Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2/2014
2/2014

2/2014 (1)

Bolest 2/2014

Editorial
Richard Rokyta....................................................................................................... 33


Přehledné články
Josef Bednařík
Farmakoterapie neuropatické bolesti ve světle medicíny založené na důkazech............. 41

Jitka Fricová
Bukální tablety fentanylu v léčbě průlomové bolesti...................................................... 47

Jana Chromá, Lucie Sikorová
Bolest u dětí s těžkým kombinovaným postižením ..................................................... 52

Klára Vlčková
Eutanazie ................................................................................................................57

Kazuistiky
Jonáš Kudela
Užití Wobenzymu u pacienta po TEP kyčelního kloubu
s přetrvávajícími bolestmi nejasné etiologie.................................................................. 65

Zprávy
Prim. MUDr. František Neradilek oslavil 75 let.............................................................. 67
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., oslavil 75 let ......................................................... 68
Otevřený dopis členům Společnosti pro studium a léčbu bolesti .................................... 69
4. severočeské algeziologické dny ............................................................................. 70
7. světový kongres organizace World Institute of Pain ...................................................72
XII. setkání algeziologů ...............................................................................................76
Zasedání rady EFIC v Bruselu dne 26. května 2014 .......................................................77
Za doc. MUDr. Otakarem Kellerem, CSc. .................................................................... 79

Informace.................................................................................................................80

CONTENTS

Editorial
Richard Rokyta...........................................................................................................33

Reviews
Josef Bednařík
Pharmacotherapy of neuropathic pain as reflected by evidence-based medicine................41

Jitka Fricová
Buccal fentanyl tablets in the treatment of breakthrough pain......................................... 47

Jana Chromá, Lucie Sikorová
Pain in children with severe multiple disabilities .............................................................52

Klára Vlčková
Euthanasia ................................................................................................................ 57

Case Report
Jonáš Kudela
The use of Wobenzym in patients after total hip arthroplasty
with persistent pain of unclear etiology ........................................................................65

News
Prim. MUDr. František Neradilek 75 years ..................................................................67
Prof. MUDr. Miloslav Kršiak, DrSc., 75 years...............................................................68
The open letter to the members of Czech Pain Society.................................................69
Fourth Northbohemian algesiological days................................................................. 70
7th World Congress of World Institute of Pain............................................................. 72
XII. Meeting of algesiologistes .................................................................................. 76
Council meeting of EFIC in Brussels 26. 5. 2014.........................................................77
To follow doc. MUDr. Otakar Keller, CSc.................................................................... 79

Informations ......................................................................................................... 80