Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Obsah


Editorial

Václav Špičák, Vít Petrů ............................................................................................... 1

In memoriam
Václav Špičák ............................................................................................................... 4


Laudatio
Václav Špičák ................................................................................................................ 5


Zamyšlení první dámy české klinické imunologie
Terezie Fučíková ............................................................................................................. 5

Původní práce
Význam monitorování anti-HLA protilátek pro průběh a léčbu pacientů po transplantaci ledviny
Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek ........................................... 15

Farmakoterapie, Imunoterapie
Biosimilární infliximab v klinické laboratoři
Karin Malíčková, Miroslav Hinďoš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Naděžda Machková,
Martin Lukáš, Veronika Hrubá, Milan Lukáš, Tomáš Zima .................................................... 23

Návrh standardu imunoglobulinové léčby nemocných s protilátkovými imunodeficiencemi
Výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie,
Pracovní skupina pro primární imunodeficience ................................................................... 29

Diagnostika a laboratotní technika
Imunologické aspekty a laboratorní diagnostika pertuse
Lenka Duchoňová ............................................................................................................. 33

KAZUISTIKA
Chladová kopřivka indukovaná včelím bodnutím
Milena Jeřábková .............................................................................................................. 42

Konference, kongresy
XXI. Dny RAPPL 2016
Jaromír Bystroň ................................................................................................................ 46

XXVII. Beskydské alergologické a imunologické dny v Malenovicích pod Lysou horou
Mořic Jurečka ................................................................................................................... 55

4. Evropský imunologický kongres 6.– 9. 9. 2015, Vídeň
Helena Tlaskalová ............................................................................................................. 58

Informace
Přehled akcí s mezinárodní účastí na rok 2016 .................................................................... 60
XXI. Rožnovské alergologicko-imunologické dny ................................................................. 63
XXV. Šumperské dny alergologie a klinické imunologie ........................................................ 65

 

Contens

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .................................................................................................... 1

In memoriam
Václav Špičák .................................................................................................................. 4


Laudatio
Václav Špičák .................................................................................................................. 5

Message of the First Lady of the czech clinical immunology
Terezie Fučíková .............................................................................................................. 5

ORIGINAL PAPER
Anti-HLA antibody monitoring and its relevance for the course and treatment
of the patients after kidney transplantation
Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek .......................................... 15

Pharmacotherapy, immunotherapy
Biosimilar infliximab in a clinical laboratory practice
Karin Malíčková, Miroslav Hinďoš, Dana Ďuricová, Martin Bortlík, Naděžda Machková,
Martin Lukáš, Veronika Hrubá, Milan Lukáš, Tomáš Zima
.................................................... 23


Proposal of the standard of immunoglobulin treatment of patients with antibody deficiencies
Výbor České společnosti alergologie a klinické imunologie,
Pracovní skupina pro primární imunodeficience .................................................................. 29

Diagnostic and laboratory technique
Immunological aspects and laboratory diagnosis of pertussis
Lenka Duchoňová ............................................................................................................ 33

KAZUISTIKA
Cold urticaria after honeybee sting
Milena Jeřábková ............................................................................................................. 42

Conference, congress
21th Days of RAPPL 2016
Jaromír Bystroň ............................................................................................................... 46


27th Allergy and immunology days, Beskydy, Malenovice pod Lysou horou
Mořic Jurečka .................................................................................................................. 55


4th European congress of immunology Vienna 2015, September 6–9
Helena Tlaskalová ........................................................................................................... 58

Information
Future events 2016 .......................................................................................................... 60
21th Days of allergy and immunology Rožnov .................................................................... 63
25th Days of allergy and immunology Šumperk .................................................................. 65

EDITORIAL

Richard Rokyta.....................................................................................................................1
Jiří Kozák............................................................................................................................2

Přehledné články
IASP souhrné přehledy o bolestech kloubů 1. část ................................................................ 8
Richard Rokyta
Výuka bolesti v magisterském studiu na lékařských fakultách v České republic....................... 16

Původní práce

EDITORIAL

Richard Rokyta..................................................................................................................  1
Jiří Kozák..........................................................................................................................  2

Reviews

The survey of joint pain from IASP 1st part...........................................................................  8
Richard Rokyta

The pain education in pregraduate study in the Faculties of Medicine of the Czech Republic..... 16

