Tigis

2017

VL 4/2017

Editorial
František Jelínek........................................................................................................201
Původní články
Fibrózní osteodystrofie u morčat
Vladimír Jekl, Dagmar Vršková, Lada Hofmannová, Václav Trojan, Karel Hauptman..........207
Nové metody v ověřování původů zvířat
Michaela Přibáňová....................................................................................................217
Překladové články
Hypertrofická osteopatie u psů – kasuistické sdělení
Tanja Pagel, Leo Brunnberg.......................................................................................222
Fotogalerie
Anomálie duhovky
Pavel Hron................................................................................................................227
Abstrakta ze zahraničních časopisů.......................................................................236
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Státní veterinární správa letos oslavila 50 let od svého založení
Petr Majer................................................................................................................242
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Jak je to s ježčími mláďaty na podzim
Petr Stýblo...............................................................................................................243
Zoo Praha
Náhlý úhyn mladé samice orlicie bornejské (Orlitia borneensis)
Roman Vodička, Ivan Nágl..........................................................................................247
Klinicko-patologické kasuistiky
Fibroblastický nádor šíje ondatry pižmové a jeho klasifikace
Karel Bukovjan, Roman Kodet....................................................................................249
Rejstříky 2017..........................................................................................................254

Editorial
František Jelínek.......................................................................................................201
Original papers
Fibrous osteodystrophy in guinea pigs
Vladimír Jekl, Dagmar Vršková, Lada Hofmannová, Václav Trojan, Karel Hauptman..........207
New methods used for animal’s parentage verification
Michaela Přibáňová....................................................................................................217
Translated works
Hypertrophic osteopathy in dogs – case study
Tanja Pagel, Leo Brunnberg........................................................................................222
Photogalery
Anomalies of the iris
Pavel Hron................................................................................................................227
Abstracts from foreign journals...............................................................................236
News
Here informs the State veterinary management
The State Veterinary Administration celebrated its 50th anniversary this year
Petr Majer.................................................................................................................242
Information from the Czech Association of the nature
How it is with young hedgehogs in autumn
Petr Stýblo...............................................................................................................243
Zoo Prague
Sudden death of Malaysian giant turtle (Orlitia borneensis)
Roman Vodička, Ivan Nágl..........................................................................................247
Clinicopathological case reports
Fibroblastic neoplasm of the neck in Ondatra zibethicus (muskrat) and its classification
Karel Bukovjan, Roman Kodet....................................................................................249
Index 2017..............................................................................................................254

VL 3/2017

Editorial
František Jelínek.........................................................................................................121
Původní články
Měření velikosti srdce na rentgenogramu hrudníku
Roman Kvapil.............................................................................................................127
Bahnitá moč u králíka – klinický případ
Aneta Kasanová.........................................................................................................137
Obezita psů a koček
Miloš Vávra, Eva Vávrová, Václav Ceplecha, Michal Crha................................................141
Význam hypertenze u koček v praxi
Carola Steudemann....................................................................................................155
Endoparazité u ježků v lidské péči
Lada Hofmannová.......................................................................................................162
Fotogalerie
Případy ze stomatologické praxe
Martin Zelinka............................................................................................................170
Abstrakta ze zahraničních časopisů.........................................................................175
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
V České republice byl potvrzen výskyt afrického moru prasat
Petr Vorlíček.............................................................................................................183
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Jeden den Pražské zvířecí záchranky
Petr Stýblo...............................................................................................................184
Zoo Praha
Mladí gepardi v Zoo Praha
Roman Vodička.........................................................................................................187
Klinicko-patologické kasuistiky
Cholangiocelulární karcinom u psa
František Jelínek, Vilma Hypská.................................................................................191

 

Editorial
František Jelínek.......................................................................................................121
Original papers
The measurement of heart size in the chest radiograph
Roman Kvapil............................................................................................................127
Urinary sand in rabbits – clinical case
Aneta Kasanová........................................................................................................137
Obesity in dogs and cats
Miloš Vávra, Eva Vávrová, Václav Ceplecha, Michal Crha..............................................141
The importance of hypertension in cats in practice
Carola Steudemann...................................................................................................155
Endoparasites of hedgehogs in human care
Lada Hofmannová......................................................................................................162
Photogalery
Cases from dental practice
Martin Zelinka............................................................................................................170
Abstracts from foreign journals................................................................................175
News
Here informs the State veterinary management
The presence of African Swine Fever in the Czech Republic has been confirmed
Petr Vorlíček.............................................................................................................183
Information from the Czech Association of the nature
One day of Prague Animal Rescue
Petr Stýblo...............................................................................................................184
Zoo Prague
Young cheetahs at Prague Zoo
Roman Vodička.........................................................................................................187
Clinicopathological case reports
Cholangiocellular carcinoma in a dog
František Jelínek, Vilma Hypská................................................................................191

