Tigis

Veterinární lékař 2022
čtvrtek, 01 prosinec 2022 18:05

Veterinární lékař 4/2022

VL 4 2022 obalka

Veterinární lékař 4/2022

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................................... 202

INFORMACE

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová .......................................................................................... 204

OBSAH .................................................................................................. 207

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s nádorovým onemocněním
Eva Štercová .......................................................................................... 211

Zkušenosti s využitím axiální tvářové chlopně
při rekonstrukcích obličeje u psů
Dušan Král ............................................................................................. 225

Kazuistika: OCD-like léze kaudálního okraje glenoidu
scapuly u dospělého psa
Martin Kuncl, Tomáš Vlach, Radka Kmentová,
Petra Martincová
................................................................................... 233

REHABILITACE

Osteoartróza a rehabilitace
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ......................................................... 243

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Neformální zasedání šéfů veterinárních služeb EU
v Praze
Petr Majer ............................................................................................. 255

Český svaz ochránců přírody
Orel mořský Haliaethus albicilla v záchranných
stanicích
Petr Stýblo ............................................................................................ 256

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Pulmonální blastom u psa
František Jelínek, Vilma Hypská ........................................................... 259

REJSTŘÍKY 2022 .................................................................................. 267

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................... 202

INFORMATION

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ........................................................................................... 204

CONTENTS ............................................................................................ 207

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats
with cancerous disease
Eva Štercová ........................................................................................... 211

Experience with the use of axial facial flap
in reconstructions of the face in dogs
Dušan Král ............................................................................................... 225

A case report: OCD-like lesion
of the caudal glenoid in adult dog
Martin Kuncl, Tomáš Vlach, Radka Kmentová,
Petra Martincová .....................................................................................
233

REHABILITATION

Osteoarthritis and rehabilitation
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ............................................................ 243

NEWS

State veterinary management
Informal meeting of EU veterinary service managers
in Prague
Petr Majer ................................................................................................ 255

Czech Association of the nature
Sea eagles Haliaethus albicilla in rescue stations
Petr Stýblo ............................................................................................... 256

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Pulmonary blastoma in a dog
František Jelínek, Vilma Hypská ............................................................. 259

INDEX 2022 ............................................................................................. 267

středa, 07 září 2022 09:22

Veterinární lékař 3/2022

VL 3 2022 obalka

Veterinární lékař 3/2022 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................ 138

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online .......................................................... 140

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ........................................................ 141

OBSAH  ........................................................................................ 143

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Atopická dermatitida psů – praktický přístup
Anna Goldsbrough Tvrdá ............................................................ 147

Svrab v oblasti hlavy u koček
Klára Sommerová ....................................................................... 160

REHABILITACE

Syndrom myofasciální bolesti
Renata Kvapilová, Ingrid Čunderlíková ...................................... 166

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 175
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care

FOTOGALERIE

Modifikovaná artrotomie podle Cheliho: miniinvazivní řešení
osteochondritis dissecans ramene
Daniel Tomala  ........................................................................... 179

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa v Bruselu představila priority
českého předsednictví pro zvířata a veterinární otázky
Petr Majer ................................................................................. 183

Jednání Postupimské skupiny pod vedením ČR
o možnostech vývozu veterinárního zboží do třetích zemí
Petr Majer  .................................................................................184

Český svaz ochránců přírody
Zálety netopýra hvízdavého Pipistrellus pipistrellus
a dalších druhů letounů do budov v období
od 15. srpna do 30. září 2007–2021
Petr Stýblo ............................................................................... 185

Zoo Praha
Porod velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus)
Roman Vodička ....................................................................... 189

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Tumory v dutině nosní u psů: analýza 18 bioptických případů
František Jelínek  .....................................................................192

POKYNY AUTORŮM ............................................................... 200

 

EDITORIAL
Roman Kvapil .......................................................................... 138

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ...................................................................... 140

Slovak small animal veterinary association
Education online ...................................................................... 141

CONTENTS ............................................................................. 143143

ORIGINAL PAPERS
Atopic dermatitis in dogs – practical approach
Anna Goldsbrough Tvrdá ........................................................ 147

Mange in the head area of feline
Klára Sommerová ................................................................... 160

REHABILITATION
Myofascial pain syndrome
Renata Kvapilová, Ingrid Čunderlíková .................................. 166

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS .......................  175
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care

PHOTOGALLERY
The Cheli’s modified arthrotomy: Minimally invasive treatment
of osteochondritis dissecans of the shoulder
Daniel Tomala ......................................................................... 179

NEWS

State veterinary management
State veterinary management in Brussels presents Czech
Presidency priorities for animals and veterinary issues
Petr Majer ..............................................................................  183

Meeting of the Potsdam Group led by the Czech Republic
on the possibilities of exporting veterinary goods
to third countries
Petr Majer ..............................................................................  184

Czech Association of the nature
Flights of pipistrelle bats Pipistrellus pipistrellus
and other species into buildings between
15 August and 30 September 2007–2021
Petr Stýblo ............................................................................  185

