Tigis

EDITORIAL .............................................................49
OBSAH .................................................................52
GENERALIZOVANÁ DEMODIKÓZA U PSA
Jiří Filip ............................................................55
KARCINOM Z PARAFOLIKULÁRNÍCH BUNĚK
TYREOIDEY U PSA
František Jelínek, Vilma Hypská .......................................61
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? ................................................66
DERMATOLOGICKÉ ZMĚNY NA NOSNÍ HOUBĚ PSÙ
Stefanie Peters .......................................................69
TROMBÓZA AORTY U KOČKY
Andreas Kirsch ........................................................80
FOTOGALERIE ...........................................................91
ZPRÁVY
Vakcinologické sympozium MEVS v Praze
Michal Gojda ..........................................................94
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................96CONTENTS

EDITORIAL .............................................................49
CONTENTS ..............................................................52
GENERALIZED DEMODICOSIS IN THE DOG
Jiří Filip ............................................................55
CARCINOMA OF PARAFOLLICULAR CELLS IN A DOG
František Jelínek, Vilma Hypská .......................................61
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? ...............................................66
DERMATOLOGICAL CHANGES OF NASAL PLANUM IN DOGS
Stefanie Peters .......................................................69
FELINE AORTAL TROMBOSIS
Andreas Kirsch ........................................................80
PHOTOGALLERY ..........................................................91
NEWS
Vaccinology symposium MEVS in Prague
Michal Gojda ..........................................................94
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................96

EDITORIAL .............................................................127
OBSAH .................................................................128
PŮVODNÍ PRÁCE
J. Konrád
32 týdenní otevřené sledování účinnosti a bezpečnosti memantinu
u nemocných s demencí u Alzheimerovy nemoci ...........................130
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
V. Bubeníková-Valešová, M. Vrajová, J. Horáček
Validita modelů schizofrenie založených na inhibici
NMDA receptorů – animální i klinické studie ...........................134
A. Večeřová-Procházková, Z. Staòková, E. Čápová
Retence v programech buprenorfinové substituční terapie ...............141
A. Bartoš, D. Řípová
Biochemické ukazatele Alzheimerovy nemoci
včetně derivátů cholesterolu ..........................................145
K. Látalová, R. Balon
Sexuální funkce u schizofrenních pacientů .............................147
VZDĚLÁVÁNÍ
J. Masopust, R. Malý, A. Urban, L. Hosák, K. Konupčíková
Antipsychotika a žilní tromboembolizmus ...............................154

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
J. Švestka
Nová psychofarmaka: Melatonin s prodlouženým účinkem
v léčbě primární insomnie u starších osob .............................160
MOZEK – FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
P. Šóš, M. Brunovský, J. Horáček, M. Bareš, M. Kopeček
Využití kordanční analýzy a elektromagnetické tomografie
ke sledování změn elektrické mozkové aktivity
během léčby depresivní poruchy ........................................167
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
G. O. Křížek: Budou se děti za 100 let ve škole ještě muset učit psát? 172
I. Bitter: Janu Libigerovi ............................................173
ZPRÁVY
A. Kolářský: Pudové předpoklady morálky ...............................174
Přečetli jsme za Vás ..................................................176
INFORMACE .............................................................178
NOVÉ KNIHY ............................................................180CONTENTS

EDITORIAL .............................................................127
CONTENTS ..............................................................128
ORIGINAL PAPERS
J. Konrád
A 32-week open-label observation of the efficacy and safety
of memantine in patients with Alzheimer’s disease .....................130
REVIEWS
V. Bubeníková-Valešová, M. Vrajová, J. Horáček
The validity of animal models of schizophrenia based
on the inhibition of NMDA receptor-animal and clinical studies ........134
A. Večeřová-Procházková, Z. Staòková, E. Čápová
Retention in substitution programmes with buprenorphine ...............141
A. Bartoš, D. Řípová
Biochemical markers of Alzheimer’s disease
including cholesterol derivates .......................................145
K. Látalová, R. Balon
Sexual function in patients with schizophrenia ........................147
CME
J. Masopust, R. Malý, A. Urban, L. Hosák, K. Konupčíková
Antipsychotics and venous thromboembolism .............................154

