Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2006
čtvrtek, 06 leden 2011 12:00

Veterinární lékař 4/2006

EDITORIAL ............................................................................................163

OBSAH .................................................................................................167

DIAGNOSTICKÉ TECHNIKY PŘI ONEMOCNĚNÍ
LEDVIN U LEGUÁNA ZELENÉHO (IGUANA IGUANA)
J. Hnízdo, O. Hes, L. Grégrová
............................................................... 168
NÁDOROVÁ ONEMOCNĚNÍ A HYPOXIE
J. Hraběta, A. Vícha, K. Figová
............................................................... 175
PŘEHLED BĚŽNÝCH DENTÁLNÍCH PROBLÉMŮ
U KOČEK
D. T. Carmichael
................................................................................... 181

REŠERŠE ........................................................................................... 189

RŮZNÉ ................................................................................................ 195

UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................ 197

 

 

 

EDITORIAL ......................................................................................... 163

CONTENTS ........................................................................................ 167

DIAGNOSTIC TECHNIQUES IN RENAL DISEASE
OF THE GREEN IGUANA (IGUANA IGUANA)
J. Hnízdo, O. Hes, L. Grégrová
............................................................. 168
CANCER AND HYPOXIA
J. Hraběta, A. Vícha, K. Figová
............................................................... 175
AN OVERVIEW OF COMMON FELINE DENTAL
PROBLEMS
D. T. Carmichael
..................................................................................181

FROM THE LITERATURE .................................................................... 189

VARIA ................................................................................................ 195

BOOK PREVIEW ................................................................................ 197

čtvrtek, 06 leden 2011 11:38

Veterinární lékař 3/2006

EDITORIAL ........................................................................................... 111

OBSAH ................................................................................................ 115

ATRIOVENTRIKULÁRNÍ SEPTÁLNÍ DEFEKT. POPIS PŘÍPADU
P. Scheer, C. Agudelo, P. Svoboda, P. Kohout,
P. Borská, S. Králová, J. Doubek
............................................................ 116
VNÍMÁNÍ FYZIOTERAPIE ZVÍŘAT
VETERINÁRNÍMI LÉKAŘI V IRSKU
A. Doyle, N. F. Horgan
........................................................................... 122
ZUBNÍ LÉKAŘSTVÍ U MLÁĎAT
F. A. Hale
............................................................................................. 128

REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 143

RECENZE
EKG u psa a koèky. Technika, vybavení interpretace.
G. Baatz (P. Scheer)
............................................................................. 148

UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................. 150

 

 

EDITORIAL ........................................................................................... 111

CONTENTS .......................................................................................... 115

ATRIOVENTRICULAR SEPTAL DEFECT. A CASE REPORT
P. Scheer, C. Agudelo, P. Svoboda, P. Kohout,
P. Borská, S. Králová, J. Doubek
............................................................ 116
PERCEPTIONS OF ANIMAL PHYSIOTHERAPY
AMONGST IRISH VETERINARY SURGEONS
A. Doyle, N. F. Horgan
........................................................................... 122
JUVENILE DENTISTRY
F. A. Hale
............................................................................................. 128

FROM THE LITERATURE ....................................................................... 143

BOOK REVIEW
ECG in dogs and cats
G. Baatz (P. Scheer)
.............................................................................. 148

