Tigis

Veterinární lékař 2023
úterý, 28 listopad 2023 20:24

Veterinární lékař 4/2023

VL 4 2023 str 1

Veterinární lékař 4/2023

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat ............. 221

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých
zvierat .................................................................................. 223

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................... 224

OBSAH ................................................................................. 229

PÙVODNÍ ČLÁNKY
Endokrinologická onemocnění psů – hypotyreóza
a Cushingův syndrom
Eva Štercová ......................................................................... 233

Srdeční biomarkery v praxi
Roman Kvapil ......................................................................... 247

REHABILITACE
Role fyzioterapie v péči o neurologického pacienta
Anna Mandelová .................................................................... 257

FOTOGALERIE
Dermatologická manifestace treponematózy u králíků
Nikola Koller ........................................................................... 262

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISÙ ..................... 267
Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Journal of Veterinary Cardiology, Veterinary and Comparative Orthopaedics
and Traumatology, Journal of Veterinary Diagnostic Investigation

ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Středoškoláci z Kroměříže potřetí v řadě zvítězili v soutěži
o Pohár ústředního ředitele SVS
Petr Majer ................................................................................. 271

Státní veterinární ústavy v Praze a Olomouci
v rámci cvičení měřily radioaktivitu ve stovkách
vzorků potravin
Petr Majer ................................................................................. 272

Český svaz ochráncù přírody
Orel mořský Haliaethus albicilla v záchranných stanicích
v letech 2007–2023
Petr Stýblo ................................................................................ 273

Nová Veterinária 2023
Medzi chirurgiou a internou medicínou
Nina Janečková ........................................................................ 275

ZOO PRAHA
Kost v krku u medojeda kapského (Melliovora capensis)
Roman Vodička ......................................................................... 277

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Tumory paranálních váčků a perianálních apokrinních žláz
u psa z aspektu bioptické diagnostiky
František Jelínek ....................................................................... 280

REJSTŘÍKY 2023 ...................................................................... 287

INFORMATION
Czech small animal veterinary association ................................. 221

Slovak small animal veterinary association ................................ 223

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................. 224

CONTENTS ................................................................................ 229

ORIGINAL PAPERS
Endocrinological diseases of dogs –
hypothyroidism and Cushing’s syndrome
Eva Štercová ............................................................................... 233

Cardiac biomarkers in practice
Roman Kvapil .............................................................................. 247

REHABILITATION
The role of physiotherapy in the care
of a neurological patient
Anna Mandelová .......................................................................... 257

PHOTOGALLERY
Dermatological manifestation of treponematosis in pet rabbits
Nikola Koller ................................................................................. 262

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................... 267
Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Journal of Veterinary Cardiology, Veterinary and Comparative Orthopaedics
and Traumatology, Journal of Veterinary Diagnostic Investigation

NEWS
State veterinary management
Secondary school students from Kroměříž won the competition
for the third time in a row for the Cup of the Central Director
of the State Veterinary Management
Petr Majer ....................................................................................... 271

The State Veterinary Institutes in Prague and Olomouc
measured radioactivity in hundreds of food samples
Petr Majer ....................................................................................... 272

Czech Association of the nature
Sea eagle Haliaethus albicilla in rescue stations 2007–2023
Petr Stýblo ....................................................................................... 273

New Veterinary 2023
Between surgery and internal medicine
Nina Janečková ............................................................................... 275

ZOO PRAGUE
Bone in the neck of the Cape honey badger (Melliovora capensis)
Roman Vodička ................................................................................ 277

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Tumors of the paranal sacs and perianal apocrine glands
in dogs from the aspect of bioptic diagnosis
František Jelínek .............................................................................. 280

INDEX 2023 ...................................................................................... 287

VL 3 2023 obalka

Veterinární lékař 3/2023

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................. 154

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ............................................. 156

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ............................................ 158

OBSAH ............................................................................. 161

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Kloubní výživa při osteoartritidě
u psů a koček
Kateřina Sedláková ........................................................... 165

Kokcidióza u králíků
Vladimír Jekl, Edita Jeklová, Anna Piskovská,
Karel Hauptman
................................................................. 180

Klinický priebeh, diagnostika a terapia dvoch pacientov
s neurologickou formou felínnej infekčnej peritonitídy
Lucia Turková, Jana Vrábelová, Miroslav Přikryl ................ 188

