Tigis

DMEV 3 2023 obalka

DMEV 3/2023

EDITORIAL ................................................................................  85

DIABETOLOGIE

David Karásek
Gliminy – nový přístup k léčbě diabetu 2. typu ........................... 92

Petra Dušátková, Štěpánka Průhová
22 let vyšetřování českých pacientů
s podezřením na MODY ............................................................. 96

Barbora Voglová-Hagerf, Zuzana Hladíková,
Peter Girman, František Saudek
Diabetická retinopatie a transplantační
léčba diabetu ............................................................................. 102

Vendula Bartáková, Kateřina Kaňková
Těhotenství komplikované gestačním diabetem
a preeklampsií – společný patofyziologický
mechanismus? .......................................................................... 112

Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská

Adipocytokíny a interleukíny v kontexte vzniku
potransplantačného diabetes mellitus –
výsledky našich analýz ............................................................. 117

PŘEDPLATNÉ

 

EDITORIAL ............................................................................... 85

DIABETOLOGY
David Karásek
Glimins – a new approach to the treatment
of type 2 diabetes ...................................................................... 92

Petra Dušátková, Štěpánka Průhová
22 years of investigation of Czech patients
with suspicion on MODY ........................................................... 96

Barbora Voglová-Hagerf, Zuzana Hladíková,
Peter Girman, František Saudek
Diabetic retinopathy and transplantation
treatment of diabetes ............................................................... 102

Vendula Bartáková, Kateřina Kaňková
Pregnancy complicated by gestational
diabetes and preeclampsia –
a common pathophysiological mechanism? ............................ 112

Patrícia Kleinová, Monika Beliančinová,
Matej Vnučák, Karol Graňák, Marián Mokáň,
Ivana Dedinská

Adiponektins and interleukins in the context
of posttransplant diabetes mellitus –
results of our analyses .............................................................. 117

SUBSCRIPTION

Psychiatrie 3 23 obal

Psychiatrie 3/2023

EDITORIAL
Paul Grof .......................................................................................................... 98

OBSAH ........................................................................................................... 100

PŮVODNÍ PRÁCE
Hana Tejkalová, Bogdana Golofast, Lea Jakob, Anna Šuláková,
Kateřina Olša Fliegerová , David Kačer, Karel Valeš, Tomáš Páleníček
Vliv časné neonatální expozice lipopolysacharidu (LPS)
s následnou expozicí antibiotiky indukované dysbióze
(teorie dvojího zásahu v modelu schizofrenie) na metabolomiku .................. 102

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Nina Biačková, Andrea Adamová, Monika Klírová
Ovlivňování kognitivních poruch u psychiatrických diagnóz
pomocí transkraniální stimulace střídavým proudem .................................... 110

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka, Mohd Kashiv
Čaj neobsahuje jen thein, ale i theanin!
L-theanin a jeho účinky na nervový systém .................................................. 119

VZDĚLÁVÁNÍ

Kateřina Urbanová, Soňa Nevická Sikorová, Marián Kolenič
Digitální technologie v psychiatrii ................................................................. 125

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ SPOLEČNOSTI

Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Tomáš Skřont, David Škrda,
Jan Vober, Eva Češková, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská,
Milan Grundmann
Terapeutické monitorování psychofarmak 2:
specifické situace ........................................................................................ 133

ZPRÁVY

Jakub Albrecht
Ustanovení, vyhlídky a perspektiva
Psychiatrické kliniky na severu ................................................................... 141

Václav Filip, Jan Pomykacz, Jiří Horáček
Rozloučení s MUDr. Michalem Maršálkem, CSc. ....................................... 145

Mariana Koníková, Ľubica Forgáčová
Odišiel doc. MUDr. Alojz Rakús, CSc. ........................................................ 148

Karel Nešpor
American College of Cardiology o kardiovaskulárních
rizicích marihuany ...................................................................................... 149

EDITORIAL
Paul Grof ...................................................................................................... 98

