Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial
František Jelínek........................................................................1


PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Intratracheální mycetom u psa. Kazuistické sdělení
Pavel Mužík, František Čada.......................................................9

Možnosti digitální radiografie
Martin Zelinka...........................................................................14

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Terapie antibiotiky, aktualizace pro medicínu malých zvířat – 1. díl
Jörg W. Schäffer........................................................................29

FOTOGALERIE
Tamara Sobalová.......................................................................38

Abstrakta ze zahraničních časopisů...........................................42
Bioptická kazuistika
Souběžný výskyt rektálního papilotubulárního adenomu
(kolorektálního polypu) a diferencovaného karcinomu rekta u psa
František Jelínek, Jiří Michálek..................................................50

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben..............................................................................54

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo...............................................................................58

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben.............................................................................62

Editorial
František Jelínek...........................................................................1

REVIEWS
Intratracheal mycetoma in a dog. A case report
Pavel Mužík, František Čada..........................................................9

Digital radiographic artifacts
Martin Zelinka...............................................................................14

TRANLATED WORKS
Therapy with antibiotics, update for medicine of small animals – first part
Jörg W. Schäffer.................................................................................29

PHOTOGALLERY
Tamara Sobalová................................................................................38

Abstracts from foreign journals.............................................................42
BIOPTIC CASE REPORT
The Simultaneous Occurence of Rectal Papillotubular Adenoma
(Colorectal Polyp) and Well Differentiated Rectal Carcinoma in a Dog
František Jelínek, Jiří Michálek.............................................................50

NEWS
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben.......................................................................................54

Information from the Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo........................................................................................58

Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben.......................................................................................62

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů.............................................................................................................1

PŮVODNÍ PRÁCE
Asociácia polymorfizmov v géne pre transformujúci rastový
faktor-β1 s atopickou asthma bronchiale
Juraj Javor, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Magda Suchánková, Mária Bucová, Milan Buc....................9

Studie zdravotního stavu dětí v Ostravě 2001–2009
Miroslav Dostál, Anna Pastorková, Vlasta Švecová, Radim J. Šrám................................................16

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Eosinofilní stavy etiopatogeneze, klasifikace, diagnóza a léčba
Martina Vašáková......................................................................................................................30

Suché oko
Katarína Hlaváčková...................................................................................................................37


FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE

Sledování účinnosti sublinguální alergenové imunoterapie
přípravkem Staloral 300 v závislosti na compliance
Jaromír Paukert, Eliška Kopelentová, Martina Králová,
Marie Charvátová, Marie Paukertová, Šárka Dobiášová,
Klára Kruntorádová.....................................................................................................................41

COMBAIR v novém úhlu pohledu?
Václav Špičák............................................................................................................................51

DIAGNOSTIKA A LABORATORNÍ TECHNIKA
Komplementový systém a jeho laboratorní diagnostika
Jan Martinek, Ivo Lochman..........................................................................................................55

In vitro diagnostika hypersenzitivních reakcí vyvolaných léky
Lenka Sedláčková......................................................................................................................62

DISKUSNÍ  FÓRUM
Petr Čáp....................................................................................................................................69

Petr Čáp....................................................................................................................................69
Jaromír Bystroň..........................................................................................................................70
Petr Pohunek.............................................................................................................................73
INFORMACE..............................................................................................................................75
REJSTŘÍKY supplementum 2012..................................................................................................80

 

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..................................................................................................................1

ORIGINAL PAPERS
Association of polymorphisms in the gene encoding transforming
growth factor-β1 with atopic asthma bronchiale
Juraj Javor, Martin Dzurilla, Mojmír Vrlík, Magda Suchánková,
Mária Bucová, Milan Buc...................................................................................................................9

The follow up of children health in Ostrava 2001–2009
Miroslav Dostál, Anna Pastorková, Vlasta Švecová, Radim J. Šrám.....................................................16

REVIEWS
Eosinophilic disorders ethiopathogenesis, classification, diagnosis and treatment
Martina Vašáková.............................................................................................................................30

Dry eye
Katarína Hlaváčková.........................................................................................................................37

