Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2014

Méně časté léze endometria

MÉNĚ ČASTÉ LÉZE ENDOMETRIA

LESS FREQUENT LESIONS OF THE UTERUS

F. Jelínek1, D. Vozková2, V. Hypská3, M. Bedrník4

1Veterinární histopatologická laboratoř, Praha
2Veterinární klinika Erika, Praha
3Veterinární centrum Viva, Hradec Králové
4Veterinární klinika, Jablonec nad Nisou

Souhrn

V příspěvku popisujeme klinické příznaky, léčbu a patologický obraz méně často se vyskytujících lézí  dělohy kočky, feny a samice králíka. U kočky evropské s příznaky metroragie byl při hysterektomii nalezen v pravém děložního rohu tumorózní útvar bělavé barvy. Histologické vyšetření děložní stěny prokázalo chronickou endometritidu se známkami malignizace některých žláz endometria. Tumorózní útvar měl charakter exofytického diferencovaného tubulárního adenokarcinomu. U feny irského vlkodava jsme klinicky diagnostikovali pyometru, přičemž v exstirpované děloze jsme nalezli, v blízkosti corpus uteri, kulovitý útvar velikosti pingpongového míčku, který byl histologicky identifikován jako fibroepiteliální polyp. U samice králíka plemene belgický obr byla majitelem pozorována červeně zbarvená moč považovaná za hematurii. Sonografické vyšetření nepotvrdilo alteraci močového měchýře, ale v děložních rozích byly léze, které jsme diagnostikovali jako susp. glandulární hyperplazii endometria. Klinická diagnóza byla potvrzena histologicky a navíc byl diagnostikován fibroepiteliální polyp. V příspěvku se také věnujeme zvláštnostem histologické stavby sliznice cervixu u králíka.

Klíčová slova: děloha, adenokarcinom, fibroepiteliální polyp, kočka, pes, králík

 

Summary

In the contribution we desribe clinical symptoms, therapy and patological finding of less frequent lesions of the uterus in a cat, bitch and doe. Tumourous formation of whitish colour has been found in right horn of the uterus of European cat suffered from metrorhagia. Histology revealed a chronic endometritis with malignization of some endometrial glands. The tumourous formation was diagnosed as differentiated tubular adenocarcinoma. Pyometra was clinically diagnosed in bitch of Irish Wolfhound and in extirpated uterus a spherical formation of ping pong ball size, situated in proximity of the corpus uteri, was found. Histologically it was identified as fibroepithelial polyp. In a doe of Belgian giant race her owner observed a red coloured urine considered as an haematuria. By means of USG examination no lesion in the urinary bladder was proved but in the uterus was susp. a glandular cystic hyperplasia of the endometrium. Histology confirm the clinical diagnosis and fibroepithelial polyp was diagnosed furthermore. We deal also with histological structure particularities of the cervical mucosa in does.

Key words: uterus, adenocarcinoma, fibroepithelial polyp, cat, bitch, doe

Celý článek

 

Veterinární lékař 4/2014

EDITORIAL
František Jelínek .................................................................................................. 185
PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Atopická dermatitida psů. Část 3. – Terapie a management
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda .......................................................................... 193
Současné možnosti hodnocení ejakulátu psů
Jiří Šichtař, Ondřej Šimoník, Adéla Dokoupilová, Ivona Svobodová ........................... 210
PŘEKLADOVÉ ČLÁNKY
Felinní paraneoplastická alopecie
Peter Schmidt, Franziska Beschow ....................................................................... 219
FOTOGALERIE/DIAGNÓZA
Atopická dermatitida psů. Část 3. – terapie a management
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda .......................................................................... 223
ABSTRAKTA ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ....................................................... 228
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Journal of Veterinary Emergency and
Critical Care, Veterinary Dermatology, J. vet. Pharmacol. Therap
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery
ZPRÁVY
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Litera zabíjí, duch oživuje…
Josef Duben ......................................................................................................... 234
O zdraví zvířat a nejen o něm
Josef Duben ......................................................................................................... 237
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Nepůvodní a z chovů uprchlé druhy v záchranných stanicích v roce 2013
Petr Stýblo ........................................................................................................... 240
XXII. výroční konference ČAVLMZ ...................................................................... 242
REJSTŘÍK ........................................................................................................... 244


EDITORIAL
František Jelínek ................................................................................................. 185
REVIEW
Canine atopic dermatitis. Part 3 – Therapy and management
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda .......................................................................... 193
Current options in evaluation of dog ejaculate
Jiří Šichtař, Ondřej Šimoník, Adéla Dokoupilová, Ivona Svobodová ......................... 210
TRANSLATED WORKS
Feline paraneoplastic alopecia
Peter Schmidt, Franziska Beschow ...................................................................... 219
PHOTOGALLERY
Canine atopic dermatitis
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda ......................................................................... 223
ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ......................................................... 228
Veterinary Anaesthesia and Analgesia, Journal of Veterinary Emergency and
Critical Care, Veterinary Dermatology, J. vet. Pharmacol. Therap
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery
NEWS
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
The letter kills, the spirit animates
Josef Duben ....................................................................................................... 234
Animal health and not about him
Josef Duben ....................................................................................................... 237
Information from the Czech Association of the nature
Non-native species escaped from farms in rescue centers in 2013
Petr Stýblo ......................................................................................................... 240
XXII. Annual Conference ČAVLMZ .................................................................... 242
INDEX ............................................................................................................... 244

