Tigis

×

Varování

JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 64

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................173

Přehledné články
Lidmila Procházková
Bolest oka................................................................................................................178

Jan Lejčko
Chronická bolest, opioidy a závislost – jdeme správným směrem?..................................186

Přehledný článek/Kazuistika
Jitka Fricová, Marek Hakl
Možnosti tapentadolu ve farmakoterapii průlomové bolesti u pacientů
s nádorovou a chronickou nenádorovou bolestí..............................................................194

Původní práce
Petr Knotek, Kateřina Adamcová
Afekty spojené s bolestí: Přehodnocení........................................................................198

Marie Lazárková, Marie Macková
Změny potřeb u pacientů v terminálním stadiu ...............................................................209

Rozhovor s praktickým lékařem...................................................................................216
Zprávy
XVII. kongres International Headache Society ve Valencii      217
Schůze EFP-EFIC (Evropské federace bolesti – European Federation of Pain)..................218
9. kongres Evropské federace bolesti – EFIC
(European Pain Federation EPS-EFIC)..........................................................................220
Schůze výboru SSLB ČLS JEP 21. 9. 2015, FN Brno-Bohunice.......................................228
Životní jubileum MUDr. Dany Vondráčkové......................................................................229
Informace....................................................................................................................230
Rejstřík 2015...............................................................................................................232

Editorial
Richard Rokyta...........................................................................................................173

Reviews
Lidmila Procházková
Eye pain.....................................................................................................................178

Jan Lejčko
Chronic pain, opioids and dependency – are we going in the right direction?.....................186

Review/Case Report
Jitka Fricová, Marek Hakl
The possibilities of tapentadol in the pharmacotherapy of breakthrough pain
in patients with cancer pain and chronic noncancer pain ................................................194

Original papers
Petr Knotek, Kateřina Adamcová
Affects connected with pain: Reconsideration.................................................................198

Marie Lazárková, Marie Macková
The changing needs of patients at the end of life.............................................................209

The discussion with general practicioner........................................................................216
News
XVII. International Headache Society Congress in Valencia..............................................217
Meeting of EFP-EFIC...................................................................................................218
9th Congress of EPS-EFIC...........................................................................................220
The meeting of the board of Czech Pain Society 21. 9. 2015, Brno-Bohunice.....................228
Anniversary of MUDr. Dana Vondráčková........................................................................229
Informations ................................................................................................................230
Index 2015...................................................................................................................232

XVIII. ČESKO-SLOVENSKÝCH DIALOZÍCH O BOLESTI

 
Místo konání: Zlín

Termín:  20. –22. října 2016

Webové stránky kongresu: www.dialogy2016.cz

 
Na tomto webu najdete také informace a možnosti pro partnery a vystavovatele vč. přihláškových formulářů.

 
XVIII. ČESKO-SLOVENSKÉ DIALOGY O BOLESTI
"AKTIVITOU PROTI BOLESTI"
Zlín I 20. – 22. října 2016
www.dialogy2016.cz

Editorial
František Jelínek ......................................................................................................189

Původní články
Aktuální poznatky v terapii dermatofytózy
Martina Načeradská...................................................................................................195

Poporodní patologické stavy fen
Roman Kvapil............................................................................................................202

Jaká je Vaše diagnóza? Klinický případ
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič .......................................................209

Překladové články
Dermatofytózy. Přednáška z PET-VET 2014 Dermatologie
Claudia Nett-Mettler...................................................................................................212

Perikardiální efuze a tamponáda srdce u psa – diagnostika
a terapie se zvláštním zřetelem k torakoskopii
Lisa Kraft, Markus Zeissler a Roland Zeissler...............................................................221

Abstrakta ze zahraničních časopisů ..........................................................................234
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of Animal Physiology
and Animal Nutrition, Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical
Care, Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Ophthalmology
Jaká je Vaše diagnóza? Odpovědi
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič........................................................239

Zprávy
Zde informuje Státní veterinární správa ČR
Cena ústředního ředitele Státní veterinární správy putuje letos do Košic
Petr Pejchal, Petr Majer.............................................................................................242

