Tigis

2018

OBSAH ................................................................................................................................... 211

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................................................... 209

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Giardie a jejich výskyt u různých druhů zvířat
Lada Hofmannová .................................................................................................................. 215

Chronická průjmová onemocnění psů a koček,
úloha střevní mikrobioty a dietní management
Eva Štercová, Jana Tšponová ............................................................................................... 223

Vliv virových onemocnění na zdravotní stav populace včelstev
Jana Prodělalová, Eliška Čukanová, Romana Moutelíková,
Martin Kamler, Dalibor Titěra ................................................................................................. 238

ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .................................................................... 249
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org

FOTOGALERIE
Stomatologie ve veterinární medicíně
Michal Čáp ............................................................................................................................ 255

ZPRÁVY

ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA
Vítězem dvanáctého ročníku soutěže veterinárních středních škol
jsou studenti z Boskovic
Petr Majer ............................................................................................................................. 259

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY
Centrální databáze zvířat Národní sítě záchranných stanic na příkladu
kalouse ušatého Asio otus
Petr Stýblo ............................................................................................................................ 261

ZOO PRAHA
Drobný chirurgický výkon u samce želvy obrovské
(Aldabrachelys gigantea) Tora
Roman Vodička , Robert Novotný ........................................................................................ 265

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KASUISTIKY
Tumory a tumoriformní léze dělohy u pěti fen
František Jelínek .................................................................................................................. 269

REJSTŘÍKY 2018 ................................................................................................................ 278

 

CONTENTS ........................................................................................................................ 211

EDITORIAL
Roman Kvapil ..................................................................................................................... 209

ORIGINAL PAPERS

Giardia and their occurrence in various animal species
Lada Hofmannová .............................................................................................................. 215

Chronic diarrhoeal diseases of dogs
and cats, the role of intestinal microbiota and dietary management
Eva Štercová, Jana Tšponová ........................................................................................... 223

The effect of viral infections on honeybee colony condition
Jana Prodělalová, Eliška Čukanová, Romana Moutelíková,
Martin Kamler, Dalibor Titěra .............................................................................................. 238

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ..................................................................... 249
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org

PHOTOGALERY
Stomatology in veterinary medicine
Michal Čáp ........................................................................................................................... 255

NEWS

HERE INFORMS THE STATE VETERINARY MANAGEMENT
The winners of the twelfth year of the veterinary secondary schools competition
are students from Boskovice
Petr Majer ............................................................................................................................ 259

INFORMATION FROM THE CZECH ASSOCIATION OF THE NATURE
The central animal database of National network rescue stations –
The long-eared owl (Asio otus) as an example
Petr Stýblo ........................................................................................................................... 261

ZOO PRAGUE
The small surgery in male giant tortoise
(Aldabrachelys gigantea) Toro
Roman Vodička , Robert Novotný ....................................................................................... 265

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Tumours and tumour-like lesions in five bitches
František Jelínek ................................................................................................................. 269

INDEX 2018 ........................................................................................................................ 278

 

VL 3/2018

Editorial
Roman Kvapil..............................................................................................129
Původní články
Diabetes mellitus u morčat – sporadické, nebo přehlížené onemocnění?
Lada Hofmannová........................................................................................135
Výživa psů a koček při nežádoucích reakcích na krmivo
Eva Štercová, Jana Krejcarová......................................................................143
Překladové články
Terapie kryptorchismu u psa – chirurgické možnosti
Xavier Levy..................................................................................................157
Abstrakta ze zahraničních časopisů.............................................................163
Reproduktion in Domestic Animals, Veterinary Ophtalmology,
Veterinary Dermatology, doi.org, Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery, Vet Comp Oncol,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Vet Dermatol,
Reprod Dom Anim, Vet Radiol Ultrasound, Journal of Veterinary Cardiology.
Fotogalerie
Patologický růst zubů u drobných savců
Pavla Holá..................................................................................................178
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Rok afrického moru prasat na území České republiky
Petr Majer, Petr Vorlíček..............................................................................185
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Plazi, obojživelníci a savci přijímaní do záchranných stanic v letech 2007–2017
Petr Stýblo.................................................................................................186
Zoo Praha
Hrabáč kapský (Orycteropus afer)
Roman Vodička..........................................................................................193
Klinicko-patologické kasuistiky
Glandulárně-cystická hyperplazie a adenokarcinom endometria u samice králíka
František Jelínek, Vilma Hypská...................................................................199
Předplatné časopisů....................................................................................207
Pokyny autorům..........................................................................................208

 

Editorial
Roman Kvapil..............................................................................................129
Original papers
Diabetes mellitus in guinea pigs – sporadic or marginalized disease?
Lada Hofmannová........................................................................................135
Nutrition of dogs and cats in adverse food reactions
Eva Štercová, Jana Krejcarová......................................................................143
Translated articles
Therapy of cryptorchidism in dog – surgical options
Xavier Levy..................................................................................................157
Abstracts from foreign journals.....................................................................163
Reproduktion in Domestic Animals, Veterinary Ophtalmology,
Veterinary Dermatology, doi.org, Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery, Vet Comp Oncol,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Vet Dermatol,
Reprod Dom Anim, Vet Radiol Ultrasound, Journal of Veterinary Cardiology.
Photogalery
Pathological growth of teeth in small mammals
Pavla Holá..................................................................................................178
News
Here informs the State veterinary management
The year of African swine fever in Czech Republic territory
Petr Majer, Petr Vorlíček.............................................................................185
Information from the Czech Association of the nature
Reptiles, amphibians and mammals adopted
in rescue stations in years 2007–2017
Petr Stýblo.................................................................................................186
Zoo Prague
Aardvark (Orycteropus afer)
Roman Vodička..........................................................................................193
Clinicopathological case reports
Cystic endometrial hyperplasia and adenocarcinoma
of the endometrium in a rabbit female
František Jelínek, Vilma Hypská..................................................................199
journal subscription.....................................................................................207
instruction for authors..................................................................................208

