Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial .............................................................................................................................. 1
Obsah ................................................................................................................................. 2
Původní práce
Miroslav Kudláček
Stojedenáctka – protivník nebo spojenec? ................................................................................ 4

Tomáš Novák, Miloslav Kopeček, Tomáš Hájek, Jiří Horáček, Cyril Höschl
Morfometrie založená na voxelech u postižených a nepostižených
potomků rodičů s bipolární afektivní poruchou ........................................................................... 7

Přehledné články
Maroš Matiaško
Možnosti predikcie násilného jednania u páchateľa s duševnou poruchou .................................. 12

Zdena Krištofiková, Jiří Patočka, Daniela Řípová
Stereospecifické interakce peptidů amyloidu β ........................................................................ 18

Marek Preiss
Krátkodobá efektivita trénování paměti .................................................................................... 22

Martin Bareš, Tomáš Novák
Kombinace antidepresiv v akutní léčbě rezistentní depresivní
poruchy: přehled randomizovaných studií ................................................................................ 27

Anna Slavíčková, Martin Brunovský, Pavel Mohr
Kognitivní evokované potenciály v klinické praxi a experimentu .................................................. 34

Vzdělávání
Michaela Hůlková, Ladislav Hosák
Psychické změny u pacientů s jaterním onemocněním.............................................................  41

Fórum České neuropsychofarmakologické společnosti
Michaela Fujáková, Tomáš Páleníček, Věra Bubeníková-Valešová, Jiří Horáček
Ketamin. Klinické a experimentální využití a zneužívání ............................................................ 47

Dopisy, diskuze, ohlasy
Filip Španiel, Lucie Bankovská Motlová
Program Coopera 2009 .......................................................................................................... 54

Zprávy ................................................................................................................................  55
Přečetli jsme za Vás ........................................................................................................... 59

Nové knihy .......................................................................................................................... 63

 

Editorial ................................................................................................................................ 1
Contents ............................................................................................................................... 2
Original Papers
Miroslav Kudláček
The fellow or the ally? .............................................................................................................. 4

Tomáš Novák, Miloslav Kopeček, Tomáš Hájek, Jiří Horáček, Cyril Höschl
Voxel-based morphometry of affected and unaffected offspring
of parents with bipolar affective disorder...................................................................................... 7

Reviews
Maroš Matiaško
Possibilities of violent acts risk assessment of offender with mental disorder ............................... 12

Zdena Krištofiková, Jiří Patočka, Daniela Řípová
Stereospecific interactions of amyloid b peptides....................................................................... 18

Marek Preiss
Short-term effectivity of memory training ................................................................................... 22

Martin Bareš, Tomáš Novák
The combinations of antidepressants in the acute treatment
of resistant depression: a review of randomized trials................................................................. 27

Anna Slavíčková, Martin Brunovský, Pavel Mohr
Cognitive evoked potentials in clinical practice and in experiment ............................................... 34

CME
Michaela Hůlková, Ladislav Hosák
Psychiatric symptoms in patients suffering from liver diseases ................................................... 41

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Michaela Fujáková, Tomáš Páleníček, Věra Bubeníková-Valešová, Jiří Horáček
Ketamine. Clinical and experimental use and abuse .................................................................. 47

Correspondence
Filip Španiel, Lucie Bankovská Motlová
Programme Coopera 2009....................................................................................................... 54

Communications ................................................................................................................. 55
We have read for you ......................................................................................................... 59

New Books .......................................................................................................................... 63

Editorial
Richard Rokyta ........................................................................................ 1


Obsah ....................................................................................................  5

Přehledné články
Julie Brettschneiderová, Jan Valenta, Pavel Ševčík
Možnost použití chromafinních buněk v léčbě bolesti .................................... 8


Původní práce - kazuistika
Jolana Marková
Cluster Headache, kazuistiky ................................................................... 13

Ivan Vrba, Jiří Kozák
Komplikovaná léčba pacienta s failed back surgery syndromem
neurostimulačními analgetickými přístupy - kazuistika ................................ 16