CONTENTS ............................................................................................... 100

ORIGINAL PAPERS

Hana Tejkalová, Bogdana Golofast, Lea Jakob, Anna Šuláková,
Kateřina Olša Fliegerová , David Kačer, Karel Valeš, Tomáš Páleníček
Effect of early neonatal exposure to lipopolysaccharide (LPS)
with subsequent exposure to antibiotic-induced dysbiosis
(double hit theory in a model of schizophrenia) on metabolomics ............ 102

REVIEWS

Nina Biačková, Andrea Adamová, Monika Klírová
Influencing cognitive impairment in psychiatric diagnoses
with transcranial alternating current stimulation ........................................ 110

Zdeňka Navrátilová, Jiří Patočka, Mohd Kashiv
Tea contains not only thein but also theanine!
L-theanine and its effects on the nervous system ..................................... 119

CME
Kateřina Urbanová, Soňa Nevická Sikorová, Marián Kolenič
Digital technologies in psychiatry .............................................................. 125

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Tomáš Skřont,
David Škrda, Jan Vober,Eva Češková, Ivana Kacířová,
Romana Uřinovská, Milan Grundmann
Therapeutic Monitoring of Psychotropic Drugs 2:
Specific Situations .................................................................................... 133

NEWS

Jakub Albrecht
Foundation, prospects and future of the Psychiatric University
Department in the North ........................................................................... 141

Václav Filip, Jan Pomykacz, Jiří Horáček
Obituary for MUDr. Michal Maršálek, CSc. .............................................. 145

Mariana Koníková, Ľubica Forgáčová
Assoc. prof. MUDr. Alojz Rakús, CSc. passed away ............................... 148

Karel Nešpor
American College of Cardiology on cardiovascular risks
of marijuana ............................................................................................. 149

AAB 3 2023 obalka

Alergie, Astma, Bronchitida 3/2023

Editorial
Ester Seberová ..................................................................................... 1

Aktuální téma
Očkování rizikových skupin pacientů
Veronika Janáčová ............................................................................... 4

Dýchací cesty
Chřipka u dětí – možnosti prevence
Petr Koťátko .......................................................................................... 9

Neprůchodnost nosní v dětském věku: diferenciální
diagnostika z pohledu otorinolaryngologa
Lucie Gernetrová, Lucie Fialová ......................................................... 13

Prostředí a alergik
Jaké jsou nejčastější alergeny v domácnosti?
Mořic Jurečka ..................................................................................... 17

Kůže
Emoliencia – nedílná součást zevní léčby atopické dermatitidy
Radek Litvik ........................................................................................ 21

Malassezia ve vztahu k atopické dermatitidě
Zuzana Císařová ................................................................................ 24

Lázně a rehabilitace
Fyziostrečink čtyřikrát denně – prevence únavy a vyčerpání
Libuše Smolíková ............................................................................... 27

Následná péče o děti s onemocněním dýchacího ústrojí
Ludmila Vašíčková ............................................................................. 31

Imunita
Často nemocné dítě aneb kdy myslet na poruchu imunity?
Martin Deák ....................................................................................... 35

Příběhy z ambulance
Když je jídlo tvým lékem
Veronika Solařová ............................................................................ 38

Křížovka ........................................................................................... 40

Alergie 3 2023 obalka

Alergie 3/2023

Editorial
Dalibor Jílek  ..................................................................... 137

Společenské události v ČSAKI ......................................... 138

PŮVODNÍ PRÁCE

Přecitlivělost na nikl – nové diagnostické možnosti
Barbora Štohanslová, Marie Havranová,
Ivana Šetinová, Eva Daňková
 ............................................ 149

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Nijmegenský zlomový syndróm a význam nosičstva
patogénnej mutácie NBN génu
Jana Kovácsová ................................................................. 154

Interference terapeutické monoklonální protilátky
při laboratorním průkazu monoklonálního proteinu
u pacientů s mnohočetným myelomem
Jana Gottwaldová, Zdeňka Čermáková,
Kristína Greplová
................................................................. 160

