Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................... 69

 

Světový den astmatu a 20. výročí ČIPA

Dvacet let České iniciativy pro astma, o. p. s., můj život s ČIPA o. p. s.
Václav Špičák ........................................................................................................ 77

Česká iniciativa pro astma z pohledu mezinárodních aktivit
Petr Pohunek ,........................................................................................................ 79

Jak se změnil život astmatiků?
Viktor Kašák .......................................................................................................... 81

Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ČR ve vztahu
k životnímu prostředí a 15 let sledování alergických onemocnění u dětí
Jana Kratěnová ...................................................................................................... 89

Úmrtnost na astma
Vladimír Vondra, Marek Malý .................................................................................. 94

Česká pylová informační služba – 25 let činnosti
Ondřej Rybníček .................................................................................................... 99

Alergie a astma ve škole
Jarmila Richterová, Jan Richter ..............................................................................102

Evropská unie a školní jídelny
Martin Fuchs .........................................................................................................110

20. výročí SPCCH v ČR, z. s.,
základní organizace astmatiků Olomouc
Zuzana Špundová, Marie Mikulášová, Aleš Mikuláš .................................................114

Původní práce

Význam stanovení anti-DFS70 protilátek v diferenciální
diagnostice autoimunitních chorob
Martina Fialová, Alena Sekerková, Veronika Švachová, Ilja Stříž ..............................119

 

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Předčasná senescence a CHOPN
Vítězslav Kolek ................................................................................................... 125

farmakoterapie, Imunoterapie

Současné formy imunoglobulinové substituční léčby
Pavlína Králíčková .............................................................................................. 129

konference, kongresy

Jarní škola mladých alergologů, 7.–9. 4. 2016, Rungstedgaard, Dánsko
Mojmír Račanský .................................................................................................134

XXII. Sympozium imunologie a biologie reprodukce,
Třešť, 26. – 28. 5. 2016
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Peknicová ............................................................... 136

informace .........................................................................138

 

 

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ......................................................................................... 69

WORLD ASTHMA DAY and 20th anniversary ČIPA
Twenty years of the Czech initiative for asthma, my life with ČIPA
Václav Špičák ........................................................................................................ 77

Czech Initiative for Asthma (ČIPA) and the world
Petr Pohunek ........................................................................................................  79

How changed life of asthmatics?
Viktor Kašák .......................................................................................................... 81

Environmental health monitoring system in the Czech Republic and
15 years of monitoring of childhood alergic diseases
Jana Kratěnová ...................................................................................................... 89

Mortality in asthma
Vladimír Vondra, Marek Malý .................................................................................. 94

Czech pollen information service – 25 years of activity
Ondřej Rybníček ..................................................................................................... 99

Allergy and asthma at school
Jarmila Richterová, Jan Richter  ............................................................................. 102

European union and school canteens
Martin Fuchs ........................................................................................................ 110

20th anniversary SPCCH in the Czech Republic,
basic organizations asthmatics Olomouc
Zuzana Špundová, Marie Mikulášová, Aleš Mikuláš ................................................ 114

ORIGINAL PAPER

The role of anti-DFS70 antibodies in diagnostics
of autoimmune diseases
Martina Fialová, Alena Sekerková, Veronika Švachová,
Ilja Stříž ............................................................................................................... 119

reviews
Premature senescence and COPD
Vítězslav Kolek ............................................................................................. 125

Pharmacotherapy, immunotherapy
Current forms of immunoglobulin substitution therapy
Pavlína Králíčková ............................................................................................... 129

Conference, congress
Allergy School on Allergen Immunotherapy 7. – 9. 4. 2016,
Rungstedgaard, Denmark
Mojmír Račanský............................................................................................. 134

22th Symposium on immunology and biology of reproduction,
Třešť, 26. – 28. 5. 2016
Zdenka Ulčová-Gallová, Jana Peknicová.................................................................. 136

information ............................................................................................138

