Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2015

Veterinární lékař 4/2015

Editorial
František Jelínek ......................................................................................................189

Původní články
Aktuální poznatky v terapii dermatofytózy
Martina Načeradská...................................................................................................195

Poporodní patologické stavy fen
Roman Kvapil............................................................................................................202

Jaká je Vaše diagnóza? Klinický případ
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič .......................................................209

Překladové články
Dermatofytózy. Přednáška z PET-VET 2014 Dermatologie
Claudia Nett-Mettler...................................................................................................212

Perikardiální efuze a tamponáda srdce u psa – diagnostika
a terapie se zvláštním zřetelem k torakoskopii
Lisa Kraft, Markus Zeissler a Roland Zeissler...............................................................221

Abstrakta ze zahraničních časopisů ..........................................................................234
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of Animal Physiology
and Animal Nutrition, Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical
Care, Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Ophthalmology
Jaká je Vaše diagnóza? Odpovědi
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič........................................................239

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Cena ústředního ředitele Státní veterinární správy putuje letos do Košic
Petr Pejchal, Petr Majer.............................................................................................242

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Adopce osiřelých mláďat – účinný způsob jejich návratu do přírody
Petr Stýblo................................................................................................................245

Zoo Praha
Zvířata v zoo a jejich chrup
Roman Vodička.........................................................................................................249

rejstříky 2015 ...........................................................................................................254

Editorial
František Jelínek..................................................................................................... 189

ORIGINAL PAPERS
Current knowledge in treatment of dermatophytosis
Martina Načeradská..................................................................................................195

Post-partum pathological conditions in the bitch
Roman Kvapil...........................................................................................................202

What is your diagnosis? Clinical case
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič .....................................................209

Translated works  
Dermatophytoses Lecture  at Pet-Vet 2014 Dermatology
Claudia Nett-Mettler ............................................................................................... 212

Pericardial effusion and heart tamponade in dog
– diagnostics and therapy with particular regard to thoracoscopy
Lisa Kraft, Markus Zeissler, Roland Zeissler.............................................................. 221

Abstracts from foreign journals .................................................................................234
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of Animal Physiology
and Animal Nutrition, Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical
Care, Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Ophthalmology
What is your diagnosis? Clinical case
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič..................................................... 239

News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
The price of the General Director  of the State Veterinary
Administration goes this year  to Kosice
Petr Pejchal, Petr Majer .........................................................................................242

Information from the Czech Association of the nature
Adoption of orphaned young  wild animals – efficient way of returning to nature
Petr Stýblo............................................................................................................245

Zoo Prague
Zoo animals and their teeth
Roman Vodička.....................................................................................................249

index 2015.............................................................................................................254

Veterinární lékař 3/2015

Editorial
František Jelínek...................................................................................................125

Původní články
Medikamentózní zklidnění pacienta v ambulantní praxi
Martin Zelinka........................................................................................................131

Překladové články
Použití podtlaku v léčbě fungální peritonitidy u psa – popis případu
Noelle M. Muro, Carl T. Jehn, Randi A. Fishkin ........................................................139

Řešení otitis externa u psa a kočky – aktuální informace k diagnostice a léčbě
Cosima Bouassiba, Wolfgang Osthold a Regina Wagner ..........................................147

Zásady používání antibiotik
při léčbě onemocnění močových cest psa a kočky: pracovní skupina
Mezinárodní asociace malých zvířat s infekčními onemocněními
utvořená za účelem vypracování zásad používání antibiotik
Jörg W. Schäffer a Babette Klein.............................................................................152

Fotogalerie
Drobní savci..........................................................................................................158

Abstrakta ze zahraničních časopisů........................................................................164
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, Veterinary Ophthalmology
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
O cestování se zvířaty
Petr Pejchal, Petr Majer..........................................................................................170
Riziko vztekliny stále přetrvává
Petr Pejchal, Petr Majer..........................................................................................171
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Příjmy handicapovaných živočichů v záchranných stanicích a záchranné transfery
Petr Stýblo ............................................................................................................173

Zoo Praha
Zvířata v zoo a jejich chrup
Roman Vodička .....................................................................................................178

Editorial
František Jelínek.....................................................................................................125

Original papers
Chemical restraint of the patient in the ambulatory praktice
Martin Zelinka..........................................................................................................131

Translated works  
Use of negative pressure therapy for management of fungal peritonitis in a dog
Noelle M. Muro, Carl T. Jehn, Randi A. Fishkin............................................................139

Otitis externa in dog and cat – up-to-date information to diagnostics and therapy
Cosima Bouassiba, Wolfgang Osthold a Regina Wagner .............................................147

Principles on the use of antibiotics to treat urinary tract diseases in dogs and cats:
Working group of the International Association of Small
Animals formed in order to develop principles for the use of antibiotics
in animals suffering from infectious diseases
Jörg W. Schäffer a Babette Klein............................................................................... 152

Photogallery
Petit mammals
Leoš Grejcar............................................................................................................158

Abstracts from foreign journals ..................................................................................164
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, Veterinary Ophthalmology
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
About travelling with animals
Petr Pejchal, Petr Majer.............................................................................................170
Risk of the rabies still persists  
Petr Pejchal, Petr Majer............................................................................................171
Information from the Czech Association of the nature
Receipts of handicapped animals in rescue centers and rescue transfers
Petr Stýblo...............................................................................................................173

