Tigis

Veterinární lékař 2020
pondělí, 23 listopad 2020 11:06

Veterinární lékař 4/2020

VL 4 2020 tisk 1

Veterinární lékař 4/2020

EDITORIAL

Roman Kvapil ........................................................................................ 198

OBSAH .................................................................................................. 201

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Mikroprvky ve výživě psů a koček
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová, Eva Štercová ............................. 205

Diabetický pes jako oftalmologický pacient
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................ 217

Chronické chudnutie a rekurentná hnačka
u bernského salašníckeho psa
Denisa Miškeje ...................................................................................... 223

FOTOGALERIE

Pacienti s indikací k laserovým očním operacím
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................. 229

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................... 234
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology,
Veterinary Radiology and Ultrasound,Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Dermatology

ZPRÁVY

Aktuální informace
Odborná péče o pohybový aparát zvířat
Renata Kvapilová ................................................................................... 239

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Česká republika získala status země prosté infekční
bovinní rinotracheitidy
Petr Majer ............................................................................................... 243

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Popálení divokých zvířat elektrickým proudem –
příjmy v letech 2008–2019
Petr Stýblo ............................................................................................... 247

Zoo Praha
„Inside the Giant“ – bělozubka nejmenší (Suncus etruscus)
v Zoo Praha
Roman Vodička ....................................................................................... 252

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Maligní inzulinom u psa. Kazuistické sdělení
František Jelínek, Markéta Kuldová,
Daniela Vozková, Václav Vačkář
............................................................ 257

REJSTŘÍKY 2020 ................................................................................... 266

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................... 198

CONTENTS ............................................................................................ 201

ORIGINAL PAPERS

Microelements in the nutrition of dogs and cats
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová, Eva Štercová ............................. 205

Diabetic dog as an ophthalmology patient
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................. 217

Chronic weight loss and recurrent diarrhea in bernese mountain dog
Denisa Miškeje ...................................................................................... 223

PHOTOGALLERY

Ophthalmology patients with a indication for laser therapy
Tereza Štěpánek-Zavadilová ................................................................. 229

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ........................................ 234
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology,
Veterinary Radiology and Ultrasound, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary Dermatology

NEWS

Actual information
Professional care for musculoskeletal system of animals

Renata Kvapilová ................................................................................... 239

Here informs the State veterinary management
The Czech Rebublic has acquired the status of a country free
of infectious bovine rhinotracheitis
Petr Majer .............................................................................................. 243

Information from the Czech Association of the nature
Electrical burns of wilde animals – admission in 2008–2019

Petr Stýblo ............................................................................................. 247

Zoo Prague
„Inside the Giant“ – Etruscan shrew (Suncus etruscus)
in Prague Zoo
Roman Vodička ...................................................................................... 252

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Malignant insulinoma in a dog. A case report
František Jelínek, Markéta Kuldová,
Daniela Vozková, Václav Vačkář
........................................................... 257

INDEX 2020 ........................................................................................... 266

úterý, 15 září 2020 12:41

Veterinární lékař 3/2020

 VL 3 2020 obalka

Veterinární lékař 3/2020

EDITORIAL
Roman Kvapil ........................................................................... 130

OBSAH ..................................................................................... 133

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s kardiovaskulárním
onemocněním – 2. část
Eva Štercová, Jana Tšponová .................................................. 137

Kožní mastocytom u feny plemene beagl – kazuistika
Tamara Sobalová ...................................................................... 147

Praktické zkušenosti s použitím hirudoterapie
u aortální tromboembolie koček
Pavel Mužík, František Zahrádka .............................................. 151

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 161
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Radiology and Ultrasound,

Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Dermatology, Veterinary Surgery

FOTOGALERIE

Paraziti plazů v rámci kauzální diagnostiky
David Modrý ................................................................................ 168

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Nákazová situace v ČR v průběhu letošního léta
Petr Majer .................................................................................... 173

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Ptáci v záchranných stanicích v letech 2007–2019
Petr Stýblo ................................................................................... 177

Zoo Praha
Varan komodský (Varanus komodoensis) –

ošetření kožních změn
Roman Vodička ........................................................................... 184

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Adenokarcinom duodena u psa
František Jelínek, Vilma Hypská .................................................. 189

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................... 130

CONTENTS .................................................................................. 133

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with cardiovascular disease – part 2
Eva Štercová, Jana Tšponová ...................................................... 137

Skin mass mastocytoma in a beagle bitch – case report
Tamara Sobalová .......................................................................... 147

Practical experience with the use of hirudotherapy
in feline aortal thromboembolism
Pavel Mužík, František Zahrádka ................................................. 151

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................... 161
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Radiology and Ultrasound,

Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Dermatology, Veterinary Surgery

PHOTOGALLERY

Parasites of reptiles as part of causal diagnostics
David Modrý .................................................................................. 168

NEWS

Here informs the State veterinary management
The disease situation in the Czech Republic
during this summer
Petr Majer ...................................................................................... 173

Information from the Czech Association of the nature
Birds in rescue stations in years 2007–2019
Petr Stýblo ..................................................................................... 177

Zoo Prague
Komodo dragon (Varanus komodoensis) –
skin changes treatment
Roman Vodička ............................................................................. 184

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Adenocarcinoma of the duodenum in a dog
František Jelínek, Vilma Hypská ................................................... 189

pondělí, 22 červen 2020 15:49

Veterinární lékař 2/2020

VL 2 2020 obalka

Veterinární lékař 2/2020

EDITORIAL
Martin Zelinka ............................................................................ 66

OBSAH ...................................................................................... 69

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Intoxikace psa vodou
Martin Zelinka ............................................................................ 73