Informace z Českého svazu ochránců přírody
Adopce osiřelých mláďat – účinný způsob jejich návratu do přírody
Petr Stýblo................................................................................................................245

Zoo Praha
Zvířata v zoo a jejich chrup
Roman Vodička.........................................................................................................249

rejstříky 2015 ...........................................................................................................254

Editorial
František Jelínek..................................................................................................... 189

ORIGINAL PAPERS
Current knowledge in treatment of dermatophytosis
Martina Načeradská..................................................................................................195

Post-partum pathological conditions in the bitch
Roman Kvapil...........................................................................................................202

What is your diagnosis? Clinical case
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič .....................................................209

Translated works  
Dermatophytoses Lecture  at Pet-Vet 2014 Dermatology
Claudia Nett-Mettler ............................................................................................... 212

Pericardial effusion and heart tamponade in dog
– diagnostics and therapy with particular regard to thoracoscopy
Lisa Kraft, Markus Zeissler, Roland Zeissler.............................................................. 221

Abstracts from foreign journals .................................................................................234
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of Animal Physiology
and Animal Nutrition, Veterinary Dermatology, Reproduction in Domestic Animals,
Veterinary Surgery, Journal of Veterinary Emergency and Critical
Care, Journal of Veterinary Internal Medicine, Veterinary Ophthalmology
What is your diagnosis? Clinical case
Diana Frenclová, Stanislav Cienciala, Míša Škorič..................................................... 239

News
Here informs the State veterinary management in the Czech Republic
The price of the General Director  of the State Veterinary
Administration goes this year  to Kosice
Petr Pejchal, Petr Majer .........................................................................................242

Information from the Czech Association of the nature
Adoption of orphaned young  wild animals – efficient way of returning to nature
Petr Stýblo............................................................................................................245

Zoo Prague
Zoo animals and their teeth
Roman Vodička.....................................................................................................249

index 2015.............................................................................................................254

AAB 4/2015 - OBÁLKA

Editorial
Václav Špičák ..........................................................................................................1

Potravinová alergie – chyťme ji včas
Simona Bělohlávková.................................................................................................4

Pilates metoda – cvičení pro každého a v každém věku
Libuše Smolíková......................................................................................................9

Dušnost, zadýchávání, krátký dech. Část druhá.
Vladimír Vondra ......................................................................................................15

Jak si zlepšit svoji imunitu
Jaromír Bystroň ......................................................................................................21

Léčba kašle
Stanislav Kos..........................................................................................................30

Kouření u paní Jílkové
Eva Králíková.......................................................................................................... 34

Vy se ptáte – my odpovídáme...
Rozhovor s MUDr. Hanou Bučkovou, Ph.D.,
primářkou Dětského kožního oddělení na Pediatrické klinice FN Brno..........................37

Alergická rýma a Vaše „hříchy“…
Marie Špičáková..................................................................................................... 41

Křížovka..................................................................................................................44

Editorial...........................................................................................................................49

Přehledné články
Chvátal A.
Výzkum struktury nervové tkáně III: od Jana Evangelisty Purkyně (1787–1869)
k Ludwigovi Mauthnerovi (1840–1894)..................................................................................52

Urbanová M., Haluzík M.
Úloha tukové tkáně v patogenezi diabetes mellitus 2. typu ...................................................73

Dingová D., Hrabovská A.
Metódy stanovenia aktivity cholínesteráz.............................................................................79

Spáčilová J., Sládková J., Mačáková M., Hansíková H.
Mitochondriální metabolismus v savčích spermiích – minireview ............................................84

Zprávy..............................................................................................................................90

Rejstřík 2015....................................................................................................................96

 

Editorial............................................................................................................................49

Reviews
Chvátal A.
Revealing the structure of the nervous tissue III:
From Jan Evangelista Purkyně (1787–1869) to Ludwig Mauthner (1840–1894) .........................52

Urbanová M., Haluzík M.
The role of adipose tissue in pathogenesis of type 2 diabetes mellitus....................................73

Dingová D., Hrabovská A.
Methods for determination of cholinesterase activity..............................................................79