Původní práce
Michal Filip, Petr Linzer, Filip Šámal, Jan Kremr, Michal Mrůzek,
Tomáš Paleček, Jakub Strnad
Biotitanová náhrada Implaspin v operační léčbě syndromu bolesti
dolní části zad ........................................................................................  25

Jan Procházka
Epidurálně podaný midazolam zesílí účinek lokálního anestetika
s opioidem po operacích hrudníku .............................................................. 31

Zprávy ..................................................................................................... 36

Informace ................................................................................................ 39


Editorial
Richard Rokyta ........................................................................................ 1

Contents ................................................................................................. 5


Reviews
Julie Brettschneiderová, Jan Valenta, Pavel Ševčík
Chromaffine cells and their possible use in pain management ....................... 8

Original paper - case reports
Jolana Marková
Cluster Headache, Case Reports .............................................................. 13

Ivan Vrba, Jiří Kozák
Complicated treatment of failed back surgery syndrome
patient with neurostimulation analgetic approaches: A case report ............... 16

Original paper
Michal Filip, Petr Linzer, Filip Šámal, Jan Kremr, Michal Mrůzek,
Tomáš Paleček, Jakub Strnad
Bioactive Cage Implaspin in Operation Treatment
of Low back pain syndrome ....................................................................... 25

Jan Procházka
Epidural midazolam can potentiate effect of local anesthetic
with opioid after thoracic surgery ................................................................ 31

News ...................................................................................................... 36

Information ............................................................................................ 39

 

Editorial
Richard Rokyta ...................................................................................... 45


Obsah ................................................................................................... 49

Přehledné články
Rudolf Kotas
Migréna - současnost a perspektiva .......................................................... 53


Původní práce
Jiří Málek, František Mareček, Ladislav Hess, Martin Votava,
Alice Kurzová
Dexmedetomidin v kombinaci s fentanylem a midazolamem
vyvolává významnou dechovou depresi ......................................................  80

Václav Masopust, Andrea Vrbovská, Ivana Hilliová
Hodnocení stimulace zadních provazců systémem Versitrel ........................ 89

Recenze ................................................................................................ 92

Zprávy
Schůze komise IASP, Londýn .................................................................. 93
Zasedání Rady EFIC, Brusel .................................................................... 94
Societal Impact of Pain ...........................................................................  95
Schůze výboru SSLB ČLS JEP 21. 5. 2010 ............................................... 95

Informace ............................................................................................... 97

 

Editorial
Richard Rokyta ....................................................................................... 45

Contents ................................................................................................ 49

Reviews
Rudolf Kotas
Migraine - present and perspective ............................................................ 53

Original paper
Jiří Málek, František Mareček, Ladislav Hess, Martin Votava,
Alice Kurzová
Dexmedetomidine in combination with fentanyl and midazolam
can induce serious respiratory depression ................................................. 80

Václav Masopust, Andrea Vrbovská, Ivana Hilliová
Evaluation of stimulation by Versitrel system ............................................. 89

Review .................................................................................................. 92

News
The Meeting of IASP teaching commission, London .................................... 93
The EFIC Council Meeting, Brussels ......................................................... 94
Societal Impact of Pain ............................................................................ 95
Board meeting of Czech Pain Society 21. 5. 2010 ...................................... 95

Information ........................................................................................... 97

Editorial ...................................................................................................................... 115

Obsah ......................................................................................................................... 116

Původní práce

Lenka Pleštilová, Lucie Bankovská Motlová
Dotazníkové šetření mezi absolventy preventivně edukačního programu
proti relapsu psychózy (PREDUKA) (Krátké sdělení) ....................................................... 118

Přehledné články

Marek Preiss, Miroslava Benešová
Od tréninku paměti k tréninku plasticity .......................................................................... 121

Michal Raszka, Adam Chalupníček, Ján Praško
Depersonalizace a derealizace z klinického hlediska ........................................................127