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY
J. Švestka
New psychotropics: Prolonged-release melatonin
in the treatment of primary insomnia in elderly people ................160
BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
P. Šóš, M. Brunovský, J. Horáček, M. Bareš, M. Kopeček
Utilization of cordance analysis and electromagnetic tomography
in monitoring changes of electric brain activity
during depressive disorder treatment ..................................167
CORRESPONDENCE
G. O. Křížek: Will schoolchildren have to learn handwriting 100 years
later? ............................................................... 172
I. Bitter: To Jan Libiger .............................................173
COMMUNICATIONS
A. Kolářský: Drive potency for morals .................................174
We have read for you ..................................................176
INFORMATIONS ..........................................................178
NOW BOOKS .............................................................180

EDITORIAL ..............................................................1
DIABETOLOGIE
Kateřina Štechová, Stanislava Koloušková, Zuzana Hladíková,
Zdeněk Šumník, Kateřina Flajšmanová, Kristýna Böhmová,
Zuzana Vrabelová, Klára Zacharovová, Daniel Chudoba,
Martina Pechová, Pavlína Piťhová, František Saudekk
Výsledky studie mapující buněčnou reaktivitu proti
diabetogenním autoantigenům u pacientů s diabetem
1. typu a u jejich příbuzných ..........................................8
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý
Analoga inzulinu a gravidita ..........................................14
Jindřiška Perušičová, Jan Škrha, Pavlína Piťhová
Současný pohled na hodnocení kompenzace diabetes mellitus .............19
Silvie Lacigová, Jitka Zemanová, Daniela Čechurová,
Iva Haladová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Doporučená a reálná léčba v diabetologických ambulancích
v České republice aneb lze léčit pacienty s diabetem
dle standardů odborné společnosti? Revize po 4 letech .................32

ENDOKRINOLOGIE
Branislav Lichardus
Nestárnúca koncepcia endokrinologických dní 1978–2007
(Prednesené na XXX. Endokrinologických dňoch
v Špindlerovom mlyne 4. 10. 2007) .....................................39
METABOLISMUS
Zuzana Urbanová, Milan Šamánek, Richard Češka, Tomáš Freiberger,
Rudolf Poledne, Renata Cífková, Helena Vaverková, Hana Rosolová,
Vladimír Soška, Jan Piťha, Tomáš Štulc, Michal Vráblík
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií u dětí
a dospívajících vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu 43
RECENZE ...............................................................50
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ...................................52
PŘEHLEDY RECENTNÍCH ČLÁNKŮ Z DIABETOLOGIE .............................54
REJSTŘÍKY 2007 ........................................................58

CONTENTS

EDITORIAL ..............................................................1
DIABETOLOGY
Kateřina Štechová, Stanislava Koloušková, Zuzana Hladíková,
Zdeněk Šumník, Kateřina Flajšmanová, Kristýna Böhmová,
Zuzana Vrabelová, Klára Zacharovová, Daniel Chudoba,
Martina Pechová, Pavlína Piťhová, František Saudekk
Results of the study mapping cell reactivity against
diabetogeneic autoantigens in type 1 diabetes
patients and in their relatives ........................................8
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Rušavý
Insulin Analogs and Pregnancy .........................................14
Jindřiška Perušičová, Jan Škrha, Pavlína Piťhová
Contemporary view on evoluation of metabolic
compensation of diabetes mellitus .....................................19
Silvie Lacigová, Jitka Zemanová, Daniela Čechurová,
Iva Haladová, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Recommended versus real treatment in outpatient diabetic
clinics in the Czech Republic or is it possible to treat
diabetic patients according to the Guidelines? Revision after 4 years .32

ENDOKRINOLOGY
Branislav Lichardus
Time-Resisting Conceptual Framework of the Days
of Endocrinology 1978–2007
(Presented at the XXXth Days of Endocrinology
in Špindlerův Mlýn on Oct. 4th 2007) ..................................39
METABOLISM
Zuzana Urbanová, Milan Šamánek, Richard Češka, Tomáš Freiberger,
Rudolf Poledne, Renata Cífková, Helena Vaverková, Hana Rosolová,
Vladimír Soška, Jan Piťha, Tomáš Štulc, Michal Vráblík ................43
CURRENT BOOKS REVIEWS .................................................50
INFORMATIONS
Future international and national actions .............................52
REVIEWS OF ARTICLES FROM DIABETOLOGY ..................................54
INDEX 2007 ............................................................58

