Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2005
středa, 05 leden 2011 08:48

Veterinární lékař 4/2005

EDITORIAL .......................................................................................... 119
OBSAH ............................................................................................... 123
KLINICKÝ PŘÍPAD: RECIDIVUJÍCÍ KERATOKONUS V DŮSLEDKU
ROZSÁHLÉHO KORNEÁLNÍHO EDÉMU U PRAŽSKÉHO KRYSAŘÍKA

P. Trnková ............................................................................................ 124
FYZIOLOGICKÉ ROZMEZÍ HLAVNÍ ELEKTRICKÉ OSY SRDEČNÍ
VE FRONTÁLNÍ, TRANSVERZÁLNÍ A SAGITÁLNÍ ROVINĚ

J. Nowak, P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, A. Nowak ........................... 128
CYSTICKÁ HYDATIDÓZA
K. Šmatlová, I. Papežíková ..................................................................... 133
DOPORUČENÉ POSTUPY – KROK VPŘED?
P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, ......................................................... 140
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 144
RŮZNÉ
Vodní nemoc – reportáž z Rumunského Banátu (K. Šmatlová) ................... 147
RECENZE
H. Černý: Anatomie domácích ptáků (O. Naňka) ....................................... 148

 

 

EDITORIAL ............................................................................................ 119
CONTENTS ........................................................................................... 123
CASE REPORT: RECURRENT KERATOCONUSRESULTING
FROM EXTENSIVE CORNEAL EDEMA IN PRAGUE RATTER

P. Trnková ............................................................................................. 124
CANINE PHYSIOLOGICAL VALUES OF THE MAIN ELECTRICAL AXIS
IN THE FRONTAL, TRANSVERSAL AND SAGITAL PLANES

J. Nowak, P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, A. Nowak ........................... 128
CYSTIC HYDATIDOSIS
K. Šmatlová, I. Papežíková ..................................................................... 133
EVIDENCE-BASED MEDICINE – STEP IN THE RIGHT DIRECTION?
P. Scheer, J. Doubek, P. Svoboda, ......................................................... 140
FROM THE LITERATURE ...................................................................... 144
VARIA
Water disease – report from Banat, Romania (K. Šmatlová) ....................... 147
BOOK REVIEW
H. Černý: Anatomy of domestic birds (O. Naňka) ..................................... 148

úterý, 04 leden 2011 14:35

Veterinární lékař 2/2005

 

 

 

 

 

EDITORIAL ............................................................................................. 41
OBSAH ...................................................................................................45
KOMPLEXNÍ PŘÍSTUP K DIAGNOSTICE A TERAPII PNEUMONIÍ U ŽELV
J. Hnízdo, L. Grégrová ..............................................................................48
NÁDOROVÁ ANGIOGENEZE
J. Hraběta .............................................................................................. 54
PLACEBO A PLACEBO EFEKT
Š. Vaculín .............................................................................................. 60
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .............................................. 65
RECENZE
L. Nečasová ........................................................................................... 69
RŮZNÉ
Novela veterinárního zákona z pohledu povinností
chovatele (P. Tomanová) .......................................................................... 70


EDITORIAL ............................................................................................ 41
CONTENTS ........................................................................................... 45
A COMPLEX APPROACH TO DIAGNOSTICS AND
THERAPY OF PNEUMONIAS IN CHELONIANS

J. Hnízdo, L. Grégrová ............................................................................ 48
TUMOR ANGIOGENESIS
J. Hraběta .............................................................................................. 54
PLACEBO AND PLACEBO EFFECT
Š. Vaculín ............................................................................................. 60
FROM THE LITERATURE ....................................................................... 65
BOOK REVIEW
L. Nečasová .......................................................................................... 69
VARIA
Amendment of Veterinary Act in breeder perspective (P. Tomanová) ........... 70

 

úterý, 04 leden 2011 13:03

Veterinární lékař 3/2005

EDITORIAL .............................................................................................. 79
OBSAH .................................................................................................. .85
UPLATNĚNÍ ENZYMOTERAPIE V TERAPII DOJNIC
J. Bakeš, J. Illek .......................................................................................86
BOLEST U PŘEŽVÝKAVCŮ
Š. Vaculín ................................................................................................90
SYNDROM PERINATÁLNÍ ASFYXIE U HŘÍBAT:
PŘEHLED DOSAVADNÍCH POZNATKŮ A KAZUISTIKA

N. Galvin, D. Collins ..................................................................................95
VETERINÁRNÍ PRACOVNÍCI A NEMOCI Z POVOLÁNÍ
HLÁŠENÉ V ČESKÉ REPUBLICE V LETECH 1992–2004

Z. Fenclová, P. Urban, D. Pelclová ........................................................... 104
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................. 108
RECENZE ..............................................................................................114
RŮZNÉ
Hospodářská zvířata z pohledu právních předpisů (P. Tomanová)
..................115

 

 

EDITORIAL ............................................................................................. 79
CONTENTS ............................................................................................ 85
THE USE OF THE ENZYMOTHERAPY IN DAIRY COWS
J. Bakeš, J. Illek ..................................................................................... 86
PAIN IN RUMINANTS
Š. Vaculín .............................................................................................. 90
PERINATAL ASPHYXIA SYNDROME IN THE FOAL:
REVIEW AND A CASE REPORT

N. Galvin a D. Collins .............................................................................. 95
VETERINARY STAFF AND ACKNOWLEDGED OCCUPATIONAL
DISEASES IN THE CZECH REPUBLIC BETWEEN 1992 AND 2004

Z. Fenclová, P. Urban, D. Pelclová .......................................................... 104
FROM THE LITERATURE ...................................................................... 108
BOOK REVIEW .................................................................................... 114
VARIA
Legal regulations on livestock (P. Tomanová) ........................................... 115

úterý, 04 leden 2011 10:26

Veterinární lékař 1/2005

EDITORIAL .............................................................................................. 1
OBSAH ................................................................................................... 5
POUŽITÍ TERAPEUTICKÉ KONTAKTNÍ ČOČKY U MALÝCH ZVÍŘAT
P. Hron ..................................................................................................... 7
TETANUS U PSŮ – PŘEHLED A KAZUISTIKA TETANU
PROVÁZENÉHO HIÁTOVOU HERNIÍ

E. Acke, B. R. Jones, R. Breathnach, H. McAllister, C. T. Mooney ............... 16
VERMINÓZNÍ PNEUMONIE
A AMYLOIDÓZA U KOČKY

F. Jelínek, D. Vozková, J. Hraběta ............................................................. 23
REŠERŠE ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................................................ 28
RECENZE
Š. Vaculín ................................................................................................ 33

REJSTŘÍK ............................................................................................... 39

 

 

EDITORIAL .............................................................................................. 1
CONTENTS .............................................................................................. 5
USAGE OF THERAPEUTIC CONTACT
LENSES IN SMALL ANIMALS

P. Hron .................................................................................................... 7
TETANUS IN THE DOG: REVIEW AND CASE-REPORT OF
CONCURRENT TETANUS WITH HIATAL HERNIA

E. Acke, B. R. Jones, R. Breathnach, H. McAllister, C. T. Mooney .............. 16
VERMINOUS PNEUMONIA
AND AMYLOIDOSIS IN A CAT

F. Jelínek, D. Vozková, J. Hraběta ............................................................. 23
FROM THE LITERATURE ........................................................................ 28
BOOK REVIEW
Š. Vaculín ............................................................................................... 33

INDEX .................................................................................................... 39