Tigis

Veterinární lékař 2024

OBSAH

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat ................................................ 81

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat .................................... 82

EDITORIAL

Roman Kvapil........................................................................................................... 84

OBSAH..................................................................................................................... 87

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Anatomie a fyziologie trávicího traktu králíka
Lenka Kudělková, Kateřina Hauptmanová................................................................ 91

Specifické aspekty stomatologie štěňat a mladých psů
Kateřina Slabá ........................................................................................................ 100

REHABILITACE

FCE nebo FATE
Fibrokartilaginózní embolismus
nebo aortální tromboembolismus koček
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ........................................................................... 106

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ....................................... 117

Veterinary Medicine and Science, The Veterinary Record,
Veterinary Dermatology, Veterinary and Comparative Orthopaedics
and Traumatology, The Veterinary Clinics of North America.
Small Animal Practice, Reproduction in Domestic Animals

FOTOGALERIE

Cytologie perikardiální efuze u psů
Tomáš Fiala .............................................................................................................. 121

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Činnost SVS v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2023
Petr Majer.................................................................................................................. 127.

Český svaz ochránců přírody
Nárazy ptáků do skleněných ploch
dle statistik Národní sítě 
záchranných stanic 2007–2023
Petr N. Stýblo ........................................................................................................... 128

Zoo Praha
Vyšetření samice geparda štíhlého (Acinonyx jubatus)
Roman Vodička, Robert Novotný, Radka Horčíková, Jan Martínek ......................... 131

Jarný kongres 2024 (SAVLMZ)
Nina Janečková ........................................................................................................ 134

INFORMACE .......................................................................................................... 135

 

CONTENTS

INFORMATION

Czech small animal veterinary association ................................................................ 81

Slovak small animal veterinary association ................................................................ 82

EDITORIAL

Roman Kvapil .............................................................................................................. 84

CONTENTS ............................................................................................................. 87

ORIGINAL PAPERS

Rabbit gastrointestinal anatomy and physiology
Lenka Kudělková, Kateřina Hauptmanová .................................................................... 91

Specifics of Juvenile veterinary dentistry
Kateřina Slabá ............................................................................................................. 100

REHABILITATION FCE or FATE

Fibrocartilaginous embolism or aortic thromboembolism in cats
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ................................................................................ 106

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS................................................................ 117

Veterinary Medicine and Science, The Veterinary Record, Veterinary Dermatology,
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology, T
he Veterinary Clinics of North America.
Small Animal Practice, Reproduction in Domestic Animals

PHOTOGALLERY

Cytology of pericardial effusion in dogs
Tomáš Fiala ................................................................................................................... 121

NEWS

State veterinary management

Activities of the State veterinary management
in the field of animal health protection in 2023
Petr Majer ....................................................................................................................... 127

Czech Association of the nature
Bird strikes on glass surfaces according to the statistics
of the National Network Rescue Stations 2007–2023
Petr N. Stýblo .................................................................................................................. 128

Zoo Praha
Examination of a female cheetah (Acinonyx jubatus)
Roman Vodička, Robert Novotný, Radka Horčíková, Jan Martínek ................................ 131

Spring Congress 2024 (SAVLMZ)
Nina Janečková ............................................................................................................... 134

INFORMATION ................................................................................................................ 135

OBSAH

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat ............. ..1

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých
zvierat .................................................................................... 2

EDITORIAL
Roman Kvapil ........................................................................ 4

OBSAH ................................................................................. 7

OBSAH ................................................................................. 8

PŮVODNÍ ČLÁNKY 

Operace extraaxiálního nádoru mozku u psa:
popis případu 
Lenka Pokorná, Dominik Vlach, Vladimír Beneš ................ 11 

KAZUISTIKA 

Hydronefros u zakrslého králíka – kazuistika 
Nikola Koller ........................................................................ 17 

REHABILITACE 

Trojrozměrná kinematika pánevních končetin psa:
analýza biplanární vysokofrekvenční fluoroskopií
u čtyř plemen během chůze a klusu in vivo 
Martin S. Fischer, Silvia V. Lehman & Emanuel Andrada .. 25 

FOTOGALERIE 

Je „walk of shame“ skutečně ostuda? 
Martin Daníček .................................................................. 47 

ZE ZKUŠENOSTÍ VETERINÁRNÍCH LÉKAŘŮ 

Zkušenosti parazitologa s diagnostickým
systémem Vetscan Imagyst 
David Modrý ....................................................................... 55 

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............... 59 

Veterinary Sciences, Journal of Veterinary Internal Medicine,
Journal of the American Animal Hospital Association,
Frontiers in Microbiology, Frontiers in Veterinary Science,
Veterinary Medicine and Science, The Journal of
Small Animal Practice, Journal of Animal Physiology
and Animal Nutrition,
PLoS One 

ZPRÁVY 

Státní veterinární správa ČR Státní veterinární
dozor v roce 2023 
Petr Majer .......................................................................... 65 

Český svaz ochránců přírody
Národní síťzáchranných stanic v roce 2023 
Petr N. Stýblo .................................................................... 68 

Veterináři o léčbě malých zvířat
31. výroční konference ČAVLMZ, Praha 1.–3. 12. 2023 
Jarmila Škubová................................................................ 73 

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY 

Peribulbární meningiom u psa 
František Jelínek, Pavel Hron ........................................... 76CONTENTS

INFORMATION

Czech small animal veterinary association.......................1

Slovak small animal veterinary association .....................2

EDITORIAL 

Roman Kvapil........................................................................ 4 

CONTENTS .......................................................................... 7

CONTENTS .......................................................................... 8 

ORIGINAL PAPERS 

Surgery of extra-axial brain tumour in dog:
case report 
Lenka Pokorná, Dominik Vlach, Vladimír Beneš................... 11 

CASE REPORT 

Hydronephrosis in a pet rabbit – case report 
Nikola Koller .......................................................................... 17 

REHABILITATION 

Three-dimensional kinematics of canine hind limbs:
in vivo, biplanar, high-frequency fluoroscopic
analysis of four breeds during walking and trotting 
Martin S. Fischer, Silvia V. Lehman & Emanuel Andrada ....... 25 

PHOTOGALLERY 

Walk of shame 
Martin Daníček ........................................................................ 47 

FROM THE EXPERIENCE OF VETERINARIANS 

Parasitologist‘s experience with the
Vetscan Imagyst diagnostic system 
David Modrý ............................................................................ 55 

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ........................ 59 

Veterinary Sciences, Journal of Veterinary Internal Medicine,
Journal of the American Animal Hospital Association, Frontiers
in Microbiology, Frontiers in Veterinary Science, Veterinary
Medicine and Science, The Journal of Small Animal Practice,
Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition,
PLoS One 

NEWS 

State veterinary management
State veterinarysupervision in 2023 
Petr Majer .................................................................................65 

Czech Association of the nature
National network of rescue stations in 2023 
Petr N. Stýblo ........................................................................... 68 

Veterinarians on the treatment of small animals
31st Annual Conference of the CAVLMZ,
Prague 1-3 December 2023 
Jarmila Škubová ....................................................................... 73 

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS 

Peribulbar meningioma in a dog
František Jelínek, Pavel Hron ................................................... 76