EDITORIAL .............................................................69
OBSAH .................................................................70
PŮVODNÍ PRÁCE
J. Volavka
Vztah mezi COMT a agresí: pohyblivý cíl? ..............................72
A. Heretik jr., V. Novotný, A. Heretik, J. Pečeňák, A. Ritomský
Úzkostlivosť a konzum alkoholu: rozdiely medzi
mužmi a ženami: údaje zo štúdie EPIAF .................................74
E. Kitzlerová, L. Motlová, E. Dragomirecká
I pacienti se schizofrenií mohou být fit: roční výsledky
programu pro dobré zdraví v České republice ...........................78
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
J. Horáček
Prolegomena ke každé budoucí psychiatrické nozologii
(jež se bude moci státi vědou) ........................................82
P. Grof, L. Crawford
Psychiatrie a hudba: léčba slovy a tóny ...............................88
M. Alda, T. Hájek
Co mohou ukázat studie osob
s genetickým rizikem bipolární poruchy? ...............................90
L. Miovská, M. Miovský
Vliv užívání konopných drog na kognitivní funkce
jejich uživatelů: zhodnocení aktuálního stavu výzkumu .................93

VZDĚLÁVÁNÍ
I. Tůma
Kognitivní deficit a psychopatologie schizofrenie ....................101
MOZEK – FUNKČNÌ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
V. Bubeníková-Valešová, T. Páleníček, J. Horáček
Vliv 3,4-methylendioxymetamfetaminu (extáze) a citalopramu
na přežívání nově vzniklých buněk v hipokampu dospělých
potkanů – pilotní studie .............................................107
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
J. Pečeňák: Je autizmus prekonaný? ...................................112
ZPRÁVY
C. Höschl: Jan Libiger šedesátníkem ..................................115
K. Adamcová: 16. Evropský psychiatrický kongres ......................117
Přečetli jsme za vás .................................................118
INFORMACE ............................................................123
NOVÉ KNIHY ...........................................................124
Rejstříky ............................................................126

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................69
CONTENTS ..............................................................70
ORIGINAL PAPERS
J. Volavka
Relation between COMT and aggression: a moving target? ................72
A. Heretik jr., V. Novotný, A. Heretik, J. Pečeňák, A. Ritomský
Trait-anxiety and alcohol consumption: men – women
diferences: data of the EPIAF study ...................................74
E. Kitzlerová, L. Motlová, E. Dragomirecká
Patients with schizophrenia can also be healthy:
one year results of wellness program in the Czech republic ............78
REVIEWS
J. Horáček
Prolegomena to any future psychiatric nosology
(that will be able to come forward as science) ........................82
P. Grof, L. Crawford
Psychiatry and music: healing words and healing sounds ................88
M. Alda, T. Hájek
The risk and the burden of bipolar disorder –
– the value of high-risk studies ......................................90
L. Miovská, M. Miovský
The effects of cannabis use on its users´cognitive
functions: assessment of the current state of research ................93

cmE
I. Tůma
Cognitive deficit and psychopatology of schizophrenia ................101
BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
V. Bubeníková-Valešová, T. Páleníček, J. Horáček
The effect of 3,4-methylenedioxymethamphetamine (ecstasy)
and citalopram on survival of new generated cells in adult rat .......107
CORRESPONDENCE
J. Pečeňák: Is autism overcome? ......................................112
COMMUNICATIONS
C. Höschl: Jan Libiger – 60th birthday ...............................115
K. Adamcová: 16th European Psychiatric Congress ......................117
We have read for you .................................................118
INFORMATIONS .........................................................123
NOW BOOKS ............................................................124
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .............................................126

