Tigis

OBSAH

EDITORIAL .................................................................................................................................. 49
DIABETOLOGIE
Ludmila Brunerová, Jan Brož, Štěpánka Průhová, Jan Lebl, Michal Anděl
Maturity-onset diabetes of the young 3 (MODY 3
..............................................................................57
Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Neuropatické fraktury v oblasti kolenního kloubu
u pacientů s diabetem
.................................................................................................................. 63
DIABETOLOGIE / METABOLISMUS
Radka Doleźalová, Martin Haluzík
Metabolický syndrom a fyzická aktivita
......................................................................................... 69
DIABETOLOGIE
Jiří Dolina, Petra Vlčková, Aleš Hep, Jitka Suchánková
Diabetická gastroparéza – využití elektrogastrografi e
..................................................................... 75
ENDOKRINOLOGIE
Karolína Banghová, Eva Al Taji, Jan Lebl
Pendrin a jeho úloha v patogenezi kongenitální hypotyreózy
a dalších onemocnění
.................................................................................................................. 80
Petr Libánský, Petr Broulík, Hana Křížová, Ondřej Naňka,
Jiří Pozniak, Jiří Šedý, Svatopluk Adámek
Význam předoperačních a peroperačních lokalizačních vyšetření
u primární hyperparatyreózy
........................................................................................................ 85
ZPRÁVY ................................................................................................................................... 90
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................ 91

CONTENTS

EDITORIAL .............................................................................................................................. 49
DIABETOLOGY
Ludmila Brunerová, Jan Brož, Štěpánka Průhová, Jan Lebl, Michal Anděl
Maturity-onset diabetes of the young 3 (MODY 3)
........................................................................ 57
Robert Bém, Vladimíra Fejfarová, Alexandra Jirkovská
Neuropatic Fractures in the KNEE in patients with diabetes
.......................................................... 63
DIABETOLOGY / METABOLISM
Radka Doleźalová, Martin Haluzík
Metabolic Syndrome and Physical Activity
................................................................................... 69
DIABETOLOGY
Jiří Dolina, Petra Vlčková, Aleš Hep, Jitka Suchánková
Electrogastrography in the diabetic gastroparesis
......................................................................... 75
ENDOCRINOLOGY
Karolína Banghová, Eva Al Taji, Jan Lebl
Pendrin and its role in the pathogenesis of congenital hypothyroidism
and other diseases
................................................................................................................... 80
Petr Libánský, Petr Broulík, Hana Křížová, Ondřej Naňka,
Jiří Pozniak, Jiří Šedý, Svatopluk Adámek
Pre-and perioperative localozation investigastions
in primary hyperparathyreosis
..................................................................................................... 85
NEWS ...................................................................................................................................... 90
INFORMATIONS
Future international and national actions ...................................................................................... 91

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1
DIABETOLOGIE
MUDr. Schroner Zbyněk, PhD, Prof. Lazúrová Ivica, Csc.
Diabetes mellitus a subklinické poruchy funkcie štítnej žľazy
...................................................... 5
MUDr. Kateřina Anderlová, MUDr. Radka Doležalová,
Doc. MUDr. Martin Haluzík, Csc.
PPAR-α a inzulinová senzitivita
................................................................................................ 11
ENDOKRINOLOGIE
MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.a, doc. MUDr. Milada Kohoutová, Csc.b,
Mgr. Zdeněk Musilb, prof. MUDr. Josef Marek DrSc.a,
MUDr. Anna Křepelová, CSc.b,c, prof. MUDr. Jiří Widimský jr, Csca
Feochromocytom a paragangliom – důvody pro genetické vyšetření
........................................... 16
Jiří Doležal
Obtíže při interpretaci scintigrafi e příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
u pacientky s mnohočetnou endokrinní adenomatózou typu I.
.................................................... 19
Luboslav Stárka, Radovan Bílek
Oxytocin –hormon nejen pro ženy
........................................................................................... 24
MUDr. Tomáš Vašátko, doc. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Asymptomatická primární hyperparatyreóza –
operovat či neoperovat?
.......................................................................................................... 29
ZPRÁVY ............................................................................................................................... 36
RECENZE ............................................................................................................................. 38
POKYNY AUTORŮM ............................................................................................................. 40