FOTOGALERIE
Cytologie kůže a podkoží
Tomáš Fiala ........................................................................ 197

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................. 203
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of Veterinary
Internal Medicine, Journal of the American Veterinary
Medical Association, Veterinary Ophthalmology, Veterinary
Radiology and Ultrasound, Veterinary and Comparative
Orthopaedics and Traumatology, Journal of Small
Animal Practice

ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Česká republika je oficiálně opět prostá
ptačí chřipky u drůbeže
Petr Majer ........................................................................... 209

Závad na farmářských trzích v prvním pololetí
meziročně ubylo
Petr Majer ........................................................................... 209

Zoo Praha
Zajímavá pozorování u mláďat kopytníků narozených
v letních měsících v Zoo Praha
Roman Vodička ................................................................... 212

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Hyperplazie a neoplazie prostaty u psů
v rámci bioptické diagnostiky
František Jelínek .................................................................. 216

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................... 154

INFORMATION
Czech Small Animal Veterinary Association
Education online .................................................................. 156

Slovak small animal veterinary association
Education online .................................................................. 158

CONTENTS ......................................................................... 161

ORIGINAL PAPERS
Joint nutrition of osteoarthritis
for dogs and cats
Kateřina Sedláková .............................................................. 165

Coccidiosis in pet rabbits
Vladimír Jekl, Edita Jeklová, Anna Piskovská,
Karel Hauptman ...................................................................
 180

Clinical signs, diagnostic approach and treatment
of two patients with neurological form of feline
infectious peritonitis
Lucia Turková, Jana Vrábelová, Miroslav Přikryl .................. 188

PHOTOGALLERY
Cytology of Skin and Subcutaneous Tissue
Tomáš Fiala .......................................................................... 197

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ....................... 203
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of
Veterinary Internal Medicine, Journal of the American
Veterinary Medical Association, Veterinary
Ophthalmology, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology,
Journal of Small Animal Practice

NEWS
State veterinary management
Czech Republic officially free of avian influenza in poultry again
Petr Majer .............................................................................. 209

Defects at farmers‘ markets decreased year-on-year
in the first half of the year
Petr Majer .............................................................................. 209

Zoo Prague
Interesting observations in ungulate pups born
in the summer months at Prague Zoo
Roman Vodička ...................................................................... 212

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Hyperplasia and neoplasia of the prostate
in dogs in frame of bioptic diagnostic
František Jelínek ....................................................................  216

VL 2 2023 str 1

Veterinární lékař 2/2023

OBSAH

INFORMACE

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online .............................................................. 77

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ................................................................ 79

EDITORIAL
Roman Kvapil ..................................................................................... 82

OBSAH ............................................................................................... 85

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Hypertyreóza koček – nutriční management
a rizikové faktory ve výživě
Eva Štercová ...................................................................................... 89

Anaplazmóza a konsekventní myokarditida u psa
Pavel Mužík, Kateřina Mužíková, Oto Huml ..................................... 104

Ektoparazitózy drobných savců
Anna Piskovská, Alžběta Ledabylová, Ondřej Daněk,
Karel Hauptman, Vladimír Jekl ..........................................................
 117

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................................ 127
Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association,
Veterinary Dermatology, The Veterinary Journal

FOTOGALERIE

Cytologické nálezy v diagnostice dermatologických pacientů
Anna Kartseva ................................................................................... 129

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Systém dovozu veterinárního zboží do Velké Británie
se na podzim změní
Petr Majer ........................................................................................... 133

Africký mor prasat se rozšířil na Českolipsko
Petr Majer ........................................................................................... 134

Český svaz ochránců přírody
Poštolka obecná – nejčastější ptačí pacient v záchranných
stanicích v Česku
Petr Stýblo .......................................................................................... 135

Zoo Praha
„Neobvyklý“ otok těla u krajty královské (Python regius)
Roman Vodička, Robert Novotný ........................................................ 139

SAVLMZ Jarný kongres 2023
Nina Janečková ................................................................................... 142

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Infekce echinokokové etiologie u psa
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková,
Jana Juránková, Ondřej Daněk ............................................................
143

POKYNY AUTORŮM ............................................................................ 152

CONTENTS

INFORMATION

Slovak small animal veterinary association
Education online ..................................................................................... 77

Czech small animal veterinary association
Education online ..................................................................................... 79

