Tigis

Veterinární lékař 1/2022
Veterinární lékař 1/2022

Veterinární lékař 1/2022 (1)

úterý, 08 březen 2022 07:11

Veterinární lékař 1/2022

VL 1 2022 obalka

Veterinární lékař 1/2022

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................. 2

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů
malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................ 4

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov
malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online
Erika Pálová ................................................................................ 5

OBSAH ........................................................................................ 7

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Výživa psů a koček s diabetem
Eva Štercová .............................................................................. 11

Záchvaty alebo prečo robiť magnetickú rezonanciu
Miroslav Přikryl, Petr Šrenk ........................................................ 24

Kulhání u psů – nejčastější příčiny z pohledu běžného praktika
Markéta Tučková ........................................................................ 29

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 41
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Dermatology, Veterinary and Comparative Oncology

FOTOGALERIE

Mikroskopie močového sedimentu
Tomáš Fiala ................................................................................ 44

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR

Státní veterinární dozor v roce 2021
Petr Majer .................................................................................... 49

Český svaz ochránců přírody

Národní síť záchranných stanic v roce 2021
Petr Stýblo ................................................................................... 53


Zoo Praha

Předtransportní vyšetření kotulů veverovitých (Saimiri sciureus)
v Zoo Praha
Roman Vodička, Robin Ehl, Radka Horčíková .............................56

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Heterogenita tumorů mléčné žlázy u fen
František Jelínek .......................................................................... 60

POKYNY AUTORŮM ................................................................... 68

 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................ 2

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ............................................................................ 4

Slovak small animal veterinary association
Education online
Erika Pálová ................................................................................... 5

CONTENTS .................................................................................... 7

ORIGINAL PAPERS

Nutrition of dogs and cats with diabetes
Eva Štercová ................................................................................. 11

Seizures, or why to do magnetic resonance imaging
Miroslav Přikryl, Petr Šrenk ........................................................... 24

Lameness in dogs – the most common causes from the point
of view of a common practitioner
Markéta Tučková ............................................................................ 29

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ................................ 41
Veterinary Surgery, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary Dermatology, Veterinary and Comparative Oncology

PHOTOGALLERY

Microscopic examination of urine sediment
Tomáš Fiala .................................................................................... 44

NEWS

State veterinary management
State veterinary supervision in 2021
Petr Majer ....................................................................................... 49

Czech Association of the nature

National Rescue Station Network in 2021
Petr Stýblo ...................................................................................... 53

Zoo Prague

Pre-transport examination of common squirrel monkeys
in the Prague Zoo
Roman Vodička, Robin Ehl, Radka Horčíková ............................... 56

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Heterogeneity of mammary tumors in bitches
František Jelínek ............................................................................ 60

INSTRUCTION FOR AUTHORS .................................................... 68