Zoo Prague
Giving birth of a bactrian camel (Camelus bactrianus)
Roman Vodička ..................................................................... 189


CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Tumors in the nasal caviti in dogs:
analysis of 18 bioptic cases
František Jelínek ..................................................................  192


INSTRUCTION FOR AUTHORS .......................................... 200

středa, 01 červen 2022 11:48

Veterinární lékař 2/2022

VL 2 2022 obalka

Veterinární lékař 2/2022

OBSAH

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................. 70

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat

Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................ 72

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ................................................................................ 73

OBSAH ........................................................................................ 75

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Nutriční management obezity
u psů a koček
Eva Štercová ................................................................................ 79

Dirofilarióza u psů
Miroslav Macháček, Petra Olmová Křečková .............................  99

Patologická fraktura metakarpálních kostí
u psa
Roman Skala, Eva Skalová ....................................................... 109

REHABILITACE

Rehabilitační vyšetření
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ............................................... 117

FOTOGALERIE

Běžní parazité hlodavců v koproskopické
diagnostice
David Modrý, Lada Hofmannová ............................................... 124

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v potravinovém řetězci v České republice loni
dále klesal
Petr Majer .................................................................................. 127

SAVLMZ Jarný kongres 2022
Nina Janečková ......................................................................... 128

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Multiorgánová mastocytóza u kočky
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková ................. 129

 

CONTENTS

EDITORIAL
Roman Kvapil .............................................................................. 70

INFORMATION

Czech small animal veterinary
association

Education online .......................................................................... 72

Slovak small animal veterinary
association

Education online
Erika Pálová ................................................................................ 73

CONTENTS ................................................................................ 75

ORIGINAL PAPERS

Nutritional management of obesity
in dogs and cats
Eva Štercová ............................................................................... 79

Dog dirofilariosis
Miroslav Macháček, Petra Olmová Křečková ............................. 99

Pathological fracture of metacarpal bones
in dog
Roman Skala, Eva Skalová ...................................................... 109

REHABILITATION

The rehabilitation examination
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ............................................. 117

PHOTOGALLERY

Coproscopic diagnostics of common
endoparasites of pet rodent
David Modrý, Lada Hofmannová .............................................. 124

NEWS

State veterinary management
The proportion of non-compliant findings
of foreign substances in the food chain
in the Czech Republic continued
to decline last year
Petr Majer ................................................................................. 127

SAVLMZ Spring Congress 2022
Nina Janečková ........................................................................ 128

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Multiorgan mastocytosis in a cat
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková ............... 129

úterý, 08 březen 2022 07:11

Veterinární lékař 1/2022

VL 1 2022 obalka

Veterinární lékař 1/2022

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................. 2

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................ 4

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ................................................................................ 5

OBSAH ........................................................................................ 7

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s diabetem
Eva Štercová .............................................................................. 11

Záchvaty alebo prečo robiť magnetickú rezonanciu
Miroslav Přikryl, Petr Šrenk ........................................................ 24

Kulhání u psů – nejčastější příčiny z pohledu běžného praktika
Markéta Tučková ........................................................................ 29

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 41
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Dermatology, Veterinary and Comparative Oncology

FOTOGALERIE

Mikroskopie močového sedimentu
Tomáš Fiala ................................................................................ 44

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární dozor v roce 2021
Petr Majer .................................................................................... 49

Český svaz ochránců přírody

Národní síť záchranných stanic v roce 2021
Petr Stýblo ................................................................................... 53


Zoo Praha

Předtransportní vyšetření kotulů veverovitých (Saimiri sciureus)
v Zoo Praha
Roman Vodička, Robin Ehl, Radka Horčíková .............................56

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Heterogenita tumorů mléčné žlázy u fen
František Jelínek .......................................................................... 60

POKYNY AUTORŮM ................................................................... 68

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................ 2

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ............................................................................ 4

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ................................................................................... 5

CONTENTS .................................................................................... 7

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with diabetes
Eva Štercová ................................................................................. 11

Seizures, or why to do magnetic resonance imaging
Miroslav Přikryl, Petr Šrenk ........................................................... 24

Lameness in dogs – the most common causes from the point
of view of a common practitioner
Markéta Tučková ............................................................................ 29

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................................ 41
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Dermatology, Veterinary and Comparative Oncology

PHOTOGALLERY

Microscopic examination of urine sediment
Tomáš Fiala .................................................................................... 44

NEWS

State veterinary management
State veterinary supervision in 2021
Petr Majer ....................................................................................... 49

Czech Association of the nature

National Rescue Station Network in 2021
Petr Stýblo ...................................................................................... 53

Zoo Prague

Pre-transport examination of common squirrel monkeys
in the Prague Zoo
Roman Vodička, Robin Ehl, Radka Horčíková ............................... 56

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Heterogeneity of mammary tumors in bitches
František Jelínek ............................................................................ 60

INSTRUCTION FOR AUTHORS .................................................... 68