Tigis

Veterinární lékař 4/2023
Veterinární lékař 4/2023

Veterinární lékař 4/2023 (1)

úterý, 28 listopad 2023 20:24

Veterinární lékař 4/2023

VL 4 2023 str 1

Veterinární lékař 4/2023

INFORMACE
Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat ............. 221

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých
zvierat .................................................................................. 223

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................... 224

OBSAH ................................................................................. 229

PÙVODNÍ ČLÁNKY
Endokrinologická onemocnění psů – hypotyreóza
a Cushingův syndrom
Eva Štercová ......................................................................... 233

Srdeční biomarkery v praxi
Roman Kvapil ......................................................................... 247

REHABILITACE
Role fyzioterapie v péči o neurologického pacienta
Anna Mandelová .................................................................... 257

FOTOGALERIE
Dermatologická manifestace treponematózy u králíků
Nikola Koller ........................................................................... 262

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISÙ ..................... 267
Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Journal of Veterinary Cardiology, Veterinary and Comparative Orthopaedics
and Traumatology, Journal of Veterinary Diagnostic Investigation

ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Středoškoláci z Kroměříže potřetí v řadě zvítězili v soutěži
o Pohár ústředního ředitele SVS
Petr Majer ................................................................................. 271

Státní veterinární ústavy v Praze a Olomouci
v rámci cvičení měřily radioaktivitu ve stovkách
vzorků potravin
Petr Majer ................................................................................. 272

Český svaz ochráncù přírody
Orel mořský Haliaethus albicilla v záchranných stanicích
v letech 2007–2023
Petr Stýblo ................................................................................ 273

Nová Veterinária 2023
Medzi chirurgiou a internou medicínou
Nina Janečková ........................................................................ 275

ZOO PRAHA
Kost v krku u medojeda kapského (Melliovora capensis)
Roman Vodička ......................................................................... 277

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Tumory paranálních váčků a perianálních apokrinních žláz
u psa z aspektu bioptické diagnostiky
František Jelínek ....................................................................... 280

REJSTŘÍKY 2023 ...................................................................... 287

INFORMATION
Czech small animal veterinary association ................................. 221

Slovak small animal veterinary association ................................ 223

EDITORIAL
Roman Kvapil ............................................................................. 224

CONTENTS ................................................................................ 229

ORIGINAL PAPERS
Endocrinological diseases of dogs –
hypothyroidism and Cushing’s syndrome
Eva Štercová ............................................................................... 233

Cardiac biomarkers in practice
Roman Kvapil .............................................................................. 247

REHABILITATION
The role of physiotherapy in the care
of a neurological patient
Anna Mandelová .......................................................................... 257

PHOTOGALLERY
Dermatological manifestation of treponematosis in pet rabbits
Nikola Koller ................................................................................. 262

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ............................... 267
Veterinary Clinics of North America: Small Animal Practice,
Veterinary Dermatology, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Journal of Veterinary Cardiology, Veterinary and Comparative Orthopaedics
and Traumatology, Journal of Veterinary Diagnostic Investigation

NEWS
State veterinary management
Secondary school students from Kroměříž won the competition
for the third time in a row for the Cup of the Central Director
of the State Veterinary Management
Petr Majer ....................................................................................... 271

The State Veterinary Institutes in Prague and Olomouc
measured radioactivity in hundreds of food samples
Petr Majer ....................................................................................... 272

Czech Association of the nature
Sea eagle Haliaethus albicilla in rescue stations 2007–2023
Petr Stýblo ....................................................................................... 273

New Veterinary 2023
Between surgery and internal medicine
Nina Janečková ............................................................................... 275

ZOO PRAGUE
Bone in the neck of the Cape honey badger (Melliovora capensis)
Roman Vodička ................................................................................ 277

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Tumors of the paranal sacs and perianal apocrine glands
in dogs from the aspect of bioptic diagnosis
František Jelínek .............................................................................. 280

INDEX 2023 ...................................................................................... 287