Tigis

Veterinární lékař 2021
čtvrtek, 02 prosinec 2021 05:49

Veterinární lékař 4/2021

VL 4 2021 obalka 1

Veterinární lékař 4/2021

EDITORIAL
František Jelínek ............................................................................... 210

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ............................................................... 212

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ....................................................................................... 213

OBSAH ............................................................................................... 215

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Vitaminy ve výživě psů a koček
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová .................................................  219

Nejčastější onemocnění kloubů malých zvířat
Daniel Tomala ..................................................................................... 237

REHABILITACE
Psi s rupturou předního zkříženého vazu a rehabilitace –
literární přehled
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ....................................................... 251

FOTOGALERIE
Diferenciální diagnostika jednobuněčných parazitů
zažívacího traktu psů a koček
Barbora Červená ................................................................................ 257

ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Vítězem 14. ročníku soutěže Pohár ústředního ředitele SVS
jsou studenti z Kroměříže
Petr Majer ............................................................................................ 261

Český svaz ochránců přírody
Vydra říční Lutra lutra v záchranných stanicích
Petr Stýblo ........................................................................................... 262

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Hemangiosarkom jater u psa –
kazuistika
František Jelínek, Jan Čermák, Lucia Šátková .................................... 265

REJSTŘÍKY 2021 ................................................................................. 271

 

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................. 210

INFORMATION
Czech small animal veterinary association
Education online ..................................................................................  212

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ........................................................................................  213

CONTENTS .......................................................................................... 215

ORIGINAL PAPERS
Vitamins in the nutrition of dogs and cats
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová ..................................................... 219

The most common joint diseases in small animal practice
Daniel Tomala ........................................................................................ 237

REHABILITATION
Dogs with rupture of the cranial cruciate ligament
and rehabilitation – a literature review
Roman Kvapil, Renata Kvapilová .......................................................... 251

PHOTOGALLERY
Differential diagnosis of protozoan parasites
of canine and feline gastrointestinal system
Barbora Červená .................................................................................... 257

NEWS
State veterinary management
The winners of the 14th year of the SVA main
director´s championship are students
from Kroměříž
Petr Majer ................................................................................................ 261

Czech Association of the nature
Eurasian otter Lutra lutra in animal shelters
Petr Stýblo ............................................................................................... 262

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Hemangiosarcoma of the liver in a dog –
a case report
František Jelínek, Jan Čermák, Lucia Šátková ....................................... 265

INDEX 2021 ............................................................................................. 271

čtvrtek, 02 září 2021 07:58

Veterinární lékař 3/2021

VL 3 21 obalka

Veterinární lékař 3/2021

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................... 138

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ 2021 online ........................................ 140

OBSAH ................................................................................ 145

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Vliv výživy štěňat velkých plemen
na zdraví pohybového aparátu
Eva Štercová ....................................................................... 149

Chyby a komplikace při řešení zlomenin
antebrachia u malých zvířat
Martin Daníček  ................................................................... 163

REHABILITACE

Fraktura femuru u psa, ošetření
a rehabilitace – kazuistika
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ....................................... 174

FOTOGALERIE

Galerie: Poznáte běžné helminty
psů a koček?
David Modrý ....................................................................... 183

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ  ............... 188

Veterinary Radiology and Ultrasound,
Reproduction in Domestic Animals,

Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Dermatology, 
Journal of Veterinary
Emergency and Critical Care, Veterinary Surgery

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Činnost v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2020
Petr Majer  .......................................................................... 195

INFORMACE

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ 2021 online
Erika Pálová  ..................................................................... 197

Český svaz ochránců přírody
Dravci Accipitriformes a sokoli Falconiformes
v záchranných stanicích
Petr Stýblo  .......................................................................  200

Zoo Prague
Hyena čabraková (Parahyaena brunnea) –
umělá inseminace v Zoo Praha
Roman Vodička, Robert Novotný, Petra Přinosilová,
Robin Ehl, Radka Horčíková  ..........................................  205

POKYNY AUTORŮM ....................................................... 208

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................. 138

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education 2021 online .................................................... 140

CONTENTS .................................................................... 145

ORIGINAL PAPERS

The influence of nutrition large breed puppies
for musculoskeletal health
Eva Štercová  ................................................................  149

Faults and complications in small animals
antebrachial fractures treatment
Martin Daníček  .............................................................. 163

REHABILITATION

Femur fracture in a dog, treatment
and rehabilitation – case report
Renata Kvapilová, Roman Kvapil  ................................. 174

PHOTOGALLERY

Are you able to identify common helminths
of dogs and cats?
David Modrý .................................................................  183


ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS............... 188
Veterinary Radiology and Ultrasound,
Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary and Comparative Oncology,
Veterinary Dermatology,
Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care, Veterinary Surgery

NEWS

State veterinary management
Animal health activities in 2020
Petr Majer .................................................................... 195

INFORMATION

Slovak small animal veterinary association
Education 2021 online
Erika Pálová ................................................................ 197

Czech Association of the nature
Predators Accipitriformes and falcons Falconiformes
in rescue stations
Petr Stýblo .................................................................. 200

Zoo Prague
Braun Hyena (Parahyaena brunnea) –
artificial insemination in the Prague Zoo
Roman Vodička, Robert Novotný,
Petra Přinosilová,

Robin Ehl, Radka Horčíková .....................................  205

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................... 208

středa, 02 červen 2021 07:52

Veterinární lékař 2/2021

VL 2 2021 tisk 1

Veterinární lékař 2/2021

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................................................. 70

OBSAH ............................................................................................................ 73

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s urolitiázou
Eva Štercová, Jana Tšponová ........................................................................ 77

