Tigis

Veterinární lékař 2/2023
Veterinární lékař 2/2023

Veterinární lékař 2/2023 (1)

VL 2 2023 str 1

Veterinární lékař 2/2023

OBSAH

INFORMACE

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online .............................................................. 77

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ................................................................ 79

EDITORIAL
Roman Kvapil ..................................................................................... 82

OBSAH ............................................................................................... 85

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Hypertyreóza koček – nutriční management
a rizikové faktory ve výživě
Eva Štercová ...................................................................................... 89

Anaplazmóza a konsekventní myokarditida u psa
Pavel Mužík, Kateřina Mužíková, Oto Huml ..................................... 104

Ektoparazitózy drobných savců
Anna Piskovská, Alžběta Ledabylová, Ondřej Daněk,
Karel Hauptman, Vladimír Jekl ..........................................................
 117

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................................ 127
Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association,
Veterinary Dermatology, The Veterinary Journal

FOTOGALERIE

Cytologické nálezy v diagnostice dermatologických pacientů
Anna Kartseva ................................................................................... 129

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Systém dovozu veterinárního zboží do Velké Británie
se na podzim změní
Petr Majer ........................................................................................... 133

Africký mor prasat se rozšířil na Českolipsko
Petr Majer ........................................................................................... 134

Český svaz ochránců přírody
Poštolka obecná – nejčastější ptačí pacient v záchranných
stanicích v Česku
Petr Stýblo .......................................................................................... 135

Zoo Praha
„Neobvyklý“ otok těla u krajty královské (Python regius)
Roman Vodička, Robert Novotný ........................................................ 139

SAVLMZ Jarný kongres 2023
Nina Janečková ................................................................................... 142

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Infekce echinokokové etiologie u psa
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková,
Jana Juránková, Ondřej Daněk ............................................................
143

POKYNY AUTORŮM ............................................................................ 152

CONTENTS

INFORMATION

Slovak small animal veterinary association
Education online ..................................................................................... 77

Czech small animal veterinary association
Education online ..................................................................................... 79

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................... 82

CONTENTS ............................................................................................ 85

ORIGINAL PAPERS

Feline hyperthyroidism – nutritional management
and dietary risk factors
Eva Štercová ........................................................................................... 89

Anaplasmosis and consequent
myocarditis in a dog
Pavel Mužík, Kateřina Mužíková, Oto Huml .......................................... 104

Small mammals ectoparasites
Anna Piskovská, Alžběta Ledabylová, Ondřej Daněk,
Karel Hauptman, Vladimír Jekl
 .............................................................. 117

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ........................................ 127
Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association,
Veterinary Dermatology, The Veterinary Journal

PHOTOGALLERY

Cytological cases in the diagnosis of dermatological patients
Anna Kartseva ....................................................................................... 129

NEWS
State veterinary management
The system for importing veterinary goods into the UK
will change in the autumn
Petr Majer .............................................................................................. 133

African swine fever has spread to the Česká Lípa district
Petr Majer .............................................................................................. 134

Czech association of the nature
Common Kestrel – the most common bird patient
in rescue stations in the Czech Republic
Petr Stýblo ............................................................................................. 135

Zoo prague
„Unusual“ body swelling in the Royal python (Python regius)
Roman Vodička, Robert Novotný .......................................................... 139

SAVLMZ Spring Congress 2023
Nina Janečková ..................................................................................... 142

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Infection of echinococcal etiology in a dog
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková,
Jana Juránková, Ondřej Daněk
.............................................................. 143

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................................ 152