Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2013
pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Veterinární lékař 4/2013

OBSAH

Editorial
František Jelínek...........................................................................................................177

Původní články
Příklady použití elektrokauteru v chirurgii měkkých tkání drobných exotů a malých savců
Helena Vaidlová.............................................................................................................183

Karcinom slinných žláz v měkkém patře u kočky.
Kazuistické sdělení
František Jelínek, Anna Podratzká..................................................................................190

Překladové články
Brachycefalický syndrom psa
Daniel A. Koch..............................................................................................................194

Poruchy porodu u fen
Sebastian P. Arlt, Brigitta Geiser.....................................................................................200

Fotogalerie....................................................................................................................204

Abstrakta ze zahraničních časopisů................................................................................212

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben..................................................................................................................220

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo....................................................................................................................225

rejstříky 2013................................................................................................................229

 

CONTENT

Editorial
František Jelínek...........................................................................................................177

Original papers
Examples of electrocauter use in soft tissue surgery in small exotic birds and small mammals
Helena Vaidlová.............................................................................................................183

Carcinoma of the Salivary Glands in the Soft Palate in a Cat.
A Case Report
František Jelínek, Anna Podratzká..................................................................................190

Translated works  
Brachycephalic syndrome in dog
Daniel A. Koch..............................................................................................................194

Disorders of birth in bitches
Sebastian P. Arlt, Brigitta Geiser.....................................................................................200

Photogallery..................................................................................................................204 

Abstracts from foreign journals........................................................................................212

News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben..................................................................................................................220

Information from the Czech Association of the nature
Petr Stýblo....................................................................................................................225

index 2013....................................................................................................................229

pondělí, 30 listopad -0001 00:00

Veterinární lékař 3/2013

OBSAH

Editorial
František Jelínek.........................................................................................................117

Původní články
Karcinoid v játrech u psa. Klinicko-patologická kazuistika
František Jelínek.........................................................................................................125

Karcinom paranálního váčku u kočky. Kazuistické sdělení
Martin Zelinka.............................................................................................................133

Jaká je Vaše diagnóza? – otázky
Kateřina Sekyrová.......................................................................................................138

Překladové články
První pomoc, anestezie a léčba bolesti u uremických pacientů
Sabine Tacke..............................................................................................................139

Chirurgie močového měchýře
Dick White..................................................................................................................145

Abstrakta ze zahraničních časopisů..............................................................................150

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben................................................................................................................158

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo..................................................................................................................169

Jaká je Vaše diagnóza? – odpovědi
Kateřina Sekyrová........................................................................................................172


CONTENTS

Editorial
František Jelínek..........................................................................................................117

Reviews
Carcinoid in the liver of a dog. Clinicopathological case report
František Jelínek..........................................................................................................125

Carcinoma of the anal sac gland in a cat. A case report
Martin Zelinka..............................................................................................................133

What is your Diagnosis? – Question
Kateřina Sekyrová........................................................................................................138

Translated works
First aid, anesthesia and pain therapy in uraemic patients
Sabine Tacke..............................................................................................................139

Surgery of the urinary bladder
Dick White..................................................................................................................145

Abstracts from foreign journals......................................................................................150  

News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben................................................................................................................158

Information from the Czech Association of the nature
Petr Stýblo.................................................................................................................169

What is your Diagnosis? – Answer
Kateřina Sekyrová.......................................................................................................172


pondělí, 24 červen 2013 09:46

Veterinární lékař 2/2013

Editorial
František Jelínek .................................................................................... 65

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Otitis media u potkanů, naše zkušenosti s diagnostikou a terapií
Kateřina Sekyrová ................................................................................... 73

Kolaps průdušnice u psů
Roman Kvapil .......................................................................................... 81

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Terapie antibiotiky, aktualizace pro medicínu malých zvířat - 2. díl
Kombinace antibiotik
Jörg W. Schäffer ..................................................................................... 86

Komentář k překladovým článkům Terapie antibiotiky,
aktualizace pro medicínu malých zvířat
Martin Zelinka ......................................................................................... 89

FOTOGALERIE
Terapie kolapsu průdušnice u psa pomocí stentu
Michal Čáp ............................................................................................. 91

Bioptická kazuistika
Posttraumatická heterotopie tkáně sleziny do jater u psa
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Nováková ........................................ 94

Abstrakta ze zahraničních časopisů .......................................................... 97
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben ........................................................................................... 104

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo ............................................................................................. 111

CONTENTS

Editorial
František Jelínek ..................................................................................... 65


REVIEWS
Otitis media in rats, our experience with diagnostics and therapy
Kateřina Sekyrová .................................................................................... 73

Tracheal Collapse (Collapsing Trachea) in dogs
Roman Kvapil ........................................................................................... 81

Translated works
Therapy with antibiotics, update for medicine of small animals – 2. part
Combination of antibiotics
Jörg W. Schäffer ...................................................................................... 86

Comment on the translated articles about antibiotic treatment,
updates for medicine of small animals
Martin Zelinka .......................................................................................... 89

PHOTOGALLERY
Treatment of tracheal collapse in a dog with stent
Michal Čáp ............................................................................................... 91

Bioptic case reports
Posttraumatic heterotopy of splenic tissue into the liver in a dog
František Jelínek, Dana Vozková, Dita Nováková ......................................... 94

Abstracts from foreign journals ................................................................... 97
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................................................ 104

Information from the Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo ............................................................................................. 111

středa, 20 březen 2013 11:45

Veterinární lékař 1/2013

Editorial
František Jelínek........................................................................1


PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Intratracheální mycetom u psa. Kazuistické sdělení
Pavel Mužík, František Čada.......................................................9

Možnosti digitální radiografie
Martin Zelinka...........................................................................14

PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Terapie antibiotiky, aktualizace pro medicínu malých zvířat – 1. díl
Jörg W. Schäffer........................................................................29

FOTOGALERIE
Tamara Sobalová.......................................................................38

Abstrakta ze zahraničních časopisů...........................................42
Bioptická kazuistika
Souběžný výskyt rektálního papilotubulárního adenomu
(kolorektálního polypu) a diferencovaného karcinomu rekta u psa
František Jelínek, Jiří Michálek..................................................50

ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben..............................................................................54

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo...............................................................................58

Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben.............................................................................62

Editorial
František Jelínek...........................................................................1

REVIEWS
Intratracheal mycetoma in a dog. A case report
Pavel Mužík, František Čada..........................................................9

Digital radiographic artifacts
Martin Zelinka...............................................................................14

TRANLATED WORKS
Therapy with antibiotics, update for medicine of small animals – first part
Jörg W. Schäffer.................................................................................29

PHOTOGALLERY
Tamara Sobalová................................................................................38

Abstracts from foreign journals.............................................................42
BIOPTIC CASE REPORT
The Simultaneous Occurence of Rectal Papillotubular Adenoma
(Colorectal Polyp) and Well Differentiated Rectal Carcinoma in a Dog
František Jelínek, Jiří Michálek.............................................................50

NEWS
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben.......................................................................................54

Information from the Czech Union for Nature Conservation
Petr Stýblo........................................................................................58

Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben.......................................................................................62