Original papers

Kateřina Adamcová, Petr Knotek, Jaroslava Raudenská
The proactive coping and chronic pain.................................................................................. 19

Jaroslava Raudenská, Alena Javůrková
Psychological aspects of coping wits acute labour pain........................................................  29

The letter to the editor

Helena Kučerová
He used too much – really?................................................................................................  34

News

XVII. Czech-Slovak and XXIII. Slovak Dialogues on Pain......................................................... 35
The meeting of the board of Czech Pain Society 21. 1. 2016, Prague.....................................  37
Information........................................................................................................................  39

OBSAH

 

EDITORIAL.......................................................................................................1

Přehledné články

Kristýna Vrbová, Ján Praško
Nácvik sociálních dovedností u pacientů se schizofrenií............................................5

Kamila Weissová, Jana Kopřivová, Peter Šóš, Zdeňka Bendová,
Kateřina Červená, Dominika Pačesová
Od člověka k buňce: Nové poznatky a metody ve studiu cirkadiánních
rytmů u pacientů s afektivními poruchami a schizofrenií...........................................13

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Rozchodnice růžová L. (Rhodiola rosea L.) v psychiatrii ..........................................23

Michal Šmotek, Jana Kopřivová, Peter Šóš
Vliv modrého světla na cirkadiánní systém, spánek
a kognitivní výkonnost.........................................................................................29

vzdĚlávání

Eduard Kelemen, Jana Kopřivová
Význam spánku a paměti v patofyziologii posttraumatické
stresové poruchy................................................................................................35

Fórum české neuropsychofarmakologické
společnosti

Jiří Masopust, Dita Protopopová, Martin Vališ
Farmakoterapie poruch chování u demencí..........................................................43

dopisy, ohlasy, diskuse

Cyril Höschl, Jiří Horáček
Nové poznatky o aripiprazolu jako výzva k hledání dalších
antipsychotických modalit..................................................................................50

zprávy ........................................................................................................................................55

Nové knihy .............................................................................................57

 

Contens


EDITORIAL .................................................................................................1

Reviews

Kristýna Vrbová, Ján Praško
Social skills training in schizophrenic patients....................................................5

Kamila Weissová, Jana Kopřivová, Peter Šóš, Zdeňka Bendová,
Kateřina Červená, Dominika Pačesová
From human to cell: New approaches and methods in studies
of circadian rhythms in patients with affective disorders
and schizophrenia...........................................................................................13

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Goldenroot L. (Rhodiola rosea L.) in psychiatry .................................................23

Michal Šmotek, Jana Kopřivová, Peter Šóš
Blue light and its effects on circadian system, sleep
and cognitive performance...............................................................................29

CME

Eduard Kelemen, Jana Kopřivová
The role of sleep and memory in the pathophysiology of PTSD............................35

forum of the czech neuropsychopharmacological
society

Jiří Masopust, Dita Protopopová, Martin Vališ
Pharmacotherapy of behavioral symptoms of dementia ..............................................43

Correspondence

Cyril Höschl, Jiří Horáček
New findings on aripiprazole as a challenge to search
for other antipsychotic modalities...............................................................................50

Communications .........................................................................................55

New Books .....................................................................................................57

Obsah 1/2016

Editorial
Václav Špičák ............................................................................................................ 1

Očkování ANO – NE?
Václav Hořejší ............................................................................................................ 5

Problémy s imunitou v různých životních etapách – předškolní věk
Jaromír Bystroň .......................................................................................................... 9

Pilates, cvičení pro každého – začínáme doma!
Libuše Smolíková ...................................................................................................... 13

Kašel – příznak, nebo nemoc?
Jarmila Turzíková ...................................................................................................... 17

Svědění kůže. Část I: Proč kůže svědí
Nina Benáková .......................................................................................................... 23

Voda – slad – chmel a alergie?
Veronika Solařová ...................................................................................................... 28

Vy se ptáte – my odpovídáme...
Musí být alergická rýma „sezónní“?
Marie Špičáková ........................................................................................................ 31

Křížovka .................................................................................................................. 35

Hovořili s Vámi ........................................................................................................ 36

Editorial
František Jelínek .......................................................................................................1

Původní články
Hyperadrenokorticismus fretek
Aneta Kasanová........................................................................................................ 7