Komunikace s pacientem nejen v alergologické ordinaci
Martin Jelínek ....................................................................... 165

Vzájomné prepojenie rinovírusových infekcií s rizikom rozvoja
bronchiálnej astmy u detí – 2. časť: Molekulárne a celulárne
aspekty rinovírusmi indukovanej imunitnej odpovede
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková
................................ 17
1

KAZUISTIKY

Anafylaxe ve vazbě na lokální aplikaci dužiny listů aloe pravé
Kateřina Dvorská, Milan Prošek ............................................. 179

Anafylaxe po pšeničné mouce vyvolaná fyzickou námahou
Daniela Potyszová, Simona Bělohlávková ............................. 182

TERAPIE

Efekt dupilumabu u pacientů s chronickou rinosinusitidou
s polypy s komorbidní alergickou rinitidou
Zdeněk Knížek ....................................................................... 187

KONFERENCE, KONGRESY

Zpráva z hybridního kongresu EAACI 2023
Vít Petrů ................................................................................. 199

Zpráva z 16. schůze Pracovní skupiny pro potravinové
alergie (PAPRSK)
Simona Bělohlávková ............................................................ 200

Pozvánka na XL. Kongres SSAKI a ČSAKI
Mária Schvalbová .................................................................. 202

PŘEDPLATNÉ ....................................................................... 203

INFORMACE

Přehled akcí ČSAKI na rok 2023 ........................................... 204

EDITORIAL
Dalibor Jílek ........................................................................... 137

Social events in the CSAKI .................................................... 138

ORIGINAL PAPERS

Nickel hypersensitivity – new diagnostic possibilities
Barbora Štohanslová, Marie Havranová,
Ivana Šetinová, Eva Daňková
............................................... 149

REVIEWS

Nijmegen breakage syndrome and impact of being carrier
of pathogenic mutation in the NBN gene
Jana Kovácsová ................................................................... 154

Interfence of therapeutic monoclonal antibody with laboratory
M-protein assessment in multiple myeloma patients
Jana Gottwaldová, Zdeňka Čermáková,
Kristína Greplová
 .................................................................. 160

Communication with patient not only in the allergist‘s office
Martin Jelínek ....................................................................... 165

Association of rhinovirus infections with the risk of bronchial
asthma development in children – Part 2: Molecular and cellular
aspects of the rhinovirus-induced immune response
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková
 .............................. 171

CASE REPORT

Anaphylaxis due to local application of Aloe vera leave pulp
Kateřina Dvorská, Milan Prošek .......................................... 179

Exercise-induced anaphylaxis after wheat flour
Daniela Potyszová, Simona Bělohlávková .......................... 182

THERAPY

Efficacy of dupilumab in patients with chronic rhinosinusitis
with nasal polyps with comorbid allergic rhinitis
Zdeněk Knížek .................................................................... 187

CONFERENCE, CONGRESS

Report on the EAACI Hybrid Congress 2023
Vít Petrů .............................................................................. 199

Report on the 16th Meeting of the Food Allergy Working
Group (PAPRSK)
Simona Bělohlávková ......................................................... 200

Invitation to the 40th Congress SSAKI + CSAKI
Mária Schvalbová ............................................................... 202

SUBSCRIPTION ................................................................. 203

INFORMATION
Future events 2023 ............................................................. 204

VL 3 2023 obalka

Veterinární lékař 3/2023

EDITORIAL
Roman Kvapil .................................................................. 154

INFORMACE

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ............................................. 156

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online ............................................ 158

OBSAH ............................................................................. 161

PŮVODNÍ ČLÁNKY
Kloubní výživa při osteoartritidě
u psů a koček
Kateřina Sedláková ........................................................... 165

Kokcidióza u králíků
Vladimír Jekl, Edita Jeklová, Anna Piskovská,
Karel Hauptman
................................................................. 180