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................................................................ 1
DIABETOLOGY
MUDr. Schroner Zbyněk, PhD, prof. Lazúrová Ivica, Csc.
Diabetes mellitus and subclinical thyroid dysfunctions
............................................................... 5
MUDr. Kateřina Anderlová, MUDr. Radka Doležalová,
Doc. MUDr. Martin Haluzík, Csc.
PPAR-α and insulin sensitivity
............................................................................................... 11
ENDOKRINOLOGIE
MUDr. Tomáš Zelinka, CSc.a, doc. MUDr. Milada Kohoutová, Csc.b,
Mgr. Zdeněk Musilb, prof. MUDr. Josef Marek DrSc.a,
MUDr. Anna Křepelová, CSc.b,c, prof. MUDr. Jiří Widimský jr, Csca
Pheochromocytoma and paraganglioma – reasons for genetic testing
...................................... 16
ENDOKRINOLOGIE
Jiří Doležal
Obtíže při interpretaci scintigrafi e příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
u pacientky s mnohočetnou endokrinní adenomatózou typu I.
................................................. 19
Luboslav Stárka, Radovan Bílek
Oxytocin – hormone not only for women
................................................................................ 24
MUDr. Tomáš Vašátko, doc. MUDr. Jan Čáp, CSc.
Asymptomatic primary hyperparathyroidism
– To operate or not to operate?
............................................................................................. 29
NEWS ................................................................................................................................ 36
RECENZE ........................................................................................................................... 38
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ............................................................................... 40

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................. 177
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 1. TYPU ................................................................. 185
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS 2. TYPU ................................................................. 191
STANDARDY DIETNÍ LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM ................................................................. 199
DOPORUČENÍ K EDUKACI DIABETIKA ........................................................................................ 204
STANDARDY PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU
DIABETICKÉ RETIONOPATIE A JEJÍCH KOMPLIKACÍ ................................................................... 207
STANDARDY PÉČE PŘI DIABETICKÉ NEFROPATII ...................................................................... 211
STANDARDY DIAGNOSTIKY A LÉČBY DIABETICKÉ NEUROPATIE ............................................... 215
STANDARDY LÉČBY PACIENTŮ SE SYNDROMEM DIABETICKÉ NOHY ....................................... 221
STANDARDY PÉČE O DIABETES MELLITUS V TĚHOTENSTVÍ ..................................................... 229
LABORATORNÍ DIAGNOSTIKA A SLEDOVÁNÍ STAVU DIABETES MELLITUS ................................. 232
INFORMACE ............................................................................................................................... 242
PŘEHLEDY RECENTNÍCH ČLÁNKŮ Z DIABETOLOGIE .................................................................. 246
PŘEDPLATNÉ ............................................................................................................................. 251
POKYNY AUTORŮM .................................................................................................................... 252

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................................. 177
STANDARDS OF CARE ABOUT PATIENTS
WITH TYPE 1 DIABETES MELLITUS
............................................................................................. 185
STANDARDS OF CARE ABOUT PATIENTS
WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS
............................................................................................. 191
STANDARDS OF DIETARY THERAPY OF DIABETES .................................................................... 199
RECOMMENDATIONS FOR EDUCATION OF DIABETIC PATIENTS ................................................. 204
STANDARDS FOR DIAGNOSTICS AND THERAPY
OF DIABETIC RETINOPATHY
........................................................................................................ 207
STANDARDS OF
STANDARDS OF DIANOSTICS AND THERAPY OF DIABETIC NEUROPATHY
.................................. 215
STANDARDS OF THERAPY OF PATIENTS
WITH DIABETIC FOOT SYNDROME
............................................................................................... 221
STANDARDS OF CARE OF DIABETES MELLITUS IN PREGNANCY ................................................ 229
LABORATORY DIAGNOSTICS AND MONITORING OF DIABETES MELLITUS ................................... 232
INFORMATIONS ............................................................................................................................ 242
REVIEWS OF ARTICLES FROM DIABATELOGY ............................................................................. 246
SUBSCRIPTION ............................................................................................................................. 251
INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ..................................................................................................... 252