Spáčilová J., Sládková J., Mačáková M., Hansíková H.
Mitochondrial metabolism in mammalian spermatozoa – a minireview.....................................84

News................................................................................................................................90

Index 2015.........................................................................................................................96

Editorial ............................................................................................................... 122
Původní práce
Michal Hajdúk, Veronika Boleková
Overenie psychometrických charakteristík Škály depresie, úzkosti a stresu (DASS-42) ....125

Přehledné články
Karolina Veldová, Peter Šóš, Jana Kopřivová
Paradoxní insomnie a její příčiny ..................................................................................129

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Katalpol, neuroprotektivní iridoidní glukosid rehmánie lepkavé (Rehmannia glutinosa) ........ 136

Martin Lečbych
Posuzování agresivních tendencí pomocí
Rorschachovy metody a Hand testu ..............................................................................141

Magda Bartošková, Marek Preiss, Pavol Mikoláš, Marcela Ševčíková, Markéta Uhmannová
Deprese perspektivou evoluční teorie ..............................................................................147

Vzdělávání
Andrea Slováková, Filip Španiel, Lucie Bankovská Motlová
Prognóza schizofrenie....................................................................................................153

Fórum české neuropsychofarmakologické společnosti
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Loxapin v inhalační formě k léčbě akutní agitovanosti .........................................................162

Přečetli jsme za vás .....................................................................................................169

Nové knihy....................................................................................................................170

CONTENT

Editorial ........................................................................................................................122

Original papers
Michal Hajdúk, Veronika Boleková
Evaluation of psychometric properties of depression, anxiety and stress scale (DASS-42).....125

Reviews
Karolina Veldová, Peter Šóš, Jana Kopřivová
Paradoxical insomnia and its causes................................................................................129

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka
Catalpol, neuroprotective iridoid glucoside of Rehmannia glutinosa.......................................136

Martin Lečbych
Assessment of aggressive tendencies with Rorschach method and Hand test .....................141

Magda Bartošková, Marek Preiss, Pavol Mikoláš,
Marcela Ševčíková, Markéta Uhmannová
Depression through a perspective of the evolutionary theory................................................147

CME
Andrea Slováková, Filip Španiel, Lucie Bankovská Motlová
Prognosis of schizophrenia .............................................................................................153

Forum of the Czech Neuropsychopharmacological Society
Jiří Masopust, Pavel Mohr, Martin Anders
Inhaled loxapine for treatment of acute agitation ............................................................... 162

We have read for you ..................................................................................................169

New Books...................................................................................................................170

Editorial .................................................................................................................65

Kazuistiky
Arteriovenózna fistula po biopsii transplantovanej obličky
Ivana Dedinská, Kamil Zeleňák, Juraj Miklušica, Blažej Palkoci ....................................74

Přehledné články
B lymfocyty a jejich úloha v transplantační imunitě
Lucia Straňavová, Ondřej Viklický...............................................................................79

Etické problémy v nefrologii
Vladimír Tesař, Sylvie Dusilová Sulková.......................................................................85

Abstrakta
37. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťou
Banská Bystrica, hotel Lux, 7.–9. október 2015...........................................................90

Zprávy....................................................................................................................110

CONTENT

Editorial ..................................................................................................................65

Case report
Arteriovenous fistula following biopsy of the transplanted kidney
Ivana Dedinská, Kamil Zeleňák, Juraj Miklušica, Blažej Palkoci......................................74

Reviews
B cells and their role in transplant immunity
Lucia Straňavová, Ondřej Viklický................................................................................79

Ethical problems in nephrology
Vladimír Tesař, Sylvie Dusilová Sulková....................................................................... 85

Abstracts
37. Congress of Slovak society of nephrology with international participation
Banská Bystrica, Hotel Lux, October 7.–9., 2015.........................................................90

News......................................................................................................................110

Editorial
Richard Rokyta .......................................................................................................117


Přehledné články
Miroslava Doubková
Intervenční metody v léčbě bolestí zad – aneb co by měl začínající algeziolog
znát před vstupem na intervenční sálek – 2. část........................................................124