FARMAKOTHERAPY, IMUNOTHERAPY
Monitoring to asses effectiveness of sublingual allergen immunotherapy

by administration of Staloral 300 depending on compliance
Jaromír Paukert, Eliška Kopelentová, Martina Králová,
Marie Charvátová, Marie Paukertová, Šárka Dobiášová,
Klára Kruntorádová............................................................................................................................41

COMBAIR – change of view?
Václav Špičák...................................................................................................................................51

DIAGNOSTIC AND LABORATORY TECHNIQUE
The complement system and its laboratory diagnostics
Jan Martinek, Ivo Lochman.................................................................................................................55

In vitro diagnosis of drug hypersensitivity reactions
Lenka Sedláčková..............................................................................................................................62

DISCUSSION FORUM
Petr Čáp.........................................................................................................................................69
Petr Čáp........................................................................................................................................69
Jaromír Bystroň..............................................................................................................................70
Petr Pohunek.................................................................................................................................73
INFORMATION...............................................................................................................................75
INDEX supplementum 2012..............................................................................................................80

Obálka

Editorial
Václav Špičák ................................................................................................................................ 1
Obsah.............................................................................................................................................3
Malé zamyšlení alergologa uprostřed chřipkové epidemie
Ester Seberová ............................................................................................................................... 5

Je to, nebo není alergie? (co dokáže histamin)
Vít Petrů ........................................................................................................................................ 9

Alergie ve škole
Václava Gutová ............................................................................................................................. 13

Stačí 15 minut!
Libuše Smolíková .......................................................................................................................... 16

Loučení s lilkovitými „pohoda, klídek a tabáček"
Martin Fuchs ................................................................................................................................. 18

Suché oko
Katarína Hlaváčková ....................................................................................................................... 23

Mimojícnový reflux a nemoci hrtanu u dětí
Jarmila Turzíková ........................................................................................................................... 25

Naše zkušenosti s přímořskými klimatickými pobyty a s pobyty na horách u dětí
s alergiemi a astmatem
Jiří Liška ........................................................................................................................................ 29

Křížovka ........................................................................................................................................ 34
Tiráž............................................................................................................................................... 36

 

Editorial ...............................................................................................................................1
Program ...............................................................................................................................4

Plenární přednášky
prof. Dr. Hans-Ulrich Wittchen ................................................................................................11
prof. Jan Volavka, MD, PhD. ...................................................................................................11
prof. ThDr. Otakar A. Funda, Dr. Theol......................................................................................11

Odborná sympozia
Sympozium Společnosti pro biologickou psychiatrii:
Abnormní pohyby v psychiatrii a neurologii .............................................................................12
Terapeutické implikace klinicko-patologických korelací neurodegenerativních onemocnění ..........13
Antipsychotika .....................................................................................................................14
Personalizovaná léčba psychofarmaky ...................................................................................16
Sympozium České a Slovenské psychiatrické společnosti:
Farmakoterapie psychický poruch – záleží na pohlaví? ............................................................16
EPIGENOM – nové interpretační možnosti genetiky ................................................................18
Antidepresiva ...................................................................................................................... 19
Thymoprofylaktika ................................................................................................................21
Psychofarmaka v sexuologii ..................................................................................................22
Význam endokanabinoidního sytému u psychiatrických poruch a jejich léčení........................... 23
Anxiolytika – od mechanizmu účinku k praxi.......................................................................... 24
Farmakoterapie a psychoterapie – spolu nebo zvlášť?............................................................. 26
Obsedantně kompulzivní porucha – od psychopatologie k léčbě ...............................................28
Ketamin: Léčebné a výzkumné využití v psychiatrii...................................................................29
Možnosti predikce individuálního průběhu schizofrenie .............................................................31
Personalizované přístupy v diagnostice a léčbě Alzheimerovy choroby ..................................... 32
SETKÁNÍ S ODBORNÍKEM
doc. MUDr. Eva Malá, CSc. ..................................................................................................34
prim. MUDr. Michal Maršálek, CSc. .......................................................................................34
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. ......................................................................... 34
PRACOVNÍ SNÍDANĚ ČNPS
Terapeutické monitorování psychofarmak – význam pro klinickou praxi .....................................35
Nový výzkum
Nový výzkum – Preklinický výzkum .......................................................................................37
Nový výzkum – Klinický výzkum I ..........................................................................................39
Nový výzkum – Klinický výzkum II ........................................................................................ 41
Workshopy
Komplexní přístup v léčbě hraniční poruchy osobnosti..............................................................43
Sedmero hlavních hříchů – Závist ...........................................................................................44
Komplexní léčba úzkostných poruch ......................................................................................46
Diferenciální diagnostika a farmakoterapie demencí III ..............................................................48
Neuropsychiatrické omyly, alarmující příběhy z praxe ............................................................. 48
Vývěsková sdělení
Vývěsková sdělení – Preklinické studie ..................................................................................49
Vývěsková sdělení – Klinické studie....................................................................................... 55
Vývěsková sdělení – Cholinergní neurotransmise, léčba Alzheimerovy choroby ..........................64
Firemní sympozia .................................................................................................................70
Jmenný rejstřík ................................................................................................................... 71

