Tigis

Veterinární lékař 3/2022
Veterinární lékař 3/2022

Veterinární lékař 3/2022 (1)

středa, 07 září 2022 09:22

Veterinární lékař 3/2022

VL 3 2022 obalka

Veterinární lékař 3/2022 

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................ 138

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online .......................................................... 140

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ........................................................ 141

OBSAH  ........................................................................................ 143

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Atopická dermatitida psů – praktický přístup
Anna Goldsbrough Tvrdá ............................................................ 147

Svrab v oblasti hlavy u koček
Klára Sommerová ....................................................................... 160

REHABILITACE

Syndrom myofasciální bolesti
Renata Kvapilová, Ingrid Čunderlíková ...................................... 166

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ........................ 175
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care

FOTOGALERIE

Modifikovaná artrotomie podle Cheliho: miniinvazivní řešení
osteochondritis dissecans ramene
Daniel Tomala  ........................................................................... 179

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární správa v Bruselu představila priority
českého předsednictví pro zvířata a veterinární otázky
Petr Majer ................................................................................. 183

Jednání Postupimské skupiny pod vedením ČR
o možnostech vývozu veterinárního zboží do třetích zemí
Petr Majer  .................................................................................184

Český svaz ochránců přírody
Zálety netopýra hvízdavého Pipistrellus pipistrellus
a dalších druhů letounů do budov v období
od 15. srpna do 30. září 2007–2021
Petr Stýblo ............................................................................... 185

Zoo Praha
Porod velblouda dvouhrbého (Camelus bactrianus)
Roman Vodička ....................................................................... 189

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY

Tumory v dutině nosní u psů: analýza 18 bioptických případů
František Jelínek  .....................................................................192

POKYNY AUTORŮM ............................................................... 200

 

EDITORIAL
Roman Kvapil .......................................................................... 138

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ...................................................................... 140

Slovak small animal veterinary association
Education online ...................................................................... 141

CONTENTS ............................................................................. 143143

ORIGINAL PAPERS
Atopic dermatitis in dogs – practical approach
Anna Goldsbrough Tvrdá ........................................................ 147

Mange in the head area of feline
Klára Sommerová ................................................................... 160

REHABILITATION
Myofascial pain syndrome
Renata Kvapilová, Ingrid Čunderlíková .................................. 166

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS .......................  175
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Pharmacology
and Therapeutics, Veterinary Ophthalmology,
Journal of Veterinary Emergency and Critical Care

PHOTOGALLERY
The Cheli’s modified arthrotomy: Minimally invasive treatment
of osteochondritis dissecans of the shoulder
Daniel Tomala ......................................................................... 179

NEWS

State veterinary management
State veterinary management in Brussels presents Czech
Presidency priorities for animals and veterinary issues
Petr Majer ..............................................................................  183

Meeting of the Potsdam Group led by the Czech Republic
on the possibilities of exporting veterinary goods
to third countries
Petr Majer ..............................................................................  184

Czech Association of the nature
Flights of pipistrelle bats Pipistrellus pipistrellus
and other species into buildings between
15 August and 30 September 2007–2021
Petr Stýblo ............................................................................  185

Zoo Prague
Giving birth of a bactrian camel (Camelus bactrianus)
Roman Vodička ..................................................................... 189


CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Tumors in the nasal caviti in dogs:
analysis of 18 bioptic cases
František Jelínek ..................................................................  192


INSTRUCTION FOR AUTHORS .......................................... 200