Klinický priebeh, diagnostika a terapia dvoch pacientov
s neurologickou formou felínnej infekčnej peritonitídy
Lucia Turková, Jana Vrábelová, Miroslav Přikryl ................ 188

FOTOGALERIE
Cytologie kůže a podkoží
Tomáš Fiala ........................................................................ 197

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................. 203
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of Veterinary
Internal Medicine, Journal of the American Veterinary
Medical Association, Veterinary Ophthalmology, Veterinary
Radiology and Ultrasound, Veterinary and Comparative
Orthopaedics and Traumatology, Journal of Small
Animal Practice

ZPRÁVY
Státní veterinární správa ČR
Česká republika je oficiálně opět prostá
ptačí chřipky u drůbeže
Petr Majer ........................................................................... 209

Závad na farmářských trzích v prvním pololetí
meziročně ubylo
Petr Majer ........................................................................... 209

Zoo Praha
Zajímavá pozorování u mláďat kopytníků narozených
v letních měsících v Zoo Praha
Roman Vodička ................................................................... 212

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Hyperplazie a neoplazie prostaty u psů
v rámci bioptické diagnostiky
František Jelínek .................................................................. 216

EDITORIAL
Roman Kvapil ....................................................................... 154

INFORMATION
Czech Small Animal Veterinary Association
Education online .................................................................. 156

Slovak small animal veterinary association
Education online .................................................................. 158

CONTENTS ......................................................................... 161

ORIGINAL PAPERS
Joint nutrition of osteoarthritis
for dogs and cats
Kateřina Sedláková .............................................................. 165

Coccidiosis in pet rabbits
Vladimír Jekl, Edita Jeklová, Anna Piskovská,
Karel Hauptman ...................................................................
 180

Clinical signs, diagnostic approach and treatment
of two patients with neurological form of feline
infectious peritonitis
Lucia Turková, Jana Vrábelová, Miroslav Přikryl .................. 188

PHOTOGALLERY
Cytology of Skin and Subcutaneous Tissue
Tomáš Fiala .......................................................................... 197

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ....................... 203
Veterinary and Comparative Oncology, Journal of
Veterinary Internal Medicine, Journal of the American
Veterinary Medical Association, Veterinary
Ophthalmology, Veterinary Radiology and Ultrasound,
Veterinary and Comparative Orthopaedics and Traumatology,
Journal of Small Animal Practice

NEWS
State veterinary management
Czech Republic officially free of avian influenza in poultry again
Petr Majer .............................................................................. 209

Defects at farmers‘ markets decreased year-on-year
in the first half of the year
Petr Majer .............................................................................. 209

Zoo Prague
Interesting observations in ungulate pups born
in the summer months at Prague Zoo
Roman Vodička ...................................................................... 212

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS
Hyperplasia and neoplasia of the prostate
in dogs in frame of bioptic diagnostic
František Jelínek ....................................................................  216

DMEV 2 2023 obalka 1

DMEV 2/2023

OBSAH

EDITORIAL ............................................................................ 49

DIABETOLOGIE
Kateřina Štechová
Imunopatogeneza diabetu 1. typu a možnosti ovlivnění
autoimunitní inzulitidy – co je nového? .................................. 56

Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Karol Graňák,
Matej Vnučák, Peter Petruš, Marián Mokáň, Ivana Dedinská

Potransplantačný diabetes mellitus po transplantácii obličky
a transplantácii pečene .......................................................... 64

METABOLISMUS/VÝŽIVA
Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš,
Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský,
František Novák, Eva Meisnerová, Filip Fencl, Štěpán Tuček,
Michal Kudla

Intestinální selhání a syndrom krátkého střeva ..................... 69

ENDOKRINOLOGIE
Adela Krausová, Jana Ježková
Endokrinopatie u POEMS syndromu ..................................... 75

VÝŽIVA
Alexandra Pánková
Změny tělesné hmotnosti v důsledku kouření  ...................... 80

PŘEDPLATNÉ

 