BOOK PREVIEW ................................................................................... 150


čtvrtek, 16 prosinec 2010 10:58

Veterinární lékař 2/2006

EDITORIAL ..............................................................................................59
OBSAH .......................................................................................................63
AKTUÁLNÍ TRENDY V DIAGNOSTICE
A TERAPII ZÁNÌTLIVÝCH POLYPÙ U KOÈKY
J. Hnízdo, L. Grégrová .................................................................................64
SEPTICKÉ STAVY III
LÉÈBA – 2. INTENZIVISTICKÉ PRINCIPY
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová .............................................................74
CHRONICKÁ BOLEST
Š. Vaculín, J. Hrabìta ...................................................................................81
BIOCHEMICKÁ ANALÝZA V AVIÁRNÍ PRAXI
¼. Neèasová ...................................................................................................90
II. MEZINÁRODNÍ NEUROLOGICKÁ KONFERENCE,
PRAHA, DUBEN 2006
H. Velebný .....................................................................................................92
REŠERŠE ZE ZAHRANIÈNÍCH ÈASOPISÙ ...............................95
RECENZE
V. Mikulica: Poznej svého psa, etologie a psychologie psa
(Š. Vaculín) ........................................................................................................ 98
UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................99
EDITORIAL ..............................................................................................59
OBSAH ...................................................................................................63
J. Hnízdo, L. Grégrová ..............................................................................64
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ..........................................................74
Š. Vaculín, J. Hrabìta ................................................................................81
Ľ. Nečasová ...........................................................................................90
H. Velebný ..............................................................................................92
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ...............................................95
RECENZE
(Š. Vaculín) ............................................................................................ 98
UKÁZKA Z KNIHY ....................................................................................99
CONTENTS
EDITORIAL ..............................................................................................59
CONTENTS .............................................................................................63
J. Hnízdo, L. Grégrová ...............................................................................64
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ...........................................................74
Š. Vaculín, J. Hrabìta ................................................................................81
Ľ. Nečasová ............................................................................................90
H. Velebný ...............................................................................................92
FROM THE LITERATURE ..........................................................................95
BOOK REVIEW
(Š. Vaculín) ............................................................................................. 98
BOOK PREVIEW .....................................................................................99
čtvrtek, 16 prosinec 2010 10:12

Veterinární lékař 1/2006

EDITORIAL .................................................................................................................... 2
OBSAH ............................................................................................................................. 7
ALTERNATIVNÍ CHIRURGICKÉ ØEŠENÍ
HRÁZKOVÉ KÝLY: KOLOPEXE,
VASOPEXE, CYSTOPEXE A TRANSPOZICE
M. SEMITENDINOSUS
J. Hnízdo ............................................................................................................................ 8
GRANULOMATÓZNÍ
MENINGOENCEFALOMYELITIDA U PSÙ
E. J. O´Neill, D. Merrett, B. Jones ................................................................................. 17
SEPTICKÉ STAVY
LÉÈBA – 1. CHIRURGICKÉ PRINCIPY
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ................................................................................. 25
VETERINÁRNÍ ASANACE Z POHLEDU
PRAXE PRIVÁTNÍHO
VETERINÁRNÍHO LÉKAØE
P. Tomanová .................................................................................................................... 32
REŠERŠE ZE ZAHRANIÈNÍCH ÈASOPISÙ .................................................. 35
RECENZE
H. Ende a E. Isenbugel: Péèe o zdraví konì (Z. Krupil) .............................................. 38
UKÁZKA Z KNIHY .................................................................................................... 40
REJSTØÍK 2005 ........................................................................................................... 54
POKYNY AUTORÙM ............................................................................................... 56
EDITORIAL .............................................................................................................. 2
OBSAH ................................................................................................................... 7
J. Hnízdo ................................................................................................................. 8
E. J. O´Neill, D. Merrett, B. Jones ............................................................................ 17
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ......................................................................... 25
P. Tomanová .......................................................................................................... 32
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .............................................................. 35
RECENZE
H. Ende a E. Isenbugel: Péče o zdraví koně (Z. Krupil) .............................................. 38
UKÁZKA Z KNIHY ................................................................................................. 40
CONTENTS
EDITORIAL ........................................................................................................... 2
CONTENTS .......................................................................................................... 7
J. Hnízdo .............................................................................................................. 8
E. J. O´Neill, D. Merrett, B. Jones ......................................................................... 17
P. Svoboda, P. Scheer, I. Kantorová ...................................................................... 25
P. Tomanová ....................................................................................................... 32
FROM THE LITERATURE .................................................................................... 35
BOOK REVIEW
H. Ende and E. Isenbugel: Horse Health Care (Z. Krupil) ......................................... 38
BOOK PREVIEW ................................................................................................ 40