OBSAH

EDITORIAL ................................................................................................................................. 129

DIABETOLOGIE
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec,
Iva Haladová, Michal Žourek, Michal Krčma, Zdeněk Rušavý
Těhotenství a diabetes mellitus 1. a 2. typu
.................................................................................... 137
Tomáš Roubíček, Jaromír Křemen, Lenka Bošanská,
Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Hyperglykemie a inzulinorezistence u kriticky nemocných:
příčiny, důsledky a možnosti léčebného ovlivnění
............................................................................ 143

ENDOKRINOLOGIE
Jana Michlová, Ivan Šterzl
Imunoneuroendokrinní vztahy a stárnutí
......................................................................................... 152
Luboslav Stárka
Dihydrotestosteron a inhibitory steroidní 5α-reduktázy .................................................................... 157
Kateřina Šimůnková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Tkáňově specifi cký Cushingův syndrom
........................................................................................ 163
Jiří Doležal
Scintigrafi cká detekce recidivujícího adenomu
příštítných tělísek s 99mTc-MIBI
.................................................................................................. 169

VZPOMÍNKA

Václav Zamrazil
prof. Francois Delange, M.D., PhD
. ............................................................................................. 173

INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................ 174

POKYNY AUTORŮM ................................................................................................................. 176

CONTENTS

EDITORIAL
............................................................................................................................... 129

DIABETOLOGY
Daniela Čechurová, Silvie Lacigová, Zdeněk Jankovec,
Iva Haladová, Michal Žourek, Michal Krčma, Zdeněk Rušavý
Pregnancy and Diabetes Mellitus Type 1 and 2
............................................................................ 137
Tomáš Roubíček, Jaromír Křemen, Lenka Bošanská,
Štěpán Svačina, Martin Haluzík
Hyperglycemia and insulin resistance in critically ill patients:
causes, consequences and possibilities of therapeutic interventions
.............................................. 143

ENDOKRINOLOGY
Jana Michlová, Ivan Šterzl
Immunoendocrine relations and aging
......................................................................................... 152
Luboslav Stárka
Dihydrotestosterone and inhibitors of steroid 5α-reductase ........................................................... 152
Kateřina Šimůnková, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Tissue-specifi c Cushing's syndrome
.......................................................................................... 163
Jiří Doležal
Sestamibi scintigraphy detection of the reccurent
parathyroid adenoma
................................................................................................................. 169

REMEMBRANCE
Václav Zamrazil
prof. Francois Delange, M.D., PhD
. ............................................................................................ 173

INFORMATIONS
Future international and national actions .................................................................................... 174

INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS .................................................................................... 176

OBSAH
EDITORIAL ....................................................................................................................... 61
DIABETOLOGIE
Lenka Bošanská, Martin Haluzík
Vliv blokády renin-angiotenzinového systému
na inzulinovou rezistenci a incidenci diabetu:
přehled současných znalostí
.............................................................................................. 68
Terezie Šuláková
Ambulantní monitorování krevního tlaku (ABPM) a diabetes
................................................... 75
ENDOKRINOLOGIE
Kateřina Zajíčková, Ivana Žofková
Polymorfi zmy v kandidátních genech pro osteoporózu
a jejich asociace nejen s kostním metabolismem
................................................................ 84
Marie Bičíková
11β-Hydroxysteroidní dehydrogenáza typ 2
........................................................................ 89
Barbora Obermannová, Jan Vosáhlo, Jan Lebl
Úloha transkripčních faktorů v embryogenezi hypofýzy
........................................................ 92
METABOLISMUS
Michal Žourek, Silvie Lacigová, Michal Krčma,
Jiří Mudra, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Přehled metabolismu železa s ohledem na klinickou praxi
................................................. 100
METABOLISMUS / ATEROSKLERÓZA
Helena Vaverková, Vladimír Soška, Hana Rosolová, Richard Češka,
Renata Cífková, Tomáš Freiberger, Jan Piťha, Rudolf Poledne,
Tomáš Štulc, Zuzana Urbanová, Michal Vráblík
Doporučení pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií v dospělosti,
vypracované výborem České společnosti pro aterosklerózu
............................................... 106
VZPOMÍNKA ................................................................................................................ 121
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce
........................................................................... 125
POKYNY AUTORŮM .................................................................................................... 128

