Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2016

Veterinární lékař 4/2016

Editorial 
František Jelínek ................................................................................................................. 193

Původní články
Možnosti využití nízkoteplotního plazmatu vléčbě plísňových onemocnění
Jaroslav Julák, Hana Soušková, Helena Živná, Vladimír Scholtz .............................................. 199
Diagnostika preklinického stadia dilatační kardiomyopatie u dobrmanú
Roman Kvapil ...................................................................................................................... 206
Překladové články
Použití zámkové ploténky k ošetření fraktury mandibuly u psa
Holger Schwede ................................................................................................................... 212
Fotogalerie
Mikroskopické snímky systémových mykóz
Tomáš Fiala ........................................................................................................................ 220
Abstrakta ze zahraničních časopisů .................................................................................. 224
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Rezistence k antimikrobikům tématem jednání valného shromáždění osn
Lucie Pokludová, Jan Bureš, Marek Soph ............................................................................. 232
Informace z Českého svazu ochráncù přírody
Rozdíly v příjmech handicapovaných zvířat ve místech a mimo ní
Petr Stýblo ......................................................................................................................... 236
Zoo Praha
Kuskus pozemní (Strigocuscus gymnotis) – mládě vyhozené z vaku –
ukázka možného řešení problému
Roman Vodička ................................................................................................................... 238
Klinicko-patologické kasuistiky
Dysgerminom u dvou fen
František Jelínek, Jaromír Ekr, Pavel Hron, Daniela Vozková ................................................... 242
Rejstříky 2016 ...................................................................................................................... 248

Veterinární lékař 3/2016

EDITORIAL
František Jelínek............................................................................................................ 129

Původní články
Podmínky, preference a zkušenosti majitelů adoptovaných psů
Svatava Vitulová, Eva Voslářová, Vladimír Večerek............................................................. 137
Vliv povinného čipování na počty opuštěných psů v Děčíně
Jiří Žák, Eva Voslářová, Iveta Bedáňová,Vladimír Večerek.................................................... 141
Překladové články
Dirofilarióza u psů – 3. část
Károly Vörös, Róbert Farkas............................................................................................. 147
Fotogalerie
Jejunum duplex
Zdeněk Valeš.................................................................................................................. 156
Abstrakta ze zahraničních časopisů...............................................................................158
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
OIE (Světová organizace pro zdraví zvířat) představuje základní
principy strategie boje proti rezistenci k antimikrobikům
Marek Soph, Lucie Pokludová............................................................................................. 167
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Otrávená volně žijící zvířata v záchranných stanicích
Petr Stýblo....................................................................................................................... 169
Zoo Praha
Odchyt dikobrazů srstnatonosých (Hystrix indica) pro určení pohlaví
Roman Vodička................................................................................................................  171
Klinicko-patologické kasuistiky
Karcinom rete testis a tumor z Leydigových buněk u psa. Kasuistické sdělení
František Jelínek, Jan Hruška, Janka Hrušková, Hana Kozová,
Kristina Blatová, Vojtěch Gabriel......................................................................................... 175
Fatální echinokokóza u lemura tmavého (Eulemur macaco macaco)
Anna Zemanová, Lenka Chrastinová, Lucia Frgelecová, Lada Hofmannová............................... 184

 

Editorial
František Jelínek............................................................................................................... 129
Original papers
Conditions, preferences and experiences of adopters of shelter dogs
Svatava Vitulová, Eva Voslářová, Vladimír Večerek............................................................... 137
Effects of mandatory microchipping on numbers of abandoned
dogs in Děčín city
Jiří Žák, Eva Voslářová, Iveta Bedáňová,Vladimír Večerek...................................................... 141
Translated works
Heartworm disease in dogs
Károly Vörös, Róbert Farkas...............................................................................................147
Photogalery
Jejunum duplex
Zdeněk Valeš.................................................................................................................. 156
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
OIE (World Organisation for Animal Health) represents a fundamental
principle of strategy to combat resistance to antimicrobial substances
Marek Soph, Lucie Pokludová........................................................................................... 167
Information from the Czech Association of the nature
Poisoned wildlive animals in rescue stations
Petr Stýblo..................................................................................................................... 169
Zoo Prague
Catching of  porcupines Hystrix indica species for sex identification
Roman Vodička............................................................................................................... 171
Clinicopathological case reports
Carcinoma of the rete testis and Leydig cell tumour in one dog. A case report
František jelínek, jan hruška, janka hrušková, hana kozová,
Kristina Blatová, Vojtěch Gabriel...................................................................................... 175
Fatal echinococcosis in black lemur (Eulemur macaco macaco)
Anna Zemanová, Lenka Chrastinová, Lucia Frgelecová, Lada Hofmannová............................ 184