Zoo Prague
Zoo animals and their teeth
Roman Vodička........................................................................................................178

Veterinární lékař 2/2015

Editorial
František Jelínek ....................................................................................................... 65

Původní články
Klíšťaty zprostředkovaná onemocnění ohrožující psa a kočku
Jiří Filip ......................................................................................................................71

Kaliciviróza koček pohledem (zainteresovaného) praktika
Vlaďka Štrosová..........................................................................................................78

Překladové články
Primární hyperparatyreóza: Retrospektivní náhled série případů pěti pacientů
s tumorem příštítných tělísek z roku 2013
Judith Wagner, Michael Brückner, Thomas Rieker ..........................................................83

Mezery ve znalostech o ochraně proti začervení
Georg von Samson-Himmelstjerna .................................................................................89

Fotogalerie/diagnóza
Kaliciviróza koček
Vlaďka Štrosová ..........................................................................................................92

Abstrakta ze zahraničních časopisů.............................................................................100
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Dermatology,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Dermatology
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Množení zvířat, předpisů, slov… všeho moc škodí
Josef Duben................................................................................................................106

Případ hromadné otravy divočáků na Tachovsku
Richard Bílý, Václav Poláček........................................................................................108

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Zvěř v záchranných stanicích – konflikt zákonů, který nikdo neřeší
Petr Stýblo...................................................................................................................111

Zoo Praha
Sedace na stojícím zvířeti zebry Grévyho
Roman Vodička........................................................................................................... 115

Editorial
František Jelínek........................................................................................................... 65

Original papers
Tick-borne diseases in dogs and cats
Jiří Filip.........................................................................................................................71

Feline Calicivirosis GLANCE (the interested) practitioner doctor
Vlaďka Štrosová ............................................................................................................78

Translated works  
Retrospective analysis cases of five patients with
tumour of parathyroids from 2013 year
Judith Wagner, Michael Brückner, Thomas Rieker ............................................................ 83

Gaps in knowledge about protection against parasitic infestations
Georg von Samson-Himmelstjerna ..................................................................................89

Photogallery
Feline Calicivirosis
Vlaďka Štrosová ............................................................................................................92

Abstracts from foreign journals .......................................................................................100
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Dermatology,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Dermatology
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Production of animals, legislations and words – all too bad
Josef Duben .................................................................................................................106

Mass poisoning of feral pigs in Tachovsko
Richard Bílý, Václav Poláček...........................................................................................108

Information from the Czech Association of the nature
Animals in rescue centers – conflict of laws that nobody cares
Petr Stýblo....................................................................................................................111

Zoo Prague
Standing sedation of Grévy Zebra Mare
Roman Vodička ............................................................................................................ 115

Veterinární lékař 1/2015

Editorial
František Jelínek...................................................................................................... 1
Původní články
Použití autologních mezenchymálních kmenových buněk
z kostní dřeně v léčbě degenerativních kloubních onemocnění u psů
Radek Musil, Daniel Bezděk.......................................................................................7
Překladové články
Porovnání účinnosti mezenchymálních stromálních buněk odvozených
z amnionu a kostní dřeně v léčbě poranění vazů a šlach u koní
Anna Lange-Consiglio, Stefano Tassan, Bruna Corradetti, Aurora Meucci,
Roberta Perego, Davide Bizzaro, Fausto Cremonesi ..................................................17

Kritéria pro diagnózu skrytých (okultních) a symptomatických onemocnění srdce
Michael Deinert........................................................................................................29

Kritéria terapie získaných okultních a symptomatických onemocnění srdce
Catharina Nottbrock, Andreas Stosic, Jan-Gerd Kresken.............................................39
Abstrakta ze zahraničních časopisů   ...................................................................49
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology a Ultrasound Veterinary Surgery

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Jestli byl rok 2014 takovýhle, jaký bude ten letošní?
Josef Duben...........................................................................................................55
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Národní síť záchranných stanic – zvířata přijatá v roce 2014
Petr Stýblo.............................................................................................................58

Editorial
František Jelínek.......................................................................................................1

Original papers
Using of autologous mesenchymal stem cells from the bone
marrow for the therapy of degenerative joint diseases in dogs
Radek Musil, Daniel Bezděk.......................................................................................7
Translated works  
Investigating the efficacy of amnion-derived compared with bone marrow-derived
mesenchymal stromal cells in equine tendon and ligament injuries
Anna Lange-Consiglio, Stefano Tassan, Bruna Corradetti, Aurora Meucci,
Roberta Perego, Davide Bizzaro, Fausto Cremonesi ..................................................17

Criteria for the diagnosis of hidden (occult) and symptomatic heart Disease
Michael Deinert.......................................................................................................29

Criteria for therapy of acquired and symptomatic heart diseases
Catharina Nottbrock, Andreas Stosic, Jan-Gerd Kresken ...........................................39
Abstracts from foreign journals ............................................................................49
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology a Ultrasound Veterinary Surgery
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
If the year 2014 was like this, what will be the next one?
Josef Duben............................................................................................................55
Information from the Czech Association of the nature
Network of animal rescue stations – Animals adopted in year 2014
Petr Stýblo............................................................................................................58