VL 2/2018

Editorial
Roman Kvapil.............................................................................................. 65
Původní články
Výživa psů a koček s chronickým onemocněním ledvin
Eva Štercová................................................................................................71
Kloubní výživa psů a koček
Jana Krejcarová, Eva Štercová...................................................................... 83
Překladové články
Diagnostika a terapie systémové hypertenze u koček
Lisa Keller...................................................................................................94
Abstrakta ze zahraničních časopisů.........................................................102
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org
Fotogalerie
Onemocnění rohovky
Tereza Štěpánek Zavadilová.........................................................................109
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Výsledky monitoringu Aujeszkyho choroby
v tuzemské populaci prasat divokých............................................................115
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v potravinovém řetězci se loni dále snižoval
Petr Majer, Petr Vorlíček.............................................................................115
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Ptáci přijímaní do záchranných stanic v letech 2007–2017
Petr Stýblo.................................................................................................117
Zoo Praha
Orangutan sumaterský (Pongo abelii) 0,1 – stomatologický výkon
Roman Vodička, Petra Hliňáková, Michaela Braunová, Miroslav Hmirák...........120
Klinicko-patologické kasuistiky
Cystomatóza ceruminózních žláz u kočky
František Jelínek, Daniela Vozková...............................................................123
Předplatné časopisů.................................................................................127

Editorial
Roman Kvapil...............................................................................................65
Original papers
Nutrition of dogs and cats with chronic kidney disease
Eva Štercová................................................................................................71
Joint nutrition of dogs and cats
Jana Krejcarová, Eva Štercová.......................................................................83
Translated articles
Diagnosis and treatment of systemic hypertension in cats
Lisa Keller...................................................................................................94
Abstracts from foreign journals................................................................102
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org
Photogalery
Corneal diseases
Tereza Štěpánek Zavadilová..........................................................................109
News
Here informs the State veterinary management
Aujeszky‘s disease in domestic wild boar population – monitoring results.........115
Percentage of foreign substances unsatisfactory
findings in food chain decreased last year
Petr Majer, Petr Vorlíček...............................................................................115
Information from the Czech Association of the nature
Birds admited to National Network of Rescue Centers in 2007–2017
Petr Stýbl.................................................................................................. 117
Zoo Prague
Sumatran orangutan (Pongo abelii) 0,1 – stomatological procedure
Roman Vodička, Petra Hliňáková, Michaela Braunová, Miroslav Hmirák............120
Clinicopathological case reports
Ceruminous cystomatosis in a cat
František Jelínek, Daniela Vozková...............................................................123
Journal subscription.................................................................................127

VL 1/2018

Editorial
Roman Kvapil......................................................................................................3
Původní články
Zkušenosti s využitím diety u pacienta s chronickým průjmem
Michal Alexa ......................................................................................................9
Masivní struvitová cystolitiáza u feny – kasuistické sdělení
Milan Růžička....................................................................................................17
Překladové články
Demodikóza u psů – nové a známé poznatky
Stefanie Peters..................................................................................................23
Fotogalerie
Vyhojení posttraumatického defektu očního víčka pomocí trombocytárních faktorů
Martin Zelinka....................................................................................................31
Abstrakta ze zahraničních časopisů................................................................35
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Loňský rok byl pro SVS jedním z nejnáročnějších v historii
Petr Majer, Petr Vorlíček....................................................................................45
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Zvířata a čelisťové pasti
Petr Stýblo........................................................................................................47
Zoo Praha
Zajímavý novotvar u samice skunka pruhovaného (Mephitis mephitis)
Roman Vodička, Ivan Nágl..................................................................................52
Klinicko-patologické kasuistiky
Estrogenové a HER2 receptory v tumorech mléčné žlázy fen
František Jelínek...............................................................................................56

 

Editorial
Roman Kvapil.....................................................................................................3
Original papers
Diet experience in a patient with chronic diarrhea
Michal Alexa......................................................................................................9
Massive struvite cystolithiasis in a bitch – Casuistic message
Milan Růžička...................................................................................................17
Translated articles
Demodikosis in dogs – new and already known knowledge
Stefanie Peters.................................................................................................23
Photogalery
Healing of a post-traumatic eyelid defect by platelet factors
Martin Zelinka...................................................................................................31
Abstracts from foreign journals...........................................................................35
News
Here informs the State veterinary management
Last year was for SVM one of the most demanding in its history
Petr Majer, Petr Vorlíček...................................................................................45
Information from the Czech Association of the nature
Animals and jaw traps
Petr Stýblo.......................................................................................................47
Zoo Prague
Interesting neoplasm in a striped skunk female (Mephitis mephitis)
Roman Vodička, Ivan Nágl.................................................................................52
Clinicopathological case reports
Estrogen and HER2 receptors in tumors of the mammary gland in bitches
František Jelínek..............................................................................................56