Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64
4/2015
4/2015

4/2015 (1)

Veterinární lékař 4/2015

Editorial
František Jelínek ......................................................................................................189

Původní články
Aktuální poznatky v terapii dermatofytózy
Martina Načeradská...................................................................................................195

Poporodní patologické stavy fen
Roman Kvapil............................................................................................................202

Jaká je Vaše diagnóza? Klinický případ
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič .......................................................209

Překladové články
Dermatofytózy. Přednáška z PET-VET 2014 Dermatologie
Claudia Nett-Mettler...................................................................................................212

Perikardiální efuze a tamponáda srdce u psa – diagnostika
a terapie se zvláštním zřetelem k torakoskopii
Lisa Kraft, Markus Zeissler a Roland Zeissler...............................................................221

Abstrakta ze zahraničních časopisů ..........................................................................234
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of Animal Physiology
and Animal Nutrition, Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical
Care, Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Ophthalmology
Jaká je Vaše diagnóza? Odpovědi
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič........................................................239

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Cena ústředního ředitele Státní veterinární správy putuje letos do Košic
Petr Pejchal, Petr Majer.............................................................................................242

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Adopce osiřelých mláďat – účinný způsob jejich návratu do přírody
Petr Stýblo................................................................................................................245

Zoo Praha
Zvířata v zoo a jejich chrup
Roman Vodička.........................................................................................................249

rejstříky 2015 ...........................................................................................................254

Editorial
František Jelínek..................................................................................................... 189

ORIGINAL PAPERS
Current knowledge in treatment of dermatophytosis
Martina Načeradská..................................................................................................195

Post-partum pathological conditions in the bitch
Roman Kvapil...........................................................................................................202

What is your diagnosis? Clinical case
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič .....................................................209

Translated works  
Dermatophytoses Lecture  at Pet-Vet 2014 Dermatology
Claudia Nett-Mettler ............................................................................................... 212

Pericardial effusion and heart tamponade in dog
– diagnostics and therapy with particular regard to thoracoscopy
Lisa Kraft, Markus Zeissler, Roland Zeissler.............................................................. 221

Abstracts from foreign journals .................................................................................234
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of Animal Physiology
and Animal Nutrition, Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical
Care, Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Ophthalmology
What is your diagnosis? Clinical case
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič..................................................... 239

News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
The price of the General Director  of the State Veterinary
Administration goes this year  to Kosice
Petr Pejchal, Petr Majer .........................................................................................242

Information from the Czech Association of the nature
Adoption of orphaned young  wild animals – efficient way of returning to nature
Petr Stýblo............................................................................................................245

Zoo Prague
Zoo animals and their teeth
Roman Vodička.....................................................................................................249

index 2015.............................................................................................................254