CONTENTS

Editorial................................................................................................................................ 1
Programme............................................................................................................................4
PLENARY LECTURES
prof. Dr. Hans-Ulrich Wittchen ...............................................................................................11
prof. Jan Volavka, MD, PhD. ................................................................................................. 11
prof. ThDr. Otakar A. Funda, Dr. Theol. ...................................................................................11
SCIENTIFIC SYMPOSIA
Abnormal movements in psychiatry and neurology
(Symposium of the Society of Biological Psychiatry) ..............................................................12
Clinico-pathological correlations in neurodegenerative dementias
and their treatment implications ............................................................................................13
Antipsychotics ....................................................................................................................14
Personalized treatment with psychotropic drugs .....................................................................16
Pharmacotherapy of psychic disorders – does the gender matter?
(Sympozium of Czech and Slovak Psychiatric Society) ...........................................................16
The role of endocannabinoid system in psychiatric disorder and their treatment .........................18
EPIGENOM – new aspects for interpretation in genetics ..........................................................19
Antidepressants ...................................................................................................................21
Mood stabilizers ..................................................................................................................22
Psychotropic drugs and sexology ..........................................................................................23
Anxiolytics – from the mechanism of action to the practise ......................................................24
Pharmacotherapy and psychotherapy – together or separately .................................................26
Obsessive compulsive disorder – from psychopathology to the treatment ..................................28
Ketamine: Treatment and research use in psychiatry ..............................................................29
Prediction of individual course of schizophrenia – ways and possibilities ...................................31
Personalized approach in diagnostic and treatment of Alzheimer disease .................................32
MEET THE EXPERT
doc. MUDr. Eva Malá, CSc. ..................................................................................................34
prim. MUDr. Michal Maršálek, CSc. .......................................................................................34
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. ..........................................................................34
ČNPS BREAKFAST SYMPOSIA
Therapeutic monitoring of psychotropic drugs – relevance to clinical practise ............................35
NEW RESEARCH
New research – Preclinical research .....................................................................................37
New research – Clinical research I ........................................................................................39
New research – Clinical research II ........................................................................................41
WORKSHOPS
Complex approach to the patients with borderline personality disorder ......................................43
Seven deadly sins – Envy ....................................................................................................44
Complex treatment of anxiety disorders ................................................................................46
Differencial diagnosis and pharmacotherapy of dementias ......................................................48
Neuropsychiatric mistakes – alarming stories from clinical practice......................................... 48
POSTER SESSIONS
Poster sessions – Preclinical research .................................................................................49
Poster sessions – Clinical research ......................................................................................55
Poster sessions – Cholinergic neurotransmission, treatment of Alzheimer disease .................. 64
SPONSORED SATELLITE SYMPOSIA ................................................................................70
NAME INDEX .....................................................................................................................71

Editorial......................................................................................................................................185

Přehledné články
Miloslav Kopeček, Cyril Höschl
Teoretické a klinické aspekty podávání dlouhodobě působících injekčních antipsychotik ....................188