VL 2/2017

Editorial
František Jelínek......................................................................................................... 61
Původní články
Škubání peří u papoušků
Sebastian Franco, Aneta Vychytilová............................................................................ 67
Využitie enzymatického debridementu po dehiscencii rany
na hrudníkovej končatine u srnčieho ratlíka. klinický prípad
Martin Kožár................................................................................................................72
Nežiadúce potravinové reakcie u psov a mačiek – aktualizácia
Lucia Panáková, Rozália Majerčíková.............................................................................77
Překladové články
Primární a sekundární glaukom u psa a kočky s přihlédnutím k aktuálním aspektům
Kerstin Leuzinger..........................................................................................................85
Fotogalerie
Cizí těleso v rohovce (Corpus alienum corneae)
Abstrakta ze zahraničních časopisů...........................................................................98
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Rok 2016 z pohledu Státní veterinární správy
Petr Majer..................................................................................................................104
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Příjmy handicapovaných zvířat v záchranných stanicích v roce 2016
Petr Stýblo................................................................................................................ 105
Zoo Praha
Odběr krve u samce lachtana jihoafrického (Arctocephalus pusillus)
Roman Vodička..........................................................................................................108
Klinicko-patologické kasuistiky
Spinocelulární karcinom prstů a laryngu
a neurofibrosarkom v podkoží u psa. Kasuistické sdělení
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková.........................................................111

Editorial
František Jelínek......................................................................................................... 61
Original papers
Feather plucking in parrots
Sebastian Franco, Aneta Vychytilová............................................................................ 67
The use of enzymatic debridement of dehiscence of wound on thoracic limb
in miniature pinscher. Clinical case
Martin Kožár............................................................................................................... 72
Adverse food reactions in dogs and cats – Update
Lucia Panáková, Rozália Majerčíková.............................................................................77
Translated works
Primary and secondary glaucoma in dogs and cats taking into account current aspects
Kerstin Leuzinger........................................................................................................ 85
Photogalery
Foreign body in the cornea (Corpus alienum corneae)
Pavel Hron.................................................................................................................. 93
Abstracts from foreign journals................................................................................. 98
News
Here informs the State veterinary management
Year 2016 from the perspective of the State veterinary management
Petr Majer................................................................................................................. 104
Information from the Czech Association of the nature
Adoption of disabled animals in rescue stations in 2016
Petr Stýblo................................................................................................................ 105
Zoo Prague
Blood collection in South African Fur Seal (Arctocephalus pusillus)
Roman Vodička..........................................................................................................108
Clinicopathological case reports
Squamous cell carcinoma of the digits and laryng,
and neurofibrosarcoma in the hypodermis of one dog. A case report
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková........................................................ 111

 

Editorial
František Jelínek ......................................................................................................... 1

Obsah......................................................................................................................... 3

Původní články
Globalizace a epidemiologické souvislosti – člověk, klíště, domácí zvířata
Vladimír Polanecký...................................................................................................... 7
Anestetické komplikace u psa – popis  7 klinických případů
Petr Raušer, Leona Raušerová-Lexmaulová.................................................................... 11
Toulavé, opuštěné nebo handicapované zvíře
v ordinaci veterinárního lékaře
Jiří Žák........................................................................................................................ 21

Překladové články
Výživa u chronického onemocnění ledvin u psů a koček –
nejdůležitější terapeutická alternativa
Claudia Rade............................................................................................................... 28

Fotogalerie
Cizí těleso ve spojivkovém vaku (Corpus alienum conjunctivae)
Pavel Hron.................................................................................................................. 34

Abstrakta ze zahraničních časopisů ............................................................................. 39

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Ptačí chřipka v České republice
Petr Majer.................................................................................................................... 43
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Pražská zvířecí záchranka v roce 2016
Petr Stýblo................................................................................................................... 45
Zoo Praha
Určování pohlaví u mladých bodlínů Telfairových (Echinops telfairi)
Roman Vodička............................................................................................................. 49

Klinicko-patologické kasuistiky
Kombinované melanocytární tumory kůže u čtyř psů
František Jelínek........................................................................................................... 51

Editorial
František Jelínek ............................................................................................................ 1
Contents......................................................................................................................... 3

ORIGINAL PAPERS
Globalization in epidemiological context – human, tick, domestic animal
Vladimír Polanecký ......................................................................................................... 7
Anaesthetic complications in dog 7 clinical cases
Petr Raušer, Leona Raušerová-Lexmaulová .......................................................................11
Stray, abandoned or handicapped animal at veterinarian’s office
Jiří Žák........................................................................................................................... 21

Translated works
Nutrition in chronic kidney disease of dogs and cats –
the most important therapeutic alternatives
Claudia Rade .................................................................................................................. 28

Photogalery
Foreign body in the conjunctival sac (Corpus alienum conjunctivae)
Pavel Hron....................................................................................................................... 34

Abstracts from foreign journals.......................................................................................... 39

News
Here informs the State veterinary management
Avian influenza in the Czech Republic
Petr Majer ........................................................................................................................ 43
Information from the Czech Association of the nature
Prague animal ambulance in 2016 year
Petr Stýblo........................................................................................................................ 45
Zoo Prague
Sex determination in young Lesser hedgehog tenrec (Echinops telfairi)
Roman Vodička.................................................................................................................. 49

Clinicopathological case reports
Combined melanocytic tumours of the skin in four dogs
František Jelínek ................................................................................................................ 51