Veterinární lékař 2/2016

EDITORIAL
František Jelínek............................................................................................................ 65
Obsah........................................................................................................................... 67
Původní články
Onemocnění dentice herbivorních drobných savců – anatomie a diagnostika
Aneta Kasano............................................................................................................. 71
Nízkoteplotní plazma ve veterinární medicíně – kazuistiky
Šárka Kubinová, Michala Drahošová, Daniel Bezděk, Oleksandr Churpita,
Radek Musil, Tomáš Hanzálek, Martina Soldánová,Pavel Berka,
Alexandr Dejneka............................................................................................................ 75
Překladové články
Dirofilarióza u psů – 1. část
Károly Vörös, Róbert Farkas............................................................................................ 82
Fotogalerie
Cizí tělesa v trávicím traktu
Blanka Sitařová............................................................................................................... 90
Abstrakta ze zahraničních časopisů.................................................................................. 92
Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Surgery,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary
Ophthalmology, Veterinary Radiology & Ultrasound
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Pravidla pro cestování se zvířaty v zájmovém chovu
Petr Majer..................................................................................................................... 100
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Popálení elektrickým proudem a nárazů ptáků do elektrovodů přibývá
Petr Stýblo.................................................................................................................... 103
Zoo Praha
Pitva uhynulé samice kruhochvosta
Roman Vodička............................................................................................................. 106

Klinicko-patologické kasuistiky
Transmisibilní venerický tumor a neurofibrosarkom u feny
František Jelínek, Olexandr Shulga, Petra Šulga, Jana Raszková...................................... 110
Mastocytóza v žaludku koèky – kasuistické sdìlení
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková.......................................................... 119

Editorial
František Jelínek.............................................................................................................. 65
Original papers
Dentition diseases in herbivorous small animals – anatomy and diagnostics
Aneta Kasanová.................................................................................................................71
Non-thermal plasma in veterinary medicine – case studies
Šárka Kubinová, Michala Drahošová, Daniel Bezděk, Oleksandr Churpita,
Radek Musil, Tomáš Hanzálek, Martina Soldánová,Pavel Berka,
Alexandr Dejneka.............................................................................................................. 75
Translated works 
Heartworm disease in dogs
Károly Vörös, Róbert Farkas............................................................................................... 82
Photogalery
Foreign  bodies in the alimentary tract
Blanka Sitařová.................................................................................................................. 90
Abstracts from foreign journals............................................................................................. 92
Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Surgery,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary
Ophthalmology, Veterinary Radiology & Ultrasound 
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Rules for travelling with  pet animals
Petr Majer........................................................................................................................ 100
Information from the Czech Association of the nature
The electric shock burns and collision of birds to power lines increases
Petr Stýblo....................................................................................................................... 103
Zoo Prague
Necropsy of dead female of Cordylus cataphractus
Roman Vodička................................................................................................................. 106
Clinicopathological case reports
Transmissible venereal tumour and neurofibrosarcoma in a bitch
František Jelínek, Olexandr Shulga, Petra Šulga, Jana Raszková........................................... 110
Mastocytosis of the stomach in a cat a case report
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková................................................................ 119

Veterinární lékař 1/2016

Editorial
František Jelínek .......................................................................................................1

Původní články
Hyperadrenokorticismus fretek
Aneta Kasanová........................................................................................................ 7

Překladové články
Externí fixátor v ortopedii malých zvířat
Daniel Koch..............................................................................................................11

Klinicko-patologické kasuistiky
Fibrózní osteodystrofie u saténového morčete
Klinicko-patologická kasuistika
František Jelínek, Martina Načeradská....................................................................... 19

Leishmanióza u psa v čr
Klinicko-patologická kasuistika
Martin Zelinka, Pavel Štellar, František Jelínek............................................................. 28
Fotogalerie
Stomatologický případ
Martin Zelinka............................................................................................................44

Abstrakta ze zahraničních časopisů.........................................................................47
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Rok 2015 z pohledu Státní veterinární správy
Petr Pejchal, Petr Majer.............................................................................................. 51

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Národní síť záchranných stanic – výjimečný rok 2015?
Petr Stýblo.................................................................................................................52

Zoo Praha
Zobrazovací techniky a zvířata v zoo
Roman Vodička...........................................................................................................57

 

Editorial
František Jelínek......................................................................................................... 1
ORIGINAL PAPERS
Hyperadrenocorticism in ferrets
Aneta Kasanová........................................................................................................... 7

Translated works  
An external fixator in small animal orthopedics
Daniel Koch................................................................................................................. 11

clinicopathological case reports
Fibrous osteodystrophy in a satin guinea pig
Clinic-pathological case report
František Jelínek, Martina Načeradská............................................................................19

Leishmaniasis in one dog in the czech republic
Clinic-pathological case report
Martin Zelinka, Pavel Štellar, František Jelínek................................................................. 28

Photogalery
Dental case
Martin Zelinka ...............................................................................................................44

Abstracts from foreign journals................................................................................... 47
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Year 2015 from the perspective of the State veterinary management
Petr Pejchal, Petr Majer.................................................................................................51

Information from the Czech Association of the nature
A national network of rescue stations - an exceptional year 2015?
Petr Stýblo................................................................................................... ............... 52

Zoo Prague
Imaging techniques and zoo animals
Roman Vodička....................................................................................... .....................57