CONTENTS
EDITORIAL ................................................................................................................... 61
DIABETOLOGY
Lenka Bošanská, Martin Haluzík
Infl uence of renin-angiotensin-system
inhibition on insulin resistance and incidence
of diabetes: review of current knowledge
.......................................................................... 68
Terezie Šuláková
Ambulatory blood pressure monitoring (ABPM) and diabetes
............................................ 75
ENDOKRINOLOGY
Kateřina Zajíčková, Ivana Žofková
Polymorphisms in osteoporosis-related candidate
genes and their associations not only with bone metabolism
............................................ 84
Marie Bičíková
11β-Hydroxysteroid dehydrogenase type 2
..................................................................... 89
Barbora Obermannová, Jan Vosáhlo, Jan Lebl
Role of transcription factors in pituitary embryogenesis
................................................... 92
METABOLISM
Michal Žourek, Silvie Lacigová, Michal Krčma,
Jiří Mudra, Zdeněk Jankovec, Zdeněk Rušavý
Iron metabolism review considering clinical praxis
........................................................ 100
METABOLISM / ATHEROSCLEROSIS
Helena Vaverková, Vladimír Soška, Hana Rosolová, Richard Češka,
Renata Cífková, Tomáš Freiberger, Jan Piťha, Rudolf Poledne,
Tomáš Štulc, Zuzana Urbanová, Michal Vráblík
Czech Atherosclerosis Society Guidelines for the
Diagnosis and Treatment of Dyslipidemia in Adults
...................................................... 106
REMEMBRANCE ..................................................................................................... 121
INFORMATIONS
Future international and national actions .................................................................... .125
INSTRUCTIONS FOR CONTRIBUTORS ...................................................................... 128

OBSAH

EDITORIAL ..................................................................................................................................... 1
DIABETOLOGIE
Tereza Grimmichová, Jana Vrbíková,
Petr Matucha, Karel Vondra
Pulzní sekrece inzulinu
................................................................................................................... 12
Jana Vrbíková, Kateřina Dvořáková
Inzulínové senzitizátory v léčbě syndromu polycystických ovarií
.......................................................... 20
ENDOKRINOLOGIE
Beáta Rácz, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Apelin
............................................................................................................................................ 26
Vlasta Sýkorová, Šárka Dvořáková, Daniela Kodetová, Jaromír Astl,
Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Petr Vlček, Zdeněk Novák, Běla Bendová
Genetické příčiny vzniku papilárního karcinomu štítné žlázy
............................................................... 30
Nataša Kaňová
Tyreostatika stále aktuální
.............................................................................................................. 37
Marcela Dvořáková, Radovan Bílek, Jarmila Čeřovská,
Martin Hill, Zdeněk Novák, Věra Vavrejnová, Petr Vlček,
Jana Vrbíková, Jaroslav Zikmund, Václav Zamrazil
Štítná žláza od minulosti k současnosti u dětské a dospělé
populace v České republice
............................................................................................................ 43
VÝŽIVA
Vojtěch Hainer, Jara Nedvídková
Obestatin: hormon odvozený
z pre-proghrelinu inhibuje příjem potravy
.......................................................................................... 50
Václav Zamrazil
Profylaxe jodového defi citu a problematika s ní spojená
................................................................... 53
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ........................................................................................... 56
REJSTŘÍK ................................................................................................................................... 58