EDITORIAL
Richard Rokyta.....................................................................................................................1
Přehledné články
IASP souhrnné přehledy o bolestech kloubů 2. část............................................................... 48
Róbert Rapčan, Miroslav Gajdoš, Martin Griger, Janette Rapčanová,
Simona Rapčanová, Hana Kočanová, Ladislav Kočan
Klinický algoritmus u pacienta pred implantáciou
miechového stimulátora........................................................................................................ 54
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtìch Thon
Lokální anestetika v klinické praxi......................................................................................... 60
Původní práce
Ivan Vrba, Jiří Kozák
Komplikovaná léčba pacienta s failed back surgery
syndromem neurostimulačními analgetickými přístupy – kazuistika.......................................... 64
Zprávy
Schůze výboru SSLB ČLS JEP 27. 5. 2016, Valeč u Třebíče.................................................... 72
Jarní interaktivní konference..................................................................................................  73
6. severočeské algeziologické dny 1.–2. 4. 2016....................................................................  74
VIII. světový kongres WIP v New Yorku..................................................................................  76
Výuka bolesti na lékařských fakultách v České republice – doplněk.........................................  84
MUDr. Daniela Palyzová, CSc. – 70 let..................................................................................  85
8th efic pain school in: neurological diagnosis in chronic pain..................................................  85
Informace.........................................................................................................................  86

Editorial
Richard Rokyta...................................................................................................................  41
Reviews
The survey of joint pain from IASP 2st part............................................................................  48
Róbert Rapčan, Miroslav Gajdoš, Martin Griger, Janette Rapčanová,
Simona Rapčanová, Hana Kočanová, Ladislav Kočan
Clinical algorithm for patient before implantation
of spinal cord stimulator......................................................................................................  54
Eva Vernerová, Sáva Pešák, Vojtìch Thon
Local anesthetics in clinical praxis......................................................................................  60
Original papers
Ivan Vrba, Jiří Kozák
Complex neuromodulation analgesic treatment for patient
with failed back surgery syndrome: A case report................................................................... 64
News
The meeting of the board of Czech Pain Society 27. 5. 2016, Valeč u Třebíče.......................... 72
Spring interactiv conference................................................................................................. 73
6nd North-Bohemia algesiological days 1.–2. 4. 2016............................................................ 74
VIII. World Congress of WIP in New York.............................................................................. 76
The teaching of pain in the Medical Faculties in the
Czech Republic – supplement............................................................................................. 84
70 Anniversary of MUDr. Daniela Palyzová, CSc. .................................................................  85
8th efic pain school in: neurological diagnosis in chronic pain................................................  85
Informations...................................................................................................................  86

Psychiatrie 2/2016

Editorial....................................................................................................................... 61

Původní práce

Jindra Pitáková, Jana Maliňaková, Marek Preiss, Jiřina Kosová
Dlouhodobá efektivita kognitivnì-behaviorální terapie rok od léčby
v denním stacionáři u pacientù s úzkostnými poruchami ................................................... 64

Přemysl Vlček, Barbora Kohútová, Martin Brunovský
Evokovaný potenciál P50: na cestì od jednoho EEG znaku k off-label
terapii schizofrenie ........................................................................................................ 72

Přehledné články

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Neuroprotektivní účinek lékořice ..................................................................................... 81
Anna Bravermanová, Michaela Viktorinová, Pavel Mohr, Martin Brunovský
Auditivní evokované potenciály závislé na hlasitosti jako marker
centrální serotonergní transmise ..................................................................................... 88

Natálie Görnerová, Martin Bareš
Transkraniální stimulace stejnosměrným proudem (tDCS)
v léčbě depresivní poruchy .............................................................................................. 93

Vzdělání

Michaela Viktorinová, Filip Tylš
Nevìdomé procesy lidské mysli:
Poznatky z psychedelického výzkumu ........................................................................... 100

Fórum ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ společnosti

Šárka Váňová
Vliv bìžnì užívaných antidepresiv na spánek u pacientù
s depresivní poruchou ................................................................................................... 108

DOPISY, OHLASY, DISKUSE ........................................................................................ 113

ZPRÁVY ...................................................................................................................... 117

 

 

 

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................... 61

 

ORIGINAL PAPERS

 

Jindra Pitáková, Jana Maliňaková, Marek Preiss, Jiřina Kosová
Long-term effectiveness of cognitive-behavioral therapy one year
after treatment in day care center for anxiety disorders in adults ......................................... 64

Přemysl Vlček, Barbora Kohútová, Martin Brunovský
Evoked potential P50: EEG marker as a tool for off-label
pharmacotherapy of schizophrenia ................................................................................... 72

 

Přehledné články

 