Klára Procházková, David Kachlík, Lukáš Otruba, Helena Polachová, Aleš Hahn
Komplexní pohled na bolest ucha – příčiny sekundární otalgie.....................................138

Roman Adamczyk
Perzistující somatoformní bolestivá porucha a příbuzné fenomény ...............................144

Původní práce
Mirka Bednaříková, Jaroslav Opavský
Hodnocení bolesti v krčním úseku páteře a přínos dotazníku
Neck Disability Index................................................................................................150

Jan Jokl
Úzkost a strach z bolesti před zubním ošetřením ........................................................158

Rozhovor s praktickým lékařem .............................................................................165

Zprávy
Zpráva z IPVZ..........................................................................................................166
Informační zpráva o realizaci pilotního programu mobilní
specializované paliativní péče v ČR............................................................................167

Informace..............................................................................................................169

CONTENT

Editorial
Richard Rokyta.........................................................................................................117

Reviews
Miroslava Doubková
The interventional methods in backache treatment – what should
a newly-qualified algesiologist know before entering
the interventional room – part 2..................................................................................124

Klára Procházková, David Kachlík, Lukáš Otruba, Helena Polachová, Aleš Hahn
A comprehensive view of ear pain – causes of reffered otalgia .....................................138

Roman Adamczyk
Persistent somatoform pain disorder and related phenomena.......................................144

Original papers
Mirka Bednaříková, Jaroslav Opavský
Assessment of the neck pain and contribution of the Neck Disability Index...................150

Jan Jokl
Anxiety and fear of pain berofe dental treatment.........................................................158

The discussion with general practicioner..............................................................165

News
News from IPVZ......................................................................................................166
Information about the realisation of the pilot programme
of special mobile palliative care in the Czech Republic................................................167

Informations..........................................................................................................169

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů..........................................................................................165
Laudatio prof. Ctirad John – 95 let.............................................................................168
In memoriam RNDr. Eliška Rybníčková .....................................................................169

Přehledné články
Jak dnes astma omezuje pracovní schopnost nemocných v ČR
Eva Sixtová ............................................................................................................175

Nové léky pro léčbu astmatu a CHOPN na našem farmaceutickém trhu
Viktor Kašák ..........................................................................................................183

Eozinofilní granulomatóza s polyangiitidou aneb od astmatu k autoimunitě
Tomáš Milota, Eva Vernerová, Jiřina Bartůňková ........................................................193

Diagnostika a laboratorní technika
Fagocytóza a technické aspekty jejího stanovení
Alexandra Lochmanová........................................................................................... 202

Farmakoterapie, Imunoterapie
Novinka v alergenové sublinguální imunoterapii
Václav Špičák........................................................................................................208

Konference, kongresy
Zpráva z konference Telčská nostalgie
Vít Petrů ...............................................................................................................210

Zprávy ..................................................................................................................216

Informace .............................................................................................................218
Vzdělávací program oboru alergologie a klinická imunologie ...................................... 221

CONTENTS

Editorial
Václav Špičák, Vít Petrů .........................................................................................165
Laudatio prof. Ctirad John – 95 years ........................................................................168
In memoriam RNDr. Eliška Rybníčková .....................................................................16
9

Reviews
Burden of incapacity for work in asthma patients
Eva Sixtová ...........................................................................................................175

New drugs for therapy of asthma and COPD in the Czech pharmaceutical market
Viktor Kašák ..........................................................................................................183

Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis – from asthma to autoimmunity
Tomáš Milota, Eva Vernerová, Jiřina Bartůňková..........................................................193

Diagnostic and laboratory technique
Phagocytosis and technical aspects of its determination
Alexandra Lochmanová ........................................................................................... 202

Pharmacotherapy, immunotherapy
News in sublingual allergen immunotherapy
Václav Špičák ......................................................................................................... 208

Conference, congress
Allergy starts in childhood – Nostalgia in Telč
Vít Petrů..................................................................................................................210

News...................................................................................................................... 216

Information ............................................................................................................218
Educational program allergy and clinical immunology ..................................................221