CONTENTS

EDITORIAL .................................................................................................................................. 1
DIABETOLOGY
Tereza Grimmichová, Jana Vrbíková,
Petr Matucha, Karel Vondra
Pulsatile insulin secretion
............................................................................................................ 12
Jana Vrbíková, Kateřina Dvořáková
Insulin sensitisators in the treatment of polycystic ovary syndrome
................................................. 20
ENDOCRINOLOGY
Beáta Rácz, Karel Vondra, Luboslav Stárka
Apelin
...................................................................................................................................... 26
Vlasta Sýkorová, Šárka Dvořáková, Daniela Kodetová, Jaromír Astl,
Aleš Ryška, Jaroslava Dušková, Petr Vlček, Zdeněk Novák, Běla Bendová
Genetic causes of papillary thyroid carcinoma
............................................................................. 30
Nataša Kaňová
Antithyroid drugs
...................................................................................................................... 37
Marcela Dvořáková, Radovan Bílek, Jarmila Čeřovská,
Martin Hill, Zdeněk Novák, Věra Vavrejnová, Petr Vlček,
Jana Vrbíková, Jaroslav Zikmund, Václav Zamrazil
The thyroid gland in children and adults in the Czech republic –
from past to the present time
.................................................................................................... 43
NUTRITION
Vojtěch Hainer, Jara Nedvídková
Obestatin: pre-proghrelinu derived
hormone inhibits food intake
.................................................................................................... 50
Václav Zamrazil
Prophylaxis of iodine defi ciency. Methods and problems
........................................................... 53
INFORMATIONS
Future international and national actions ................................................................................... 56
INDEXES ............................................................................................................................... 58

ABSTRAKTA XLV. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ, LUHAČOVICE
23.-25. dubna 2009

EDITORIAL .............................................................................................................................. 1
OBSAH .
................................................................................................................................... 7
PROGRAM 45. DIABETOLOGICKÝCH DNÙ .............................................................................. 11
POSTERY .............................................................................................................................. 14
ABSTRAKTA PŘEDNÁŠEK ..................................................................................................... 17
ABSTRAKTA POSTEROVÝCH SDÌLENÍ ................................................................................... 36

ČTVRTEK – 23. 4. 2009 Kulturní dùm ELEKTRA – Sál Rondo
8.30–8.40 Zahájení 45. diabetologických dnù
8.40–8.45 Předání Ceny České diabetologické spoleènosti a Ceny
firmy Servier za nejlepší práce v oboru diabetologie za
rok 2008.
8.45–9.15 Syllabova přednáška
9.15–9.45 Rázusova přednáška
9.45–10.00 Přestávka
10.00–12.00 LÉČBA
12.00–12.30 Polední přestávka
12.00–12.30 řízená diskuse u posterù
13.30–15.30 KOMPLIKACE (Sál Rondo)
13.30–15.30 GENETIKA A METABOLISMUS – I (Kinosál)
PÁTEK 24. 4. 2009 – Kulturní dùm ELEKTRA – Sál Rondo
8.00–10.00 GENETIKA A METABOLISMUS - II
10.00–10.30 Přestávka
10.30–11.30 Plenární schùze ČDS
11.30–12.00
Jednání èlenské schùze Občanského sdružení ambulantních
diabetologù – kinosál)
13.00–15.00 Řízená diskuze u posterù
15.00–16.45 VARIA
SOBOTA 25. 4. 2009 – Kulturní dùm ELEKTRA
8.30–10.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK I
10.00–10.30 Přestávka
10.30–12.00 POSTGRADUÁLNÍ BLOK II
12.00 Ukončení 45. diabetologických dnù
PROGRAMOVÝ VÝBOR
M. Kvapil
T. Pelikánová
Z. Rušavý

ABSTRACTS OF XLV. DIABETOLOGICAL DAYS, LUHAČOVICE
23.-25. April 2009
EDITORIAL ............................................................................................................................. 1
CONTENTS ............................................................................................................................. 7
PROGRAMME OF 45. DIABETOLOGICAL DAYS ..................................................................... 11
POSTERS ............................................................................................................................. 14
SUMMARIES OF LECTURES ................................................................................................. 17
SUMMARIES OF POSTERS .................................................................................................. 36