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Neuroprotective effect of licorice ....................................................................................... 81
Anna Bravermanová, Michaela Viktorinová, Pavel Mohr, Martin Brunovský
The loudness dependence of auditory evoked potentials
as a marker of central serotonergic neurotransmission ....................................................... 88

Natálie Görnerová, Martin Bareš
Transcranial direct current stimulation (tDCS)
in the treatment of depressive disorder .............................................................................. 93

 

REVIEWS

 

Michaela Viktorinová, Filip Tylš
Unconscious processes of human mind:
Insights from psychedelic research .................................................................................. 100

 

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY

 

Šárka Váňová
The efffect of commonly used antidepressants on sleep
in patients with depression .............................................................................................. 108

 

CORRESPONDENCE ..................................................................................................... 113
COMMUNICATIONS ....................................................................................................... 117

 

 

 

Aktuality v nefrologii 2/2016

Editorial.................................................................................................................. 41
Nejlepší práce........................................................................................................... 48

Původní práce

Tepenná tuhost u pacientů se systémovým lupusem a lupusovou nefritidou
Markéta Schubertová, Andrea Smržová, Pavel Horák,
Zuzana Heřmanová, František Mrázek, Josef Zadražil,
Eva Kriegová, Martina Skácelová...............................................................................  50

Přehledný článek

Metody k posouzení hydratace hemodialyzovaného pacienta
Alena Malá, Roman Šafránek, Vratislav Sedlák,
Ondřej Kudela, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková................................................... 57

Doporučený postup

Diagnostický a terapeutický postup chronické infekce virem hepatitidy C
u pacientů s chronickým onemocněním ledvin
Soňa Fraňková, Petr Urbánek, Jan Šperl, Petr Husa,
Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková, Vladimír Tesař, Ondřej Viklický..........................  63


Zprávy....................................................................................................................... 66
Odborné monografie..................................................................................................  67
Pokyny autorům........................................................................................................ 72

CONTENTS

Editorial..................................................................................................................... 41
Best scientific papers.................................................................................................  48

Original Papers

Arterial Stiffness in Systemic Lupus Erythematosus
and Lupus Nephritis Patients
Markéta Schubertová, Andrea Smržová, Pavel Horák,
Zuzana Heřmanová, František Mrázek, Josef Zadražil,
Eva Kriegová, Martina Skácelová.................................................................................  50

Reviews

Methods of assessment of volume status
in hemodialysis patients
Alena Malá, Roman Šafránek, Vratislav Sedlák,
Ondřej Kudela, Petr Moučka, Sylvie Dusilová Sulková.....................................................  57

Guidelines

Diagnostic and therapeutic approach for chronic
hepatitic c in patients with chronic kidney disease
Soňa Fraňková, Petr Urbánek, Jan Šperl, Petr Husa,
Ivan Rychlík, Sylvie Dusilová Sulková, Vladimír Tesař,
Ondřej Viklický............................................................................................................  63


News..........................................................................................................................  66
Monographs................................................................................................................  67
Instructions for authors.................................................................................................  72

 

Československá fyziologie 1/2016

 

EDITORIAL

Jan Mareš......................................................................................................................... 1

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Chvátal A.
Vincenc Alexandr Bohdálek (1801–1883)
a jeho příspěvky v oblasti neurověd ..................................................................................... 4

Vacková I., Kubinová Š.
Kondiciované médium z kmenových buněk
a jeho využití v bezbuněčné terapii ..................................................................................... 25

Macúchová E., Šlamberová R.
Drogová senzitizace vyvolaná prenatální expozicí metamfetaminu ......................................... 32
Hraško T., Bendlová B., Hainer V., Haluzík M.
Metabolicky zdraví obézní – mechanismy
a klinický význam ............................................................................................................ 38

Zprávy............................................................................................................................. 47

 

EDITORIAL

Jan Mareš......................................................................................................................... 1

REVIEWS

Chvátal A.
Vincenc Alexandr Bohdálek (1801-1883)
and his contributions in the field of neuroscience.................................................................. 4

Vacková I., Kubinová Š.
Stem cell conditioned medium for cell-free therapies........................................................... 25
Macúchová E., Šlamberová R.
Drug sensitization induced by prenatal methamphetamine exposure.................................... 32
Hraško T., Bendlová B., Hainer V., Haluzík M.
Metabolically healthy obese individuals – mechanisms
and clinical relevance ...................................................................................................... 38

