Tigis

Veterinární lékař 1/2021
Veterinární lékař 1/2021

Veterinární lékař 1/2021 (1)

čtvrtek, 11 březen 2021 10:04

Veterinární lékař 1/2021

VL 1 2021 obalka

Veterinární lékař 1/2021

EDITORIAL
Pavel Hron ............................................................................ 2

OBSAH ................................................................................. 5

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Makroprvky ve výživě
psů a koček
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková,
Eva Štercová ........................................................................ 9

Kardiopulmonální zástava
a resuscitace drobných savců
Vladimír Jekl, Karel Hauptman,
Ivana Drnková, Anna Piskovská .........................................
 24

Z PRÁCE ČESKÝCH VETERINÁŘŮ
Veterinární péče na dobrovolnické klinice v Botswaně
Filip Bareš ........................................................................... 33

FOTOGALERIE
Krystaly v močovém sedimentu
Tomáš Fiala ........................................................................ 41

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................ 47
Veterinary and comparative orthopaedics and traumatology,
Veterinary radiology and ultrasound, Veterinary ophthalmology,
Journal of veterinary emergency and critical care,
Veterinary dermatology

REHABILITACE
Propriocepce/polohocit
Renata Kvapilová ............................................................... 53


ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Rok 2020 z pohledu veterinárního dozoru
Petr Majer ........................................................................... 54

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ 2021 online ...................................... 56

Slovenská asociácia veterinárnych
lekárov malých zvierat

Vzdelávanie SAVLMZ 2021 online
Erika Pálová ....................................................................... 57

Český svaz ochránců přírody
Souhrnné výsledky práce záchranných stanic
v roce 2020
Petr Stýblo .......................................................................... 58


KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Iridociliární tumor u kočky – kazuistika
František Jelínek, Pavel Hron ............................................ 63

 

EDITORIAL
Pavel Hron ............................................................................ 2

CONTENTS .......................................................................... 5

ORIGINAL PAPERS
Macroelements in the nutrition
of dogs and cats
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková, Eva Štercová ........... 9

Cardiopulmonary arrest
and resuscitation of small mammals
Vladimír Jekl, Karel Hauptman, Ivana Drnková,
Anna Piskovská .................................................................
 24

FROM THE WORK OF CZECH VETERINARIANS
Veterinary care at a volunteer clinic in Botswana
Filip Bareš .......................................................................... 33


PHOTOGALLERY
Crystals in the Urinary Sediment
Tomáš Fiala ........................................................................ 41

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................... 47
Veterinary and comparative orthopaedics and traumatology,
Veterinary radiology and ultrasound, Veterinary ophthalmology,
Journal of veterinary emergency and critical care,
Veterinary dermatology

REHABILITATION
Proprioception
Renata Kvapilová ............................................................... 53

NEWS
State veterinary management
Summary results of the work of rescue stations in 2020
Petr Majer ........................................................................... 54

INFORMATION
Czech small animal veterinary association
Education 2021 online ....................................................... 56

Slovak small animal veterinary association
Education 2021 online
Erika Pálová ......................................................................  57

Czech Association of the nature
Summary results of the work of rescue stations in 2020
Petr Stýblo ......................................................................... 58

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Iridociliary tumor in a cat – a case report
František Jelínek, Pavel Hron ............................................ 63