Tigis

Veterinární lékař 2/2024
Veterinární lékař 2/2024

Veterinární lékař 2/2024 (1)

OBSAH

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat ................................................ 81

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat .................................... 82

EDITORIAL

Roman Kvapil........................................................................................................... 84

OBSAH..................................................................................................................... 87

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Anatomie a fyziologie trávicího traktu králíka
Lenka Kudělková, Kateřina Hauptmanová................................................................ 91

Specifické aspekty stomatologie štěňat a mladých psů
Kateřina Slabá ........................................................................................................ 100

REHABILITACE

FCE nebo FATE
Fibrokartilaginózní embolismus
nebo aortální tromboembolismus koček
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ........................................................................... 106

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ....................................... 117

Veterinary Medicine and Science, The Veterinary Record,
Veterinary Dermatology, Veterinary and Comparative Orthopaedics
and Traumatology, The Veterinary Clinics of North America.
Small Animal Practice, Reproduction in Domestic Animals

FOTOGALERIE

Cytologie perikardiální efuze u psů
Tomáš Fiala .............................................................................................................. 121

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Činnost SVS v oblasti ochrany zdraví zvířat v roce 2023
Petr Majer.................................................................................................................. 127.

Český svaz ochránců přírody
Nárazy ptáků do skleněných ploch
dle statistik Národní sítě 
záchranných stanic 2007–2023
Petr N. Stýblo ........................................................................................................... 128

Zoo Praha
Vyšetření samice geparda štíhlého (Acinonyx jubatus)
Roman Vodička, Robert Novotný, Radka Horčíková, Jan Martínek ......................... 131

Jarný kongres 2024 (SAVLMZ)
Nina Janečková ........................................................................................................ 134

INFORMACE .......................................................................................................... 135

 

CONTENTS

INFORMATION

Czech small animal veterinary association ................................................................ 81

Slovak small animal veterinary association ................................................................ 82

EDITORIAL

Roman Kvapil .............................................................................................................. 84

CONTENTS ............................................................................................................. 87

ORIGINAL PAPERS

Rabbit gastrointestinal anatomy and physiology
Lenka Kudělková, Kateřina Hauptmanová .................................................................... 91

Specifics of Juvenile veterinary dentistry
Kateřina Slabá ............................................................................................................. 100

REHABILITATION FCE or FATE

Fibrocartilaginous embolism or aortic thromboembolism in cats
Renata Kvapilová, Roman Kvapil ................................................................................ 106

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS................................................................ 117

Veterinary Medicine and Science, The Veterinary Record, Veterinary Dermatology,
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology, T
he Veterinary Clinics of North America.
Small Animal Practice, Reproduction in Domestic Animals

PHOTOGALLERY

Cytology of pericardial effusion in dogs
Tomáš Fiala ................................................................................................................... 121

NEWS

State veterinary management

Activities of the State veterinary management
in the field of animal health protection in 2023
Petr Majer ....................................................................................................................... 127

Czech Association of the nature
Bird strikes on glass surfaces according to the statistics
of the National Network Rescue Stations 2007–2023
Petr N. Stýblo .................................................................................................................. 128

Zoo Praha
Examination of a female cheetah (Acinonyx jubatus)
Roman Vodička, Robert Novotný, Radka Horčíková, Jan Martínek ................................ 131

Spring Congress 2024 (SAVLMZ)
Nina Janečková ............................................................................................................... 134

INFORMATION ................................................................................................................ 135