Pavel Kalvach, Zdeněk Kalvach
Demence na prahu 20. století: Praha vs. Frankfurt vs. Mnichov ......................................... 135

Kazuistiky

Jiří Jošt
Oční pohyby a dyslexie .................................................................................................. 141

Vzdělávání

Petr Hejzlar, Martin Halíř, Marek Fiala
Komunitní přístup v péči o dlouhodobě duševně nemocné ................................................... 146

Fórum České neuropsychofarmakologické společnosti

Pavel Mohr
Iloperidon: variace na obehrané téma anebo první aplikace
personalizované medicíny v psychiatrii?............................................................................. 153

Zprávy
Přečetli jsme za Vás ...................................................................................................... 159

Informace ...................................................................................................................... 163

Nové knihy ..................................................................................................................... 165

 

Editorial .......................................................................................................................... 115

Contents ..........................................................................................................................116

Original Papers

Lenka Pleštilová, Lucie Bankovská Motlová
Preventive educational programme for psychosis relapse prevention (PREDUCA):
Field questionnaire survey among participants .................................................................... 118

Reviews

Marek Preiss, Miroslava Benešová
From memory to plasticity training .................................................................................... 121

Michal Raszka, Adam Chalupníček, Ján Praško
Depersonalization and derealization from the clinical point of view ........................................ 127

Pavel Kalvach, Zdeněk Kalvach
Dementia on the threshold of the 20th century:
Prague vs. Frankfurt vs. Munich ........................................................................................ 135

Case report

Jiří Jošt
Eye movements and dyslexia ............................................................................................141

CME

Petr Hejzlar, Martin Halíř, Marek Fiala
Community approach in care for longterm mentally ill .........................................................  146

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society

Pavel Mohr
Iloperidone: an old tune variation or the first implementation
of personalized medicine into psychiatry? ........................................................................... 153

Communications
We have read for you .........................................................................................................  159

Informations....................................................................................................................... 163

New Books .....................................................................................................................   165

Oznámení ............................................................................................ 1

Obsah .................................................................................................. 5
Abstrakta
Abstrakta 9. mezinárodního nefrologického
sympozia „Metabolické změny při chronickém
selhání ledvin", 21. říjen 2009, Tatranská Lomnica,
Vysoké Tatry, Slovensko
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová ....................
..................................... 9

 Původní práce

Stanovení albuminurie vysokoúčinnou kapalinovou
chromatografií – ano či ne?
Magdaléna Fořtová, Eva Klapková, Richard Průša,
Sylvie Dusilová Sulková, Vladimír Tesař
...........................
................
...... 20
 

Přehledné práce

Biomarkery tolerance a rejekce po transplantaci ledviny
Eva Kryštůfková, Ondřej Viklický .........................................
..........
......... 27
 

Kasuistika

Neobvyklá dislokace při zavádění femorálního
permanentního dialyzačního katétru
Roman Štilec, Vendelín Chovanec, Roman Šafránek ........
........................ 34

Announcement ................................................................................. 1
Contents ............................................................................................. 5
Abstracts
Abstracts of the 9th International Nephrological
Symposium „ Metabolic Changes in Chronic Renal Failure"
October 21, 2009, Tatranská Lomnica, The High Tatras,
Slovak Republic
Miroslav Mydlík, Katarína Derzsiová ............................................9

Original papers
Assesment of albuminuria by high-performance
liquid chromatography – yes or no?
Magdaléna Fořtová, Eva Klapková, Richard Průša,
Sylvie Dusilová Sulková, Vladimír Tesař ...................................... 20

Reviews
Biomarkers of tolerance and rejection
after kidney transplantation
Eva Kryštůfková, Ondřej Viklický .................................................. 27

Case report
Unusual dislocation of femoral permanent dialysis catheter
during insertion
Roman Štilec, Vendelín Chovanec, Roman Šafránek ............. 34

 

Strana 44 z 44