Indexes ..............................................................126


EDITORIAL ............................................................101
OBSAH ................................................................104
ANOMÁLIE CÉVNÍCH PRSTENCÙ U KOČKY A PSA
Leoš Krkoška .........................................................106
KARCINOM MOČOVÉHO MĚCHÝŘE U KOČKY
František Jelínek, Dita Nováková, Dana Vozková, Pavel Hron ...........114
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? ...............................................120
PRINCIPY NARKÓZY A LÉČENÍ BOLESTI U MALÝCH SAVCŮ
Julia Henke ..........................................................123
POUŽITÍ OPIOIDÙ U PSA A KOČKY
Martina Engert, Sabine Tacke .........................................129
FOTOGALERIE ..........................................................138
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ..........................................................140
POKYNY PRO AUTORY ....................................................148


CONTENTS

EDITORIAL ............................................................101
CONTENTS .............................................................104
VASCULAR RING ANOMALIES IN CATS AND DOGS
Leoš Krkoška .........................................................106
CARCINOMA OF THE URINARY BLADDER IN A CAT
František Jelínek, Dita Nováková, Dana Vozková, Pavel Hron ...........114
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? ..............................................120
NARCOSIS PRINCIPLES AND PAIN TREATMENT IN SMALL
MAMMALS
Julia Henke ..........................................................123
THE USE OF OPIOIDS IN DOGS AND CATS
Martina Engert, Sabine Tacke .........................................129
PHOTOGALLERY .........................................................138
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ..........................................................140
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .............................................148
EDITORIAL: Jsou antidepresiva neúčinná? ...............................1
OBSAH .................................................................2
PŮVODNÍ PRÁCE
M. Preiss, M. Bareš, M. Kopeček, P. Stopková, L. Krámská,
S. Rothanzlová
Vliv osobnostní psychopatologie na efektivitu
léčby unipolární deprese – katamnestická studie .......................4
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
J. Kopřivová, M. Brunovský, J. Praško, J. Horáček
EEG biofeedback a jeho využití v klinické praxi .......................10
B. Mravec
Mozoček: štruktúra, funkcie
a jeho úloha pri neuropsychiatrických ochoreniach .....................18
R. Kawaciuková
Wisconsinský test třídění karet a jeho využití v neuropsychiatrii .....28
M. Bareš, T. Novák
Úloha kyseliny listové v léčbě depresivní porucha
a predikci odpovědi na léčbu antidepresivy ............................34
FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI
J. Patočka, A. Dvořák
Od memantinu k nitromemantinu .........................................40

VZDĚLÁVÁNÍ
J. Praško
Suicidální pacient a terapeutické intervence ..........................43
MOZEK – FUNKČNĚ MORFOLOGICKÉ NÁLEZY V PSYCHIATRII
K. Verébová, F. Španiel, J. Tintěra, J. Horáček
Farmakorezistentní akustické halucinace
po pravostranné anteromeziální resekci u nemocné s epilepsií ..........52
DOPISY, DISKUZE, OHLASY
J. Pečeňák: Otvorenost informovania o klinických štúdiách .............58
J. Kučerová, L. Landa, K. Šlais, A. Šulcová: Rozdíly v účinnosti MDMA
při akutním a chronickém podávání u myších samců a samic ..............59
G. O. Křížek: Česká mytologie děsí Američany ..........................60
ZPRÁVY
J. Horáček
Ohlédnutí za jubilejní 50. česko-slovenskou
psychofarmakologickou konferencí v Jeseníku ...........................62
Pøečetli jsme za vás ..................................................64
NOVÉ KNIHY ............................................................67
PŘEDPLATNÉ ............................................................68
POKYNY AUTORŮM ........................................................69

CONTENTS

EDITORIAL: Are antidepressants realy inactive? ........................1
CONTENTS ..............................................................2
ORIGINAL PAPERS
M. Preiss, M. Bareš, M. Kopeček, P. Stopková, L. Krámská, S. Rothanzlová
Influence of personality psychopathology on treatment effect
of unipolar depression – catamnestic study ............................4
REVIEWS
J. Kopřivová, M. Brunovský, J. Praško, J. Horáček
EEG biofeedback and its use in clinical practice ......................10
B. Mravec
Cerebellum: structure, functions and its role in neuropsychiatric
diseases ............................................................. 18
R. Kawaciuková
Wisconsin card sorting test and its application in neuropsychiatry ....28
M. Bareš, T. Novák
The role of folic acid in the treatment of depressive disorder
and the prediction of response to antidepressant treatment ............34
FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL SOCIETY
J. Patočka, A. Dvořák
From memantine to nitromemantine ......................................40

