Tigis

VL 2/2018
VL 2/2018

VL 2/2018 (1)

VL 2/2018

Editorial
Roman Kvapil.............................................................................................. 65
Původní články
Výživa psů a koček s chronickým onemocněním ledvin
Eva Štercová................................................................................................71
Kloubní výživa psů a koček
Jana Krejcarová, Eva Štercová...................................................................... 83
Překladové články
Diagnostika a terapie systémové hypertenze u koček
Lisa Keller...................................................................................................94
Abstrakta ze zahraničních časopisů.........................................................102
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org
Fotogalerie
Onemocnění rohovky
Tereza Štěpánek Zavadilová.........................................................................109
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Výsledky monitoringu Aujeszkyho choroby
v tuzemské populaci prasat divokých............................................................115
Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v potravinovém řetězci se loni dále snižoval
Petr Majer, Petr Vorlíček.............................................................................115
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Ptáci přijímaní do záchranných stanic v letech 2007–2017
Petr Stýblo.................................................................................................117
Zoo Praha
Orangutan sumaterský (Pongo abelii) 0,1 – stomatologický výkon
Roman Vodička, Petra Hliňáková, Michaela Braunová, Miroslav Hmirák...........120
Klinicko-patologické kasuistiky
Cystomatóza ceruminózních žláz u kočky
František Jelínek, Daniela Vozková...............................................................123
Předplatné časopisů.................................................................................127

Editorial
Roman Kvapil...............................................................................................65
Original papers
Nutrition of dogs and cats with chronic kidney disease
Eva Štercová................................................................................................71
Joint nutrition of dogs and cats
Jana Krejcarová, Eva Štercová.......................................................................83
Translated articles
Diagnosis and treatment of systemic hypertension in cats
Lisa Keller...................................................................................................94
Abstracts from foreign journals................................................................102
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Comp Oncology, Veterinary Ophthalmology, Veterinary Surgery,
Reproduction in Domestic Animals, Veterinary Dermatology,
Veterinary Radiology & Ultrasound, doi.org
Photogalery
Corneal diseases
Tereza Štěpánek Zavadilová..........................................................................109
News
Here informs the State veterinary management
Aujeszky‘s disease in domestic wild boar population – monitoring results.........115
Percentage of foreign substances unsatisfactory
findings in food chain decreased last year
Petr Majer, Petr Vorlíček...............................................................................115
Information from the Czech Association of the nature
Birds admited to National Network of Rescue Centers in 2007–2017
Petr Stýbl.................................................................................................. 117
Zoo Prague
Sumatran orangutan (Pongo abelii) 0,1 – stomatological procedure
Roman Vodička, Petra Hliňáková, Michaela Braunová, Miroslav Hmirák............120
Clinicopathological case reports
Ceruminous cystomatosis in a cat
František Jelínek, Daniela Vozková...............................................................123
Journal subscription.................................................................................127