reading test .....................4
REVIEWS
A. Strunecká, J. Patočka
Guide for traveling through phosphoinositide pathway ...................8
K. Šonka
Management of narcolepsy ..............................................13
J. Patočka, A. Strunecká
Insulin and Memory ....................................................18
CASE REPORT
R. Přikryl, S. Skotáková, T. Kašpárek, E. Češková, H. Kučerová, V. Pálenský
Six months alleviation from negative schizophrenic symptoms
after repetitive Transcranial Magnetic Stimulation
(rTMS): a single case report study ....................................21
NEW PSYCHOTROPICS
J. Švestka, T. Doležal
Pregabalin – a new non-benzodiazepine anxiolytic agent ................24
CME
E. Kitzlerová
Pathophysiological connections of cardiovascular disease
and depressive disorder and tendency in their treatment ...............31

BRAIN - IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
J. Horáček, L. Krejčù, M. Klírová, M. Brunovský, F. Španiel, T. Novák, M. Kopeček
Regional brain metabolism (18FDG PET) in patient with acoustic
hallucinations and drug dependency in history .........................39
CORRESPONDENCE
J. Volavka: All antipsychotics are equal, but .........................43
M. Zapletálek: Remembrance of Hugo Široký .............................43
COMMUNICATIONS
P. Mohr: 2nd Biennial conference of the international society
for bipolar disorders, Edinburgh 2.–4. 8. 2006 ........................44
I. Žucha: Prof. MUDr. Vladimír Novotný, CSc. - jubilee ................46
H. Tejkalová: The 19th ECNP congress - Paris, 16.–20. 9. 2006 .........46
Academia Medica Pragensis - 5th anniversary (2001–2006). ..............47
M. Kopeček, M. Bareš: Summary of STAR*D results .......................48
C. Höschl, J. Horáček: 45th annual ACNP meeting,
3.–7. 12. 2006, Hollywood, Florida, USA ...............................51
J. Horáček: 49th annual Czech-Slovak psychopharmacological meeting . ..58
We have read for you ..................................................60
NEW BOOKS .............................................................62
INDEX 2006 ............................................................63
EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................2
VÝZNAM ARTROSKOPIE V DIAGNOSTICE PATOLOGICKÝCH
ZMĚN RAMENNÍHO KLOUBU U PSA
Jan Hnízdo .............................................................5
PŘEHLED ČASTĚJI POUŽÍVANÝCH, INDIVIDUÁLNĚ
PŘIPRAVOVANÝCH LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ VE VETERINÁRNÍ
PRAXI
ČÁST II. – PŘÍPRAVKY APLIKOVANÉ PERORÁLNĚ
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................17
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? ................................................23
LEISHMANIÓZA PSŮ
Barbara Kohn, Eberhard Schein .........................................27
NOVÉ INFEKČNÍ ONEMOCNĚNÍ?
EPIDEMIOLOGICKÉ ASPEKTY ANAPLASMÓZY U PSA
Inke Krupka, Reinhard K. Straubinger ..................................33
FOTOGALERIE ...........................................................40
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................42
REJSTŘÍKY 2008 ........................................................47CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................2
SIGNIFICANCE OF ARTHROSCOPY IN THE DIAGNOSTICS OF
PATHOLOGIC CONDITIONS
OF THE SHOULDER JOINT IN THE DOG
Jan Hnízdo .............................................................5
THE VIEW TO THE FREQUENTLY USED INDIVIDUALLY
PREPARED MEDICINAL PRODUCTS IN VETERINARY PRACTICE
PART II. – ORAL ADMINISTERED MEDICINAL PRODUCTS
Simona Pejřilová, Radmila Zavadilová ..................................17
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? ...............................................23
NEW INFECTIOUS DISEASE?
EPIDEMIOLOGY OF ANAPLASMOSIS IN DOGS
Barbara Kohn, Eberhard Schein .........................................27
CANINE LEISHMANIASIS
Inke Krupka, Reinhard K. Straubinger ..................................33
PHOTOGALLERY ..........................................................40
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................42
INDEXS 2008 ...........................................................47
EDITORIAL ............................................................185
OBSAH ................................................................187
PŮVODNÍ PRÁCE
P. Čech
Před dvaceti lety zemřel Vojtěch Adalbert Král,
průkopník psychogeriatrie a její zakladatel v Kanadě .................189
M. Dose, T. Glaser, B. Weinmüller
Naturalistická studie léčby antipsychotiky:
retrospektivní analýza z dokumentace pacientů se schizofrenií ........197
M. Preiss, L. Krámská, M. Kukolová, M. Kopeček,
M. Rodriguez, E. Dragomirecká, P. Mohr
Kognitivní deficit u schizofrenie:
návaznost na mezinárodní studie schizofrenie IPSS a DOSMeD ...........201
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
F. Šśastný
Genetická podstata Alzheimerovy nemoci
a možnost její predikce ..............................................207

VZDĚLÁVÁNÍ
T. Novák
Rozumíme statistice a výsledkům v odborné literatuře? ................214
FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
J. Patočka
Juliflorin – naděje na nový lék Alzheimerovy nemoci? .................220
V. Bubeníková-Valešová
Neuroprotektivní účinek quetiapinu:
Význam při léčbě Alzheimerovy demence ................................223
ZPRÁVY
C. Höschl: Cesta od prvního vzplanutí choroby k remisi ...............225
C. Höschl: Krátce z Evropy ...........................................226
Přečetli jsme za Vás .................................................228
INFORMACE ............................................................231
NOVÉ KNIHY ...........................................................235


CONTENTS

EDITORIAL ............................................................185
CONTENTS .............................................................187
ORIGINAL PAPERS
P. Čech
Vojtech Adalbert Kral, a pioneer of psychogeriatrics
and its founder in Canada died twenty years ago ......................189
M. Dose, T. Glaser, B. Weinmüller
Treating schizophrenia patients with antipsychotics
in a naturalistic setting: a retrospective chart review ..............197
M. Preiss, L. Krámská, M. Kukolová, M. Kopeček,
M. Rodriguez, E. Dragomirecká, P. Mohr
The cognitive deficit in schizophrenia:
continuing IPSS and DOSMeD studies ...................................201
REVIEWS
F. Šśastný
Genetic principle of Alzheimer’s disease
and possibility of its prediction ....................................207


CME
T. Novák
Do we understand the statistics and results in the medical literature? 214
FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY
J. Patočka
Juliflorine – hope for a new drug for Alzheimer‘s disease? ...........220
V. Bubeníková-Valešová
The neuroprotective effect of quetiapine:
Implications for the treatment of Alzheimer disease ..................223
COMMUNICATIONS
C. Höschl: Roadmap from the onset of a disease to the full remission .225
C. Höschl: Brief report from Europe ..................................226
We have read for you .................................................228
INFORMATIONS .........................................................331
NOW BOOKS ............................................................235