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................... 82

CONTENTS ............................................................................................ 85

ORIGINAL PAPERS

Feline hyperthyroidism – nutritional management
and dietary risk factors
Eva Štercová ........................................................................................... 89

Anaplasmosis and consequent
myocarditis in a dog
Pavel Mužík, Kateřina Mužíková, Oto Huml .......................................... 104

Small mammals ectoparasites
Anna Piskovská, Alžběta Ledabylová, Ondřej Daněk,
Karel Hauptman, Vladimír Jekl
 .............................................................. 117

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ........................................ 127
Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association,
Veterinary Dermatology, The Veterinary Journal

PHOTOGALLERY

Cytological cases in the diagnosis of dermatological patients
Anna Kartseva ....................................................................................... 129

NEWS
State veterinary management
The system for importing veterinary goods into the UK
will change in the autumn
Petr Majer .............................................................................................. 133

African swine fever has spread to the Česká Lípa district
Petr Majer .............................................................................................. 134

Czech association of the nature
Common Kestrel – the most common bird patient
in rescue stations in the Czech Republic
Petr Stýblo ............................................................................................. 135

Zoo prague
„Unusual“ body swelling in the Royal python (Python regius)
Roman Vodička, Robert Novotný .......................................................... 139

SAVLMZ Spring Congress 2023
Nina Janečková ..................................................................................... 142

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Infection of echinococcal etiology in a dog
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková,
Jana Juránková, Ondřej Daněk
.............................................................. 143

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................................ 152

středa, 01 březen 2023 09:58

Veterinární lékař 1/2023

VL 1 23 obalka

Veterinární lékař 1/2023

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................................... 1

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ......................................................................... 3

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................................ 4

OBSAH ......................................................................................................... 7

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Role vitaminu D, vápníku a fosforu ve výživě psů a koček
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová ........................................................... 11

Tasemnice u koček – banální problém, nebo reálná hrozba?
David Modrý ................................................................................................. 27

Hypotyreóza – často prehliadaný klinický syndróm
Kristína Hlinková .......................................................................................... 32

REHABILITACE

Poranění plexus brachialis
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ................................................................. 37

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .......................................... 51
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics,Veterinary Radiology
and Ultrasound, Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care, Veterinary Dermatology

FOTOGALERIE

Rentgenologická diagnostika ruptury předního
zkříženého vazu u psů
Martin Daníček .............................................................................................. 55

Možnosti intoxikace psů a koček zahradními rostlinami
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková ............................................................ 61

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární dozor v roce 2022
Petr Majer ..................................................................................................... 65

Český svaz ochránců přírody
Národní síť záchranných stanic v roce 2022
zaznamenala pokles počtu přijímaných zvířat
Petr Stýblo .................................................................................................... 67

Zoo Praha
Zdravotní obtíže u samice pásovce kulovitého (Tolypeutes matacus)
Roman Vodička, Robert Novotný ................................................................. 71

POKYNY AUTORŮM  .................................................................................. 76

 

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ............................................................................................ 1

Slovak small animal veterinary association
Education online ............................................................................................ 3

EDITORIAL

Roman Kvapil ................................................................................................ 4

CONTENTS ................................................................................................... 7

ORIGINAL PAPERS

The role of vitamin D, calcium and phosphorus
in the nutrition of dogs and cats
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová ........................................................... 11

Tapeworms in cats – trivial issue, or a real threat?
David Modrý ................................................................................................. 27

Hypothyroidism – an often overlooked clinical syndrome
Kristína Hlinková .......................................................................................... 32

REHABILITATION

Brachial plexus injury
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ................................................................ 37

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................................. 51
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics,Veterinary Radiology
and Ultrasound, Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care, Veterinary Dermatology

PHOTOGALLERY

X-ray evaluation of the cranial cruciate ligament rupture in dogs
Martin Daníček ............................................................................................. 55

Possibilities of intoxication of dogs and cats with garden plants
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková ........................................................... 61

NEWS

State veterinary management
State veterinary supervision in 2022
Petr Majer .................................................................................................... 65

Czech Association of the nature
National network of rescue stations sees drop
in animal admissions in 2022
Petr Stýblo ................................................................................................... 67

Zoo Prague
Health problems in a female Southern Three-banded
Armadillo (Tolypeutes matacus)
Roman Vodička, Robert Novotný ................................................................. 71

INSTRUCTION FOR AUTHORS ................................................................. 76