Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2012
úterý, 04 prosinec 2012 10:14

Veterinární lékař 4/2012

Editorial
František Jelínek ........................................................................................................................161


PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Naše zkušenosti s použitím polypropylenové síťky při řešení perineální hernie
Tereza Zavadilová.........................................................................................................................169

Možnosti digitální radiografie
Martin Zelinka..............................................................................................................................174

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Důležité laboratorní parametry u azotemických pacientů – krev
Peter Kook.................................................................................................................................186

Idiopatická digitální hyperkeratóza u kokršpaněla
Katja Schneider, Jana Leppelt.......................................................................................................191

FOTOGALERIE...........................................................................................................................195

Abstrakta ze zahraničních časopisů...............................................................................................202

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben................................................................................................................................207

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo..................................................................................................................................212

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben.................................................................................................................................215

REJSTŘÍKY..................................................................................................................................216

CONTENTS

Editorial
František Jelínek..........................................................................................................................161


REVIEWS
Our experiences with using polypropylene mesh to the closure of perineal hernia
Tereza Zavadilová.........................................................................................................................169

Possibilities of digital radigraphy
Martin Zelinka..............................................................................................................................174

TRANSLATED WORKS
Important laboratory parameters in azotaemic patients – blood
Peter Kook..................................................................................................................................186

Idiopathic digital hyperkeratosis in a cockerspaniel
Katja Schneider, Jana Leppelt.......................................................................................................191

PHOTOGALLERY.........................................................................................................................195
Abstracts from foreign journals.......................................................................................................202
NEWS
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben..................................................................................................................................207

Information from the Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo..................................................................................................................................212

Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben.................................................................................................................................215

INDEX.........................................................................................................................................216

středa, 12 září 2012 11:28

Veterinární lékař 3/2012

Editorial
František Jelínek ........................................................................................................................105

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Možnosti digitální radiografie
Martin Zelinka ........................................................................................................................... 113

Sarkoid u kočky. Kazuistické sdělení
František Jelínek....................................................................................................................... 127

Jaká je vaše diagnóza?
Jan Macek ...............................................................................................................................133

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Gastrointestinální trakt fretek – poznámky ke správnému krmení
Micah Kohles .......................................................................................................................... 135

Gastrointestinální trakt králíků – poznámky ke správnému krmení
Micah Kohles ...........................................................................................................................137

Abstrakta ze zahraničních časopisů ...........................................................................................142
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben .............................................................................................................................147

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo ..............................................................................................................................153

Jaká je vaše diagnóza? / odpovědi ..............................................................................................156

CONTENTS

Editorial
František Jelínek ......................................................................................................................105

REVIEWS
Possibilities of digital radiography
Martin Zelinka ............................................................................................................................113

Feline sarcoid. A case report
František Jelínek .......................................................................................................................127

What is your diagnosis?
Jan Macek ...............................................................................................................................133

Ttranslated works
Gastrointestinal tract of ferrets – notes to proper feeding
Micah Kohles ..........................................................................................................................135

Gastrointestinal tract of rabbits – notes to proper feeding
Micah Kohles ..........................................................................................................................137

Abstracts from foreign journals...................................................................................................142
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................................................................................ 147

Information from the Czech Association of the nature conservationists
Petr Stýblo ...............................................................................................................................153

What is your diagnosis? / answers .............................................................................................156
úterý, 19 červen 2012 06:29

Veterinární lékař 2/2012

EDITORIAL
František Jelínek ....................................................................................................... 53

OBSAH .................................................................................................................... 55

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Multipní mastocytární tumory s edémem kůže u psa. Kazuistické sdělení
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Nováková .......................................................... 61

STUDENTSKÁ PRÁCE

Svrab u ježka bělobřichého – kazuistika
Jana Müllerová .......................................................................................................... 66

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY

Terapie epilepsie – použití antikonvulziv ve veterinární medicíně
Thilo van Klopman ..................................................................................................... 72

Infekce endoparazity: nezměněná míra nakažení u psů a koček
Dieter Barutzki, Georg von Samson-Himmelstjerna, Roland Schaper ............................. 77

FOTOGALERIE

Petr Gbelec ............................................................................................................. 82

ABTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .............................................................. 85

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ............................................................................................................ 91

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo ............................................................................................................. 96

REJSTŘÍKY .......................................................................................................... 101

 

 

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................................... 53

CONTENTS ........................................................................................................... 55

REVIEWS

Multiple cutaneous mast cell tumours with oedema of the skin in a dog.
A case report
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Nováková ....................................................... 61

STUDENT CONTRIBUTION

Mange in a four-toed hedgehog – a case report
Jana Müllerová ....................................................................................................... 66

TRANSLATED WORKS

Therapy of epilepsy - use of anticonvulsant in veterinary madicine
Thilo van Klopman .................................................................................................. 72

Parasitic infections: Unchanged infection level in dogs and cats
Dieter Barutzki, Georg von Samson-Himmelstjerna, Roland Schaper .......................... 77

PHOTOGALLERY

Petr Gbelec .......................................................................................................... 82

ABTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS .............................................................. 85

NEWS

Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ......................................................................................................... 91

Information from the Czech Association of the nature conservationists
Petr Stýblo .......................................................................................................... 96

INDEX ................................................................................................................ 101

úterý, 20 březen 2012 09:04

Veterinární lékař 1/2012

EDITORIAL
František Jelínek ............................................................................................................ 1

OBSAH ......................................................................................................................... 5

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Využití biolampy Biostimul k hojení ran u psa a kočky
Martina Načeradská ....................................................................................................... 9

Feochromocytom u psa – diagnostika a řešení dvou klinických případů
Pavel Mužík, František Čada, Oto Huml, Jiří Klečka ........................................................ 19

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY

Klasifikace a diagnostika epileptických záchvatů
Holger A.Volk, Shenja Laderstedt ................................................................................... 25

Rozšíření možností terapie generalizované demodikózy psů
Anne Posthoff, Annette Locher ....................................................................................... 30

Akutní stavy rohovky
Jens Linek ................................................................................................................... 33

FOTOGALERIE

Tamara Sobalová, Martin Novák .................................................................................... 38

ZPRÁVY

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ................................................................................................................. 42

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo ................................................................................................................... 46

 

 

EDITORIAL
František Jelínek ............................................................................................................ 1

CONTENTS ................................................................................................................... 5

REVIEWS

Use of Biostimul biolamp in wound healing management in dog and cat
Martina Načeradská ....................................................................................................... 9

Pheochromocytoma in a Dog – Diagnostics and Solution of Two Clinical Cases
Pavel Mužík, František Čada, Oto Huml, Jiří Klečka ........................................................ 19

TRANSLATED WORKS

Classification and diagnostics of epileptic seizures
Holger A.Volk, Shenja Laderstedt .................................................................................. 25

Extension of treatment possibilities of generalized demodicosis in dogs
Anne Posthoff, Annette Locher ...................................................................................... 30

Acute states of the cornea
Jens Linek .................................................................................................................. 33

PHOTOGALLERY

Tamara Sobalová, Martin Novák ................................................................................... 38

NEWS
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ................................................................................................................ 42

Information from the Czech Association of the nature
conservationists
Petr Stýblo ................................................................................................................. 46