Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2011
pátek, 09 prosinec 2011 13:54

Veterinární lékař 4/2011

EDITORIAL
František Jelínek ..................................................................................................... 182

OBSAH .................................................................................................................. 185

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Hemorrhagicko-nekrotická cholecystitida u feny rhodéského
ridgebacka – popis případu
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Michal Crha ...................................... 189

Intrakraniální epidurální absces u kočky
Aleš Tomek, Petr Šrenk, David Hanzlíček, Hana Jarešová .......................................... 194

JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA
František Jelínek, Daniela Vozková, Olga Klecandová ................................................ 201

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY

Tonzilektomie u psa
Kathrin Emmerich, Martin Kramer ............................................................................ 204

Ještě štěně a již hluché?
Thilo von Klopmann, Marion Kornberg ....................................................................... 207

Katarakta – etiologie, diagnóza a terapie
Gabriele Jawinski, Shirin Hertslet ............................................................................. 211

FOTOGALERIE
Gabriela Lénártová, Zuzana Piliariková ...................................................................... 216

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben .......................................................................................................... 219

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo ............................................................................................................ 224

JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA / ODPOVĚDI
František Jelínek, Daniela Vozková, Olga Klecandová ............................................... 227

 

 

 

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................................. 182

CONTENTS ......................................................................................................... 185

REVIEWS

Hemorrhagic necrotic cholecystitis in female rhodesian ridgeback.
a case report
Stanislav Cienciala, Karina Cienciala Jaworska, Michal Crha ................................... 189

Intracranial epidural abscess in a cat
Aleš Tomek, Petr Šrenk, David Hanzlíček, Hana Jarešová ....................................... 194

WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?
František Jelínek, Daniela Vozková, Olga Klecandová ............................................. 201

TRANSLATED WORKS

Tonsillectomy in dog
Kathrin Emmerich, Martin Kramer ......................................................................... 204

Still puppy and deaf already?
Thilo von Klopmann, Marion Kornberg .................................................................... 207

Cataract – aetiology, diagnostics and therapy
Gabriele Jawinski, Shirin Hertslet .......................................................................... 211

PHOTOGALLERY
Gabriela Lénártová, Zuzana Piliariková ................................................................... 216

NEWS

Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ........................................................................................................ 219

Information from the Czech Association of the nature conservationists
Petr Stýblo ......................................................................................................... 224

WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? / ANSWERS
František Jelínek, Daniela Vozková, Olga Klecandová ............................................ 227

 

 

 

 

 

 

 

pondělí, 19 září 2011 06:56

Veterinární lékař 3/2011

EDITORIAL
František Jelínek ..................................................................................................... 117


OBSAH .................................................................................................................. 121


PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Regionální granulomatózní enteritida u psa – Kazuistické sdělení
Vladimíra Teplá, Jiří Benda, Jaroslav Křížek .............................................................. 127

Evansův syndrom – popis dvou klinických případů
Zuzana Dominiková ................................................................................................ 132

STUDENTSKÁ PRÁCE
Juvenilní akné u psa
Tereza Vincencová ................................................................................................ 139

JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA
Daniela Vozková ................................................................................................... 144

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Chirurgie ušního boltce a vnìjšího zvukovodu
Christine Peppler .................................................................................................. 146

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Onemocnění ušního boltce u psa – časté příčiny
a diagnostické postupy
Stefanie Peters .................................................................................................... 152

FOTOGALERIE
Roman Kvapil ...................................................................................................... 162

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ........................................................................................................ 166

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo ......................................................................................................... 172

JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA / ODPOVĚDI
Daniela Vozková ................................................................................................. 176

 

 

 

EDITORIAL
František Jelínek ................................................................................................ 117

CONTENTS ....................................................................................................... 121

REVIEWS
Regional granulomatous enteritis in a dog. A case report
Vladimíra Teplá, Jiří Benda, Jaroslav Křížek .......................................................... 127

Evans syndrome – description of two clinical cases
Zuzana Dominiková ............................................................................................ 132

STUDENT CONTRIBUTION
Juvenile acne in dogs
Tereza Vincencová ............................................................................................. 139

WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?
Daniela Vozková ................................................................................................ 144

TRANSLATED WORKS
Surgery of the auricle and the external auditory canal
Christine Peppler ............................................................................................... 146

TRANSLATED WORKS
Diseases of the auricle in dogs – frequent causes and diagnostic
procedures
Stefanie Peters ................................................................................................. 152

PHOTOGALLERY
Roman Kvapil ................................................................................................... 162

NEWS
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ..................................................................................................... 166

Information from the Czech Association of the nature
conservationists
Petr Stýblo ...................................................................................................... 172

WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? / ANSWERS
Daniela Vozková ............................................................................................... 176

čtvrtek, 23 červen 2011 09:51

Veterinární lékař 2/2011

EDITORIAL
František Jelínek .............................................................................................. 65

OBSAH ........................................................................................................... 67

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Klinický případ leptospirózy
Tamara Sobalová .............................................................................................. 73

Úskalí komunikace s klientem v soukromé veterinární ordinaci –
– komplex pyometry a cesty jeho řešení
Irena Packová ................................................................................................... 78

JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?

