Tigis

VL 1/2018
VL 1/2018

VL 1/2018 (1)

VL 1/2018

Editorial
Roman Kvapil......................................................................................................3
Původní články
Zkušenosti s využitím diety u pacienta s chronickým průjmem
Michal Alexa ......................................................................................................9
Masivní struvitová cystolitiáza u feny – kasuistické sdělení
Milan Růžička....................................................................................................17
Překladové články
Demodikóza u psů – nové a známé poznatky
Stefanie Peters..................................................................................................23
Fotogalerie
Vyhojení posttraumatického defektu očního víčka pomocí trombocytárních faktorů
Martin Zelinka....................................................................................................31
Abstrakta ze zahraničních časopisů................................................................35
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Loňský rok byl pro SVS jedním z nejnáročnějších v historii
Petr Majer, Petr Vorlíček....................................................................................45
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Zvířata a čelisťové pasti
Petr Stýblo........................................................................................................47
Zoo Praha
Zajímavý novotvar u samice skunka pruhovaného (Mephitis mephitis)
Roman Vodička, Ivan Nágl..................................................................................52
Klinicko-patologické kasuistiky
Estrogenové a HER2 receptory v tumorech mléčné žlázy fen
František Jelínek...............................................................................................56

 

Editorial
Roman Kvapil.....................................................................................................3
Original papers
Diet experience in a patient with chronic diarrhea
Michal Alexa......................................................................................................9
Massive struvite cystolithiasis in a bitch – Casuistic message
Milan Růžička...................................................................................................17
Translated articles
Demodikosis in dogs – new and already known knowledge
Stefanie Peters.................................................................................................23
Photogalery
Healing of a post-traumatic eyelid defect by platelet factors
Martin Zelinka...................................................................................................31
Abstracts from foreign journals...........................................................................35
News
Here informs the State veterinary management
Last year was for SVM one of the most demanding in its history
Petr Majer, Petr Vorlíček...................................................................................45
Information from the Czech Association of the nature
Animals and jaw traps
Petr Stýblo.......................................................................................................47
Zoo Prague
Interesting neoplasm in a striped skunk female (Mephitis mephitis)
Roman Vodička, Ivan Nágl.................................................................................52
Clinicopathological case reports
Estrogen and HER2 receptors in tumors of the mammary gland in bitches
František Jelínek..............................................................................................56