Tigis

VL 3/2018
VL 3/2018

VL 3/2018 (1)

VL 3/2018

Editorial
Roman Kvapil..............................................................................................129
Původní články
Diabetes mellitus u morčat – sporadické, nebo přehlížené onemocnění?
Lada Hofmannová........................................................................................135
Výživa psů a koček při nežádoucích reakcích na krmivo
Eva Štercová, Jana Krejcarová......................................................................143
Překladové články
Terapie kryptorchismu u psa – chirurgické možnosti
Xavier Levy..................................................................................................157
Abstrakta ze zahraničních časopisů.............................................................163
Reproduktion in Domestic Animals, Veterinary Ophtalmology,
Veterinary Dermatology, doi.org, Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery, Vet Comp Oncol,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Vet Dermatol,
Reprod Dom Anim, Vet Radiol Ultrasound, Journal of Veterinary Cardiology.
Fotogalerie
Patologický růst zubů u drobných savců
Pavla Holá..................................................................................................178
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa
Rok afrického moru prasat na území České republiky
Petr Majer, Petr Vorlíček..............................................................................185
Informace z Českého svazu ochránců přírody
Plazi, obojživelníci a savci přijímaní do záchranných stanic v letech 2007–2017
Petr Stýblo.................................................................................................186
Zoo Praha
Hrabáč kapský (Orycteropus afer)
Roman Vodička..........................................................................................193
Klinicko-patologické kasuistiky
Glandulárně-cystická hyperplazie a adenokarcinom endometria u samice králíka
František Jelínek, Vilma Hypská...................................................................199
Předplatné časopisů....................................................................................207
Pokyny autorům..........................................................................................208

 

Editorial
Roman Kvapil..............................................................................................129
Original papers
Diabetes mellitus in guinea pigs – sporadic or marginalized disease?
Lada Hofmannová........................................................................................135
Nutrition of dogs and cats in adverse food reactions
Eva Štercová, Jana Krejcarová......................................................................143
Translated articles
Therapy of cryptorchidism in dog – surgical options
Xavier Levy..................................................................................................157
Abstracts from foreign journals.....................................................................163
Reproduktion in Domestic Animals, Veterinary Ophtalmology,
Veterinary Dermatology, doi.org, Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Surgery, Vet Comp Oncol,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care, Vet Dermatol,
Reprod Dom Anim, Vet Radiol Ultrasound, Journal of Veterinary Cardiology.
Photogalery
Pathological growth of teeth in small mammals
Pavla Holá..................................................................................................178
News
Here informs the State veterinary management
The year of African swine fever in Czech Republic territory
Petr Majer, Petr Vorlíček.............................................................................185
Information from the Czech Association of the nature
Reptiles, amphibians and mammals adopted
in rescue stations in years 2007–2017
Petr Stýblo.................................................................................................186
Zoo Prague
Aardvark (Orycteropus afer)
Roman Vodička..........................................................................................193
Clinicopathological case reports
Cystic endometrial hyperplasia and adenocarcinoma
of the endometrium in a rabbit female
František Jelínek, Vilma Hypská..................................................................199
journal subscription.....................................................................................207
instruction for authors..................................................................................208