Michal Fiedler ................................................................................................... 81

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY

Prevalence Tritrichomonas foetus ve vzorcích trusu koček s průjmem v Německu
Babette Klein, Ines Langbein-Detsch, Elisabeth Müller, Anton Heusinger ............... 84

Výživa a obezita u psů – aktuální fakta
Tim Watson ..................................................................................................... 90

FOTOGALERIE

Veterinární klinika Brno ..................................................................................... 96

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben .................................................................................................... 104

Informace z Českého svazu ochráncù přírody
Petr Stýblo ...................................................................................................... 107

JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA / ODPOVĚDI
Michal Fiedler .................................................................................................. 110

 

 

 

EDITORIAL
František Jelínek .............................................................................................. 65

CONTENTS ..................................................................................................... 67

REVIEWS

A clinical case report of leptospirosis
Tamara Sobalová ............................................................................................. 73

Difficulties in communication with clients in private veterinary surgery
– complex of pyometra and its possible solution
Irena Packová .................................................................................................. 78

WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?

Michal Fiedler .................................................................................................. 81

TRANSLATED WORKS

Prevalence of tritrichomonas foetus in samples of feces of cats with
diarrhea in Germany
Babette Klein, Ines Langbein-Detsch, Elisabeth Müller, Anton Heusinger .............. 84

Nutrition and obesity in dogs – the current facts
Tim Watson .................................................................................................... 90

PHOTOGALLERY

Veterinární klinika Brno .................................................................................... 96

NEWS

Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben .................................................................................................. 104

Information from the Czech Association of the nature
conservationists
Petr Stýblo .................................................................................................... 107

WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? / ANSWERS

Michal Fiedler ............................................................................................... 110

středa, 30 březen 2011 13:29

Veterinární lékař 1/2011

EDITORIAL
František Jelínek .......................................................................... 1

OBSAH ....................................................................................... 3

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Léčba dermatofytózy pomocí Pythium oliganrum – kazuistika
Martina Načeradská, Karel Mencl, Eva Zálabská ............................ 11

Základy chovu potkanů v zájmových chovech
Anna Horáková ........................................................................... 17

JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA?
Michal Fiedler ............................................................................ 21

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Možnosti endoskopické diagnostiky u králíků a malých savců
Thomas Göbel ........................................................................... 24

Určení pohlaví u hadů – sondování
Felix D. Sonntag, Jochen Sieberz, Katrin Wiedmann,
Michael Mihaljecič ..................................................................... 32

Lokální terapie v dermatologii malých zvířat
Monika Linek ............................................................................ 39

FOTOGALERIE
Veterinární klinika Zelená liška ................................................... 48

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ............................................................................. 51

Informace z Českého svazu ochráncù přírody
Petr Stýblo .............................................................................. 55

JAKÁ JE VAŠE DIAGNÓZA / ODPOVĚDI
Michal Fiedler .......................................................................... 58

 

 

 

EDITORIAL
František Jelínek ........................................................................ 1

CONTENTS ............................................................................... 3

REVIEWS

Therapy of dermatophytosis by means of Pythium oligandrum –
– a case report
Martina Načeradská, Karel Mencl, Eva Zálabská ......................... 11

Breeding principles of rats as a pet animal
Anna Horáková ......................................................................... 17

WHAT IS YOUR DIAGNOSIS?
Michal Fiedler .......................................................................... 21

TRANSLATED WORKS

Possibilities of Endoscopic Diagnosis in Rabbits
and Small Mammals
Thomas Göbel ........................................................................ 24

Sex Determination in Snakes – Probing
Felix D. Sonntag, Jochen Sieberz, Katrin Wiedmann,
Michael Mihaljecič .................................................................. 32

Topical therapy in small animals' dermatology
Monika Linek ......................................................................... 39

PHOTOGALLERY
Veterinární klinika Zelená liška ................................................. 48

NEWS
Here informs the State veterinary management in the
Czech Republic
Josef Duben ........................................................................... 51

Information from the Czech Association of the nature
conservationists
Petr Stýblo ............................................................................ 55

WHAT IS YOUR DIAGNOSIS? / ANSWERS
Michal Fiedler ........................................................................ 58