 
OBSAH

EDITORIAL ....................................................................................................................... 169
DIABETOLOGIE
Vladimír Bartoš
Porucha sluchu a diabetes
................................................................................................. 177
Eva Maňáková, Lucie Hubičková Heringová
Léčba diabetu mellitu 2. typu a metabolického
syndromu v těhotenství
...................................................................................................... 183
ENDOKRINOLOGIE
Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník,
Ondřej Cinek, Jan Lebl
Kalcium-sensing receptor:
fyziologie a onemocnění spojená s jeho poruchami
............................................................... 193
VÝŽIVA
Pavel Dlouhý, Jana Dostálová, Michal Anděl
Trans izometry mastných kyselin ve výživě
jako rizikový faktor aterosklerózy
..........................................................................................201
VŠEOBECNÁ MEDICÍNA/VÝŽIVA
Vladimír Bartoš
Diagnóza a léčení periferního lymfedému
...............................................................................208
INFORMACE
Plánované mezinárodní a domácí akce ................................................................................. 215
PŘEDPLATNÉ

CONTENTS

EDITORIAL ....................................................................................................................... 169
DIABETOLOGY
Vladimír Bartoš
Hearing impairment and diabetes
......................................................................................... 177
Eva Maňáková, Lucie Hubičková Heringová
Treatment of type 2 diabetes mellitus
and metabolic syndrome during pregnancy
........................................................................... 183
ENDOCRINOLOGY
Barbora Obermannová, Zdeněk Šumník,
Ondřej Cinek, Jan Lebl
Calcium-sensing receptor:
physiology and related diseases
...........................................................................................193
NUTRITION
Pavel Dlouhý, Jana Dostálová, Michal Anděl
Dietary intake of trans fatty acids
as a risk factor for atherosclerosis
.........................................................................................201
GENERAL MEDICINE/NUTRITION
Vladimír Bartoš
The diagnosis and treatment of peripheral lymphedema
..........................................................208
INFORMATIONS
Future international and national actions ............................................................................... 215
SUBSCRIPTION

EDITORIAL ..............................................................1
OBSAH ..................................................................2
M. Vrajová, H. Tejkalová, J. Klaschka, F. Šťastný: Snížená exprese proteinu
NR1 podjednotky po antisense oligodeoxynukleotidu NMDA-R1 neovlivní
reakci potkana na akustický podnět .....................................4
V. Bubeníková-Valešová, K. Valeš, A. Stuchlík, J. Horáček: Úloha serotoninových-
-1A receptorů na učení a paměť – význam pro schizofrenii ...............8
H. Tejkalová, F. Jelínek, J. Klaschka, F. Šťastný: Vliv perinatální zánětlivé reakce
na rozvoj psychóze podobného chování: experimentální studie ...........12
T. Páleníček, M. Fujáková, M. Kutová, M. Brunovský, V. Bubeníková-Valešová,
J. Horáček:
Kvantitativní EEG ve farmakologickém modelu psychózy .. ...............16
P. Mohr, L. Csémy, M. Rodriguez, J. Čermák, R. Kawaciuková, D. Seifertová:
Prevalence psychotických symptomů v české velkoměstské populaci .......22
L. Motlová, E. Dragomirecká, J. Čermák, M. Ungrmanová, R. Nechutná,
A. Panochová, J. Ezrová:
Denní stacionář pro pacienty se schizofrenií: změny psychopatologie a
kvality života
během 6 týdnů .........................................................26
Z. Krištofiková, M. Ort, V. Helešic, M. Vrbacký, E. Majer, J. Bureš,
A. Stuchlík, D. Øípová:
Azid sodný a animální modely demence Alzheimerova typu. Část II – Chronická
subkutánní aplikace mladým i starým zvířatům, shrnutí výsledků ........30
T. Nekovářová, J. Nedvídek, J. Bureš: Orientace zvířat v reálném prostoru podle
konfigurace abstraktních vizuálních stimulů: srovnání různých
živočišných druhů .................................................... 34
P. Telenský, J. Svoboda, D. Klement, K. Vlček, K. Blahna:
Orientace potkana a člověka ve vícečetných referenčních rámcích .......40
K. Vlček, M. Ort, J. Laczó, O. Vajnerová, K. Blahna, M. Vyhnálek, J. Hort:
Poruchy prostorové navigace ve vývoji Alzheimerovy choroby ............44
A. Bartoš, P. Zach, F. Diblíková, F. Tintěra, D. Øípová, M. Brunovský: Vizuální
kategorizace mediotemporální atrofie na MR mozku u Alzheimerovy nemoci 49
J. Kukal, R. Helm, A. Bartoš, R. Píchová, H. Trojanová, O. Lang, D. Øípová: Morfologická
analýza segmentů 3D SPECT obrazu mozku v diagnostice Alzheimerovy
demence .............................................................. 53

