Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
2/2015
2/2015

2/2015 (1)

Veterinární lékař 2/2015

Editorial
František Jelínek ....................................................................................................... 65

Původní články
Klíšťaty zprostředkovaná onemocnění ohrožující psa a kočku
Jiří Filip ......................................................................................................................71

Kaliciviróza koček pohledem (zainteresovaného) praktika
Vlaďka Štrosová..........................................................................................................78

Překladové články
Primární hyperparatyreóza: Retrospektivní náhled série případů pěti pacientů
s tumorem příštítných tělísek z roku 2013
Judith Wagner, Michael Brückner, Thomas Rieker ..........................................................83

Mezery ve znalostech o ochraně proti začervení
Georg von Samson-Himmelstjerna .................................................................................89

Fotogalerie/diagnóza
Kaliciviróza koček
Vlaďka Štrosová ..........................................................................................................92

Abstrakta ze zahraničních časopisů.............................................................................100
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Dermatology,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Dermatology
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Množení zvířat, předpisů, slov… všeho moc škodí
Josef Duben................................................................................................................106

Případ hromadné otravy divočáků na Tachovsku
Richard Bílý, Václav Poláček........................................................................................108

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Zvěř v záchranných stanicích – konflikt zákonů, který nikdo neřeší
Petr Stýblo...................................................................................................................111

Zoo Praha
Sedace na stojícím zvířeti zebry Grévyho
Roman Vodička........................................................................................................... 115

Editorial
František Jelínek........................................................................................................... 65

Original papers
Tick-borne diseases in dogs and cats
Jiří Filip.........................................................................................................................71

Feline Calicivirosis GLANCE (the interested) practitioner doctor
Vlaďka Štrosová ............................................................................................................78

Translated works  
Retrospective analysis cases of five patients with
tumour of parathyroids from 2013 year
Judith Wagner, Michael Brückner, Thomas Rieker ............................................................ 83

Gaps in knowledge about protection against parasitic infestations
Georg von Samson-Himmelstjerna ..................................................................................89

Photogallery
Feline Calicivirosis
Vlaďka Štrosová ............................................................................................................92

Abstracts from foreign journals .......................................................................................100
Journal of Veterinary Pharmacology and Therapeutics, Veterinary Dermatology,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical Care,
Veterinary and Comparative Oncology, Veterinary Dermatology
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Production of animals, legislations and words – all too bad
Josef Duben .................................................................................................................106

Mass poisoning of feral pigs in Tachovsko
Richard Bílý, Václav Poláček...........................................................................................108

Information from the Czech Association of the nature
Animals in rescue centers – conflict of laws that nobody cares
Petr Stýblo....................................................................................................................111

Zoo Prague
Standing sedation of Grévy Zebra Mare
Roman Vodička ............................................................................................................ 115