CONTENTS

EDITORIAL ............................................................................ 49

DIABETOLOGY
Kateřina Štechová
Immunopathogenesis of type 1 diabetes
and the possibility of influencing autoimmune
insulitis – what’s new? ........................................................... 56

Monika Beliančinová, Patrícia Kleinová, Karol Graňák,
Matej Vnučák, Peter Petruš, Marián Mokáň, Ivana Dedinská

Post-transplant diabetes mellitus after kidney transplantation
and liver transplantation ......................................................... 64

METABOLISM/NUTRITION
Petr Wohl, Michal Šenkyřík, Pavel Wohl, Petr Beneš,
Jan Gojda, Pavel Kohout, Jan Maňák, Pavel Těšínský,
František Novák, Eva Meisnerová, Filip Fencl, Štěpán Tuček,
Michal Kudla

Intestinal failure and short bowel syndrome ........................... 69

ENDOCRINOLOGY
Adela Krausová, Jana Ježková
Endocrinopathy in POEMS Syndrome ................................... 75

NUTRITION
Alexandra Pánková
Body weight changes due to smoking .................................... 80

SUBSCRIPTION

Psychiatrie 2 2023 obalka

Psychiatrie 2/2023

EDITORIAL
Cyril Höschl .................................................................................. 47

OBSAH ......................................................................................... 49

PŮVODNÍ PRÁCE
Pavla Stopková, Marek Háša, Iveta Fajnerová,
Lukáš Hejtmánek, Eliška Kosová, Anna Francová

Mobilní hra jako nástroj osvěty, časné intervence a edukace
u lidí se subsyndromálními příznaky OCD:
pilotní studie ................................................................................. 51

Zuzana Dočolomanská, Jakub Januška, Alexandra Straková,
Daniel Dančík, Ján Pečeňák, Anton Heretik, Michal Hajdúk

Psychotické zážitky u pacientov so psychickými
poruchami .................................................................................... 57

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY
Kateřina Dörflová, Kristýna Malenínská, Veronika Rudolfová,
Tereza Nekovářová

Specifika a vývoj intervalového časování u intaktní populace
a u populace s diagnostikovaným ADHD .................................... 64

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča, Uday Kumar Killi
Neuroprotektivní účinky obsahových látek
koželusku purpurového (Tephrosia purpurea) ............................ 69

VZDĚLÁVÁNÍ
Tomáš Novák
Hypománie a mánie při užívání antidepresiv
u pacientů s depresivní poruchou ............................................... 74

FÓRUM ČESKÉ NEUROPSYCHOFARMAKOLOGICKÉ
SPOLEČNOSTI
Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Tomáš Skřont,
David Škrda, Eva Češková, Ivana Kacířová,
Romana Uřinovská, Milan Grundmann

Terapeutické monitorování psychofarmak 1:
základní principy .......................................................................... 81

DOPISY, OHLASY, DISKUSE
Dana Chrtková
Diskuse k editorialu Psychiatrie 1/2023 ....................................... 90

ZPRÁVY
Kristina Hakenová
Z NUDZ na Harvard a zpět .......................................................... 92

Ladislav Csémy
Švédská zkušenost a harm reduction přístup
v redukci škod působených kouřením ......................................... 93

Karel Nešpor
Ovlivnění alkoholem a epizodická předvídavost ......................... 94

Pavel Mohr
IX. výroční mezinárodní konference Ukrajinské
psychiatrické asociace
„Cena míru v naší době“, Varšava 24.–25. 2. 2023 .................... 95

Karel Nešpor
Jak zlepšit sebeovládání v jídle ................................................. 96

Jan Libiger
Prof. Höschl se stal laureátem
Ceny Arnošta Lustiga za rok 2022 ............................................ 97

 

EDITORIAL
Cyril Höschl ............................................................................... 47

CONTENTS ............................................................................... 49

ORIGINAL PAPERS
Pavla Stopková, Marek Háša, Iveta Fajnerová,
Lukáš Hejtmánek,
Eliška Kosová, Anna Francová