Překladové články
Externí fixátor v ortopedii malých zvířat
Daniel Koch..............................................................................................................11

Klinicko-patologické kasuistiky
Fibrózní osteodystrofie u saténového morčete
Klinicko-patologická kasuistika
František Jelínek, Martina Načeradská....................................................................... 19

Leishmanióza u psa v čr
Klinicko-patologická kasuistika
Martin Zelinka, Pavel Štellar, František Jelínek............................................................. 28
Fotogalerie
Stomatologický případ
Martin Zelinka............................................................................................................44

Abstrakta ze zahraničních časopisů.........................................................................47
Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Rok 2015 z pohledu Státní veterinární správy
Petr Pejchal, Petr Majer.............................................................................................. 51

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Národní síť záchranných stanic – výjimečný rok 2015?
Petr Stýblo.................................................................................................................52

Zoo Praha
Zobrazovací techniky a zvířata v zoo
Roman Vodička...........................................................................................................57

 

Editorial
František Jelínek......................................................................................................... 1
ORIGINAL PAPERS
Hyperadrenocorticism in ferrets
Aneta Kasanová........................................................................................................... 7

Translated works  
An external fixator in small animal orthopedics
Daniel Koch................................................................................................................. 11

clinicopathological case reports
Fibrous osteodystrophy in a satin guinea pig
Clinic-pathological case report
František Jelínek, Martina Načeradská............................................................................19

Leishmaniasis in one dog in the czech republic
Clinic-pathological case report
Martin Zelinka, Pavel Štellar, František Jelínek................................................................. 28

Photogalery
Dental case
Martin Zelinka ...............................................................................................................44

Abstracts from foreign journals................................................................................... 47
News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
Year 2015 from the perspective of the State veterinary management
Petr Pejchal, Petr Majer.................................................................................................51

Information from the Czech Association of the nature
A national network of rescue stations - an exceptional year 2015?
Petr Stýblo................................................................................................... ............... 52

Zoo Prague
Imaging techniques and zoo animals
Roman Vodička....................................................................................... .....................57

OBSAH

Editorial..................................................................................................................1
Obsah ................................................................................................................... 3

PŘEHLEDNÝ ČLÁNEK

Miroslava Horáčková
Osmolarita laxativ používaných k přípravě pro kolonoskopii
hemodialyzovaných pacientů – možné poruchy metabolismu vody a elektrolytů ............. 6

PŮVODNÍ PRÁCE

Andrea Mahrová, Lukáš Svoboda, Eliška Křížová, Jitka Prajsová, Eva Dragomirecká
Míra soběstačnosti u pacientů léčených peritoneální
dialýzou – vliv na kvalitu života....................................................................................12

PŘEHLEDOVÁ PRÁCE A KAZUISTIKY

Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek
Význam monitorování anti-HLA protilátek pro průběh
a léčbu pacientů po transplantaci ledviny ................................................................... 22

KOMENTOVANÝ DOPORUČENÝ POSTUP

Václav Monhart
Hypolipidemická léčba u pacientů s chronickým onemocněním ledvin........................... 30
Zprávy.....................................................................................................................37
Pokyny autorům..................................................................................................... 40

CONTENTS

Editorial....................................................................................................................1
Contents.................................................................................................................. 3

REVIEWS

Miroslava Horáčková
Cleansing products osmolarity for colonoscopy in maintenance hemodialysis
patients – possible disorders of water and electrolyte metabolism ................................. 6

ORIGINAL PAGES

Andrea Mahrová, Lukáš Svoboda, Eliška Křížová, Jitka Prajsová, Eva Dragomirecká
The self-sufficiency rate in patients on peritoneal dialysis  treatment - impact in
quality of life .............................................................................................................12

REVIEWS

Zuzana Ambrůzová, Karel Krejčí, Josef Zadražil, Martin Petřek
Anti-HLA antibody monitoring and its relevance for
the course and treatment of the patients after kidney transplantation............................. 22

GUIDELINES

Václav Monhar
Lipid-lowering drugs in patients with chronic kidney diseaset......................................... 30
News....................................................................................................................... 37
Instructions for authors........................................................................................... 40