Monika Vrajová, Romana Šlamberová
Pohlavní rozdíly ve farmakologickém působení metamfetaminu ........................................................198

Marek Preiss, Jan Preiss, Lenka Krámská, Zuzana Čeplová
Nedostatečná snaha podat dobrý výkon ........................................................................................202

Ladislav Csémy, Petr Winkler
Alkohol v České republice: spotřeba, zdravotní důsledky a ekonomické náklady společnosti ..............210

Pavel Čech
Pražský student henry head (ke 150. výročí narození a 125. výročí
dokončení studijního pobytu v Praze) ............................................................................................217

Vzdělávání
Irena Žirková
Predné cingulum a jeho úloha u schizofrénie .................................................................................223

Fórum České neuropsychofarmakologické společnosti
Alexandra Šulcová
Současné poznávání významu endokanabinoidního systému u neuropsychiatrických poruch .............229

Zprávy ......................................................................................................................................236
Přečetli jsme za vás .................................................................................................................238
Dopisy, ohlasy, diskuze ............................................................................................................240
Nové knihy ...............................................................................................................................241
Rejstříky 2012 ...........................................................................................................................242

CONTENTS

Editorial ....................................................................................................................................185

Reviews
Miloslav Kopeček, Cyril Höschl
Theoretical and clinical aspects of long acting injection antipsychotics .............................................188

Monika Vrajová, Romana Šlamberová
Gender-related differences in pharmacological effect of methamphetamine ........................................198

Marek Preiss, Jan Preiss, Lenka Krámská, Zuzana Čeplová
Malingering and insufficient effort ...................................................................................................202

Ladislav Csémy, Petr Winkler
Alcohol in the Czech Republic: trends in consumption, health consequences
and economic costs to society .....................................................................................................210

Pavel Čech
The Prague student Henry Head (on occasion of his 150th birth anniversary
as well as the 125th anniversary of his Prague sojourn completion).................................................. 217

CME
Irena Žirková
Anterior cingulate cortex and its role in schizophrenia ....................................................................223

Forum of the Czech neuropsychopharmacological society
Alexandra Šulcová
Current exploring of the endocannabinoid system value in neuropsychiatric disorders ........................229

News .........................................................................................................................................236
We have read for you ...............................................................................................................238
Letters, response, discussion ....................................................................................................240
New Books ................................................................................................................................241
Index 2012 ................................................................................................................................242

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů............................................................................237

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

České stopy v alergologii
Václav Špičák.........................................................................................246

Imunologie aterosklerózy
Pavel Kraml...........................................................................................252

Resolviny, maresiny a 14, 21-dihydroxyDHA –
lipidové mediátory s protizánětovými a reparačními účinky
vzniklé přeměnou ω-3 nenasycených mastných kyselin
Drahomíra Holmannová, Martina Koláčková, Jan Krejsek............................262

Degradace alergenů členovců v prostředí člověka
Jan Hubert, Radek Klubal........................................................................266

FARMAKOTERAPIE, IMUNOTERAPIE
Imunomodulační účinky makrolidových antibiotik
Jana Zemánková, Ilja Stříž........................................................................271

DIAGNOSTIKA A LABORATORINÍ TECHNIKA
Kondenzát vydechovaného vzduchu –
neinvazivní metoda vyšetření zánětu dýchacích cest
Tatiana Gvozdiaková, František Kopřiva......................................................283

KASUISTIKY
Bulózní forma Henoch-Schönleinovy purpury
Tatiana Gvozdiaková, František Kopřiva,Martin Zápalka, Vladimír Mihál.........291

Očkování proti infekčním onemocněním a autoimunita
Náhodná koincidence či plod kauzality?
Eva Daňková.............................................................................................295

DISKUSNÍ FORUM
Jiří Novák...................................................................................................300
Radim Šrám; Miroslav Dostál.......................................................................301

INFORMACE..............................................................................................302

REJSTŘÍKY 2012.........................................................................................308

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..............................................................................237

REVIEWS

Czech traces in allergology
Václav Špičák...........................................................................................246