Mobile game as a tool for early intervention
and education among
people with subsyndromal symptoms of OCD:
a pilot study ............................................................................... 51

Zuzana Dočolomanská, Jakub Januška,
Alexandra Straková, Daniel Dančík,
Ján Pečeňák, Anton Heretik, Michal Hajdúk

Psychotic experiences in patients with mental disorders ......... 57

REVIEWS
Kateřina Dörflová, Kristýna Malenínská, Veronika Rudolfová,
Tereza Nekovářová

Specifics and development of interval timing in the intact
population and the population diagnosed with ADHD .............. 64

Jiří Patočka, Zdeňka Navrátilová, Kamil Kuča,
Uday Kumar Killi

Neuroprotective effects of wild indigo (Tephrosia purpurea)
constituents ............................................................................... 69

CME
Tomáš Novák
Hypomania and mania associated with antidepressant
treatment in patients with depressive disorder ......................... 74

FORUM OF THE CZECH NEUROPSYCHOPHARMACOLOGICAL
SOCIETY
Petr Šilhán, Martin Hýža, Samuel Ambroš, Tomáš Skřont, David Škrda,
Eva Češková, Ivana Kacířová, Romana Uřinovská, Milan Grundmann

Therapeutic Monitoring of Psychotropic Drugs 1:
General Principles ...................................................................... 81

CORRESPONDENCE
Dana Chrtková
Discussion on the editorial, Psychiatrie 1/2023 .......................... 90

NEWS
Kristina Hakenová
From NUDZ to Harvard and back .............................................. 92

Ladislav Csémy
Swedish experience and harm reduction approach
in reducing the harm caused by smoking .................................. 93

Karel Nešpor
Episodic foresight following acute alcohol intoxication .............. 94

Pavel Mohr
IX Annual International Conference of the
Ukrainian Psychiatric Association
„The price of peace in our time“,
Warsaw 24–25 February 2023 ................................................... 95

Karel Nešpor
How to improve self-control in eating ......................................... 96

Jan Libiger
Prof. Höschl is the winner
of the Arnošt Lustig Prize 2022 .................................................. 97

AAB 2 2023 obalka

Alergie, Astma, Bronchitida 2/2023

 
Alergie
 
 
Dýchací cesty
 
Prostředí a alergik
 
Kůže
 
Potravinová alergie a intolerance
 
Lázně a rehabilitace
 
 
Příběhy z ambulance
 
 
 

Alergie 2 2023 obal

Alergie 2/2023

 

EDITORIAL
Vít Petrů ..........................................................................................
69

Společenské události v ČSAKI ........................................................ 72

PŘEHLEDNÉ ČLÁNKY

Doporučení očkovacího schématu pro děti se sekundárním
imunodeficitem způsobeným chemoterapií, imunosupresivní
léčbou a po transplantaci krvetvorných kmenových buněk
Veronika Janáčová, Jitka Škovránková, Petra Keslová,
Lucie Šrámková, Anna Šedivá, Petr Sedláček .................................
82

Eozinofilní ezofagitida
Iva Kohoutková ................................................................................. 88

Vzájomné prepojenie rinovírusových infekcií s rizikom rozvoja
detskej bronchiálnej astmy – 1. časť: Virologická a klinická
charakteristika, faktory podmieňujúce virulenciu
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková
........................................... 92

Mimojícnové eozinofilní onemocnění zažívacího traktu
Daniel Sýkora .................................................................................... 98

KAZUISTIKY
Orální roztočová alergie – skrytá hrozba
Jakub Pecl, Kateřina Vičíková, Simona Bělohlávková,
Petr Jabandžiev
 ............................................................................... 104

Nesteroidními antirevmatiky indukovaná urtikárie, angioedém
a anafylaxe. Přehled problematiky a kazuistika
Jiří Mudruňka .................................................................................... 111

Recidivující anafylaxe u dítěte
Sausen Sládková .............................................................................. 117