CME
J. Praško
Suicidal patient and therapeutic intervention .........................43
BRAIN – IMAGING FINDINGS IN PSYCHIATRY
K. Verébová, F. Španiel, J. Tintěra, J. Horáček
A patient with a history of epilepsy developing pharmacoresistant
auditory hallucinations after anteromesial resection ..................52
CORRESPONDENCE
J. Pečeňák: Open information on clinical trials .......................58
J. Kučerová, L. Landa, K. Šlais, A. Šulcová: Differences in efficacy of MDMA
after acute and chronic administration in male and female mice ........59
G. O. Křížek: Czech mythology horrifies Americans .....................60
COMMUNICATIONS
J. Horáček
50 anniversary of the Annual Czech-Slovak
psychopharmacological meetings ........................................62
We have read for you ..................................................64
NOW BOOKS .............................................................67
SUBSCRIPTION ..........................................................68
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ..............................................69
Editorial
Richard Rokyta .......................................................187
Jiří Kozák ...........................................................189
Přehledné práce
Daniela Palyzová
Procedurální bolest v dětském věku ...................................197
Václav Masopust, Martin Häckel, Jitka Fricová
Aplikace hyázy v léčbě pooperační epidurální fibrózy – review ........207
Marie Soukupová, Miloslav Kršiak
Má nízká volně prodejná dávka Ibuprofenu
protizánětlivý účinek? ...............................................211
Jiří Paleček
Bodová středová myelotomie jako účinný
nástroj tlumení bolesti viscerálního původu? .........................217
Abstrakta
XIII. Brněnský den paliativní medicíny ...............................224

Dopisy redakci
Ivan Vrba
Ketamin: Začíná život ve čtyřiceti? ..................................232
Zprávy
The 4th World Congress – World Institute of Pain (WIP)
Budapešť – Maďarsko ..................................................235
IX. Česko-Slovenské dialogy o bolesti ................................237
Society for Neuroscience SFN San Diego, Kalifornie,
USA, 3.–7. listopadu 2007 ............................................241
1. Pražský neuromodulační den ........................................247
IASP® – International association for the Study of Pain® .............248
Schůze výboru SSLB ...................................................249
Informace ............................................................251


CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta .......................................................187
Jiří Kozák ...........................................................189
Reviews
Daniela Palyzová
Procedural pain in children ..........................................197
Václav Masopust, Martin Häckel, Jitka Fricová
The use of hyase in the treatment
of postoperative epidural fibrosis – a review ........................207
Marie Soukupová, Miloslav Kršiak
Has a low OTC dose of Ibuprofen
an Antiinflammatory Effect ...........................................211
Jiří Paleček
Punctate Midline Myelotomy an efficient
tool for visceral pain control? ......................................217
Abstracts
XIIIth day of Palliative Medicine in Brno ............................224

Letters to the Editors
Ivan Vrba
Ketamin: The life begin on forties? ..................................232
News
The 4th World Congress – World Institute of Pain (WIP)
Budapešś – Maïarsko ..................................................235
IX. Czech-Slovak dialogues on Pain ...................................237
Society for Neuroscience SFN San Diego, Kalifornie,
USA, 3.–7. listopadu 2007 ............................................241
The First Prague Neuromodulation Day .................................247
IASP® – International association for the Study of Pain® .............248
The Meeting of the boards of Czech Pain Society ......................249
Information ..........................................................251
Subscription .........................................................253
Instructions for contributors ........................................254

EDITORIAL .............................................................149
OBSAH .................................................................151
KARCINOM PROSTATY U PSA. KAZUISTICKÉ SDĚLENÍ
František Jelínek .....................................................153
SROVNÁNÍ ÚČINNOSTI KOMBINACE FIPRONIL/(S)
-METHOPREN S KOMBINACÍ PERMETHRIN /IMIDACLOPRID
PROTI EVROPSKÉMU PSÍMU KLÍŠTĚTI DERMACENTOR
RETICULATUS PŘI POUŽITÍ TOPICKÉ APLIKACE U PSŮ
Michal Gojda ..........................................................159
JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA? ................................................163
MNOHO TVÁŘÍ PYODERMIE U PSA
Stefanie Köbrich ......................................................165
ATRIO-VENTRIKULÁRNÍ NEDOSTATEČNOST CHLOPNÍ
U PSŮ
Ralph Wendt ...........................................................173
FOTOGALERIE ...........................................................179
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ...........................................................185
POKYNY PRO AUTORY .....................................................196CONTENTS