Immunology of atherosclerosis
Pavel Kraml...............................................................................................252

Resolvins, maresins and 14, 21-dihydroxyDHA –
lipid mediators with antiinflammatory and reparation
activities derived by enzymatic conversion
from ω-3 polyunsaturated fatty acids
Drahomíra Holmannová, Martina Koláčková, Jan Krejsek................................262

The allergen degradation in human environment
Jan Hubert, Radek Klubal............................................................................266

FARMAKOTHERAPY, IMUNOTHERAPY
Immunomodulatory effects of macrolide antibiotics
Jana Zemánková, Ilja Stříž...........................................................................271

DIAGNOSTIC AND LABORATORY TECHNIQUE
Exhaled breath condensate - non-invasive method
for the examination of airway inflammation
Tatiana Gvozdiaková, František Kopřiva.........................................................283

CASE REPORT
Bullous form of Henoch-Schönlein purpura
Tatiana Gvozdiaková, František Kopřiva,
Martin Zápalka, Vladimír Mihál.....................................................................291

Vaccination against infectious diseases and autoimmunity.
Occasional coincidence or a consequence of causality?
Eva Daňková.............................................................................................295

DISCUSSION FORUM
Jiří Novák.................................................................................................300
Radim Šrám, Miroslav Dostál .................................................................... 301

INFORMATION..........................................................................................302

INDEX 2012..............................................................................................308

Editorial
Richard Rokyta ..............................................................................................................................145

Přehledné články
Taťjana Dostálová, Petra Hliňáková, Michaela Seydlová
Bolest v oblasti temporomandibulárního kloubu z pohledu stomatologa ...............................................153

Jana Šimonová, Vladimír Hudák, Tomáš Grendel,
Miloš Majerník, Ladislav Kočan, Róbert Šimon, Jozef Firment
Chronická pooperačná bolesť ..........................................................................................................161

Původní práce
Tomáš Gabrhelík, Marek Pieran, Zuzana Gocalová, Tereza Manová
Rotace opioidů – retrospektivní analýza ...........................................................................................169

Radovan Hřib, Hana Neudertová, Lubomír Hakl, Marek Hakl,
Tomáš Gabrhelík, Olga Haklová, Pavel Ševčík, Jan Lejčko, Jiří Kozák
Doporučený postup při podezření na změnu schopnosti řídit motorové vozidlo vlivem medikace .............174

Léčba lornoxicamem
Lornoxicam, využití nesteroidního antirevmatika s rychlým
nástupem účinku v méně obvyklých indikacích ................................................................................ 177

Zprávy
XIV. World Congress on pain 27.–31. srpna, Milán .............................................................................180
Oficiální jednání IASP během Světového kongresu o bolesti v Miláně ...................................................187
XIV. Česko-Slovenské dialogy o bolesti 4.–6. 10. 2012, Jindřichův Hradec .............................................188
Schůze SSLB – 3. 10. 2012 v Jindřichově Hradci ...............................................................................191
Zprávy z IPVZ .................................................................................................................................194
Informace .......................................................................................................................................196
Rejstříky 2012 ................................................................................................................................197

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta ..............................................................................................................................145

Reviews
Taťjana Dostálová, Petra Hliňáková, Michaela Seydlová
Pain in Temporomandibular Joint Area ..............................................................................................153

Jana Šimonová, Vladimír Hudák, Tomáš Grendel,
Miloš Majerník, Ladislav Kočan, Róbert Šimon, Jozef Firment
Postsurgical chronic pain ................................................................................................................161

Original papers
Tomáš Gabrhelík, Marek Pieran, Zuzana Gocalová, Tereza Manová
Opioid rotation – retrospective audit .................................................................................................169

Radovan Hřib, Hana Neudertová, Lubomír Hakl, Marek Hakl,
Tomáš Gabrhelík, Olga Haklová, Pavel Ševčík, Jan Lejčko, Jiří Kozák
Recomended working procedure in suspection of change
in ability to drive motor vehicle due to influence of medication .............................................................174

The treatment with lornoxicam
Lornoxicam, use of nonsteroidal antirheumatic drug with
a rapid onset of action in less obvious indications .............................................................................177