PŘEČETLI JSME ZA VÁS

Zdravotní a ekonomický účinek subkutánní alergenové
imunoterapie u pacientů s pylovou alergickou
rhinokonjunktivitidou: poznatky z reálné klinické
praxe z České republiky
Barbora Turková, Jan Tužil, Barbora Pilnáčková,
Helena Doležalová, Daniela Štrosová, Vít Petrů,
Ester Seberová, Tomáš Doležal
  .................................................... 122

KONFERENCE, KONGRESY

XXVIII. dny RAPPL 2023 – Dny rhinologie, alergologie,
pneumologie, praktického lékařství a lázeňství
Jaromír Bystroň .............................................................................. 127

Zpráva z XXIX. Luhačovických dnů
Vít Petrů ......................................................................................... 129

Zpráva z XXXI. Šumperských dnů alergologie
a klinické imunologie
Karel Černý, Pavel Brož ................................................................. 131

Zpráva z XXI. Martinských dnů imunologie
Vít Petrů ......................................................................................... 131

INFORMACE
Přehled akcí ČSAKI na rok 2023 ................................................... 133

PŘEDPLATNÉ ............................................................................... 135

POKYNY AUTORŮM ..................................................................... 136

 

EDITORIAL
Vít Petrů ........................................................................................... 69

Social events in the CSAKI .............................................................. 72

REVIEWS

Recommendation of vaccination schedule for children
with secondary immunodeficiency caused by chemotherapy,
immunosuppressive therapy and after hematopoietic
stem cell transplantation
Veronika Janáčová, Jitka Škovránková, Petra Keslová,
Lucie Šrámková, Anna Šedivá, Petr Sedláček ................................
82

Eosinophilic esophagitis
Iva Kohoutková ............................................................................... 88

Association of rhinovirus infections with the risk of bronchial asthma
development during childhood – Part 1: Virological
and clinical characteristics, virulence factors
Peter Kunč, Jaroslav Fábry, Renata Péčová, Peter Ferenc,
Tomáš Strachan, Michaela Matiščáková .........................................
92

Non-esophageal eosinophilic gastrointestinal diseases
Daniel Sýkora .................................................................................. 98

CASE REPORT

Oral mite allergy – a hidden threat
Jakub Pecl, Kateřina Vičíková, Simona Bělohlávková,
Petr Jabandžiev ............................................................................
104

Non-steroidal anti-inflammatory drugs induced urticaria,
angioedema and anaphylaxis. Overview and case report
Jiří Mudruňka ................................................................................ 111

Reccurent anaphylaxis in child
Sausen Sládková .......................................................................... 117

WE HAVE READ FOR YOU

Health and economic impact of subcutaneous allergen
immunotherapy in patients with pollen-induced allergic
rhinoconjunctivitis: real-word evidence from the Czech republic
Barbora Turková, Jan Tužil, Barbora Pilnáčková,
Helena Doležalová, Daniela Štrosová, Vít Petrů,
Ester Seberová, Tomáš Doležal ..................................................
122

CONFERENCE, CONGRESS

XXVIIIth days of RAPPL 2023 – Days of rhinology, allergology,
pneumology, practically medicine and spa industry
Jaromír Bystroň ........................................................................... 127

Report on the XXIXth Luhačovice Days
Vít Petrů ...................................................................................... 129

Report on the XXXIth Šumperk Allergy and Clinical
Immunology Days
Karel Černý, Pavel Brož ............................................................... 131

Report on the XXIth Martin Immunology Days
Vít Petrů ....................................................................................... 131

INFORMATION
Future events 2023 ...................................................................... 133

SUBSCRIPTION .......................................................................... 135

INSTRUCTION FOR AUTHORS .................................................. 136

 

VL 2 2023 str 1

Veterinární lékař 2/2023

OBSAH

INFORMACE

Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat
Vzdelávanie SAVLMZ online .............................................................. 77