Veterinární lékař 3/2014

Editoria
František Jelínek .....................................................................................................129
Přehledné články
Atopická dermatitida psů. Část 2. – Klinické příznaky a diagnostika
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda...............................................................................137
Překladové články
Chronické onemocnění ledvin u koček – Aspekty diagnostiky a léčby
Reto Neiger, Sarah Steinbach...................................................................................148
Notoedrový svrab u potkana – klinické projevy, diagnóza a terapie
Wieland Beck, Florian Buck.....................................................................................154
Fotogalerie
Atopická dermatitida psů
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda .............................................................................159
Abstrakta ze zahraničních časopisů
J. Vet. Pharmacol. Therap.......................................................................................168
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care
Reproduction in Domestic Animals
Veterinary and Comparative Oncology
Veterinary Anaesthesia and Analgesia
Veterinary Dermatology
Veterinary Ophthalmology
Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Surgery

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Aféry minulé a současné
Josef Duben.........................................................................................................175

Stále aktuální téma Welfare
Josef Duben.........................................................................................................178
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Savci v záchranných stanicích v roce 2013
Petr Stýblo...........................................................................................................181

Editorial
František Jelínek...................................................................................................129
Review
Canine atopic dermatitis. Part 2 – clinical symptomatology and diagnostics
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda............................................................................137
Translated works  
Chronic renal disease in cats – Aspects of diagnostics and therapy
Reto Neiger, Sarah Steinbach................................................................................148
Notoedric mange in a rat – Clinical symptoms, diagnosis and therapy
Wieland Beck, Florian Buck..................................................................................154
Photogallery
Canine atopic dermatitis
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda...........................................................................159
Abstracts from foreign journals
J. Vet. Pharmacol. Therap.....................................................................................168
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care
Reproduction in Domestic Animals
Veterinary and Comparative Oncology
Veterinary Anaesthesia and Analgesia
Veterinary Dermatology
Veterinary Ophthalmology
Veterinary Radiology & Ultrasound
Veterinary Surgery
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Affairs of the past and present
Josef Duben........................................................................................................175
Still current topic Welfare
Josef Duben........................................................................................................178
Information from the Czech Association of the nature
Mammals in rescue centers in 2013
Petr Stýblo..........................................................................................................181

Veterinární lékař 2/2014

Editorial
František Jelínek........................................................................................................ 61

Přehledné články
Atopická dermatitida psů. Část 1. – etiologie a patogeneze
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda ..................................................................................69
Překladové články
Transfuze humánního sérového albuminu
Nikola Hronová, Colette Jolliffe.......................................................................................82
Rentgenologická plicní diagnostika
Heike Karpenstein.......................................................................................................88
Fotogalerie
Atopická dermatitida psů
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda...................................................................................98
Abstrakta ze zahraničních časopisů.............................................................................104
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben................................................................................................................111
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo .................................................................................................................121


Editorial
František Jelínek.......................................................................................................... 61

Review
Canine atopic dermatitis. Part 1 – etiology and pathogenesis
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda...................................................................................69
Translated works  
Human serum albumin transfusion
Nikola Hronová, Colette Jolliffe.......................................................................................82
Radiography diagnostics of the lung
Heike Karpenstein....................................................................................................... 88
Photogallery
Canine atopic dermatitis
Zlata Hošková, Miroslav Svoboda ...................................................................................98
Abstracts from foreign journals ......................................................................................104
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben.................................................................................................................111
Information from the Czech Association of the nature
Petr Stýblo ..................................................................................................................121

Veterinární lékař 1/2014

Editorial
František Jelínek  .......................................................................................................1

Původní články
Zadržení preovulačních folikulů u samice leguána zeleného
Adéla Schauflerová .................................................................................................... 9

Urolitiáza u křečíka džungarského
Jaroslav Kučera  ...................................................................................................... 15

Překladové články
Ultrazvukové vyšetření břicha u drobných zvířat
Heike Karpenstein.....................................................................................................18
Fotogalerie
Oftalmologie drobných savců
Tereza Zavadilová, Michala Hlavatá ............................................................................ 30
Abstrakta ze zahraničních časopisů ...........................................................................38
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Josef Duben .............................................................................................................46
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Petr Stýblo .............................................................................................................. 52

Recenze knihy ..........................................................................................................57

Editorial
František Jelínek .......................................................................................................1

Original papers
Preovulating follicle stasis in green iguana female
Adéla Schauflerová ....................................................................................................9

Urolithiasis in a djungarian hamster
Jaroslav Kučera .......................................................................................................15

Translated works  
Ultrasound examination of the abdomen in small mammals
Heike Karpenstein ....................................................................................................18
Photogallery
Ophthalmology small mammals
Tereza Zavadilová, Michala Hlavatá ........................................................................... 30

Abstracts from foreign journals ................................................................................. 38
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Josef Duben ............................................................................................................46
Information from the Czech Association of the nature
Petr Stýblo.............................................................................................................. 52

Book review .............................................................................................................57