News ............................................................................................................................. 47

EDITORIAL
František Jelínek............................................................................................................ 65
Obsah........................................................................................................................... 67
Původní články
Onemocnění dentice herbivorních drobných savců – anatomie a diagnostika
Aneta Kasano............................................................................................................. 71
Nízkoteplotní plazma ve veterinární medicíně – kazuistiky
Šárka Kubinová, Michala Drahošová, Daniel Bezděk, Oleksandr Churpita,
Radek Musil, Tomáš Hanzálek, Martina Soldánová,Pavel Berka,
Alexandr Dejneka............................................................................................................ 75
Překladové články
Dirofilarióza u psů – 1. část
Károly Vörös, Róbert Farkas............................................................................................ 82
Fotogalerie
Cizí tělesa v trávicím traktu
Blanka Sitařová............................................................................................................... 90
Abstrakta ze zahraničních časopisů.................................................................................. 92
Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Surgery,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary
Ophthalmology, Veterinary Radiology & Ultrasound
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Pravidla pro cestování se zvířaty v zájmovém chovu
Petr Majer..................................................................................................................... 100
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Popálení elektrickým proudem a nárazů ptáků do elektrovodů přibývá
Petr Stýblo.................................................................................................................... 103
Zoo Praha
Pitva uhynulé samice kruhochvosta
Roman Vodička............................................................................................................. 106

Klinicko-patologické kasuistiky
Transmisibilní venerický tumor a neurofibrosarkom u feny
František Jelínek, Olexandr Shulga, Petra Šulga, Jana Raszková...................................... 110
Mastocytóza v žaludku koèky – kasuistické sdìlení
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková.......................................................... 119

Editorial
František Jelínek.............................................................................................................. 65
Original papers
Dentition diseases in herbivorous small animals – anatomy and diagnostics
Aneta Kasanová.................................................................................................................71
Non-thermal plasma in veterinary medicine – case studies
Šárka Kubinová, Michala Drahošová, Daniel Bezděk, Oleksandr Churpita,
Radek Musil, Tomáš Hanzálek, Martina Soldánová,Pavel Berka,
Alexandr Dejneka.............................................................................................................. 75
Translated works 
Heartworm disease in dogs
Károly Vörös, Róbert Farkas............................................................................................... 82
Photogalery
Foreign  bodies in the alimentary tract
Blanka Sitařová.................................................................................................................. 90
Abstracts from foreign journals............................................................................................. 92
Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Surgery,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Veterinary
Ophthalmology, Veterinary Radiology & Ultrasound 
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Rules for travelling with  pet animals
Petr Majer........................................................................................................................ 100
Information from the Czech Association of the nature
The electric shock burns and collision of birds to power lines increases
Petr Stýblo....................................................................................................................... 103
Zoo Prague
Necropsy of dead female of Cordylus cataphractus
Roman Vodička................................................................................................................. 106
Clinicopathological case reports
Transmissible venereal tumour and neurofibrosarcoma in a bitch
František Jelínek, Olexandr Shulga, Petra Šulga, Jana Raszková........................................... 110
Mastocytosis of the stomach in a cat a case report
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková................................................................ 119

Obálka 2/2016

 

Obsah

Editorial
Václav Špičák ....................................................................................................... 1

Světový den astmatu 2016
20 let nové strategie péče o astma
Jak udržet astma pod kontrolou
Václav Špičák ....................................................................................................... 2

Chronický kašel u dětí – nejčastější příčiny
Jarmila Turzíková .................................................................................................. 9

Pilates cvičení pro každého – jaro je za dveřmi!
Libuše Smolíková ................................................................................................ 15

Problémy s imunitou v různých životních etapách – školní věk a puberta
Jaromír Bystroň .................................................................................................... 21

Když kůže svědí. Část II: Co podniknout proti svědění
Nina Benáková ..................................................................................................... 27

Histaminoliberace – nevěsta histaminové intolerance
Martin Fuchs ........................................................................................................ 31

Vy se ptáte – my odpovídáme...
Jaká bude letošní pylová sezóna?
Marie Špičáková .................................................................................................. 37

Hovořili s Vámi .................................................................................................. 39