Česká asociace veterinárních lékařů malých zvířat
Vzdělávání ČAVLMZ online ................................................................ 79

EDITORIAL
Roman Kvapil ..................................................................................... 82

OBSAH ............................................................................................... 85

PŮVODNÍ ČLÁNKY

Hypertyreóza koček – nutriční management
a rizikové faktory ve výživě
Eva Štercová ...................................................................................... 89

Anaplazmóza a konsekventní myokarditida u psa
Pavel Mužík, Kateřina Mužíková, Oto Huml ..................................... 104

Ektoparazitózy drobných savců
Anna Piskovská, Alžběta Ledabylová, Ondřej Daněk,
Karel Hauptman, Vladimír Jekl ..........................................................
 117

ABSTRAKTY ZE ZAHRANIČNÍCH ČASOPISŮ ................................ 127
Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association,
Veterinary Dermatology, The Veterinary Journal

FOTOGALERIE

Cytologické nálezy v diagnostice dermatologických pacientů
Anna Kartseva ................................................................................... 129

ZPRÁVY

Státní veterinární správa ČR
Systém dovozu veterinárního zboží do Velké Británie
se na podzim změní
Petr Majer ........................................................................................... 133

Africký mor prasat se rozšířil na Českolipsko
Petr Majer ........................................................................................... 134

Český svaz ochránců přírody
Poštolka obecná – nejčastější ptačí pacient v záchranných
stanicích v Česku
Petr Stýblo .......................................................................................... 135

Zoo Praha
„Neobvyklý“ otok těla u krajty královské (Python regius)
Roman Vodička, Robert Novotný ........................................................ 139

SAVLMZ Jarný kongres 2023
Nina Janečková ................................................................................... 142

KLINICKO-PATOLOGICKÉ KAZUISTIKY
Infekce echinokokové etiologie u psa
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková,
Jana Juránková, Ondřej Daněk ............................................................
143

POKYNY AUTORŮM ............................................................................ 152

CONTENTS

INFORMATION

Slovak small animal veterinary association
Education online ..................................................................................... 77

Czech small animal veterinary association
Education online ..................................................................................... 79

EDITORIAL
Roman Kvapil ......................................................................................... 82

CONTENTS ............................................................................................ 85

ORIGINAL PAPERS

Feline hyperthyroidism – nutritional management
and dietary risk factors
Eva Štercová ........................................................................................... 89

Anaplasmosis and consequent
myocarditis in a dog
Pavel Mužík, Kateřina Mužíková, Oto Huml .......................................... 104

Small mammals ectoparasites
Anna Piskovská, Alžběta Ledabylová, Ondřej Daněk,
Karel Hauptman, Vladimír Jekl
 .............................................................. 117

ABSTRACTS FROM FOREIGN JOURNALS ........................................ 127
Veterinary Ophthalmology,
Journal of the American Veterinary Medical Association,
Veterinary Dermatology, The Veterinary Journal

PHOTOGALLERY

Cytological cases in the diagnosis of dermatological patients
Anna Kartseva ....................................................................................... 129

NEWS
State veterinary management
The system for importing veterinary goods into the UK
will change in the autumn
Petr Majer .............................................................................................. 133

African swine fever has spread to the Česká Lípa district
Petr Majer .............................................................................................. 134

Czech association of the nature
Common Kestrel – the most common bird patient
in rescue stations in the Czech Republic
Petr Stýblo ............................................................................................. 135

Zoo prague
„Unusual“ body swelling in the Royal python (Python regius)
Roman Vodička, Robert Novotný .......................................................... 139

SAVLMZ Spring Congress 2023
Nina Janečková ..................................................................................... 142

CLINICOPATHOLOGICAL CASE REPORTS

Infection of echinococcal etiology in a dog
František Jelínek, Daniela Vozková, Dita Nováková,
Jana Juránková, Ondřej Daněk
.............................................................. 143

INSTRUCTION FOR AUTHORS ............................................................ 152

Strana 1 z 11