Editorial .........................................................................1
Program .........................................................................4
Plenární přednášky..........................................................13
Odborná sympozia .........................................................14
Setkání s odborníkem......................................................36
Diskuse .........................................................................36
Workshopy......................................................................37
Nový výzkum...................................................................42
Vývěsková sdělení
Klinika............................................................................50
Preklinika.......................................................................61
Rejstřík..........................................................................73

Content

Editorial ...........................................................................1
Program........................................................................... 4
Plenary talks....................................................................13
Scientific symposia.......................................................... 14
Meet the expert.................................................................36
Discussion.......................................................................36
Workshops.......................................................................37
New research...................................................................42
Posters
Clinical ...........................................................................50
Preclinical .......................................................................61
Index ..............................................................................73

Editorial...................................................................................................................117

Původní práce
Přežívání diabetiků v dialyzačním léčení
– role primární renální diagnózy. Národní studie u pacientů
v pravidelném dialyzačním léčení v České republice
Lidmila Francová, Aneta Hybšová, Josef Potůček,
František Lopot, Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná,
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík.............................................................124

Přehledné články
Zhoubné nádory a chronické renální selhání
Petra Tesařová.......................................................................................................131

Polyomavirus BK infekce u pacientů po transplantaci ledviny
Naděžda Šimánková, Jaromír Háček, Tomáš Seeman..............................................137

Guidelines
Doporučení ERBP (European Renal Best Practice)
pro klinickou praxi: Léčba pacientů s diabetem
a chronickým onemocněním ledvin ve stadiu CKD 3b
nebo vyšším (eGFR < 45 ml/min, resp. 0,75 ml/s)
Lenka Machatová, Ivan Rychlík...............................................................................147

Rozhovor ............................................................................................................. 154
Zprávy ..................................................................................................................156
Rejstříky 2015.......................................................................................................157

CONTENTS

Editorial ................................................................................................................117

Original Papers
The survival difference among diabetic patients
according to primary renal disease. National wide study
in chronic dialysis patients in the Czech Republic
Lidmila Francová, Aneta Hybšová, Josef Potůček,
František Lopot, Sylvie Dusilová Sulková, Sylvie Opatrná,
Ondřej Viklický, Vladimír Tesař, Ivan Rychlík .............................................................124

Reviews
Chronic renal failure and malignant tumors
Petra Tesařová.........................................................................................................131

Polyomavirus BK infection in patients after renal transplantation
Naděžda Šimánková, Jaromír Háček, Tomáš Seeman ................................................137

Guidelines
Erbp (European Renal Best Practice) guideline for clinical practice: management
of patients with diabetes and chronic kidney disease stage 3b or higher
(egfr < 45 ml/min, resp. 0,75 Ml/s)
Lenka Machatová, Ivan Rychlík................................................................................. 147

Interview..................................................................................................................154
News......................................................................................................................156
Index 2015...............................................................................................................157

Editorial...................................................................................................................172

Původní práce
Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško, Andrea Cinculová, Radim Kubínek,
Barbora Mainerová, Marie Ocisková, Jaroslava Šmoldasová, Anežka Ticháčková
Sebestigmatizace, adherence k léčbě a vysazování medikace
u psychických poruch – průřezová studie ...................................................................175

Petra Marešová, Kamil Kuča
Nákladovost léčby a péče o osoby s Alzheimerovou chorobou
– situace v České republice v mezinárodním kontextu..................................................184

Přehledné články
Miroslav Grznár
Psychologická autopsie: vývoj a uplatnění metody výzkumu sebevražd..........................190

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Moruše (Morus L.) a její účinky na nervový systém ......................................................197

Vzdělávání
Martin Loučka, Adam Houska
Psychiatrie v paliativní péči.........................................................................................202

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jan Volavka, Pavel Mohr
Vztahy farmaceutických firem s výzkumníky a lékaři a jejich
dopady na praxi: spolupráce, konspirace, korupce, nebo nepřátelství?.......................... 209

Dopisy, ohlasy, diskuse..........................................................................................215
Zprávy....................................................................................................................223
Nové knihy..............................................................................................................227
rejstříky 2015..........................................................................................................228

 

Editorial.................................................................................................................. 172

Original papers
Dana Kamarádová, Klára Látalová, Ján Praško, Andrea Cinculová,
Radim Kubínek, Barbora Mainerová, Marie Ocisková,
Jaroslava Šmoldasová, Anežka Ticháčková
Self-stigmatization, treatment adherence and discontinuation
of medication in mental disorders – cross-sectional study ........................................... 175