O. Vyšata, J. Kukal, J. Procházka, J. Pazdera, J. Horáček:
Příčiny nelineární progrese poruch paměti u demence ...................56
M. Franěk, A. Yamamotová, Š. Vaculín: Ovlivňuje u potkana značení končetin
tetováží výsledky termických nocicepčních testů? ......................59
K. Toušová, J. Benedikt, A. Samad, L. Vyklický, V. Vlachová:
Analgetické účinky kapsaicinu – 10 let hledání molekulárních mechanizmů 62
Š. Vaculín, A. Yamamotová, M. Franěk: Nocicepční citlivost u potkanů
s lézí hipokampu na jaře a v létě .....................................64
A. Yamamotová, M. Franěk, Š. Vaculín, R. Rokyta:
Sezónní změny nocicepční citlivosti u potkanů .........................67
M. Kopeček, M. Bareš, J. Horáček: Jedna nebo více velkých depresivních poruch?
Individualizovaná PET analýza u pacientů s depresivní poruchou ........71
M. Preiss, H. Kučerová, H. Štěpánková, P. Šóš, J. Lukavský, R. Kawaciuková: Kognitivní deficity
u unipolární deprese během remise – výsledky paměťového testu učení ...79
M. Bareš, T. Novák, P. Stopková, P. Šóš: Pravostranná, prefrontální, nízkofrekvenční
repetitivní transkraniální magnetická stimulace (rTMS) v léčbě
depresivní poruchy ................................................... 84
J. Praško, K. Adamcová, M. Brunovský, R. Nechutná, J. Vyskočilová, L. Závěšická:
Augmentace antidepresivní léčby jasným světlem u pacientek
s komorbidní depresí a hraniční poruchou osobnosti .. .................89
M. Pometlová, A. Mikulecká, B. Schutová, L. Hrubá, K. Deykun, R. Šlamberová:
Vliv metamfetaminu na test sociálních interakcí u samců laboratorního
potkana .............................................................. 94
J. Kopřivová, J. Praško, M. Brunovský, M. Raszka, T. Novák, J. Horáček J:
Funkční konektivita u obsedantně-kompulzivní poruchy: korelační analýza
elektromagnetické mozkové tomografie (LORETA) .. ......................99
J. Vyskočilová, J. Praško, T. Novák, L. Pohlová, K. Vašková:
Ovlivňuje komorbidní porucha osobnosti účinnost léčby u sociální fobie? 105