Operace šedého zákalu u psů jednotlivých plemen
Jiří Beránek, Petra Hašková ........................................................................... 90

KAZUISTIKA

Případ dilatace a volvulu žaludku u psa plemene
Japonský chin – kazuistika
Filip Bareš ....................................................................................................... 95

REHABILITACE

Degenerativní myelopatie – kazuistika
Renata Kvapilová, Roman Kvapil .................................................................. 101

FOTOGALERIE

Dermoid
Petr Gbelec ................................................................................................... 109

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ............................................ 112
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Surgery,
Veterinary ophthalmology, Journal of veterinary emergency
and critical care, Veterinary dermatology

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek v živočišných
produktech loni dále klesal
Petr Majer ...................................................................................................... 117

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ 2021 online
Miloš Urban ................................................................................................... 120

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ 2021 online
Erika Pálová .................................................................................................. 122

Zoo Praha
Batagur tuntong (Batagur affinis)
Roman Vodička, Petr Velenský, Zdeněk Kymla, Robin Ehl .......................... 123

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Maligní feochromocytom u psa –kazuistika
František Jelínek, Lucie Veselková ............................................................... 128

POKYNY AUTORŮM ..................................................................................... 136

 

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................................................. 70

CONTENTS ..................................................................................................... 73

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with urolithiasis
Eva Štercová, Jana Tšponová ......................................................................... 77

Cataract surgery in different dog´s breeds
Jiří Beránek, Petra Hašková ............................................................................ 90

CASE REPORT

Case of a gastric dilatation and volvulus
in Japanese chin dog – case report
Filip Bareš ........................................................................................................ 95

REHABILITATION

Degenerative myelopathy
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ................................................................... 101

PHOTOGALLERY

Dermoid
Petr Gbelec .................................................................................................... 109

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................................................. 112
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Surgery,
Veterinary ophthalmology, Journal of veterinary emergency
and critical care, Veterinary dermatology

NEWS

State veterinary management
Proportion of unsatisfactory findings of foreign substances
in animal products continued to decline last year
Petr Majer ........................................................................................................ 117

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education 2021 online
Miloš Urban ...................................................................................................... 120

Slovak small animal veterinary association
Education 2021 online
Erika Pálová ..................................................................................................... 122

Zoo Prague
Southern river terrapin
Roman Vodička, Petr Velenský, Zdeněk Kymla, Robin Ehl  ..............................123

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Malignant pheochromocytoma in a dog – a case report
František Jelínek, Lucie Veselková ................................................................... 128

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS .................................................................... 136

čtvrtek, 11 březen 2021 10:04

Veterinární lékař 1/2021

VL 1 2021 obalka

Veterinární lékař 1/2021

EDITORIAL
Pavel Hron ............................................................................ 2

OBSAH ................................................................................. 5

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Makroprvky ve výživě
psů a koček
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková,
Eva Štercová ........................................................................ 9

Kardiopulmonální zástava
a resuscitace drobných savců
Vladimír Jekl, Karel Hauptman,
Ivana Drnková, Anna Piskovská .........................................
 24

Z PRÁCE ČESKÝCH VETERINÁŘŮ
Veterinární péče na dobrovolnické klinice v Botswaně
Filip Bareš ........................................................................... 33

FOTOGALERIE
Krystaly v močovém sedimentu
Tomáš Fiala ........................................................................ 41

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................ 47
Veterinary and comparative orthopaedics and traumatology,
Veterinary radiology and ultrasound, Veterinary ophthalmology,
Journal of veterinary emergency and critical care,
Veterinary dermatology

REHABILITACE
Propriocepce/polohocit
Renata Kvapilová ............................................................... 53


ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Rok 2020 z pohledu veterinárního dozoru
Petr Majer ........................................................................... 54

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ 2021 online ...................................... 56

Slovenská asociácia veterinárnych
lekárov malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ 2021 online
Erika Pálová ....................................................................... 57

Český svaz ochránců přírody
Souhrnné výsledky práce záchranných stanic
v roce 2020
Petr Stýblo .......................................................................... 58


KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Iridociliární tumor u kočky – kazuistika
František Jelínek, Pavel Hron ............................................ 63

 

EDITORIAL
Pavel Hron ............................................................................ 2

CONTENTS .......................................................................... 5

ORIGINAL PAPERS
Macroelements in the nutrition
of dogs and cats
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková, Eva Štercová ........... 9

Cardiopulmonary arrest
and resuscitation of small mammals
Vladimír Jekl, Karel Hauptman, Ivana Drnková,
Anna Piskovská .................................................................
 24

FROM THE WORK OF CZECH VETERINARIANS
Veterinary care at a volunteer clinic in Botswana
Filip Bareš .......................................................................... 33


PHOTOGALLERY
Crystals in the Urinary Sediment
Tomáš Fiala ........................................................................ 41

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................... 47
Veterinary and comparative orthopaedics and traumatology,
Veterinary radiology and ultrasound, Veterinary ophthalmology,
Journal of veterinary emergency and critical care,
Veterinary dermatology

REHABILITATION
Proprioception
Renata Kvapilová ............................................................... 53

NEWS
State veterinary management
Summary results of the work of rescue stations in 2020
Petr Majer ........................................................................... 54

INFORMATION
Czech small animal veterinary association
Education 2021 online ....................................................... 56

Slovak small animal veterinary association
Education 2021 online
Erika Pálová ......................................................................  57

Czech Association of the nature
Summary results of the work of rescue stations in 2020
Petr Stýblo ......................................................................... 58

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Iridociliary tumor in a cat – a case report
František Jelínek, Pavel Hron ............................................ 63