Petra Marešová, Kamil Kuča
Cost of care and treatment for people with Alzheimer’s disease
– the situation in the Czech Republic in an international context ....................................184

Reviews
Miroslav Grznár
Psychological autopsy: development and implementation
of suicide research methods.......................................................................................190

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Mulberry (Morus L.) and its effects on the nervous system ............................................197

CME
Martin Loučka, Adam Houska
Psychiatry in palliative care.........................................................................................202

Forum of the Czech neuropsychopharmacological society
Jan Volavka, Pavel Mohr
Relationships of pharmaceutical companies with academic
researchers and physicians, their effects on practice: collaborators,
conspirators, corruptors, or adversaries?......................................................................209

Correspondence......................................................................................................215
Communications......................................................................................................223
New Books ..............................................................................................................227
Index 2015...............................................................................................................228

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ...........................................................................................233

Přehledné články
Vliv infekčního agens na vývoj imunity
František Kopřiva .....................................................................................................241

Pertuse
Kateřina Fabiánová....................................................................................................249

Možnosti diagnostiky a léčby rinosinusitid ORL lékařem, vztah k alergii
Jan Vodička .............................................................................................................257

Diagnostika a laboratorní technika
Diagnostické alergeny – je ohrožena diagnostika pomocí prick testů?
Irena Krčmová, Jan Krejsek........................................................................................263

Kožní testy v diagnostice lékové alergie Doporučení pracovní skupiny
pro lékové alergie ČSAKI
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Jaromír Paukert, Irena Krčmová,
Petr Kučera, Eva Vernerová, Martin Liška, Eva Daňková, Sáva Pešák, Vojtěch Thon ......268

Farmakoterapie, Imunoterapie
Alergenová imunoterapie pylové alergické rýmy
Vít Petrů...................................................................................................................279

Konference, kongresy
V. Fórum alergenové imunoterapie 6. – 7. listopadu 2015 – Štiřín ..................................284
32. Sjezd SSAKI a ČSAKI 21. – 24. října 2015 – Žilina.................................................284
Allergy Therapeutics 29. října 2015 – Praha ................................................................284
Sympozium o specifické alergii, Řím...........................................................................286

Informace
Přehled akcí s mezinárodní účastí na rok 2016...........................................................288
Vzdělávací program oboru alergologie a klinická imunologie. 2. část.............................292
Mezinárodní konsenzus (ICON) o lékové alergii ..........................................................299

Rejstříky 2015.........................................................................................................307

 

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů ...........................................................................................233

Reviews
Effect of infectious agents to the development of immunity
František Kopřiva......................................................................................................241

Pertussis
Kateřina Fabiánová ...................................................................................................249

Possibilities of diagnosis and treatment of rhinosinusitis
by ENT specialist, relation to allergy
Jan Vodička ............................................................................................................257

Diagnostic and laboratory technique
Diagnostic allergens – is skin prick testing endangered?
Irena Krčmová, Jan Krejsek ......................................................................................263

Skin tests in drug allergy diagnosis The Recommendation
of the Working Group for Drug Allergy CSAKI
Lenka Sedláčková, Bronislava Novotná, Jaromír Paukert,
Irena Krčmová, Petr Kučera, Eva Vernerová, Martin Liška,
Eva Daňková, Sáva Pešák, Vojtěch Thon.................................................................... 268

Pharmacotherapy, immunotherapy
Allergen immunotherapy in pollen-induced allergic rhinitis
Vít Petrů...................................................................................................................279

Conference, congress
5th Forum of allergen immunotherapy, Štiřín 6.–7. 12. 2015...........................................284
32. Congress of the Slovak and Czech Allergology and Clinical
Immunology, Žilina, Slovak republic 21.–24. 10. 2015................................................... 284
Allergy Therapeutics Workshop, Prague 29. 10. 2015 ...................................................284
Symposium on Specific Allergy (SOSA 2015) ..............................................................286

Information
Future events 2016.....................................................................................................288
Educational program allergy and clinical immunology. Part 2. ....................................... 292
ICON on allergy immunotherapy ..................................................................................299

Index 2015 ................................................................................................................307