EDITORIAL .............................................................149
CONTENTS ..............................................................151
CARCINOMA OF THE PROSTATE IN A DOG. A CASE
REPORT
František Jelínek .....................................................153
COMPARATIVE EFFICACY OF THE COMBINATION
FIPRONIL–(S)-METHOPRENE AND THE COMBINATION
PERMETHRIN–IMIDACLOPRID AGAINST DERMACENTOR
RETICULATUS, THE EUROPEAN DOG TICK, APPLIED
TOPICALLY TO DOGS
Michal Gojda ..........................................................159
WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? ...............................................163
DIE VIELEN GESICHTER DER PYODERMIE BEIM HUND
Stefanie Köbrich ......................................................165
CANINE ATRIO-VENTRIKULÄRE KLAPPENINSUFFIZIENZ
Ralph Wendt ...........................................................173
PHOTOGALLERY ..........................................................179
NEWS
Here informs the State veterinary management
in the Czech Republic
Josef Duben ...........................................................185
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ..............................................196

Editorial ..............................................................61
Přehledné práce
Ladislav Kabelka, Jiří Vítovec
Symptomy a syndromy pokročilého
neonkologického onemocnění v paliativní péči ...........................71
Přehledné a původní práce
Karolina Toušová, Jan Benedikt, Abdul Samad
Ladislav Vyklický, Viktorie Vlachová
Analgetické účinky kapsaicinu:
Tisíce let nepoznaný mechanizmus .......................................76
Vladimír Masopust, Jiří Kozák
Neurotechnologické metody nácviku relaxace v léčbě bolesti .............83
Původní práce
Jan Procházka
Vliv intratekálně aplikovaného midazolamu
na hemodynamické parametry .............................................90
Tomáš Gabrhelík, Pavel Michálek, Marek Pieran,
Milan Adamus, Emil Berta, Jitka Dobešová, Kateřina Marková
Efektivita radiofrekvenční horní hrudní sympatektomie
v léčbě Raynaudova fenoménu kontrolovaná termografií
– pilotní studie .......................................................95

Zprávy
Schůze výboru SSLB ....................................................102
IV. Sympozium o léčbě bolesti
Brno – Hotel Voroněž – 27.–28. 4. 2007 ................................103
OROS systém – Jurnista – Uvedení do léčby bolesti .....................105
Informace .............................................................106
Kalendář vědeckých akcí ...............................................108

CONTENTS

Editorial ..............................................................61
Reviews
Ladislav Kabelka, Jiří Vítovec
Symptoms and syndroms of advanced
non-oncologic diseases in palliative care ..............................71
Reviews and Original papers
Karolina Toušová, Jan Benedikt, Abdul Samad
Ladislav Vyklický, Viktorie Vlachová
Analgesic effects of Capsaicin:
Mechanism undetermined for thousands of years ..........................76
Vladimír Masopust, Jiří Kozák
Neurotechnological Methods of Relaxation
Training in Pain Treatment .............................................83
Original paper
Jan Procházka
Effect of intrathecal midazolam on hemodynamic parameters ..............90
Tomáš Gabrhelík, Pavel Michálek, Marek Pieran,
Milan Adamus, Emil Berta, Jitka Dobešová, Kateřina Marková
Efficacy of radiofrequency upper thoracic
sympathectomy for Raynaud’s phenomenon
controlled by thermography – pilot study ...............................95

News
Meeting of the Board of SSLB ..........................................102
IV.th Pain Symposium
Brno – Hotel Voroněž – 27.–28. 4. 2007 ................................103
Introduction of Oros system Jurnista into the treatment of pain .......105
Informations ..........................................................106
Itinerary of scientific events ........................................108