Tigis

Veterinární lékař 2/2020
Veterinární lékař 2/2020

Veterinární lékař 2/2020 (1)

pondělí, 22 červen 2020 15:49

Veterinární lékař 2/2020

VL 2 2020 obalka

Veterinární lékař 2/2020

EDITORIAL
Martin Zelinka ............................................................................ 66

OBSAH ...................................................................................... 69

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Intoxikace psa vodou
Martin Zelinka ............................................................................ 73

Výživa psů a koček s kardiovaskulárním
onemocněním – 1. část
Eva Štercová, Jana Tšponová ................................................... 77

TERAPIE VČERA A DNES

Bolest
Pavla Holá .................................................................................. 88

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ......................... 98
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Reproduction
in Domestic Animals, Journal of Veterinary Internal Medicine

FOTOGALERIE

Nutriční katarakta u daňka evropského
a její chirurgické řešení
Lucie Míková .............................................................................. 101

ZPRÁVY

 

ZDE INFORMUJE STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVA ČR

Podíl nevyhovujících nálezů cizorodých látek
v živočišných produktech loni klesl na 0,06 %
Petr Majer  ..................................................................................107

INFORMACE Z ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY

Souhrnné výsledky práce záchranných stanic v roce 2019
Petr Stýblo ................................................................................ 109

ZOO

Praha Ďábel medvědovitý (Sarcophilus harrisii) –
příchod čtyř jedinců do Zoo Praha – veterinární pohled
Roman Vodička ......................................................................... 112

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Co víme o změně přirozeného hostitele virů
neboli kde hledat původ SARS -Cov-2?
Soňa Peková ............................................................................. 116

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Karcinoid ilea u kočky. Kazuistické sdělení
František Jelínek, Vilma Hypská ............................................... 119

POKYNY AUTORŮM ................................................................ 127

 

 

EDITORIAL
Martin Zelinka ............................................................................. 66

CONTENTS ................................................................................ 69

ORIGINAL PAPERS

Water intoxication in dog
Martin Zelinka ............................................................................ 73

Nutrition of dogs and cats
with cardiovascular disease – part 1
Eva Štercová, Jana Tšponová ................................................... 77

THERAPY YESTERDAY AND TODAY

Pain
Pavla Holá ................................................................................. 88

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................ 98
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Cardiology,
Veterinary and Comparative Oncology, Reproduction
in Domestic Animals, Journal of Veterinary
Internal Medicine

PHOTOGALLERY

Nutritional cataract in fallow
deer and its surgical solution
Lucie Míková ............................................................................. 101

NEWS

HERE INFORMS THE STATE
VETERINARY MANAGEMENT
Proportion of unsatisfactory foreign substances
findings in animal products decreased to 0,06% last year
Petr Majer .................................................................................. 107

INFORMATION FROM THE CZECH
ASSOCIATION OF THE NATURE
Summary results of rescue stations work in 2019
Petr Stýblo ................................................................................. 109

ZOO
Prague Tasmanian devil (Sacrophilus harrsii) –
arrival of four individuals in Prague Zoo –
veterinary view
Roman Vodička  ........................................................................ 112

ACTUAL INFORMATION
What we know about the change of viruses natural host,
that is where to find SARS-Cov-2 origin?
Soňa Peková .............................................................................. 116

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Carcinoid of the ileum in a cat. A case report
František Jelínek, Vilma Hypská ................................................ 119

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS ............................................. 127