Výživa psů a koček s kardiovaskulárním
onemocněním – 1. část
Eva Štercová, Jana Tšponová ................................................... 77

TERAPIE VČERA A DNES

Bolest
Pavla Holá .................................................................................. 88

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ......................... 98
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Reproduction
in Domestic Animals, Journal of Veterinary Internal Medicine

FOTOGALERIE

Nutriční katarakta u daňka evropského
a její chirurgické řešení
Lucie Míková .............................................................................. 101

ZPRÁVY

 

ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v živočišných produktech loni klesl na 0,06 %
Petr Majer  ..................................................................................107

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Souhrnné výsledky práce záchranných stanic v roce 2019
Petr Stýblo ................................................................................ 109

ZOO

Praha Ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii) –
příchod čtyř jedinců do Zoo Praha – veterinární pohled
Roman Vodička ......................................................................... 112

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Co víme o změně přirozeného hostitele virů
neboli kde hledat původ SARS -Cov-2?
Soňa Peková ............................................................................. 116

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Karcinoid ilea u kočky. Kazuistické sdělení
František Jelínek, Vilma Hypská ............................................... 119

POKYNY AUTORŮM ................................................................ 127

 

 

EDITORIAL
Martin Zelinka ............................................................................. 66

CONTENTS ................................................................................ 69

ORIGINAL PAPERS

Water intoxication in dog
Martin Zelinka ............................................................................ 73

Nutrition of dogs and cats
with cardiovascular disease – part 1
Eva Štercová, Jana Tšponová ................................................... 77

THERAPY YESTERDAY AND TODAY

Pain
Pavla Holá ................................................................................. 88

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................ 98
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Reproduction
in Domestic Animals, Journal of Veterinary
Internal Medicine

PHOTOGALLERY

Nutritional cataract in fallow
deer and its surgical solution
Lucie Míková ............................................................................. 101

NEWS

HERE INFORMS THE STATE
VETERINARY MANAGEMENT
Proportion of unsatisfactory foreign substances
findings in animal products decreased to 0,06% last year
Petr Majer .................................................................................. 107

INFORMATION FROM THE CZECH
ASSOCIATION OF THE NATURE
Summary results of rescue stations work in 2019
Petr Stýblo ................................................................................. 109

ZOO
Prague Tasmanian devil (Sacrophilus harrsii) –
arrival of four individuals in Prague Zoo –
veterinary view
Roman Vodička  ........................................................................ 112

ACTUAL INFORMATION
What we know about the change of viruses natural host,
that is where to find SARS-Cov-2 origin?
Soňa Peková .............................................................................. 116

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Carcinoid of the ileum in a cat. A case report
František Jelínek, Vilma Hypská ................................................ 119

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................. 127

čtvrtek, 12 březen 2020 08:09

Veterinární lékař 1/2020

VL 1 2020 obalka tisk 1

Veterinární lékař 1/2020

OBSAH

EDITORIAL
Pavla Holá ........................................................................................................ 2

OBSAH ............................................................................................................. 5

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Fyzioterapie jako součást léčby geriatrických pacientů
Nikol Holeszová ................................................................................................ 9

Nové parazitózy psů v České republice
David Modrý .................................................................................................... 16

TERAPIE VČERA A DNES
Otoacariasis – primární příčina otitis externa a její terapie
Roman Kvapil .................................................................................................. 25

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ............................................... 28
Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Veterinary and Comparative Oncology,
Reproduction in Domestic Animals

FOTOGALERIE
Šířící se druhy klíšťat a nové vektory přenášené patogeny v ČR
David Modrý .................................................................................................... 35

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární dozor v roce 2019
Petr Majer ........................................................................................................ 40

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Frekvence příjmů handicapovaných
zvířat v záchranných stanicích během roku
Petr Stýblo ........................................................................................................ 44

ZOO PRAHA
Transport dvou klisen koní Převalského
do aklimatizační a rehabilitační stanice v Dolním Dobřejově
Roman Vodička ................................................................................................ 48

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Perikardiální granulom u štěněte výmarského ohaře – kazuistika
Pavel Mužík, Jitka Humpová ............................................................................ 55

POKYNY AUTORŮM ....................................................................................... 64

 

CONTENTS

EDITORIAL
Pavla Holá ........................................................................................................... 2

CONTENTS ......................................................................................................... 5

ORIGINAL PAPERS
Physiotherapy as a treatment for geriatric patients
Nikol Holeszová ................................................................................................... 9

New parasitoses of dogs in the Czech Republic
David Modrý ....................................................................................................... 16

THERAPY YESTERDAY AND TODAY
Otoacariasis – a primary cause of otitis externa
and its therapy
Roman Kvapil ..................................................................................................... 25

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ..................................................... 28
Veterinary Radiology and Ultrasound, Veterinary Ophthalmology,
Veterinary Surgery, Veterinary and Comparative Oncology,
Reproduction in Domestic Animals

PHOTOGALLERY
Emerging vector borne pathogens in the Czech Republic
David Modrý ........................................................................................................ 35

NEWS
HERE INFORMS THE STATE VETERINARY MANAGEMENT
State veterinary supervision in 2019
Petr Majer ............................................................................................................ 40

INFORMATION FROM THE CZECH ASSOCIATION OF THE NATURE
Frequency of handicapped animals income
in rescue stations throughout the year
Petr Stýblo ........................................................................................................... 44

ZOO PRAGUE
Transport of two Przewalski‘s horse mares to acclimatization
and rehabilitation station in Dolní Dobřejov
Roman Vodička ................................................................................................... 48

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Pericardial granuloma in a young weimaraner – case report
Pavel Mužík, Jitka Humpová ............................................................................... 55

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ...................................................................... 64