News
XIV. World Congress on Pain 27.–31. August, Milano .......................................................................180
The meeting of representatives of IASP during the World Congress on Pain in Milano ..........................187
Xiv. Czech-Slovak Dialogues on Pain 4.–6. 10. 2012, Jindřichův Hradec ..............................................188
Meeting of the board of Czech Pain Society .....................................................................................191
IPVZ News ....................................................................................................................................194
Informations ..................................................................................................................................196
Index 2012 ....................................................................................................................................197

Editorial
František Jelínek ........................................................................................................................161


PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Naše zkušenosti s použitím polypropylenové síťky při řešení perineální hernie
Tereza Zavadilová.........................................................................................................................169

Možnosti digitální radiografie
Martin Zelinka..............................................................................................................................174

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Důležité laboratorní parametry u azotemických pacientů – krev
Peter Kook.................................................................................................................................186

Idiopatická digitální hyperkeratóza u kokršpaněla
Katja Schneider, Jana Leppelt.......................................................................................................191

FOTOGALERIE...........................................................................................................................195

Abstrakta ze zahraničních časopisů...............................................................................................202

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben................................................................................................................................207

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo..................................................................................................................................212

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben.................................................................................................................................215

REJSTŘÍKY..................................................................................................................................216

CONTENTS

Editorial
František Jelínek..........................................................................................................................161


REVIEWS
Our experiences with using polypropylene mesh to the closure of perineal hernia
Tereza Zavadilová.........................................................................................................................169

Possibilities of digital radigraphy
Martin Zelinka..............................................................................................................................174

TRANSLATED WORKS
Important laboratory parameters in azotaemic patients – blood
Peter Kook..................................................................................................................................186

Idiopathic digital hyperkeratosis in a cockerspaniel
Katja Schneider, Jana Leppelt.......................................................................................................191

PHOTOGALLERY.........................................................................................................................195
Abstracts from foreign journals.......................................................................................................202
NEWS
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben..................................................................................................................................207

Information from the Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo..................................................................................................................................212

Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben.................................................................................................................................215

INDEX.........................................................................................................................................216

Oznámení..................................................................................................................................... 113

Doporučení
KDIGO doporučení pro diagnostiku a léčbu anémie
u nemocných s CKD: komentovaný návod pro klinickou praxi
Romana Ryšavá .............................................................................................................................118

Klinický význam cévních kalcifikací a jejich detekce u pacientů s chronickým onemocněním
a selháním ledvin – stanovisko pracovní skupiny České nefrologické společnosti
Sylvie Dusilová Sulková, Ivan Rychlík, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Ondřej Viklický, Jana Zahálková ......................................................................................................127

Přehledné články
Kardiorenální syndrom rezistentní na diuretickou terapii: alternativní způsoby léčby
Miroslava Horáčková ......................................................................................................................137

Chřipka – specifika profylaxe prevence a léčby u pacientů s náhradou funkce ledvin
Lukáš Kielberger, Jaromír Eiselt .....................................................................................................141

Rozhovor ......................................................................................................................................147
Rejstříky 2012 ..............................................................................................................................149

CONTENT

Announcement ............................................................................................................................113

Guideline
KDIGO guidelines for diagnosis and treatment of anemia
in chronic kidney disease: commentary for clinical practice
Romana Ryšavá ......................................................................................................................118

Clinical significance and monitoring of vascular calcifications in end-stage
renal disease patients – statement of Working group of Czech society of nephrology
Sylvie Dusilová Sulková, Ivan Rychlík, Sylvie Opatrná, Romana Ryšavá, Vladimír Tesař,
Ondřej Viklický, Jana Zahálková ................................................................................................127

Reviews
Cardiorenal syndrome: alternative treatment modalities in non-responders to diuretics
Miroslava Horáčková ................................................................................................................137

Influenza – specifics of prevention and treatment in patients on renal replacement therapy
Lukáš Kielberger, Jaromír Eiselt ................................................................................................141

Interview ..................................................................................................................................147

Index 2012 ...............................................................................................................................149