EDITORIAL ..............................................................1
CONTENTS ...............................................................2
M. Vrajová, H. Tejkalová, J. Klaschka, F. Šťastný: Decreased protein expression of NR1
subunit after antisense oligodeoxynucleotide NMDA-R1 administration
has no effect on acoustic startle in rat ...............................4
V. Bubeníková-Valešová, K. Valeš, A. Stuchlík, J. Horáček: The role of serotonin-1A
receptors in learning and memory – relevance for schizophrenia .........8
H. Tejkalová, F. Jelínek, J. Klaschka, F. Šťastný: Effect of perinatal inflammatory reaction
on the induction of psychotic-like behaviour: experimental study ......12
T. Páleníček, M. Fujáková, M. Kutová, M. Brunovský, V. Bubeníková-Valešová, J. Horáček:
Quantitative EEG in the animal model of psychosis .....................16
P. Mohr, L. Csémy, M. Rodriguez, J. Čermák, R. Kawaciuková, D. Seifertová:
Prevalence of psychotic symptoms in the Czech metropolitan population .22
L. Motlová, E. Dragomirecká, J. Čermák, M. Ungrmanová, R. Nechutná, A. Panochová,
J. Ezrová: Day treatment program for schizophrenia: the 6-week follow-up
concerning psychopathology and quality of life . ......................26
Z. Krištofiková, M. Ort, V. Helešic, M. Vrbacký, E. Majer, J. Bureš, A. Stuchlík, D. Øípová:
Sodium azide and animal models of Alzheimer´s disease. Part II –
Chronic subcutaneous application to young and old rats, summary of results 30
T. Nekovářová, J. Nedvídek, J. Bureš: Spatial choices of animals in the real
space based on the configuration of abstract visual stimuli: comparison
of different animals species ..........................................34
P. Telenský, J. Svoboda, D. Klement, K. Vlček, K. Blahna:
Rat and human navigation in multiple reference frames .................40
K. Vlček, M. Ort, J. Laczó, O. Vajnerová, K. Blahna, M. Vyhnálek, J. Hort:
Spatial navigation impairment in the development of Alzheimer’s disease 44
A. Bartoš, P. Zach, F. Diblíková, F. Tintěra, D. Øípová, M. Brunovský: Visual rating of medial
zemporal lobe atrophy on magnetic resonance imaging in Alzheimer´s
disease .............................................................. 49
J. Kukal, R. Helm, A. Bartoš, R. Píchová, H. Trojanová, O. Lang, D. Řípová: Morphological
analysis of 3D SPECT brain image segments in diagnostics of Alzheimer
dementia ............................................................ 53

O. Vyšata, J. Kukal, J. Procházka, J. Pazdera, J. Horáček:
The causes of the non linear memory lost in dementia ..................56
M. Franěk, A. Yamamotová, Š. Vaculín: Does identification of rats by limb tattoo
interfere with results of thermal nociceptive tests? ..................59
K. Toušová, J. Benedikt, A. Samad, L. Vyklický, V. Vlachová:
Analgesic effects of capsaicin – 10 years of searching for molecular
mechanisms ........................................................... 62
Š. Vaculín, A. Yamamotová, M. Franěk: Nociceptive sensitivity in rats
with hippocampal lesion in spring and summer ..........................64
A. Yamamotová, M. Franěk, Š. Vaculín, R. Rokyta:
Seasonal changes in nociceptive sensitivity in rats ...................67
M. Kopeček, M. Bareš, J. Horáček: One or more major depressions?
Individualized PET analysis in patients with depressive disorder ......71
M. Preiss, H. Kučerová, H. Štěpánková, P. Šóš, J. Lukavský, R. Kawaciuková: Cognitive
deficits in unipolar depression during remission – auditory verbal learning
test findings .........................................................79
M. Bareš, T. Novák, P. Stopková, P. Šóš: Right prefontal low-frequency repetitive
Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS) in the treatment of depressive
disorder ............................................................. 84
J. Praško, K. Adamcová, M. Brunovský, R. Nechutná, J. Vyskočilová, L. Závěšická:
Augmentation of antidepressants with bright light therapy in patients
with comorbid depression and borderline personality disorder ..........89
M. Pometlová, A. Mikulecká, B. Schutová, L. Hrubá, K. Deykun, R. Šlamberová:
Effect of methamphetamine in the test of social interaction in adult
male rats ............................................................ 94
J. Kopřivová, J. Praško, M. Brunovský, M. Raszka, T. Novák, J. Horáček J: Functional
connectivity in obsessive-compulsive disorder: a correlation analysis
of Low-Resolution brain Electromagnetic Tomography (LORETA) .. ........99
J. Vyskočilová, J. Praško, T. Novák, L. Pohlová, K. Vašková: Is there any influence
of personality disorder on the treatment of social phobia? .. ........105