Tigis

Veterinární lékař 1/2023
Veterinární lékař 1/2023

Veterinární lékař 1/2023 (1)

středa, 01 březen 2023 09:58

Veterinární lékař 1/2023

VL 1 23 obalka

Veterinární lékař 1/2023

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ........................................................................... 1

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ......................................................................... 3

EDITORIAL
Roman Kvapil ................................................................................................ 4

OBSAH ......................................................................................................... 7

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Role vitaminu D, vápníku a fosforu ve výživě psů a koček
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová ........................................................... 11

Tasemnice u koček – banální problém, nebo reálná hrozba?
David Modrý ................................................................................................. 27

Hypotyreóza – často prehliadaný klinický syndróm
Kristína Hlinková .......................................................................................... 32

REHABILITACE

Poranění plexus brachialis
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ................................................................. 37

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ .......................................... 51
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics,Veterinary Radiology
and Ultrasound, Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care, Veterinary Dermatology

FOTOGALERIE

Rentgenologická diagnostika ruptury předního
zkříženého vazu u psů
Martin Daníček .............................................................................................. 55

Možnosti intoxikace psů a koček zahradními rostlinami
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková ............................................................ 61

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Státní veterinární dozor v roce 2022
Petr Majer ..................................................................................................... 65

Český svaz ochránců přírody
Národní síť záchranných stanic v roce 2022
zaznamenala pokles počtu přijímaných zvířat
Petr Stýblo .................................................................................................... 67

Zoo Praha
Zdravotní obtíže u samice pásovce kulovitého (Tolypeutes matacus)
Roman Vodička, Robert Novotný ................................................................. 71

POKYNY AUTORŮM  .................................................................................. 76

 

INFORMATION

Czech small animal veterinary association
Education online ............................................................................................ 1

Slovak small animal veterinary association
Education online ............................................................................................ 3

EDITORIAL

Roman Kvapil ................................................................................................ 4

CONTENTS ................................................................................................... 7

ORIGINAL PAPERS

The role of vitamin D, calcium and phosphorus
in the nutrition of dogs and cats
Kateřina Sedláková, Jana Tšponová ........................................................... 11

Tapeworms in cats – trivial issue, or a real threat?
David Modrý ................................................................................................. 27

Hypothyroidism – an often overlooked clinical syndrome
Kristína Hlinková .......................................................................................... 32

REHABILITATION

Brachial plexus injury
Roman Kvapil, Renata Kvapilová ................................................................ 37

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................................. 51
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics,Veterinary Radiology
and Ultrasound, Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency
and Critical Care, Veterinary Dermatology

PHOTOGALLERY

X-ray evaluation of the cranial cruciate ligament rupture in dogs
Martin Daníček ............................................................................................. 55

Possibilities of intoxication of dogs and cats with garden plants
Jana Tšponová, Kateřina Sedláková ........................................................... 61

NEWS

State veterinary management
State veterinary supervision in 2022
Petr Majer .................................................................................................... 65

Czech Association of the nature
National network of rescue stations sees drop
in animal admissions in 2022
Petr Stýblo ................................................................................................... 67

Zoo Prague
Health problems in a female Southern Three-banded
Armadillo (Tolypeutes matacus)
Roman Vodička, Robert Novotný ................................................................. 71

INSTRUCTION FOR AUTHORS ................................................................. 76